آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 سوئد 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 920,663 692,121,760,296 Rls. 75,193,143 $
2 1385 سوئد 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 463,811 503,302,176,221 Rls. 54,834,342 $
3 1385 سوئد 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 221,889 430,785,813,597 Rls. 46,816,218 $
4 1385 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 2,782,710 291,801,762,854 Rls. 31,871,291 $
5 1385 سوئد 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 3,674,248 285,597,968,110 Rls. 31,214,061 $
6 1385 سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 194,104 185,108,528,731 Rls. 20,208,335 $
7 1385 سوئد 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,329,893 177,118,525,816 Rls. 19,243,857 $
8 1385 سوئد 27101110 بنزين 35,750,121 176,559,234,608 Rls. 19,106,075 $
9 1385 سوئد 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 2,516,160 139,361,382,812 Rls. 15,211,604 $
10 1385 سوئد 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 18,244 120,582,441,789 Rls. 13,103,933 $
11 1385 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 778,329 119,822,419,560 Rls. 13,049,571 $
12 1385 سوئد 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 160,448 117,883,408,860 Rls. 12,783,772 $
13 1385 سوئد 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 1,233,917 96,494,588,980 Rls. 10,515,201 $
14 1385 سوئد 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 379,865 84,902,710,894 Rls. 9,230,311 $
15 1385 سوئد 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 855,166 60,798,988,085 Rls. 6,590,754 $
16 1385 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 413,643 51,086,135,208 Rls. 5,545,824 $
17 1385 سوئد 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 2,564,000 46,983,217,372 Rls. 5,110,047 $
18 1385 سوئد 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 9,357,779 46,139,730,284 Rls. 5,012,838 $
19 1385 سوئد 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 25,000 43,238,116,012 Rls. 4,686,043 $
20 1385 سوئد 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 2,704,170 41,602,628,614 Rls. 4,522,470 $
21 1385 سوئد 85291020 آنتن مخابرا تي 75,370 38,425,667,084 Rls. 4,161,374 $
22 1385 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 5,641,355 38,394,216,001 Rls. 4,175,796 $
23 1385 سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 143,360 37,622,398,036 Rls. 4,090,402 $
24 1385 سوئد 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 285,750 33,902,492,798 Rls. 3,685,990 $
25 1385 سوئد 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 307,093 31,919,910,708 Rls. 3,474,532 $
26 1385 سوئد 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 730,560 30,706,807,820 Rls. 3,327,624 $
27 1385 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 4,391,356 29,973,695,559 Rls. 3,259,551 $
28 1385 سوئد 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 97,583 29,738,239,100 Rls. 3,222,676 $
29 1385 سوئد 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 135,690 28,083,932,643 Rls. 3,043,444 $
30 1385 سوئد 34021320 نونيل فنل ا توكسيله 468,100 26,982,091,785 Rls. 2,933,957 $
31 1385 سوئد 32081090 سايرلاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور برپايه پلي ا ستر 482,295 26,384,500,963 Rls. 2,862,664 $
32 1385 سوئد 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 140,294 25,574,540,649 Rls. 2,787,434 $
33 1385 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,485,600 25,550,038,186 Rls. 2,774,529 $
34 1385 سوئد 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 7,350 24,786,624,544 Rls. 2,683,818 $
35 1385 سوئد 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 395,673 23,256,671,281 Rls. 2,519,606 $
36 1385 سوئد 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 84,250 22,423,188,552 Rls. 2,439,159 $
37 1385 سوئد 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 276,383 21,945,608,383 Rls. 2,380,317 $
38 1385 سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 4,882 20,697,309,564 Rls. 2,250,511 $
39 1385 سوئد 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكوردرجاي ديگر 88,500 20,461,721,485 Rls. 2,224,477 $
40 1385 سوئد 73101000 منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 51,700 17,668,599,935 Rls. 1,928,281 $
41 1385 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 28,873 17,540,830,005 Rls. 1,910,473 $
42 1385 سوئد 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,435 17,535,736,167 Rls. 1,905,105 $
43 1385 سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 20,453 17,199,616,191 Rls. 1,873,877 $
44 1385 سوئد 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 25,007 16,494,430,502 Rls. 1,787,758 $
45 1385 سوئد 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 146,980 15,668,061,678 Rls. 1,702,310 $
46 1385 سوئد 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 124,588 15,093,687,552 Rls. 1,638,067 $
47 1385 سوئد 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 24,617 14,833,107,557 Rls. 1,619,446 $
48 1385 سوئد 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 164,378 13,586,862,290 Rls. 1,478,101 $
49 1385 سوئد 87085090 محورهاي محرك باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كار،وا نت وترا كتور 148,114 13,563,254,256 Rls. 1,483,736 $
50 1385 سوئد 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 2,583,742 12,894,269,180 Rls. 1,404,708 $
51 1385 سوئد 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 74,609 12,514,572,234 Rls. 1,356,605 $
52 1385 سوئد 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 1,660,613 12,358,631,624 Rls. 1,340,849 $
53 1385 سوئد 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 1,264,480 12,344,905,937 Rls. 1,341,535 $
54 1385 سوئد 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 16,750 12,084,312,249 Rls. 1,308,329 $
55 1385 سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 355,074 11,832,650,205 Rls. 1,283,866 $
56 1385 سوئد 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 364,130 11,248,933,743 Rls. 1,226,334 $
57 1385 سوئد 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 140,807 11,136,004,821 Rls. 1,236,492 $
58 1385 سوئد 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 104,660 11,010,268,757 Rls. 1,197,447 $
59 1385 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 96,432 10,993,834,640 Rls. 1,193,432 $
60 1385 سوئد 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 113,200 10,872,115,416 Rls. 1,185,754 $
61 1385 سوئد 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 616,000 10,752,828,380 Rls. 1,170,818 $
62 1385 سوئد 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژمساوي بابيش از 5/72 كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 2,580 10,714,506,746 Rls. 1,167,539 $
63 1385 سوئد 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 318,640 10,568,709,176 Rls. 1,153,980 $
64 1385 سوئد 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 691 10,264,877,567 Rls. 1,117,779 $
65 1385 سوئد 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 180,597 10,216,851,405 Rls. 1,106,977 $
66 1385 سوئد 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 59,221 9,903,076,654 Rls. 1,075,408 $
67 1385 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 68,461 9,620,355,557 Rls. 1,047,689 $
68 1385 سوئد 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 91,139 9,540,856,152 Rls. 1,040,206 $
69 1385 سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 95,375 9,296,847,020 Rls. 1,010,513 $
70 1385 سوئد 81052000 مات كبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي كبالت، كبالت بصورت كارنشده، پودر 30,000 9,171,988,455 Rls. 997,256 $
71 1385 سوئد 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 29,920 9,103,407,177 Rls. 992,481 $
72 1385 سوئد 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 66,212 8,920,879,860 Rls. 974,534 $
73 1385 سوئد 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 2,627 8,758,123,204 Rls. 953,930 $
74 1385 سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,393 8,372,302,072 Rls. 910,163 $
75 1385 سوئد 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 242,900 8,302,113,519 Rls. 902,927 $
76 1385 سوئد 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 274,100 7,797,324,717 Rls. 848,978 $
77 1385 سوئد 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 4,236 7,664,944,447 Rls. 831,862 $
78 1385 سوئد 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم كردن غذا 14,205 7,623,591,574 Rls. 834,365 $
79 1385 سوئد 84294090 ساير ماشين هاي كوبيدن وسفت كردن زمين ،هم چنين غلتك هاي راهسازي غير مذكور درجاي ديگر 111,900 7,599,228,999 Rls. 824,569 $
80 1385 سوئد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 68,648 7,446,224,741 Rls. 808,004 $
81 1385 سوئد 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,603,575 7,247,535,107 Rls. 786,237 $
82 1385 سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 9,656 6,864,195,492 Rls. 749,575 $
83 1385 سوئد 84821000 بلبرينگ. 38,760 6,391,375,162 Rls. 694,109 $
84 1385 سوئد 86029000 لكوموتيوهاولكوتراكتورها كه در جاي ديگري مذكور نباشد;تندرهاي لكوموتيو 70,000 6,256,822,048 Rls. 683,880 $
85 1385 سوئد 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 1,464 6,235,547,312 Rls. 676,394 $
86 1385 سوئد 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 358,000 6,166,709,771 Rls. 671,717 $
87 1385 سوئد 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 2,779 6,138,323,971 Rls. 665,509 $
88 1385 سوئد 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 71,705 6,000,223,738 Rls. 651,066 $
89 1385 سوئد 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره كاج 940,813 5,987,962,357 Rls. 649,595 $
90 1385 سوئد 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت 16تا500كيلو ولت آمپر 65,263 5,826,902,937 Rls. 630,549 $
91 1385 سوئد 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 372,400 5,785,027,943 Rls. 628,246 $
92 1385 سوئد 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 880,350 5,784,082,711 Rls. 628,917 $
93 1385 سوئد 84413000 ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 2,200 5,671,335,940 Rls. 619,750 $
94 1385 سوئد 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 235,925 5,232,487,559 Rls. 569,596 $
95 1385 سوئد 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 235,600 5,196,692,019 Rls. 567,386 $
96 1385 سوئد 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 67,100 4,969,159,400 Rls. 561,487 $
97 1385 سوئد 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذكوردرجاي ديگر 2,994 4,745,158,219 Rls. 517,594 $
98 1385 سوئد 48026900 سايركاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مكانيكي يا شيميايي - مكانيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 537,710 4,659,382,679 Rls. 504,484 $
99 1385 سوئد 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 12,000 4,647,360,000 Rls. 506,028 $
100 1385 سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 10,263 4,503,443,745 Rls. 488,954 $
101 1385 سوئد 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 422,200 4,407,916,683 Rls. 479,548 $
102 1385 سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 12,704 4,250,337,796 Rls. 460,709 $
103 1385 سوئد 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 50 4,210,416,404 Rls. 456,881 $
104 1385 سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 16,858 4,199,435,431 Rls. 456,597 $
105 1385 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 49,500 4,184,313,650 Rls. 455,957 $
106 1385 سوئد 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 25,000 4,129,146,909 Rls. 448,109 $
107 1385 سوئد 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 9,318 4,093,282,496 Rls. 444,645 $
108 1385 سوئد 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 58,101 4,075,797,493 Rls. 442,001 $
109 1385 سوئد 85354090 برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 19,461 4,066,019,362 Rls. 441,502 $
110 1385 سوئد 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 11,000 4,004,347,089 Rls. 435,871 $
111 1385 سوئد 84148010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 34,000 3,792,463,200 Rls. 410,395 $
112 1385 سوئد 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 123,438 3,771,512,595 Rls. 410,734 $
113 1385 سوئد 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 1,377 3,700,698,464 Rls. 402,802 $
114 1385 سوئد 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 7,395 3,684,199,873 Rls. 398,680 $
115 1385 سوئد 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,170 3,674,305,620 Rls. 398,701 $
116 1385 سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 2,125 3,592,383,367 Rls. 390,825 $
117 1385 سوئد 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 14,456 3,546,483,082 Rls. 385,254 $
118 1385 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 11,902 3,461,256,850 Rls. 376,483 $
119 1385 سوئد 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد 48,068 3,437,773,719 Rls. 373,991 $
120 1385 سوئد 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 5,527 3,284,456,487 Rls. 358,338 $
121 1385 سوئد 84682000 ماشين آلات ودستگاههاي گازي, برا ي لحيم كاري, زرد جوشكاري, وياجوشكاري 14,350 3,280,083,756 Rls. 355,719 $
122 1385 سوئد 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 148,638 3,214,940,704 Rls. 350,666 $
123 1385 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 3,029 3,201,230,175 Rls. 348,129 $
124 1385 سوئد 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 72,250 3,179,547,163 Rls. 344,688 $
125 1385 سوئد 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 3,088 3,176,418,222 Rls. 345,693 $
126 1385 سوئد 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف كاتيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 86,280 3,157,865,107 Rls. 343,369 $
127 1385 سوئد 47050000 خمير چوب حاصل ا ز تركيب فر ا يند هاي خميرسازي به طريق مكانيكي وشيميايي 505,781 3,068,602,236 Rls. 332,999 $
128 1385 سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 5,842 3,066,301,666 Rls. 332,867 $
129 1385 سوئد 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 18,700 3,006,234,490 Rls. 328,227 $
130 1385 سوئد 90311000 ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي 513 3,006,032,667 Rls. 326,122 $
131 1385 سوئد 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 5,695 2,921,893,994 Rls. 317,693 $
132 1385 سوئد 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,881 2,899,596,531 Rls. 315,929 $
133 1385 سوئد 84138200 بالابرهاي آبگونها 21,834 2,873,493,664 Rls. 312,189 $
134 1385 سوئد 48161000 كاغذكاربن و كاغذهاي كپي همانند 69,113 2,867,970,698 Rls. 310,487 $
135 1385 سوئد 89079000 ا دوا ت شناورمثلا كلك (غيرا زكلك قابل بادكردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سكوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 156,083 2,858,488,925 Rls. 309,394 $
136 1385 سوئد 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 344,400 2,840,360,724 Rls. 309,241 $
137 1385 سوئد 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 23,271 2,818,875,696 Rls. 307,786 $
138 1385 سوئد 29154090 سايرا سيدهاي دي ياتري كلروا ستيك وا ملاح وا سترهاي آنها 1,732 2,781,199,505 Rls. 302,160 $
139 1385 سوئد 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 940 2,691,356,582 Rls. 292,848 $
140 1385 سوئد 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 3,910 2,677,239,384 Rls. 291,169 $
141 1385 سوئد 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 13,449 2,660,949,101 Rls. 289,560 $
142 1385 سوئد 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 38,415 2,635,686,425 Rls. 285,805 $
143 1385 سوئد 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 3,415 2,601,173,802 Rls. 284,370 $
144 1385 سوئد 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 2,380 2,582,314,901 Rls. 282,251 $
145 1385 سوئد 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 26,285 2,573,454,854 Rls. 279,803 $
146 1385 سوئد 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 1,300 2,539,437,641 Rls. 275,604 $
147 1385 سوئد 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 14,400 2,508,218,494 Rls. 271,540 $
148 1385 سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 1,275 2,482,380,146 Rls. 269,164 $
149 1385 سوئد 39173200 سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 42,129 2,427,734,224 Rls. 264,061 $
150 1385 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,505 2,405,745,747 Rls. 261,572 $
151 1385 سوئد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 6,304 2,390,385,649 Rls. 259,553 $
152 1385 سوئد 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 257,436 2,368,519,557 Rls. 257,531 $
153 1385 سوئد 49060000 نقشه هاورسم هابرا ي معماري مهندسي وساير نقشه هاورسم هاي صنعتي تجارتي توپوگرا في ياهمانند 9,000 2,303,665,955 Rls. 249,558 $
154 1385 سوئد 26151000 سنگ زير كونيوم وكنسانتره هاي آن 81,600 2,272,585,931 Rls. 246,003 $
155 1385 سوئد 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 45 2,255,131,768 Rls. 245,738 $
156 1385 سوئد 84624100 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي 8,700 2,200,501,644 Rls. 239,619 $
157 1385 سوئد 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 307,276 2,186,782,273 Rls. 237,825 $
158 1385 سوئد 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 1,221 2,169,042,695 Rls. 235,867 $
159 1385 سوئد 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 53,095 2,150,101,090 Rls. 232,910 $
160 1385 سوئد 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 33,541 2,123,825,753 Rls. 230,380 $
161 1385 سوئد 84791012 فنيشر آسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر، مستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 102,350 2,119,742,340 Rls. 230,132 $
162 1385 سوئد 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 259,250 2,115,265,555 Rls. 230,351 $
163 1385 سوئد 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيك 1,590 2,093,457,012 Rls. 228,267 $
164 1385 سوئد 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 388 2,086,657,568 Rls. 226,983 $
165 1385 سوئد 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,030 2,078,062,025 Rls. 224,923 $
166 1385 سوئد 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, كه درجاي ديگرذكرنشده. 113,805 2,054,648,535 Rls. 222,341 $
167 1385 سوئد 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 4,020 2,021,727,172 Rls. 219,229 $
168 1385 سوئد 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 1,015 2,014,564,302 Rls. 218,916 $
169 1385 سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 3,548 2,006,000,607 Rls. 218,310 $
170 1385 سوئد 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,720 1,991,710,480 Rls. 216,003 $
171 1385 سوئد 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,457 1,983,335,482 Rls. 215,206 $
172 1385 سوئد 85044060 ا نوا ع S.P.U 8,839 1,974,352,542 Rls. 213,883 $
173 1385 سوئد 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز3.mm 4,140 1,954,167,650 Rls. 213,365 $
174 1385 سوئد 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 142,175 1,952,879,171 Rls. 212,240 $
175 1385 سوئد 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 1,786 1,941,618,075 Rls. 210,847 $
176 1385 سوئد 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 660 1,923,709,839 Rls. 209,569 $
177 1385 سوئد 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 11,382 1,885,609,579 Rls. 204,568 $
178 1385 سوئد 84295921 بيل مكانيكي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 48,540 1,860,043,405 Rls. 201,740 $
179 1385 سوئد 84341000 ماشين هاي شيردوش 12,296 1,852,607,775 Rls. 201,469 $
180 1385 سوئد 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 432 1,849,173,444 Rls. 200,648 $
181 1385 سوئد 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 62,435 1,840,244,972 Rls. 201,142 $
182 1385 سوئد 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 216,759 1,826,517,957 Rls. 199,614 $
183 1385 سوئد 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 36,522 1,810,529,586 Rls. 196,008 $
184 1385 سوئد 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 33,500 1,790,789,778 Rls. 195,907 $
185 1385 سوئد 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 43,209 1,779,344,568 Rls. 193,354 $
186 1385 سوئد 84123100 موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك, باحركت خطي(سيلندرها) 7,850 1,692,215,879 Rls. 184,458 $
187 1385 سوئد 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 102,509 1,688,345,714 Rls. 183,710 $
188 1385 سوئد 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 127,800 1,651,343,079 Rls. 179,567 $
189 1385 سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 3,041 1,642,258,979 Rls. 178,048 $
190 1385 سوئد 84295211 ا نوا ع بيل مكانيكي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 38,320 1,642,240,628 Rls. 179,578 $
191 1385 سوئد 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 337 1,602,810,000 Rls. 175,190 $
192 1385 سوئد 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 25,000 1,573,403,751 Rls. 171,026 $
193 1385 سوئد 31055900 كودهاي معدني ياشيميائي دا را ي ا زت وفسفركه درجاي ديگري مذكور نباشد 19,997 1,567,770,657 Rls. 170,262 $
194 1385 سوئد 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 250,316 1,560,174,676 Rls. 169,290 $
195 1385 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،كابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 4,841 1,521,670,767 Rls. 165,617 $
196 1385 سوئد 90273090 ا سپكتروگرا ف كه تشعشعات ا پتيكي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بكارميگيرد. 1,100 1,514,807,937 Rls. 164,189 $
197 1385 سوئد 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,253 1,491,576,554 Rls. 162,256 $
198 1385 سوئد 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 117,307 1,489,977,420 Rls. 161,915 $
199 1385 سوئد 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 929 1,459,549,462 Rls. 158,380 $
200 1385 سوئد 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 3,947 1,450,772,015 Rls. 157,972 $
مجموع کل
5,089,892,237,358 ريال
مجموع کل
553,741,690 دلار