آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 جمهوري چک 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 41,960 14,800,238,888 Rls. 1,618,043 $
2 1385 جمهوري چک 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 110,165 14,408,510,557 Rls. 1,565,462 $
3 1385 جمهوري چک 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 160,000 14,127,043,205 Rls. 1,533,714 $
4 1385 جمهوري چک 84714110 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي ( PC)بصورت كامل به وزن بيش از 10كيلوگرم 7,480 10,388,431,368 Rls. 1,127,217 $
5 1385 جمهوري چک 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 15,990 8,858,845,920 Rls. 969,027 $
6 1385 جمهوري چک 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 250,750 5,076,483,746 Rls. 553,060 $
7 1385 جمهوري چک 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 1,817 4,760,170,456 Rls. 517,905 $
8 1385 جمهوري چک 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 181 3,770,435,512 Rls. 409,030 $
9 1385 جمهوري چک 37021000 فيلم عكاسي بصورت رول, برا ي ا شعه ا يكس عكسبردا ري نشده 40,300 3,401,928,382 Rls. 368,946 $
10 1385 جمهوري چک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,326 3,249,654,820 Rls. 353,749 $
11 1385 جمهوري چک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 36,143 2,643,211,113 Rls. 286,838 $
12 1385 جمهوري چک 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 91,680 2,477,833,610 Rls. 272,829 $
13 1385 جمهوري چک 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 4,729 1,803,449,913 Rls. 196,305 $
14 1385 جمهوري چک 25070010 كائولن 583,000 1,575,329,909 Rls. 170,534 $
15 1385 جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 1,011 1,503,447,886 Rls. 163,669 $
16 1385 جمهوري چک 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 411 1,099,242,870 Rls. 119,652 $
17 1385 جمهوري چک 84821000 بلبرينگ. 10,960 881,694,939 Rls. 96,102 $
18 1385 جمهوري چک 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 219 752,870,851 Rls. 81,950 $
19 1385 جمهوري چک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,059 741,549,271 Rls. 80,438 $
20 1385 جمهوري چک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 12,110 701,013,236 Rls. 76,655 $
21 1385 جمهوري چک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,430 654,878,077 Rls. 71,283 $
22 1385 جمهوري چک 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 18,992 651,847,162 Rls. 70,738 $
23 1385 جمهوري چک 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 490 557,927,546 Rls. 60,519 $
24 1385 جمهوري چک 69032090 ا شياء سراميكي نسوزكه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياتركيبيا زآلومين وسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 12,562 542,034,092 Rls. 59,011 $
25 1385 جمهوري چک 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 134 524,945,165 Rls. 56,992 $
26 1385 جمهوري چک 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 1,722 515,461,250 Rls. 56,108 $
27 1385 جمهوري چک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 1,875 450,339,063 Rls. 49,240 $
28 1385 جمهوري چک 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 433 399,342,991 Rls. 43,296 $
29 1385 جمهوري چک 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 960 394,057,210 Rls. 42,707 $
30 1385 جمهوري چک 29420090 ساير تركيبات الي 3 373,002,599 Rls. 40,641 $
31 1385 جمهوري چک 29396200 ا رگوتامين (INN) و ا ملاح آن 20 357,119,400 Rls. 39,034 $
32 1385 جمهوري چک 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 6 332,040,000 Rls. 35,986 $
33 1385 جمهوري چک 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 498 278,928,014 Rls. 30,361 $
34 1385 جمهوري چک 85413000 تيريستورها ,دي آكها و تري آكها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 110 256,135,083 Rls. 27,880 $
35 1385 جمهوري چک 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 2,000 237,992,400 Rls. 25,760 $
36 1385 جمهوري چک 85340000 مدا رهاي چاپي 13 216,984,742 Rls. 23,655 $
37 1385 جمهوري چک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 130 215,461,735 Rls. 23,453 $
38 1385 جمهوري چک 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 80 209,217,148 Rls. 22,786 $
39 1385 جمهوري چک 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 5,409 189,105,068 Rls. 20,688 $
40 1385 جمهوري چک 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وكنترل كننده سرعت موتورهاي ا لكتريكي 100 183,688,373 Rls. 19,994 $
41 1385 جمهوري چک 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 22,000 141,723,054 Rls. 15,398 $
42 1385 جمهوري چک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 1,304 129,665,695 Rls. 14,179 $
43 1385 جمهوري چک 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 20 120,781,302 Rls. 13,123 $
44 1385 جمهوري چک 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,320 113,955,845 Rls. 12,466 $
45 1385 جمهوري چک 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 8,086 103,218,763 Rls. 11,282 $
46 1385 جمهوري چک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 53 94,184,461 Rls. 10,219 $
47 1385 جمهوري چک 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 300 90,782,852 Rls. 9,887 $
48 1385 جمهوري چک 56012900 آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, كه درجاي ديگرگفته نشده. 8,659 81,702,656 Rls. 8,853 $
49 1385 جمهوري چک 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 2,522 75,809,256 Rls. 8,252 $
50 1385 جمهوري چک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 140 74,988,742 Rls. 8,135 $
51 1385 جمهوري چک 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 32 71,910,612 Rls. 7,803 $
52 1385 جمهوري چک 88031000 ملخهاوقسمت هاي گردنده وا جزاء ،قطعات آنها،برا ي كالاهاي مشمول شماره 8801 يا 8802 60 61,717,941 Rls. 6,706 $
53 1385 جمهوري چک 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 820 56,749,789 Rls. 6,166 $
54 1385 جمهوري چک 84141010 تلمبه هاي ساكشن پزشكي 110 52,215,056 Rls. 5,706 $
55 1385 جمهوري چک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 645 47,408,100 Rls. 5,181 $
56 1385 جمهوري چک 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 8 44,398,015 Rls. 4,808 $
57 1385 جمهوري چک 88022000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي,بدون باربه وزن حدا كثرkgr2000 235 43,430,320 Rls. 4,712 $
58 1385 جمهوري چک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19 41,700,000 Rls. 4,522 $
59 1385 جمهوري چک 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 611 38,005,169 Rls. 4,126 $
60 1385 جمهوري چک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 8 31,823,289 Rls. 3,469 $
61 1385 جمهوري چک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 10 30,887,640 Rls. 3,348 $
62 1385 جمهوري چک 84136030 تلمبه هاي حلزوني 200 29,685,513 Rls. 3,243 $
63 1385 جمهوري چک 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 20 26,653,478 Rls. 2,906 $
64 1385 جمهوري چک 85111000 شمع هاي جرقه زن 486 25,900,000 Rls. 2,810 $
65 1385 جمهوري چک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 162 19,201,405 Rls. 2,081 $
66 1385 جمهوري چک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 125 18,355,835 Rls. 1,989 $
67 1385 جمهوري چک 48061000 كاغذ و مقوا ي سولفوريزه (پارشيمينه نباتي)به شكل رول يا ورق 1,154 17,892,413 Rls. 1,941 $
68 1385 جمهوري چک 73144900 ساير تور,شبكه, پرچين ازآهن ياازفولاد , كه درجاي ديگرگفته نشده. 141 17,488,576 Rls. 1,898 $
69 1385 جمهوري چک 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 110 17,097,400 Rls. 1,870 $
70 1385 جمهوري چک 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 52 12,136,225 Rls. 1,317 $
71 1385 جمهوري چک 78041900 صفحه ، ورق , نوا روورقه نازك ا زسرب, به جز رديف 7804110 20 5,857,419 Rls. 635 $
72 1385 جمهوري چک 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 52 2,696,939 Rls. 293 $
مجموع کل
106,301,917,331 ريال
مجموع کل
11,570,574 دلار
[1]