آمار کل " واردات از" کشور "سري لانکا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 سري لانکا 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 5,812,123 125,732,680,738 Rls. 13,680,530 $
2 1385 سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 4,476,792 92,583,113,192 Rls. 10,062,697 $
3 1385 سري لانکا 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 4,647,649 16,029,400,722 Rls. 1,738,279 $
4 1385 سري لانکا 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشك كرده 7,444,133 11,469,584,816 Rls. 1,245,435 $
5 1385 سري لانکا 28241000 منوا كسيدسرب (مردا رسنگLitharge,Massical ) 150,000 2,133,868,056 Rls. 231,476 $
6 1385 سري لانکا 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 111,317 1,151,960,378 Rls. 125,391 $
7 1385 سري لانکا 40012100 صفحات دودي ا ز كائوچوي طبيعي 40,000 952,372,627 Rls. 103,598 $
8 1385 سري لانکا 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 40,478 949,216,130 Rls. 103,016 $
9 1385 سري لانکا 08011100 نارگيل خشك كرده ( coconuts,desiceated ) 212,152 657,512,599 Rls. 71,528 $
10 1385 سري لانکا 40116390 لاستيك رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 21,040 653,925,832 Rls. 70,979 $
11 1385 سري لانکا 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 62,320 592,249,442 Rls. 64,360 $
12 1385 سري لانکا 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 13,464 492,813,134 Rls. 53,787 $
13 1385 سري لانکا 53051900 ا لياف نارگيل, عمل آمده, ولي رسيده نشده آخال وضايعات ا ين ا لياف. 193,015 457,241,256 Rls. 49,726 $
14 1385 سري لانکا 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 122,400 353,783,933 Rls. 38,606 $
15 1385 سري لانکا 53051100 ا لياف نارگيل, خام. 120,500 256,026,041 Rls. 27,872 $
16 1385 سري لانکا 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 20,000 216,071,312 Rls. 23,445 $
17 1385 سري لانکا 08119000 ساير ميوه ها و ميوه هاي سخت پوست , يخ زده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 116,270 166,157,669 Rls. 17,992 $
18 1385 سري لانکا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,300 166,149,500 Rls. 18,030 $
19 1385 سري لانکا 48232000 كاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشكل معين 2,886 154,300,181 Rls. 16,873 $
20 1385 سري لانکا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 6,950 153,933,028 Rls. 16,719 $
21 1385 سري لانکا 39123190 كربوكسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا كي 19,020 139,352,456 Rls. 15,245 $
22 1385 سري لانکا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 858 122,259,198 Rls. 13,282 $
23 1385 سري لانکا 40116190 لاستيك رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 4,104 118,107,771 Rls. 12,822 $
24 1385 سري لانکا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده 4,110 94,224,400 Rls. 10,303 $
25 1385 سري لانکا 12030000 كپرا (مغز نارگيل پوست كنده و خشك كرده ) 20,600 87,279,182 Rls. 9,548 $
26 1385 سري لانکا 56029000 نمد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 15,754 76,762,382 Rls. 8,344 $
27 1385 سري لانکا 48192090 سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي 5,625 75,432,530 Rls. 8,211 $
28 1385 سري لانکا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 2,000 69,340,904 Rls. 7,524 $
29 1385 سري لانکا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 4,104 65,313,816 Rls. 7,091 $
30 1385 سري لانکا 62044200 پيرا هن بلندزنانه يادخترانه ا زپنبه. 650 42,255,023 Rls. 4,620 $
31 1385 سري لانکا 08043000 آناناس , تازه يا خشك كرده 11,869 41,813,954 Rls. 4,536 $
32 1385 سري لانکا 23065000 كنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز نارگيل يا ا ز كپرا 23,500 41,139,902 Rls. 4,464 $
33 1385 سري لانکا 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 1,213 34,036,630 Rls. 3,705 $
34 1385 سري لانکا 12081000 آرد و زبره دا نه سويا 3,000 26,364,900 Rls. 2,861 $
35 1385 سري لانکا 53059000 سايرا لياف نسجي نباتي غيرمذكوردرجاي ديگرخام ياعمل آمده ولي رسيده نشده آخال و ضايعات ا ين ا لياف 12,000 23,121,901 Rls. 2,506 $
36 1385 سري لانکا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 1,400 13,284,985 Rls. 1,442 $
37 1385 سري لانکا 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 90 7,145,978 Rls. 781 $
38 1385 سري لانکا 52054200 نخ ا زپنبه, كابله, شانه زده, باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز14وحدا 108 6,735,160 Rls. 736 $
مجموع کل
256,406,331,658 ريال
مجموع کل
27,878,358 دلار
[1]