آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري دموکراتيک خلق کره" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 جمهوري دموکراتيک خلق کره 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي استرآغشته شده 96,015 3,407,510,737 Rls. 370,221 $
2 1385 جمهوري دموکراتيک خلق کره 85071090 سايرا نباره هاي سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 32,000 152,220,984 Rls. 16,494 $
3 1385 جمهوري دموکراتيک خلق کره 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 120 136,595,506 Rls. 14,937 $
4 1385 جمهوري دموکراتيک خلق کره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5 13,956,248 Rls. 1,511 $
مجموع کل
3,710,283,475 ريال
مجموع کل
403,162 دلار
[1]