آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 دانمارک 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 655 195,016,467,686 Rls. 21,284,753 $
2 1385 دانمارک 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 108,648 84,187,833,537 Rls. 9,163,964 $
3 1385 دانمارک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 830,440 67,012,016,787 Rls. 7,298,436 $
4 1385 دانمارک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 99,295 58,976,270,356 Rls. 6,399,335 $
5 1385 دانمارک 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 11,185 51,893,310,570 Rls. 5,642,514 $
6 1385 دانمارک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 502,630 42,394,960,827 Rls. 4,624,030 $
7 1385 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 484,865 29,516,439,706 Rls. 3,214,248 $
8 1385 دانمارک 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 325,427 25,811,942,141 Rls. 2,817,274 $
9 1385 دانمارک 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 86,931 25,676,979,235 Rls. 2,807,491 $
10 1385 دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 273,942 21,203,160,823 Rls. 2,304,230 $
11 1385 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 521,550 19,108,757,006 Rls. 2,078,010 $
12 1385 دانمارک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 20,155 18,710,889,438 Rls. 2,045,466 $
13 1385 دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 1,100 18,174,430,301 Rls. 1,975,197 $
14 1385 دانمارک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 198,085 14,193,281,344 Rls. 1,544,903 $
15 1385 دانمارک 21069040 ا ستابيلايزر و ا مولسيفاير 309,153 13,639,431,392 Rls. 1,482,517 $
16 1385 دانمارک 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 121,546 13,628,853,554 Rls. 1,481,560 $
17 1385 دانمارک 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن, به جز غلتك 19,700 12,969,874,705 Rls. 1,407,016 $
18 1385 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 72,858 10,021,358,768 Rls. 1,089,553 $
19 1385 دانمارک 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 7,370 9,929,211,690 Rls. 1,077,456 $
20 1385 دانمارک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 26,864 8,037,364,817 Rls. 875,253 $
21 1385 دانمارک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 3,664 7,774,322,053 Rls. 849,495 $
22 1385 دانمارک 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديك ؤ پروتئين و گليكوپروتئين مشتقات غيرمذكوردرجاي ديگر 15 7,318,792,865 Rls. 794,579 $
23 1385 دانمارک 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,980 7,204,122,223 Rls. 786,992 $
24 1385 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 1,830 6,460,636,445 Rls. 702,612 $
25 1385 دانمارک 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,000 6,276,559,280 Rls. 681,050 $
26 1385 دانمارک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 3,340 5,831,600,863 Rls. 632,599 $
27 1385 دانمارک 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 34,850 5,658,722,184 Rls. 617,920 $
28 1385 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 181,182 5,628,871,374 Rls. 612,891 $
29 1385 دانمارک 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 2,851 5,276,379,369 Rls. 573,667 $
30 1385 دانمارک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 15,083 5,004,459,074 Rls. 548,783 $
31 1385 دانمارک 21069050 آنتي ا كسيدا ن 39,200 4,751,748,450 Rls. 518,074 $
32 1385 دانمارک 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 34,075 4,643,335,264 Rls. 505,918 $
33 1385 دانمارک 90322000 مانوستات 11,125 4,477,232,155 Rls. 486,232 $
34 1385 دانمارک 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 20,398 4,139,713,863 Rls. 450,114 $
35 1385 دانمارک 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 208,000 4,091,432,800 Rls. 447,200 $
36 1385 دانمارک 48184010 پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد 154,001 4,091,179,588 Rls. 445,552 $
37 1385 دانمارک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 88,893 4,044,297,644 Rls. 441,115 $
38 1385 دانمارک 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 867 3,995,180,938 Rls. 452,334 $
39 1385 دانمارک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 26,924 3,721,752,214 Rls. 403,820 $
40 1385 دانمارک 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 200,000 3,708,639,187 Rls. 403,683 $
41 1385 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 5,284 3,629,393,151 Rls. 396,542 $
42 1385 دانمارک 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 33,939 3,236,997,332 Rls. 352,698 $
43 1385 دانمارک 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 50,822 3,067,292,144 Rls. 335,340 $
44 1385 دانمارک 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيك يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 123,235 3,037,749,345 Rls. 329,822 $
45 1385 دانمارک 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 16,486 3,030,778,242 Rls. 330,708 $
46 1385 دانمارک 39269010 كيسه كلوست ازموادپلاستيكي 5,221 3,025,871,848 Rls. 331,068 $
47 1385 دانمارک 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 1,345 2,966,394,224 Rls. 321,886 $
48 1385 دانمارک 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 10,820 2,802,139,636 Rls. 305,177 $
49 1385 دانمارک 90321000 ترموستات 9,265 2,773,314,665 Rls. 303,019 $
50 1385 دانمارک 13022000 موا د پكتيني ,پكتينات ها و پكتات ها 23,000 2,749,123,720 Rls. 298,363 $
51 1385 دانمارک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,195 2,730,722,043 Rls. 296,884 $
52 1385 دانمارک 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 1,695 2,549,681,194 Rls. 278,806 $
53 1385 دانمارک 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 6,800 2,547,579,310 Rls. 278,122 $
54 1385 دانمارک 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 74,066 2,333,459,642 Rls. 255,722 $
55 1385 دانمارک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 600 2,280,948,546 Rls. 248,120 $
56 1385 دانمارک 84791090 ساير فنيشرها،غير مذكور درجاي ديگر 8,350 2,154,455,010 Rls. 235,588 $
57 1385 دانمارک 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 25,230 2,090,536,183 Rls. 226,788 $
58 1385 دانمارک 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 3,516 1,838,749,752 Rls. 204,074 $
59 1385 دانمارک 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 4,000 1,828,157,533 Rls. 197,810 $
60 1385 دانمارک 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 14,037 1,781,759,046 Rls. 192,810 $
61 1385 دانمارک 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 64,000 1,697,904,226 Rls. 184,856 $
62 1385 دانمارک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 17,205 1,656,440,987 Rls. 179,656 $
63 1385 دانمارک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 12,774 1,608,658,455 Rls. 174,470 $
64 1385 دانمارک 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 133 1,572,964,609 Rls. 170,785 $
65 1385 دانمارک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 60,000 1,552,204,970 Rls. 168,370 $
66 1385 دانمارک 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 7,282 1,493,165,407 Rls. 162,501 $
67 1385 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 20,913 1,482,309,769 Rls. 161,257 $
68 1385 دانمارک 21069030 پودر حالت دهنده خورا كي 38,400 1,375,155,102 Rls. 150,104 $
69 1385 دانمارک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 54,600 1,347,774,992 Rls. 146,931 $
70 1385 دانمارک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الكتروموتور قفس سنجابي 9,498 1,324,561,378 Rls. 144,840 $
71 1385 دانمارک 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,800 1,293,974,102 Rls. 140,355 $
72 1385 دانمارک 39269020 كيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 11,864 1,244,428,271 Rls. 138,301 $
73 1385 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 2,248 1,200,738,678 Rls. 130,774 $
74 1385 دانمارک 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 كيلووا ت 6,230 1,192,425,876 Rls. 129,176 $
75 1385 دانمارک 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 560 1,191,264,982 Rls. 129,161 $
76 1385 دانمارک 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 45,000 1,185,641,646 Rls. 129,551 $
77 1385 دانمارک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 3,080 1,111,505,740 Rls. 121,078 $
78 1385 دانمارک 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول 9028،غيرمذكور درجاي ديگر 875 1,082,504,017 Rls. 117,636 $
79 1385 دانمارک 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 2,143 1,065,176,915 Rls. 115,705 $
80 1385 دانمارک 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,226 1,057,950,321 Rls. 115,099 $
81 1385 دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 333 1,036,203,191 Rls. 112,332 $
82 1385 دانمارک 48061000 كاغذ و مقوا ي سولفوريزه (پارشيمينه نباتي)به شكل رول يا ورق 7,850 1,021,328,096 Rls. 110,722 $
83 1385 دانمارک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 2,164 1,019,552,819 Rls. 111,035 $
84 1385 دانمارک 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 10,300 1,015,326,866 Rls. 110,811 $
85 1385 دانمارک 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 190 986,831,309 Rls. 106,835 $
86 1385 دانمارک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 295 937,634,241 Rls. 101,696 $
87 1385 دانمارک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 692 908,043,723 Rls. 99,238 $
88 1385 دانمارک 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 35,959 901,706,907 Rls. 98,071 $
89 1385 دانمارک 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 10,000 895,886,581 Rls. 97,199 $
90 1385 دانمارک 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 4,460 849,933,333 Rls. 92,094 $
91 1385 دانمارک 30063000 فرآورده هاي كدركننده برا ي آزمايش هاي را ديوگرا في,معرفهاي تشخيص مرض دربيمار. 13 801,431,715 Rls. 87,372 $
92 1385 دانمارک 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر 68,210 801,375,008 Rls. 87,377 $
93 1385 دانمارک 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 41,250 796,098,226 Rls. 87,015 $
94 1385 دانمارک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 540 773,208,079 Rls. 84,243 $
95 1385 دانمارک 85042100 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت حدا كثر650كيلوولت آمپر 7,310 772,358,607 Rls. 84,457 $
96 1385 دانمارک 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 1,709 771,198,007 Rls. 84,331 $
97 1385 دانمارک 29181300 ا ملاح و ا سترهاي ا سيدتارتريك 23,000 752,867,105 Rls. 81,879 $
98 1385 دانمارک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 2,700 729,888,768 Rls. 79,448 $
99 1385 دانمارک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,100 728,895,681 Rls. 79,340 $
100 1385 دانمارک 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 90 725,931,530 Rls. 78,745 $
101 1385 دانمارک 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,482 709,396,167 Rls. 77,572 $
102 1385 دانمارک 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 17,000 695,503,042 Rls. 75,511 $
103 1385 دانمارک 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 750 678,018,562 Rls. 73,466 $
104 1385 دانمارک 90061000 دوربين عكاسي ا زنوع موردا ستفاده برا ي تهيه كليشه يا سيلندر چاپ 2,589 672,659,091 Rls. 73,330 $
105 1385 دانمارک 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 1 666,144,245 Rls. 72,281 $
106 1385 دانمارک 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,144 662,170,000 Rls. 71,850 $
107 1385 دانمارک 85059000 ابزارگيرهاي الكترومغناطيسي يامغناطيسي دائمي ،قيدها وساير وسايل نگهدارنده همانند ،اجزاءو قطعات آهن رباها،ابزارگيرها ،قيدها ،كوپاينگهاو.... 6,751 655,778,719 Rls. 71,390 $
108 1385 دانمارک 32030000 رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 6,337 644,592,168 Rls. 70,517 $
109 1385 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,268 642,097,831 Rls. 69,722 $
110 1385 دانمارک 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 2,284 628,209,833 Rls. 68,313 $
111 1385 دانمارک 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 6,229 627,363,648 Rls. 68,632 $
112 1385 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي بجز دستگاههاي كمك شنوايي دسته جمعي براي آموزش كر ولالها 278 598,540,000 Rls. 64,836 $
113 1385 دانمارک 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 5,304 586,073,475 Rls. 63,579 $
114 1385 دانمارک 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 264 553,140,307 Rls. 60,267 $
115 1385 دانمارک 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 3,250 550,000,000 Rls. 59,608 $
116 1385 دانمارک 29239000 ا ملاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 20,000 545,363,620 Rls. 59,257 $
117 1385 دانمارک 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 25,000 528,409,231 Rls. 57,517 $
118 1385 دانمارک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4,869 523,791,557 Rls. 56,898 $
119 1385 دانمارک 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 60,400 521,678,878 Rls. 56,969 $
120 1385 دانمارک 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 25,152 508,189,903 Rls. 55,490 $
121 1385 دانمارک 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 5,290 501,006,319 Rls. 54,297 $
122 1385 دانمارک 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 5,757 496,205,505 Rls. 53,919 $
123 1385 دانمارک 90101090 دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي 1,621 495,569,451 Rls. 53,771 $
124 1385 دانمارک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 56 489,360,731 Rls. 53,387 $
125 1385 دانمارک 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 11,132 487,116,310 Rls. 52,894 $
126 1385 دانمارک 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 116 484,766,650 Rls. 52,544 $
127 1385 دانمارک 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 49,780 474,098,140 Rls. 51,842 $
128 1385 دانمارک 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 28,680 470,309,019 Rls. 51,050 $
129 1385 دانمارک 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده, ورق يارول. 30,106 461,600,000 Rls. 50,245 $
130 1385 دانمارک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,050 459,708,275 Rls. 49,895 $
131 1385 دانمارک 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 1,390 414,231,830 Rls. 45,006 $
132 1385 دانمارک 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيك داراي ا نسولين كه توليددا خلي ندا رند 116 404,122,026 Rls. 43,888 $
133 1385 دانمارک 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشك كرده ) 5,000 402,695,408 Rls. 43,876 $
134 1385 دانمارک 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين كننده 24,000 394,566,480 Rls. 42,730 $
135 1385 دانمارک 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميركاغذ 12,948 371,808,972 Rls. 40,657 $
136 1385 دانمارک 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشكي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 180 367,803,397 Rls. 40,074 $
137 1385 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 1,020 365,425,567 Rls. 39,620 $
138 1385 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 852 362,033,303 Rls. 39,410 $
139 1385 دانمارک 84371000 ماشين برا ي پاك كردن, جوركردن يادرجه بندي كردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 790 360,112,116 Rls. 39,361 $
140 1385 دانمارک 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,075 352,481,321 Rls. 38,224 $
141 1385 دانمارک 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,732 346,795,852 Rls. 37,903 $
142 1385 دانمارک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 1,314 341,350,470 Rls. 37,010 $
143 1385 دانمارک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 829 327,301,188 Rls. 35,643 $
144 1385 دانمارک 11072000 مالت بو دا ده 2,300 317,081,657 Rls. 34,768 $
145 1385 دانمارک 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 183 312,483,255 Rls. 33,907 $
146 1385 دانمارک 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 10,200 312,451,994 Rls. 34,018 $
147 1385 دانمارک 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,206 311,746,071 Rls. 33,761 $
148 1385 دانمارک 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,739 308,417,761 Rls. 33,598 $
149 1385 دانمارک 84603990 سايرماشينهاي تيزكردن فلز ، فاقد كنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 3,000 298,889,434 Rls. 32,351 $
150 1385 دانمارک 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 5,544 296,107,658 Rls. 32,220 $
151 1385 دانمارک 39094090 سايررزين هاي فنوليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 9,750 294,506,216 Rls. 32,218 $
152 1385 دانمارک 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 536 294,194,820 Rls. 32,144 $
153 1385 دانمارک 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 13,000 293,755,800 Rls. 32,020 $
154 1385 دانمارک 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 2,966 293,708,921 Rls. 31,984 $
155 1385 دانمارک 88032000 تجهيزا ت فرودآمدن و ا جزا ءو قطعات آنها ،برا ي كالاهاي مشمول شماره 8801 يا 8802 372 278,746,502 Rls. 30,418 $
156 1385 دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 276 267,598,500 Rls. 28,970 $
157 1385 دانمارک 94054010 چرا غ سياليتيك برا ي عمل جرا حي 250 264,683,002 Rls. 28,679 $
158 1385 دانمارک 90183965 دستگاه تزريق سرنگ بصورت خودكار با قابليت نصب روي كمر بيمار 0 261,244,897 Rls. 29,994 $
159 1385 دانمارک 84436000 ماشين هاي كمكي براي چاپ 1,800 255,082,590 Rls. 27,669 $
160 1385 دانمارک 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم كردن غذا 800 252,809,290 Rls. 27,435 $
161 1385 دانمارک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 31 250,076,024 Rls. 27,221 $
162 1385 دانمارک 38101010 تركيبات برا ي پاك كردن وپردا خت سطح فلزا ت 17,920 247,573,260 Rls. 26,834 $
163 1385 دانمارک 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 696 242,526,425 Rls. 26,406 $
164 1385 دانمارک 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 600 242,458,286 Rls. 26,501 $
165 1385 دانمارک 84681000 بوري هايي كه بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم كاري, زردجوشكاري, ياجوشكاري 45 228,753,064 Rls. 25,014 $
166 1385 دانمارک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 1,322 226,077,315 Rls. 24,637 $
167 1385 دانمارک 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 886 225,623,043 Rls. 24,437 $
168 1385 دانمارک 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 1,300 222,890,465 Rls. 24,378 $
169 1385 دانمارک 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 100 213,000,000 Rls. 23,099 $
170 1385 دانمارک 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 1,250 204,369,369 Rls. 22,150 $
171 1385 دانمارک 90261010 فلومتر 537 201,809,620 Rls. 21,938 $
172 1385 دانمارک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 492 200,291,381 Rls. 21,823 $
173 1385 دانمارک 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 2,746 191,542,070 Rls. 20,878 $
174 1385 دانمارک 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 544 187,554,717 Rls. 20,329 $
175 1385 دانمارک 73045110 لوله هاي فولادي پركربن كرم دا ر،بدون درز ،باسطح مقطع مدور ،سردكشيده شده ياسرد نوردشده 1,200 186,192,170 Rls. 20,369 $
176 1385 دانمارک 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 935 185,093,241 Rls. 20,130 $
177 1385 دانمارک 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 380 183,729,646 Rls. 19,932 $
178 1385 دانمارک 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 23 176,942,100 Rls. 19,340 $
179 1385 دانمارک 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 300 175,088,653 Rls. 19,133 $
180 1385 دانمارک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 146 174,808,120 Rls. 20,065 $
181 1385 دانمارک 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 160 167,612,624 Rls. 18,146 $
182 1385 دانمارک 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 5,200 162,002,586 Rls. 17,594 $
183 1385 دانمارک 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 90 148,505,103 Rls. 16,246 $
184 1385 دانمارک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 297 147,189,994 Rls. 16,004 $
185 1385 دانمارک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 3,900 147,067,453 Rls. 16,012 $
186 1385 دانمارک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 200 142,463,344 Rls. 15,583 $
187 1385 دانمارک 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوكز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 50 140,054,076 Rls. 15,190 $
188 1385 دانمارک 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 52,380 137,271,850 Rls. 14,874 $
189 1385 دانمارک 84821000 بلبرينگ. 189 128,849,130 Rls. 14,074 $
190 1385 دانمارک 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 3,775 127,482,000 Rls. 13,881 $
191 1385 دانمارک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 297 120,539,024 Rls. 13,136 $
192 1385 دانمارک 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 100 118,342,284 Rls. 12,881 $
193 1385 دانمارک 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 67 110,281,994 Rls. 11,984 $
194 1385 دانمارک 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 35 110,192,416 Rls. 11,933 $
195 1385 دانمارک 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 560 109,542,463 Rls. 11,976 $
196 1385 دانمارک 85251010 ميكروفون بي سيم توا م شده با فرستنده 20 106,351,271 Rls. 11,753 $
197 1385 دانمارک 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 1,857 103,576,800 Rls. 11,225 $
198 1385 دانمارک 84335390 سايرماشينهابراي بردا شت ريشه ياغده بجزكمباين مخصوص بردا شت چغندرقندوسيب زميني 800 102,793,298 Rls. 11,151 $
199 1385 دانمارک 84232000 باسكول برا ي توزين ا ستمرا ري كالاروي نقاله 195 97,965,724 Rls. 10,636 $
200 1385 دانمارک 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 104 93,579,397 Rls. 10,196 $
مجموع کل
974,048,524,089 ريال
مجموع کل
106,111,525 دلار