آمار کل " واردات از" کشور "زيمبابوه" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 زيمبابوه 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 534,600 19,807,246,444 Rls. 2,161,016 $
2 1385 زيمبابوه 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 413 13,968,930,598 Rls. 1,522,002 $
3 1385 زيمبابوه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 50,605 410,796,819 Rls. 44,512 $
4 1385 زيمبابوه 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلياژهاي مس. 5,500 192,764,342 Rls. 20,916 $
5 1385 زيمبابوه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 6,117 185,352,985 Rls. 20,073 $
6 1385 زيمبابوه 39173200 سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 9,030 166,570,528 Rls. 18,074 $
7 1385 زيمبابوه 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 302 76,028,882 Rls. 8,240 $
8 1385 زيمبابوه 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 3,223 66,935,041 Rls. 7,253 $
9 1385 زيمبابوه 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,340 35,621,794 Rls. 3,860 $
10 1385 زيمبابوه 73181900 سايرا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,000 19,508,148 Rls. 2,111 $
11 1385 زيمبابوه 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 970 14,825,107 Rls. 1,606 $
12 1385 زيمبابوه 82119200 كاردباتيغه ثابت (غيرا زكاردهاي سرميز). 600 14,286,739 Rls. 1,548 $
مجموع کل
34,958,867,427 ريال
مجموع کل
3,811,210 دلار
[1]