آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 14,133,149 204,859,307,643 Rls. 22,242,674 $
2 1385 عراق 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 5,680,924 83,732,356,374 Rls. 9,110,314 $
3 1385 عراق 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 462,410 9,318,833,014 Rls. 1,013,299 $
4 1385 عراق 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 984,620 5,655,429,585 Rls. 616,032 $
5 1385 عراق 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 201,288 3,999,744,871 Rls. 435,106 $
6 1385 عراق 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 111,300 2,070,025,796 Rls. 226,330 $
7 1385 عراق 39204320 ورق با ضخامت بالاترا ز 20ميليمتر ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 51,850 2,068,198,398 Rls. 225,466 $
8 1385 عراق 89080000 وسايل نقليه آبي و ساير ا دوا ت شناور برا ي ا ورا ق كردن 1,472,000 1,755,536,640 Rls. 191,360 $
9 1385 عراق 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 77,090 1,497,357,495 Rls. 163,113 $
10 1385 عراق 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 57,640 1,351,126,848 Rls. 147,648 $
11 1385 عراق 84295212 بيل مكانيكي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر .قابليت چرخش 360درجه 25,000 892,161,280 Rls. 103,583 $
12 1385 عراق 84292090 تسطيح كننده خودرو 18,000 801,699,840 Rls. 86,990 $
13 1385 عراق 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 42,000 519,552,504 Rls. 56,862 $
14 1385 عراق 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 354,010 464,612,783 Rls. 50,574 $
15 1385 عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 368,000 440,620,177 Rls. 48,008 $
16 1385 عراق 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 112,000 411,577,600 Rls. 44,815 $
17 1385 عراق 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 12,368 410,118,149 Rls. 44,593 $
18 1385 عراق 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 14,080 377,171,236 Rls. 41,063 $
19 1385 عراق 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 285,000 342,678,528 Rls. 37,183 $
20 1385 عراق 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 650,000 341,674,587 Rls. 37,183 $
21 1385 عراق 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 6,500 301,792,000 Rls. 32,910 $
22 1385 عراق 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 8,000 298,270,830 Rls. 32,630 $
23 1385 عراق 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 9,250 295,005,760 Rls. 32,143 $
24 1385 عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 6,500 294,656,000 Rls. 31,990 $
25 1385 عراق 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروكمتر,بيل دا ربابارگيرا زجلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 14,000 276,509,283 Rls. 30,349 $
26 1385 عراق 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 14,380 262,397,952 Rls. 28,472 $
27 1385 عراق 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 5,000 258,181,000 Rls. 27,993 $
28 1385 عراق 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,400 239,720,000 Rls. 26,006 $
29 1385 عراق 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل كالا,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 5,930 236,058,160 Rls. 25,720 $
30 1385 عراق 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 7,220 202,643,000 Rls. 22,041 $
31 1385 عراق 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 14,752 190,603,652 Rls. 20,740 $
32 1385 عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 7,550 166,432,200 Rls. 18,120 $
33 1385 عراق 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا كثر30 تن 9,700 162,280,674 Rls. 17,569 $
34 1385 عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 10,300 145,480,064 Rls. 15,771 $
35 1385 عراق 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 7,400 134,726,163 Rls. 14,729 $
36 1385 عراق 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 2,800 131,506,396 Rls. 14,301 $
37 1385 عراق 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده 55,980 103,215,924 Rls. 11,196 $
38 1385 عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 4,000 101,541,000 Rls. 10,993 $
39 1385 عراق 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 180 99,573,631 Rls. 10,798 $
40 1385 عراق 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 8,000 94,971,650 Rls. 10,364 $
41 1385 عراق 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 3,500 89,282,421 Rls. 9,696 $
42 1385 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 3,717 88,317,151 Rls. 9,607 $
43 1385 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده كفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 14,660 75,768,048 Rls. 8,203 $
44 1385 عراق 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 4,000 73,848,000 Rls. 7,993 $
45 1385 عراق 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 1,250 70,502,964 Rls. 7,702 $
46 1385 عراق 84191100 آبگرم كن هاي زودجوش گازي 3,200 60,409,440 Rls. 6,546 $
47 1385 عراق 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,180 59,715,500 Rls. 6,502 $
48 1385 عراق 48161000 كاغذكاربن و كاغذهاي كپي همانند 1,550 56,959,400 Rls. 6,196 $
49 1385 عراق 18063100 شكلات, غيره حاوي كاكائو,به صورت بلوك (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 4,400 56,881,440 Rls. 6,158 $
50 1385 عراق 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا كمي - ا حترا قي 3,000 50,948,780 Rls. 5,533 $
51 1385 عراق 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 4,048 49,262,460 Rls. 5,338 $
52 1385 عراق 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 500 46,646,176 Rls. 5,099 $
53 1385 عراق 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,000 46,155,000 Rls. 4,997 $
54 1385 عراق 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 1,995 43,503,982 Rls. 4,740 $
55 1385 عراق 70049090 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر 2,000 42,287,800 Rls. 4,600 $
56 1385 عراق 08052000 نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده 9,680 40,144,896 Rls. 4,356 $
57 1385 عراق 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 3,200 39,421,193 Rls. 4,286 $
58 1385 عراق 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 9,500 37,002,420 Rls. 4,029 $
59 1385 عراق 83089000 چفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگك،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولك ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 2,660 36,831,690 Rls. 3,987 $
60 1385 عراق 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 2,500 32,642,146 Rls. 3,545 $
61 1385 عراق 84796010 كولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا كثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (M.F.C) 1,240 31,433,380 Rls. 3,410 $
62 1385 عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ك پزي ياخورا ك گرم كن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 844 28,394,550 Rls. 3,075 $
63 1385 عراق 73101000 منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 600 24,877,960 Rls. 2,719 $
64 1385 عراق 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 100 20,731,634 Rls. 2,266 $
65 1385 عراق 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,500 20,468,167 Rls. 2,223 $
66 1385 عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 9,750 18,510,336 Rls. 2,005 $
67 1385 عراق 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 240 8,721,562 Rls. 950 $
68 1385 عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 3,027 4,432,822 Rls. 484 $
69 1385 عراق 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 22,000 3,313,200 Rls. 360 $
مجموع کل
326,562,763,205 ريال
مجموع کل
35,493,629 دلار
[1]