آمار کل " واردات از" کشور "سوئيس" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 سوئيس 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 597,667,980 1,596,809,483,829 Rls. 173,769,369 $
2 1385 سوئيس 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 937,371,965 1,558,261,370,010 Rls. 169,373,198 $
3 1385 سوئيس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 314,606,475 1,285,723,014,500 Rls. 139,757,048 $
4 1385 سوئيس 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 548,686,900 1,111,945,512,038 Rls. 120,792,925 $
5 1385 سوئيس 15071000 روغن خام سويا 211,449,666 1,107,348,156,712 Rls. 120,183,215 $
6 1385 سوئيس 24022000 سيگار حاوي توتون 6,529,193 1,038,989,982,746 Rls. 112,880,558 $
7 1385 سوئيس 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 369,654,119 919,468,824,245 Rls. 100,115,408 $
8 1385 سوئيس 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 251,850,000 908,493,479,549 Rls. 98,692,049 $
9 1385 سوئيس 10051010 دا نه ذرت بسته بندي شده به وزن خالص 25 كيلوگرم وكمتر 536,692,051 845,850,775,425 Rls. 92,098,497 $
10 1385 سوئيس 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 287,068 670,306,375,100 Rls. 72,870,352 $
11 1385 سوئيس 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 7,102 635,737,486,721 Rls. 69,057,052 $
12 1385 سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 108,607,700 584,612,928,800 Rls. 63,473,045 $
13 1385 سوئيس 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 127,310,300 549,704,151,744 Rls. 59,662,163 $
14 1385 سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 120,855,410 484,956,420,004 Rls. 52,826,907 $
15 1385 سوئيس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 8,643,710 295,793,530,504 Rls. 32,165,811 $
16 1385 سوئيس 10030000 جو 114,581,161 264,470,476,046 Rls. 28,659,484 $
17 1385 سوئيس 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 48,937,930 258,201,217,668 Rls. 28,035,606 $
18 1385 سوئيس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 51,142,353 220,207,537,970 Rls. 23,904,370 $
19 1385 سوئيس 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 388,603 203,585,921,284 Rls. 22,150,975 $
20 1385 سوئيس 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 221,575 203,295,556,429 Rls. 22,135,357 $
21 1385 سوئيس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 36,647,540 195,234,251,745 Rls. 21,216,583 $
22 1385 سوئيس 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 33,505,129 179,380,629,744 Rls. 19,448,921 $
23 1385 سوئيس 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 10,587 178,694,931,026 Rls. 19,409,967 $
24 1385 سوئيس 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 536,280 155,383,992,563 Rls. 16,912,211 $
25 1385 سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 23,280,000 139,956,837,912 Rls. 15,212,830 $
26 1385 سوئيس 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 128,126 136,118,270,270 Rls. 14,925,249 $
27 1385 سوئيس 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 5,052,689 132,059,890,542 Rls. 14,396,837 $
28 1385 سوئيس 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 11,964,732 128,478,010,253 Rls. 13,934,708 $
29 1385 سوئيس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 10,635,263 114,641,810,562 Rls. 12,478,197 $
30 1385 سوئيس 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 865,302 106,906,163,955 Rls. 11,596,291 $
31 1385 سوئيس 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 923,373 106,177,049,932 Rls. 11,544,459 $
32 1385 سوئيس 84413000 ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 402,160 102,643,026,732 Rls. 11,199,608 $
33 1385 سوئيس 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 588,465 96,930,679,570 Rls. 10,490,439 $
34 1385 سوئيس 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 13,003,750 96,567,524,606 Rls. 10,511,018 $
35 1385 سوئيس 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 77,499 89,807,467,654 Rls. 9,758,010 $
36 1385 سوئيس 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر 194,477,700 89,487,745,350 Rls. 9,733,897 $
37 1385 سوئيس 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 372,815 85,559,369,990 Rls. 9,313,495 $
38 1385 سوئيس 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 15,895,360 81,808,445,772 Rls. 8,891,277 $
39 1385 سوئيس 24031000 توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو 1,830,800 80,473,260,521 Rls. 8,768,004 $
40 1385 سوئيس 10011090 مخلوط گندم وچاو دار 47,816,600 77,061,429,930 Rls. 8,421,094 $
41 1385 سوئيس 29291000 ا يزوسيانات ها 3,334,100 76,665,253,830 Rls. 8,340,007 $
42 1385 سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 117,972 76,097,906,732 Rls. 8,273,133 $
43 1385 سوئيس 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 368,277 73,153,769,325 Rls. 7,962,404 $
44 1385 سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 3,393,585 72,918,282,726 Rls. 7,931,229 $
45 1385 سوئيس 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 121,585 71,452,096,050 Rls. 7,771,122 $
46 1385 سوئيس 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 24,154 70,095,012,995 Rls. 7,621,753 $
47 1385 سوئيس 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) وبه قدرت بيش ا ز1500KVA 458,702 69,423,978,809 Rls. 7,534,252 $
48 1385 سوئيس 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 15,522,894 68,672,953,181 Rls. 7,452,795 $
49 1385 سوئيس 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,995,919 64,571,868,000 Rls. 6,998,143 $
50 1385 سوئيس 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 730,282 62,955,090,848 Rls. 6,839,140 $
51 1385 سوئيس 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 2,253,650 62,241,825,584 Rls. 6,753,657 $
52 1385 سوئيس 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 267,669 61,964,877,223 Rls. 6,764,674 $
53 1385 سوئيس 31031000 سوپرفسفات ها 29,270,068 58,155,732,460 Rls. 6,339,190 $
54 1385 سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,928 53,449,729,560 Rls. 5,808,930 $
55 1385 سوئيس 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن 40,221,000 49,925,885,219 Rls. 5,417,348 $
56 1385 سوئيس 27040010 كك ونيمه كك زغال سنگ برا ي ساخت ا لكترودها 29,960,000 48,623,869,912 Rls. 5,274,883 $
57 1385 سوئيس 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 90,255 47,727,841,464 Rls. 5,177,507 $
58 1385 سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 31,655 47,571,858,566 Rls. 5,178,681 $
59 1385 سوئيس 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,367,633 46,790,834,766 Rls. 5,078,473 $
60 1385 سوئيس 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,836,020 45,044,653,544 Rls. 4,881,098 $
61 1385 سوئيس 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 132,592 44,523,544,448 Rls. 4,831,638 $
62 1385 سوئيس 84281020 آسانسور باسيستم محركه بدون گيربكس (less gear ) وهيدروليكي 532,377 43,650,523,436 Rls. 4,743,015 $
63 1385 سوئيس 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 108,747 42,194,209,869 Rls. 4,588,768 $
64 1385 سوئيس 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 11,799 40,962,050,442 Rls. 4,450,513 $
65 1385 سوئيس 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 3,832 40,329,292,115 Rls. 4,391,946 $
66 1385 سوئيس 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 641,155 38,350,768,332 Rls. 4,165,165 $
67 1385 سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 22,301 37,799,499,653 Rls. 4,100,652 $
68 1385 سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,600 37,711,686,087 Rls. 4,098,868 $
69 1385 سوئيس 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 155,001 37,499,183,590 Rls. 4,077,674 $
70 1385 سوئيس 31022100 سولفات آمونيوم 31,499,761 37,122,810,361 Rls. 4,026,335 $
71 1385 سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 126,487 36,099,746,305 Rls. 3,920,334 $
72 1385 سوئيس 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاكه توليد دا خلي ندا رند 3,542 34,727,231,956 Rls. 3,776,855 $
73 1385 سوئيس 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 34,491 34,375,842,495 Rls. 3,729,577 $
74 1385 سوئيس 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 175,365 34,231,891,692 Rls. 3,710,586 $
75 1385 سوئيس 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 184,607 33,962,726,437 Rls. 3,695,181 $
76 1385 سوئيس 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 6,683,675 33,861,788,913 Rls. 3,674,472 $
77 1385 سوئيس 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,687,482 33,237,691,403 Rls. 3,616,317 $
78 1385 سوئيس 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 4,626 32,420,382,233 Rls. 3,526,270 $
79 1385 سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,761 32,247,046,765 Rls. 3,511,493 $
80 1385 سوئيس 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 651,855 31,215,147,123 Rls. 3,396,768 $
81 1385 سوئيس 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 1,491,750 31,006,571,312 Rls. 3,381,470 $
82 1385 سوئيس 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 3,930 30,889,804,437 Rls. 3,365,191 $
83 1385 سوئيس 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 76,616 30,144,317,836 Rls. 3,277,288 $
84 1385 سوئيس 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 237,961 29,942,110,819 Rls. 3,258,893 $
85 1385 سوئيس 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 33,500 28,570,572,250 Rls. 3,110,554 $
86 1385 سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 78,917 28,323,262,714 Rls. 3,083,253 $
87 1385 سوئيس 84335110 كمباين ( ماشين بردا شت ) مخصوص گندم 285,000 27,711,893,403 Rls. 3,045,598 $
88 1385 سوئيس 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 99,199 26,940,352,336 Rls. 2,925,459 $
89 1385 سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 217,575 26,377,689,734 Rls. 2,867,661 $
90 1385 سوئيس 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 5,802,870 26,334,788,806 Rls. 2,851,837 $
91 1385 سوئيس 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 3,114,298 26,301,600,460 Rls. 2,866,880 $
92 1385 سوئيس 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 216,361 25,363,572,431 Rls. 2,747,184 $
93 1385 سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 10,609 24,737,227,857 Rls. 2,689,991 $
94 1385 سوئيس 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 5,403,085 24,338,775,466 Rls. 2,635,303 $
95 1385 سوئيس 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 133,892 23,846,033,764 Rls. 2,591,644 $
96 1385 سوئيس 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,462,800 22,858,698,570 Rls. 2,488,157 $
97 1385 سوئيس 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 5,907,730 21,556,899,885 Rls. 2,353,915 $
98 1385 سوئيس 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 1,496,472 21,123,820,053 Rls. 2,300,649 $
99 1385 سوئيس 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 11,511 20,099,949,783 Rls. 2,188,434 $
100 1385 سوئيس 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 29,274 18,968,423,895 Rls. 2,058,213 $
101 1385 سوئيس 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديك ؤ پروتئين و گليكوپروتئين مشتقات غيرمذكوردرجاي ديگر 26 18,820,983,520 Rls. 2,050,604 $
102 1385 سوئيس 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 14,730 18,358,736,265 Rls. 1,995,176 $
103 1385 سوئيس 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 295,760 17,570,278,749 Rls. 1,905,195 $
104 1385 سوئيس 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 12,987 15,816,601,845 Rls. 1,720,053 $
105 1385 سوئيس 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 38,974 15,273,531,931 Rls. 1,665,049 $
106 1385 سوئيس 71081200 طلاي خام (ا زجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين )برا ي مصارف غيرپولي. 95 14,861,133,610 Rls. 1,622,281 $
107 1385 سوئيس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 73,132 14,752,288,115 Rls. 1,602,426 $
108 1385 سوئيس 29033000 مشتقات فلوئوردا ر(فلوئوره ),برم دا ريايددا رهيدروكربورهاي غيرحلقوي 198,003 14,657,740,845 Rls. 1,596,479 $
109 1385 سوئيس 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,835 14,541,339,611 Rls. 1,584,173 $
110 1385 سوئيس 73061010 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 2,024,059 14,193,569,685 Rls. 1,543,226 $
111 1385 سوئيس 29182900 ا سيدهاي كربوكسيليك باعامل فنلي,بدون عامل ا كسيژن دا ر...غيرمذكوردرجاي ديگر 288,950 13,961,923,962 Rls. 1,515,933 $
112 1385 سوئيس 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 1,006,187 13,788,068,999 Rls. 1,507,058 $
113 1385 سوئيس 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 11,799 13,769,163,186 Rls. 1,499,402 $
114 1385 سوئيس 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 18,787 12,896,527,521 Rls. 1,403,030 $
115 1385 سوئيس 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 77,520 12,720,945,215 Rls. 1,383,105 $
116 1385 سوئيس 48192090 سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي 580,940 12,218,557,906 Rls. 1,332,383 $
117 1385 سوئيس 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 9,244 11,944,538,648 Rls. 1,296,122 $
118 1385 سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذكور در جاي ديگر 33,404 11,902,155,836 Rls. 1,294,005 $
119 1385 سوئيس 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 13,621 11,774,461,927 Rls. 1,283,131 $
120 1385 سوئيس 38082010 قارچ كشها آماده برا ي خرده فروشيي 49,128 11,769,148,184 Rls. 1,284,082 $
121 1385 سوئيس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 1,993,922 11,634,119,005 Rls. 1,263,133 $
122 1385 سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 45,099 11,631,065,931 Rls. 1,261,959 $
123 1385 سوئيس 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 479,927 11,535,688,109 Rls. 1,253,652 $
124 1385 سوئيس 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 353,500 11,437,683,567 Rls. 1,243,458 $
125 1385 سوئيس 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 74,805 11,343,921,960 Rls. 1,227,830 $
126 1385 سوئيس 29310000 ساير تركيبات آلي - غيرآلي 111,528 11,232,130,906 Rls. 1,219,770 $
127 1385 سوئيس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 23,171 11,146,091,648 Rls. 1,210,398 $
128 1385 سوئيس 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 396,360 10,737,725,311 Rls. 1,166,865 $
129 1385 سوئيس 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 16,067 10,414,512,151 Rls. 1,133,223 $
130 1385 سوئيس 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 1,673 10,251,417,326 Rls. 1,121,477 $
131 1385 سوئيس 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 147,259 10,071,350,706 Rls. 1,093,843 $
132 1385 سوئيس 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 2,521 10,015,709,630 Rls. 1,086,584 $
133 1385 سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 11,541 9,854,830,619 Rls. 1,075,530 $
134 1385 سوئيس 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 150 9,276,150,593 Rls. 1,006,199 $
135 1385 سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,328 9,152,035,375 Rls. 996,866 $
136 1385 سوئيس 84284000 پلكان هاي متحرك ورا هروهاي متحرك 91,865 9,148,467,248 Rls. 992,349 $
137 1385 سوئيس 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با ا لياف شيشه و موا د سلولزي (stok wood) 274,479 9,117,094,753 Rls. 994,865 $
138 1385 سوئيس 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باكنترل شماره ا ي 11,090 9,106,292,264 Rls. 987,025 $
139 1385 سوئيس 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 26,485 8,946,947,099 Rls. 970,377 $
140 1385 سوئيس 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 24,008 8,939,776,829 Rls. 972,506 $
141 1385 سوئيس 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي, غيرمذكوردرجاي ديگر 50,450 8,696,010,317 Rls. 942,841 $
142 1385 سوئيس 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 1,955,840 8,687,555,022 Rls. 940,517 $
143 1385 سوئيس 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 11,600 8,508,189,266 Rls. 928,943 $
144 1385 سوئيس 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 2,054 8,503,740,418 Rls. 929,414 $
145 1385 سوئيس 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 2,552 8,164,617,104 Rls. 884,670 $
146 1385 سوئيس 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 1,337,370 7,906,786,105 Rls. 857,054 $
147 1385 سوئيس 84594000 ساير ماشين هاي صيقل كردن جدار داخلي براي فلزا ت، كه در جاي ديگرمذكورنباشد 11,250 7,880,961,646 Rls. 854,861 $
148 1385 سوئيس 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 154,574 7,833,425,534 Rls. 852,323 $
149 1385 سوئيس 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 6,654 7,827,588,845 Rls. 849,007 $
150 1385 سوئيس 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,280 7,785,122,317 Rls. 847,632 $
151 1385 سوئيس 84411000 ماشينهاي برش 27,123 7,659,465,631 Rls. 835,239 $
152 1385 سوئيس 38082029 سايرقارچ كش هاتكنيكال (سم رقيق نشده ) غيرمذكور 56,965 7,373,339,783 Rls. 801,539 $
153 1385 سوئيس 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي (U.H.T) 25,171 7,352,748,336 Rls. 799,113 $
154 1385 سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 8,356 7,343,082,205 Rls. 799,554 $
155 1385 سوئيس 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 167,820 7,101,416,399 Rls. 773,913 $
156 1385 سوئيس 38123010 آنتي ا كسيدا نها 168,260 6,783,050,693 Rls. 737,308 $
157 1385 سوئيس 84281030 آسانسور با سيستم محركه مغناطيس دا ئم (magnet permanent) 338,245 6,736,510,193 Rls. 733,505 $
158 1385 سوئيس 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 12,551 6,591,040,051 Rls. 717,239 $
159 1385 سوئيس 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 14,561 6,553,825,855 Rls. 709,855 $
160 1385 سوئيس 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1,010 6,404,567,554 Rls. 693,875 $
161 1385 سوئيس 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 9,810 6,398,659,899 Rls. 692,407 $
162 1385 سوئيس 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 6,912 6,394,044,738 Rls. 698,879 $
163 1385 سوئيس 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 15,865 6,376,366,148 Rls. 694,482 $
164 1385 سوئيس 85332920 مقاومت ا تصال زمين 10,870 6,375,583,580 Rls. 691,420 $
165 1385 سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,176 6,266,964,928 Rls. 681,118 $
166 1385 سوئيس 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 196,760 6,204,224,679 Rls. 676,174 $
167 1385 سوئيس 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 63,850 6,008,679,647 Rls. 653,287 $
168 1385 سوئيس 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 156,025 5,918,382,327 Rls. 645,473 $
169 1385 سوئيس 30064050 كامپوزيت 2,905 5,898,203,331 Rls. 641,973 $
170 1385 سوئيس 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,015 5,808,807,950 Rls. 629,442 $
171 1385 سوئيس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 61,036 5,788,838,702 Rls. 629,140 $
172 1385 سوئيس 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 2,140 5,728,397,075 Rls. 621,436 $
173 1385 سوئيس 85023910 مجموعه توربين ژنرا تورنيروگاهي 9,860 5,550,625,326 Rls. 611,235 $
174 1385 سوئيس 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 17,540 5,533,506,174 Rls. 599,152 $
175 1385 سوئيس 84821000 بلبرينگ. 12,157 5,513,280,828 Rls. 599,858 $
176 1385 سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 8,417 5,431,959,259 Rls. 590,048 $
177 1385 سوئيس 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 14,126 5,396,206,513 Rls. 586,397 $
178 1385 سوئيس 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب كردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 42,510 5,337,106,400 Rls. 580,638 $
179 1385 سوئيس 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 123,480 5,328,270,769 Rls. 580,865 $
180 1385 سوئيس 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 170,263 5,227,664,082 Rls. 567,907 $
181 1385 سوئيس 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 122,960 5,096,093,015 Rls. 554,707 $
182 1385 سوئيس 32041990 سايرموا درنگ كننده آلي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده غيرمذكور 27,250 5,035,947,987 Rls. 549,270 $
183 1385 سوئيس 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 15,762 4,916,183,190 Rls. 536,362 $
184 1385 سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 17,256 4,864,793,978 Rls. 528,730 $
185 1385 سوئيس 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 24,214 4,803,232,202 Rls. 523,331 $
186 1385 سوئيس 30034090 سايردا روهاحاوي آلكالوئيديامشتقات آنهاكه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيك ومحصولات2937 654 4,774,072,622 Rls. 517,460 $
187 1385 سوئيس 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 5,024 4,745,409,723 Rls. 518,305 $
188 1385 سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايك زمان شمارفقط بانمايشگر مكانيكي غيرا زرديف 91011100 867 4,712,951,770 Rls. 514,357 $
189 1385 سوئيس 29333999 سايرتركيبات هتروسيكليك دا ري يك حلقه پيريدين مترا كم نشده غيرمذكور 6,555 4,707,144,047 Rls. 512,136 $
190 1385 سوئيس 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 4,856 4,684,039,427 Rls. 509,785 $
191 1385 سوئيس 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 49,960 4,652,744,415 Rls. 506,993 $
192 1385 سوئيس 29362910 نيكوتيناميد 535 4,630,848,274 Rls. 504,021 $
193 1385 سوئيس 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 17,320 4,571,841,859 Rls. 497,012 $
194 1385 سوئيس 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17,835 4,554,109,729 Rls. 494,452 $
195 1385 سوئيس 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 1,630 4,553,399,063 Rls. 493,902 $
196 1385 سوئيس 29362500 ويتامين 6B و مشتقات آن, مخلوط نشده 28,591 4,544,228,087 Rls. 494,402 $
197 1385 سوئيس 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,552 4,538,228,795 Rls. 491,690 $
198 1385 سوئيس 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 40,105 4,473,227,065 Rls. 486,642 $
199 1385 سوئيس 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 212,957 4,346,821,665 Rls. 471,404 $
200 1385 سوئيس 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 325 4,296,961,734 Rls. 465,276 $
مجموع کل
20,448,861,541,075 ريال
مجموع کل
2,222,975,695 دلار