آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء وقطعات رآكتورهاي هسته ا ي 5,016,170 1,087,000,105,182 Rls. 118,201,456 $
2 1385 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 177,117,200 741,038,531,315 Rls. 80,439,235 $
3 1385 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 163,743,923 649,838,394,088 Rls. 70,619,953 $
4 1385 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 61,312,490 396,324,736,748 Rls. 42,984,959 $
5 1385 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 172,606,907 292,670,346,658 Rls. 31,877,348 $
6 1385 فدراسيون روسيه 84012000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي جدا سازي ا يزوتوپ, وا جزا ءوقطعات آنها 975,728 258,202,989,622 Rls. 28,186,586 $
7 1385 فدراسيون روسيه 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 37,817,670 229,847,323,524 Rls. 25,007,024 $
8 1385 فدراسيون روسيه 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 29,826,252 219,810,367,184 Rls. 23,884,338 $
9 1385 فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 49,769,180 189,219,123,323 Rls. 20,637,050 $
10 1385 فدراسيون روسيه 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 39,487,040 153,504,391,191 Rls. 16,845,142 $
11 1385 فدراسيون روسيه 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري, ورقه يا پودر 35,040,250 133,062,844,281 Rls. 14,460,758 $
12 1385 فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 22,820,110 122,230,560,905 Rls. 13,294,422 $
13 1385 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 21,598,722 121,256,670,374 Rls. 13,246,348 $
14 1385 فدراسيون روسيه 88021200 هليكوپترهاي بدون بار به وزن بيشترا ز 2000 كيلوگرم 7,000 113,402,886,334 Rls. 12,802,313 $
15 1385 فدراسيون روسيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 25,790,893 99,040,993,464 Rls. 10,831,523 $
16 1385 فدراسيون روسيه 84013000 عناصرسوخت, مصرف نشده, برا ي رآكتورهاي هسته ا ي 384,771 92,163,303,896 Rls. 10,057,104 $
17 1385 فدراسيون روسيه 86069200 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, روباز,باديوا ره هاي جدا نشدني به ا رتفاع بيش ا ز60cm 4,500,000 71,774,930,000 Rls. 7,830,135 $
18 1385 فدراسيون روسيه 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 56,328 61,060,507,801 Rls. 6,631,638 $
19 1385 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 8,362,975 53,133,393,706 Rls. 5,774,514 $
20 1385 فدراسيون روسيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 10,304,395 49,592,666,426 Rls. 5,404,148 $
21 1385 فدراسيون روسيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 10,182,072 46,325,727,469 Rls. 5,033,689 $
22 1385 فدراسيون روسيه 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 8,908,046 45,653,149,037 Rls. 4,970,935 $
23 1385 فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 10,618,299 43,053,886,666 Rls. 4,708,101 $
24 1385 فدراسيون روسيه 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 894,350 39,942,557,561 Rls. 4,349,650 $
25 1385 فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 6,703,941 39,124,462,235 Rls. 4,265,082 $
26 1385 فدراسيون روسيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,903,145 37,072,261,915 Rls. 4,041,436 $
27 1385 فدراسيون روسيه 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 3,579,770 34,744,093,721 Rls. 3,782,305 $
28 1385 فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 29,139 34,101,673,767 Rls. 3,714,956 $
29 1385 فدراسيون روسيه 27040020 كك ونيمه كك ا ز ليگنيت 14,660,860 28,611,198,728 Rls. 3,100,820 $
30 1385 فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 5,439,628 26,786,861,321 Rls. 2,910,040 $
31 1385 فدراسيون روسيه 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 1,250,000 25,392,377,714 Rls. 2,753,696 $
32 1385 فدراسيون روسيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 6,012,439 25,086,039,203 Rls. 2,735,599 $
33 1385 فدراسيون روسيه 29221290 ساير ا ملاح دي ا تانول آمين بجزكوكونات دي ا تانول ا مين 1,608,840 25,003,933,030 Rls. 2,728,962 $
34 1385 فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 22,848,223 23,787,883,398 Rls. 2,587,666 $
35 1385 فدراسيون روسيه 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 488 22,452,772,650 Rls. 2,432,850 $
36 1385 فدراسيون روسيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,327,300 21,580,101,161 Rls. 2,349,414 $
37 1385 فدراسيون روسيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,459,308 20,518,103,002 Rls. 2,233,893 $
38 1385 فدراسيون روسيه 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,744,619 18,496,060,339 Rls. 2,018,009 $
39 1385 فدراسيون روسيه 73061010 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 3,168,858 18,290,939,635 Rls. 1,993,551 $
40 1385 فدراسيون روسيه 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر 4,089,735 17,722,517,975 Rls. 1,919,964 $
41 1385 فدراسيون روسيه 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,502,853 17,354,982,605 Rls. 1,889,434 $
42 1385 فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,040,640 16,438,781,764 Rls. 1,789,955 $
43 1385 فدراسيون روسيه 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 4,045,895 16,296,325,683 Rls. 1,771,509 $
44 1385 فدراسيون روسيه 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 3,580,182 16,214,870,911 Rls. 1,766,489 $
45 1385 فدراسيون روسيه 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 2,925,185 14,573,788,092 Rls. 1,580,514 $
46 1385 فدراسيون روسيه 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 340,550 13,935,539,038 Rls. 1,518,050 $
47 1385 فدراسيون روسيه 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 2,953,120 13,584,940,688 Rls. 1,479,733 $
48 1385 فدراسيون روسيه 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 4,000,000 13,478,807,488 Rls. 1,459,219 $
49 1385 فدراسيون روسيه 48023000 كاغذپايه برا ي كاربن بشكل رول يا ورق 1,641,787 12,599,894,262 Rls. 1,369,584 $
50 1385 فدراسيون روسيه 87019090 ترا كتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 273,170 12,284,273,016 Rls. 1,330,412 $
51 1385 فدراسيون روسيه 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,576,748 11,463,641,763 Rls. 1,245,822 $
52 1385 فدراسيون روسيه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 548 10,736,775,643 Rls. 1,164,383 $
53 1385 فدراسيون روسيه 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 1,709,915 10,309,961,265 Rls. 1,118,389 $
54 1385 فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 978,420 10,292,237,105 Rls. 1,123,052 $
55 1385 فدراسيون روسيه 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 8,558,130 10,106,608,004 Rls. 1,100,014 $
56 1385 فدراسيون روسيه 10030000 جو 5,522,937 10,018,804,871 Rls. 1,089,902 $
57 1385 فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 93,598 9,813,647,108 Rls. 1,065,083 $
58 1385 فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 713,790 9,352,954,973 Rls. 1,018,299 $
59 1385 فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 1,933,018 7,529,056,515 Rls. 819,186 $
60 1385 فدراسيون روسيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,061,350 7,511,779,439 Rls. 814,903 $
61 1385 فدراسيون روسيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,057,330 6,917,889,462 Rls. 750,211 $
62 1385 فدراسيون روسيه 72024920 فروكروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدكربن 402,000 6,888,438,804 Rls. 746,980 $
63 1385 فدراسيون روسيه 10011010 گندم دامي 4,568,000 6,780,004,784 Rls. 740,516 $
64 1385 فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,555,396 6,666,779,632 Rls. 727,067 $
65 1385 فدراسيون روسيه 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 795,202 6,638,780,505 Rls. 723,813 $
66 1385 فدراسيون روسيه 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق 1,422,334 6,637,020,182 Rls. 721,140 $
67 1385 فدراسيون روسيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,538,770 6,435,361,142 Rls. 702,441 $
68 1385 فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 642,190 6,036,849,662 Rls. 658,464 $
69 1385 فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,354,250 5,898,194,791 Rls. 644,994 $
70 1385 فدراسيون روسيه 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 630 5,759,347,303 Rls. 625,291 $
71 1385 فدراسيون روسيه 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 533,784 5,688,890,068 Rls. 619,426 $
72 1385 فدراسيون روسيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 248,069 5,479,456,442 Rls. 596,105 $
73 1385 فدراسيون روسيه 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 199,942 5,306,454,087 Rls. 574,976 $
74 1385 فدراسيون روسيه 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,405,467 5,293,846,902 Rls. 576,283 $
75 1385 فدراسيون روسيه 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 463,167 5,196,583,916 Rls. 563,472 $
76 1385 فدراسيون روسيه 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,086,135 4,967,786,757 Rls. 540,048 $
77 1385 فدراسيون روسيه 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 14,345 4,850,208,706 Rls. 527,913 $
78 1385 فدراسيون روسيه 28413000 دي كرمات سديم 500,000 4,715,434,164 Rls. 512,971 $
79 1385 فدراسيون روسيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 16,987 4,707,620,198 Rls. 512,648 $
80 1385 فدراسيون روسيه 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 1,073,026 4,608,784,806 Rls. 499,481 $
81 1385 فدراسيون روسيه 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 976,047 4,538,946,017 Rls. 493,122 $
82 1385 فدراسيون روسيه 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 1,527 4,537,631,046 Rls. 493,237 $
83 1385 فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 522,840 4,534,201,863 Rls. 493,856 $
84 1385 فدراسيون روسيه 10011000 گندم سخت 3,039,000 4,508,720,214 Rls. 492,702 $
85 1385 فدراسيون روسيه 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 188,885 4,356,484,108 Rls. 474,421 $
86 1385 فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل كوپلينگ, ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 261,366 4,245,828,087 Rls. 463,181 $
87 1385 فدراسيون روسيه 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 61,905 4,228,812,015 Rls. 459,885 $
88 1385 فدراسيون روسيه 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 2,560 4,186,841,457 Rls. 453,072 $
89 1385 فدراسيون روسيه 74112200 لوله ا زمس -نيكل يامس -نيكل -روي 67,674 4,102,110,001 Rls. 448,122 $
90 1385 فدراسيون روسيه 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 464,127 3,878,770,652 Rls. 422,797 $
91 1385 فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 209,032 3,643,898,826 Rls. 394,404 $
92 1385 فدراسيون روسيه 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيكه به درا زا ا ره شده ,كه ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,كاج 307,622 3,375,828,378 Rls. 366,831 $
93 1385 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 100,800 3,193,300,999 Rls. 348,065 $
94 1385 فدراسيون روسيه 29221220 دي ا تانول آمين 191,880 2,967,738,774 Rls. 324,449 $
95 1385 فدراسيون روسيه 73062090 لوله برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 489,445 2,903,291,152 Rls. 314,822 $
96 1385 فدراسيون روسيه 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج , گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 444,620 2,813,087,570 Rls. 306,203 $
97 1385 فدراسيون روسيه 28362000 كربنات دي سديم 1,500,000 2,788,902,950 Rls. 303,571 $
98 1385 فدراسيون روسيه 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 15,166 2,685,910,702 Rls. 292,519 $
99 1385 فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 142,740 2,661,656,366 Rls. 288,547 $
100 1385 فدراسيون روسيه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 362,370 2,661,492,706 Rls. 291,128 $
101 1385 فدراسيون روسيه 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 27 2,604,986,120 Rls. 282,200 $
102 1385 فدراسيون روسيه 44112110 تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب 749,003 2,570,657,638 Rls. 278,827 $
103 1385 فدراسيون روسيه 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 310,519 2,494,116,229 Rls. 271,154 $
104 1385 فدراسيون روسيه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 359,220 2,428,410,586 Rls. 264,289 $
105 1385 فدراسيون روسيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 2,836 2,397,889,516 Rls. 260,092 $
106 1385 فدراسيون روسيه 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 560,000 2,350,906,407 Rls. 256,128 $
107 1385 فدراسيون روسيه 88031000 ملخهاوقسمت هاي گردنده وا جزاء ،قطعات آنها،برا ي كالاهاي مشمول شماره 8801 يا 8802 600 2,343,302,535 Rls. 254,127 $
108 1385 فدراسيون روسيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 8,617 2,126,928,109 Rls. 231,492 $
109 1385 فدراسيون روسيه 28492090 سايركربورهاا زسيليسيم غيرمذكور 336,000 2,075,117,130 Rls. 225,638 $
110 1385 فدراسيون روسيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 343,800 2,071,658,530 Rls. 225,500 $
111 1385 فدراسيون روسيه 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 80,041 2,056,349,080 Rls. 224,046 $
112 1385 فدراسيون روسيه 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 510,000 1,945,650,636 Rls. 211,871 $
113 1385 فدراسيون روسيه 48063000 كاغذ رسامي(كالك ),به شكل رول يا ورق 259,500 1,932,514,954 Rls. 210,558 $
114 1385 فدراسيون روسيه 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 335,445 1,919,384,026 Rls. 209,000 $
115 1385 فدراسيون روسيه 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 520,753 1,885,164,404 Rls. 205,137 $
116 1385 فدراسيون روسيه 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 300,000 1,863,893,810 Rls. 203,905 $
117 1385 فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 337,000 1,857,507,700 Rls. 201,256 $
118 1385 فدراسيون روسيه 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,635 1,840,100,001 Rls. 201,214 $
119 1385 فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 71,098 1,809,015,488 Rls. 196,564 $
120 1385 فدراسيون روسيه 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 433,650 1,806,737,333 Rls. 195,980 $
121 1385 فدراسيون روسيه 44041000 تركه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 990,899 1,805,960,928 Rls. 196,943 $
122 1385 فدراسيون روسيه 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 445,130 1,759,446,154 Rls. 192,394 $
123 1385 فدراسيون روسيه 90321000 ترموستات 8,960 1,711,691,526 Rls. 185,761 $
124 1385 فدراسيون روسيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 2,530 1,661,123,606 Rls. 180,911 $
125 1385 فدراسيون روسيه 28230000 ا كسيدهاي تيتان 250,000 1,653,366,466 Rls. 179,110 $
126 1385 فدراسيون روسيه 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 355,060 1,639,142,381 Rls. 178,182 $
127 1385 فدراسيون روسيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 37,190 1,624,466,424 Rls. 177,086 $
128 1385 فدراسيون روسيه 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 16,560 1,579,359,152 Rls. 171,723 $
129 1385 فدراسيون روسيه 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر 426,200 1,525,520,248 Rls. 166,815 $
130 1385 فدراسيون روسيه 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 683,802 1,524,261,671 Rls. 166,095 $
131 1385 فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 150,270 1,502,324,173 Rls. 163,377 $
132 1385 فدراسيون روسيه 84594000 ساير ماشين هاي صيقل كردن جدار داخلي براي فلزا ت، كه در جاي ديگرمذكورنباشد 146,600 1,473,709,765 Rls. 160,443 $
133 1385 فدراسيون روسيه 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 198,948 1,463,864,888 Rls. 159,306 $
134 1385 فدراسيون روسيه 44069000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند,آغشته شده 567,833 1,448,748,631 Rls. 158,006 $
135 1385 فدراسيون روسيه 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 132,356 1,433,413,796 Rls. 155,400 $
136 1385 فدراسيون روسيه 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الكتروموتور قفس سنجابي 9,536 1,401,941,199 Rls. 152,684 $
137 1385 فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 29,060 1,294,926,657 Rls. 141,306 $
138 1385 فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 86,615 1,267,506,076 Rls. 138,090 $
139 1385 فدراسيون روسيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي كمترا ز600,mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 203,920 1,181,249,156 Rls. 128,346 $
140 1385 فدراسيون روسيه 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 21,499 1,172,138,549 Rls. 127,419 $
141 1385 فدراسيون روسيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 44,841 1,137,291,281 Rls. 124,145 $
142 1385 فدراسيون روسيه 44034900 سايرچوبهاي گرمسيري مذكوردرياددا شت شماره فرعي فصل 44 غيراز440341 خام ياچهارترا ش 1,183,727 1,131,506,862 Rls. 123,155 $
143 1385 فدراسيون روسيه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,660 1,074,062,067 Rls. 116,493 $
144 1385 فدراسيون روسيه 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 388,014 1,066,998,718 Rls. 116,500 $
145 1385 فدراسيون روسيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 102,480 1,014,097,597 Rls. 110,061 $
146 1385 فدراسيون روسيه 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 131,750 1,003,869,149 Rls. 109,700 $
147 1385 فدراسيون روسيه 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 67,830 983,792,275 Rls. 107,085 $
148 1385 فدراسيون روسيه 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 58,670 955,485,482 Rls. 103,523 $
149 1385 فدراسيون روسيه 86072900 ترمزهاي لكوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 5,100 934,603,565 Rls. 101,330 $
150 1385 فدراسيون روسيه 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 80,294 924,325,855 Rls. 100,348 $
151 1385 فدراسيون روسيه 29031200 دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 129,600 913,901,056 Rls. 99,120 $
152 1385 فدراسيون روسيه 90139000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات وسايل دا را ي كريستال مايع, دستگاههاي ليزروا پتيكي مشمول 9013 60 854,508,600 Rls. 92,700 $
153 1385 فدراسيون روسيه 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 60 854,230,500 Rls. 92,700 $
154 1385 فدراسيون روسيه 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 215,000 827,574,532 Rls. 90,435 $
155 1385 فدراسيون روسيه 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 17,100 785,956,855 Rls. 85,237 $
156 1385 فدراسيون روسيه 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر). 22,068 763,758,020 Rls. 83,553 $
157 1385 فدراسيون روسيه 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 196,570 760,503,068 Rls. 82,627 $
158 1385 فدراسيون روسيه 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 50,400 740,607,801 Rls. 80,804 $
159 1385 فدراسيون روسيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 58,225 729,424,986 Rls. 79,398 $
160 1385 فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 259,917 722,767,039 Rls. 78,579 $
161 1385 فدراسيون روسيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 37,050 721,089,530 Rls. 78,610 $
162 1385 فدراسيون روسيه 70133190 اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان ) 54,961 690,540,232 Rls. 75,049 $
163 1385 فدراسيون روسيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 70,930 670,832,687 Rls. 72,834 $
164 1385 فدراسيون روسيه 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 53,000 665,410,900 Rls. 72,100 $
165 1385 فدراسيون روسيه 44121900 تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 94,285 663,554,103 Rls. 72,361 $
166 1385 فدراسيون روسيه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,276 652,963,448 Rls. 71,159 $
167 1385 فدراسيون روسيه 40116290 لاستيك رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا كثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 88,000 650,927,372 Rls. 70,739 $
168 1385 فدراسيون روسيه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرديف 32131000 5,252 646,579,784 Rls. 70,255 $
169 1385 فدراسيون روسيه 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 45,380 641,455,603 Rls. 70,112 $
170 1385 فدراسيون روسيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 1,306 636,358,097 Rls. 69,365 $
171 1385 فدراسيون روسيه 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 21,600 622,018,900 Rls. 68,166 $
172 1385 فدراسيون روسيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 93,055 607,968,414 Rls. 66,096 $
173 1385 فدراسيون روسيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 99,213 595,479,225 Rls. 64,775 $
174 1385 فدراسيون روسيه 25070010 كائولن 455,000 583,499,244 Rls. 63,190 $
175 1385 فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 5,845 575,996,724 Rls. 62,889 $
176 1385 فدراسيون روسيه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 40,530 575,215,673 Rls. 62,612 $
177 1385 فدراسيون روسيه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 138,000 553,784,327 Rls. 60,299 $
178 1385 فدراسيون روسيه 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 191 541,485,952 Rls. 58,977 $
179 1385 فدراسيون روسيه 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 28,700 534,894,576 Rls. 58,212 $
180 1385 فدراسيون روسيه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 29,750 518,183,020 Rls. 56,243 $
181 1385 فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 27,970 516,998,499 Rls. 55,970 $
182 1385 فدراسيون روسيه 28131000 دي سولفوركربن 156,000 499,535,400 Rls. 54,600 $
183 1385 فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 10,900 485,581,842 Rls. 52,855 $
184 1385 فدراسيون روسيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 7,708 474,925,428 Rls. 51,916 $
185 1385 فدراسيون روسيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,124 451,132,725 Rls. 49,170 $
186 1385 فدراسيون روسيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 850 437,179,070 Rls. 47,427 $
187 1385 فدراسيون روسيه 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 20,900 436,892,900 Rls. 47,446 $
188 1385 فدراسيون روسيه 48064000 كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر 49,191 418,734,833 Rls. 45,803 $
189 1385 فدراسيون روسيه 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 62,642 416,861,249 Rls. 45,232 $
190 1385 فدراسيون روسيه 90109000 اجزاء وقطعات ومتفرعات دستگاهها براي آزمايشگاههاي عكاسي وياسينماتوگرا في,ونگاتوسكوپ 50 412,024,719 Rls. 44,917 $
191 1385 فدراسيون روسيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 5,561 399,194,480 Rls. 43,452 $
192 1385 فدراسيون روسيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 46,250 395,528,837 Rls. 42,920 $
193 1385 فدراسيون روسيه 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 32,900 380,596,699 Rls. 41,609 $
194 1385 فدراسيون روسيه 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 400 368,560,750 Rls. 39,991 $
195 1385 فدراسيون روسيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 34,250 367,222,510 Rls. 40,094 $
196 1385 فدراسيون روسيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,516 366,029,336 Rls. 39,654 $
197 1385 فدراسيون روسيه 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 89,500 353,574,000 Rls. 38,625 $
198 1385 فدراسيون روسيه 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30,580 350,401,002 Rls. 38,141 $
199 1385 فدراسيون روسيه 84485100 پلاتين (sinker),سوزن وسايرا شيائي كه درتشكيل چشمه هاي پارچه بكارميروند 815 345,085,915 Rls. 37,561 $
200 1385 فدراسيون روسيه 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 135,486 344,242,026 Rls. 37,446 $
مجموع کل
6,271,358,779,997 ريال
مجموع کل
682,754,459 دلار