آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 جمهوري متحده تانزانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 310,240 1,860,909,280 Rls. 201,922 $
2 1385 جمهوري متحده تانزانيا 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 30,000 448,529,950 Rls. 48,822 $
3 1385 جمهوري متحده تانزانيا 01061110 ميمون برا ي تحقيقات (پزشكي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 295 423,551,898 Rls. 45,936 $
4 1385 جمهوري متحده تانزانيا 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 6,000 262,149,200 Rls. 28,660 $
5 1385 جمهوري متحده تانزانيا 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 1,875 17,742,771 Rls. 1,931 $
6 1385 جمهوري متحده تانزانيا 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 400 2,271,520 Rls. 247 $
مجموع کل
3,015,154,619 ريال
مجموع کل
327,518 دلار
[1]