آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 11,907,532 979,684,914,592 Rls. 106,348,829 $
2 1385 ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 3,632,016 331,822,167,311 Rls. 36,121,118 $
3 1385 ترکيه 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 63,128,053 329,346,734,003 Rls. 35,784,867 $
4 1385 ترکيه 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 34,878,041 293,189,821,748 Rls. 32,014,222 $
5 1385 ترکيه 24031000 توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو 5,940,000 268,814,907,132 Rls. 29,236,173 $
6 1385 ترکيه 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 22,889,720 235,842,943,447 Rls. 25,725,526 $
7 1385 ترکيه 27101110 بنزين 31,563,323 196,871,393,025 Rls. 21,513,648 $
8 1385 ترکيه 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 50,731,816 188,352,813,597 Rls. 20,470,553 $
9 1385 ترکيه 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 2,946,440 150,505,166,437 Rls. 16,349,281 $
10 1385 ترکيه 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 11,734,139 128,541,469,471 Rls. 13,926,123 $
11 1385 ترکيه 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 23,094,141 127,330,096,573 Rls. 13,843,046 $
12 1385 ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 6,089,250 120,816,859,250 Rls. 13,146,221 $
13 1385 ترکيه 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 24,806,150 102,896,097,979 Rls. 11,204,245 $
14 1385 ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 4,845,418 93,980,542,300 Rls. 10,204,006 $
15 1385 ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 4,193,606 92,122,124,846 Rls. 10,017,304 $
16 1385 ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 4,419,479 84,615,273,829 Rls. 9,185,330 $
17 1385 ترکيه 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 1,699,822 79,907,536,316 Rls. 8,687,620 $
18 1385 ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,353,905 65,435,726,849 Rls. 7,119,342 $
19 1385 ترکيه 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 7,018,326 64,644,254,318 Rls. 7,019,397 $
20 1385 ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,778,374 61,089,614,022 Rls. 6,641,074 $
21 1385 ترکيه 39219010 نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 1,587,374 54,077,648,946 Rls. 5,874,365 $
22 1385 ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,802,122 48,670,237,530 Rls. 5,280,314 $
23 1385 ترکيه 55093200 نخ چندلاياكابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره ا لياف آكريليك يامدآكريليك, آماده نشده برا ي خرده فروشي 1,558,818 46,942,556,824 Rls. 5,109,233 $
24 1385 ترکيه 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 999,164 45,528,060,761 Rls. 4,942,551 $
25 1385 ترکيه 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 150,211 43,068,645,239 Rls. 4,663,374 $
26 1385 ترکيه 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 1,446,093 42,618,744,315 Rls. 4,633,876 $
27 1385 ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 677,010 42,354,714,895 Rls. 4,595,698 $
28 1385 ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,000,674 42,156,033,894 Rls. 4,588,764 $
29 1385 ترکيه 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 16,795,572 41,942,013,661 Rls. 4,561,483 $
30 1385 ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 9,797,360 40,427,262,745 Rls. 4,411,530 $
31 1385 ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 143,514 38,526,824,892 Rls. 4,183,667 $
32 1385 ترکيه 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينكاري درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,302,904 38,203,417,756 Rls. 4,152,931 $
33 1385 ترکيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,716,211 37,921,561,193 Rls. 4,111,322 $
34 1385 ترکيه 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 7,147,950 37,451,181,774 Rls. 4,062,585 $
35 1385 ترکيه 28100010 ا سيد بريك 7,462,925 33,259,889,324 Rls. 3,614,593 $
36 1385 ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 499,917 32,757,165,658 Rls. 3,572,335 $
37 1385 ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,163,197 31,682,468,022 Rls. 3,441,642 $
38 1385 ترکيه 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل 2,244,933 31,648,918,725 Rls. 3,438,425 $
39 1385 ترکيه 39219020 ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 854,499 31,040,432,952 Rls. 3,373,273 $
40 1385 ترکيه 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 532,664 29,028,074,458 Rls. 3,149,757 $
41 1385 ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,313,620 28,660,765,368 Rls. 3,111,635 $
42 1385 ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 667,479 28,636,321,812 Rls. 3,125,072 $
43 1385 ترکيه 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 74,220 27,479,295,499 Rls. 2,981,237 $
44 1385 ترکيه 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 64,471,523 27,308,837,998 Rls. 2,973,197 $
45 1385 ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم, "غيربيآب" 6,743,350 26,941,707,633 Rls. 2,927,798 $
46 1385 ترکيه 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 921,150 26,535,545,814 Rls. 2,886,554 $
47 1385 ترکيه 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 718,488 25,803,777,865 Rls. 2,808,521 $
48 1385 ترکيه 39204910 نوا رلبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 701,535 25,349,692,406 Rls. 2,754,234 $
49 1385 ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 809,529 25,161,531,006 Rls. 2,735,568 $
50 1385 ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 1,646,662 23,436,054,581 Rls. 2,547,487 $
51 1385 ترکيه 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 4,353,190 23,059,981,850 Rls. 2,504,663 $
52 1385 ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 898,362 22,720,709,606 Rls. 2,470,990 $
53 1385 ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 715,996 21,874,644,152 Rls. 2,377,170 $
54 1385 ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, كه بدون عمل مكانيكي رانده ميشوند 2,365,854 21,006,134,114 Rls. 2,285,157 $
55 1385 ترکيه 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 586,510 20,460,298,843 Rls. 2,220,260 $
56 1385 ترکيه 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 459,212 20,423,917,767 Rls. 2,231,647 $
57 1385 ترکيه 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,113,839 19,988,946,387 Rls. 2,172,326 $
58 1385 ترکيه 18040000 كره , چربي و روغن كاكائو 466,000 19,666,718,469 Rls. 2,140,216 $
59 1385 ترکيه 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 747,545 19,552,492,605 Rls. 2,133,084 $
60 1385 ترکيه 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 244,602 19,486,986,315 Rls. 2,122,309 $
61 1385 ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 268,278 19,465,571,342 Rls. 2,115,764 $
62 1385 ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 328,755 18,583,980,367 Rls. 2,019,122 $
63 1385 ترکيه 84821000 بلبرينگ. 254,580 17,415,156,885 Rls. 1,893,805 $
64 1385 ترکيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 1,049,705 17,035,498,847 Rls. 1,848,985 $
65 1385 ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 451,232 16,962,171,774 Rls. 1,842,460 $
66 1385 ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 60,257 16,829,452,015 Rls. 1,828,768 $
67 1385 ترکيه 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي استرآغشته شده 360,266 16,700,161,453 Rls. 1,814,522 $
68 1385 ترکيه 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 73,489 16,189,451,933 Rls. 1,772,717 $
69 1385 ترکيه 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 1,086,235 16,141,150,503 Rls. 1,754,944 $
70 1385 ترکيه 87082100 كمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 175,426 16,042,848,928 Rls. 1,747,939 $
71 1385 ترکيه 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك باموتوربرقي 664,886 15,762,995,022 Rls. 1,714,718 $
72 1385 ترکيه 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 248,500 15,707,906,057 Rls. 1,706,379 $
73 1385 ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 1,373,871 15,436,267,714 Rls. 1,677,303 $
74 1385 ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 410,390 15,422,885,975 Rls. 1,675,103 $
75 1385 ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 248,799 14,923,307,356 Rls. 1,622,365 $
76 1385 ترکيه 58013600 پارچه هاي شنيل ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 382,048 14,650,854,137 Rls. 1,597,220 $
77 1385 ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 315,492 14,610,031,932 Rls. 1,592,723 $
78 1385 ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 147,574 14,525,857,617 Rls. 1,582,966 $
79 1385 ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 1,415,383 14,463,074,404 Rls. 1,574,826 $
80 1385 ترکيه 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 303,586 14,391,597,263 Rls. 1,565,165 $
81 1385 ترکيه 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شكل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 512,633 14,219,431,862 Rls. 1,547,279 $
82 1385 ترکيه 38011000 گرا فيت مصنوعي 11,229 14,190,073,005 Rls. 1,539,590 $
83 1385 ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 67,600 14,120,930,578 Rls. 1,543,728 $
84 1385 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,000,000 13,979,578,592 Rls. 1,513,924 $
85 1385 ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 321,621 13,712,396,744 Rls. 1,494,387 $
86 1385 ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 537,711 13,628,973,643 Rls. 1,482,062 $
87 1385 ترکيه 40022000 كائوچوي بوتادين 487,023 13,463,040,360 Rls. 1,461,051 $
88 1385 ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 457,689 13,401,104,057 Rls. 1,463,090 $
89 1385 ترکيه 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 1,029,111 13,391,108,682 Rls. 1,456,827 $
90 1385 ترکيه 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 837,441 13,255,539,403 Rls. 1,439,173 $
91 1385 ترکيه 58101000 گلدوزي وقلابدوزي بدون زمينه نمايان. 328,695 13,246,505,293 Rls. 1,441,353 $
92 1385 ترکيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,135,560 13,126,324,299 Rls. 1,424,192 $
93 1385 ترکيه 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 655,787 13,107,455,825 Rls. 1,425,183 $
94 1385 ترکيه 39123190 كربوكسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا كي 1,942,000 12,800,741,553 Rls. 1,391,802 $
95 1385 ترکيه 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 289,192 12,254,816,057 Rls. 1,332,229 $
96 1385 ترکيه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل 799,932 12,189,255,888 Rls. 1,325,693 $
97 1385 ترکيه 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 396,604 12,055,848,710 Rls. 1,310,169 $
98 1385 ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 92,943 11,994,736,311 Rls. 1,300,669 $
99 1385 ترکيه 56060000 نخ گيپه, نوا رگيپه, نخ شنيل, نخ گردباف (حلقه دا ر)موسوم به.loop" Wale "Yarn 260,409 11,843,713,308 Rls. 1,291,735 $
100 1385 ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 548,633 11,804,154,039 Rls. 1,283,243 $
101 1385 ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذكوردر جاي ديگر 515,220 11,724,955,298 Rls. 1,273,459 $
102 1385 ترکيه 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 663,818 11,571,923,879 Rls. 1,257,341 $
103 1385 ترکيه 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 823,200 11,566,545,088 Rls. 1,256,214 $
104 1385 ترکيه 48111000 كاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 562,153 11,389,222,519 Rls. 1,242,489 $
105 1385 ترکيه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 2,310 11,302,010,160 Rls. 1,223,032 $
106 1385 ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,920,179 11,280,034,019 Rls. 1,224,190 $
107 1385 ترکيه 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 16,859 11,153,280,012 Rls. 1,209,524 $
108 1385 ترکيه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 212,101 11,061,000,141 Rls. 1,207,651 $
109 1385 ترکيه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 579,794 11,059,876,382 Rls. 1,202,711 $
110 1385 ترکيه 55159200 ساير پارچه تاروپودي ا زا لياف غيريكسره سنتتيك, غيرمذكوردرجاي ديگر,مخلوط باپشم ياكرك 354,475 11,006,730,712 Rls. 1,198,768 $
111 1385 ترکيه 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 242,324 10,977,380,761 Rls. 1,196,951 $
112 1385 ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 395,722 10,911,517,820 Rls. 1,186,143 $
113 1385 ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 2,362,840 10,685,809,969 Rls. 1,161,419 $
114 1385 ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 140,582 10,675,649,465 Rls. 1,157,964 $
115 1385 ترکيه 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروكش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيك 563,245 10,463,833,414 Rls. 1,137,688 $
116 1385 ترکيه 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 657,763 10,428,015,110 Rls. 1,133,640 $
117 1385 ترکيه 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,061,030 10,331,744,267 Rls. 1,120,870 $
118 1385 ترکيه 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز650 كيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 130,084 10,162,740,208 Rls. 1,106,046 $
119 1385 ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 509,937 10,020,705,049 Rls. 1,088,860 $
120 1385 ترکيه 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 228,033 10,007,570,042 Rls. 1,088,880 $
121 1385 ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,936,091 9,924,176,030 Rls. 1,078,200 $
122 1385 ترکيه 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 714,488 9,815,789,165 Rls. 1,066,845 $
123 1385 ترکيه 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,674,748 9,746,246,085 Rls. 1,061,387 $
124 1385 ترکيه 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 272,422 9,670,828,211 Rls. 1,050,275 $
125 1385 ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 343,920 9,575,823,076 Rls. 1,041,314 $
126 1385 ترکيه 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,385,811 9,549,447,459 Rls. 1,038,222 $
127 1385 ترکيه 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 338,210 9,504,252,030 Rls. 1,033,804 $
128 1385 ترکيه 34031910 روا ن كننده سيليكوني داراي كمتراز70درصد موادنفتي 599,007 9,404,404,305 Rls. 1,022,121 $
129 1385 ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 133,083 9,388,448,012 Rls. 1,021,330 $
130 1385 ترکيه 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 187,399 9,367,119,450 Rls. 1,019,067 $
131 1385 ترکيه 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت كرم وپماد از آلومينيوم 102,486 9,348,124,825 Rls. 1,019,203 $
132 1385 ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 265,104 9,308,669,265 Rls. 1,012,077 $
133 1385 ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 334,955 9,195,554,544 Rls. 999,804 $
134 1385 ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 350,194 9,133,759,533 Rls. 991,701 $
135 1385 ترکيه 44130000 چوب هاي مترا كم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل 1,086,469 8,943,503,065 Rls. 970,537 $
136 1385 ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 49,360 8,894,332,661 Rls. 962,706 $
137 1385 ترکيه 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 233,664 8,877,325,658 Rls. 963,754 $
138 1385 ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,240,966 8,801,667,340 Rls. 956,490 $
139 1385 ترکيه 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 102,662 8,623,486,598 Rls. 935,644 $
140 1385 ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 769,170 8,556,815,016 Rls. 931,459 $
141 1385 ترکيه 58012600 پارچه هاي شنيل, ا زپنبه. 221,947 8,547,881,858 Rls. 930,381 $
142 1385 ترکيه 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا كثر800ليتر 203,812 8,499,187,994 Rls. 926,305 $
143 1385 ترکيه 55111000 نخ, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره سنتتيك آماده شده برا ي خرده فروشي. 361,591 8,428,120,500 Rls. 915,594 $
144 1385 ترکيه 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 642,918 8,370,696,531 Rls. 909,773 $
145 1385 ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 811,390 8,325,192,789 Rls. 906,222 $
146 1385 ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 204,493 8,314,378,339 Rls. 902,937 $
147 1385 ترکيه 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 35,895 8,283,719,547 Rls. 905,316 $
148 1385 ترکيه 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 711,006 8,257,512,179 Rls. 900,041 $
149 1385 ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 54,036 8,076,403,891 Rls. 880,117 $
150 1385 ترکيه 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 280,189 8,066,625,389 Rls. 876,257 $
151 1385 ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ نشده 532,312 8,026,341,742 Rls. 875,551 $
152 1385 ترکيه 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 653,067 7,895,218,862 Rls. 857,540 $
153 1385 ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),گرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 363,526 7,892,185,314 Rls. 858,318 $
154 1385 ترکيه 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 163,148 7,733,970,544 Rls. 837,966 $
155 1385 ترکيه 90331090 سايرترموكوبل هابجزترموكوبل يكبارمصرف برا ي ترمومتر 48,902 7,727,009,846 Rls. 837,069 $
156 1385 ترکيه 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 1,110,949 7,607,674,203 Rls. 826,670 $
157 1385 ترکيه 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 20,364 7,556,246,285 Rls. 821,146 $
158 1385 ترکيه 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 321,606 7,550,314,542 Rls. 821,219 $
159 1385 ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 272,733 7,540,498,609 Rls. 820,427 $
160 1385 ترکيه 54077400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باحدا قل 85% رشته هاي سنتتيك, غيرمذكوردرجاي ديگر. 191,392 7,520,180,477 Rls. 818,053 $
161 1385 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره غيرمذكور درجاي ديگر 194,917 7,472,078,281 Rls. 814,270 $
162 1385 ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 614,540 7,446,415,990 Rls. 808,252 $
163 1385 ترکيه 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 1,259,323 7,433,770,227 Rls. 808,054 $
164 1385 ترکيه 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,406,777 7,343,095,339 Rls. 795,385 $
165 1385 ترکيه 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 304,989 7,266,575,254 Rls. 789,999 $
166 1385 ترکيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 165,420 7,261,118,287 Rls. 790,347 $
167 1385 ترکيه 54021020 نخ پلي آميد 6و6 دسي تكس 900 تا2400ومقاومت 5/73تا4/90 cn/texغير خرده فروشي 266,890 7,164,318,246 Rls. 777,046 $
168 1385 ترکيه 38082010 قارچ كشها آماده برا ي خرده فروشيي 6,400 7,090,718,453 Rls. 769,595 $
169 1385 ترکيه 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 1,953,925 7,080,476,920 Rls. 770,908 $
170 1385 ترکيه 21041000 فرآورده ها برا ي سوپ, آش يا آبگوشت, سوپ, آش يا آبگوشت آماده 284,460 7,063,332,055 Rls. 768,709 $
171 1385 ترکيه 44103200 ساير تخته هاا زچوب كه سطح آن پوشانده شده با كاغذ آغشته به ملامين 1,669,712 6,919,292,203 Rls. 750,488 $
172 1385 ترکيه 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 817,637 6,906,295,272 Rls. 750,184 $
173 1385 ترکيه 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 193,015 6,901,894,421 Rls. 750,875 $
174 1385 ترکيه 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 552,461 6,862,973,079 Rls. 746,108 $
175 1385 ترکيه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 305 6,853,400,116 Rls. 743,762 $
176 1385 ترکيه 84805000 قالب برا ي شيشه. 31,077 6,833,116,580 Rls. 743,987 $
177 1385 ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 611,038 6,831,717,965 Rls. 742,524 $
178 1385 ترکيه 17041000 آدا مس 491,770 6,829,466,411 Rls. 741,430 $
179 1385 ترکيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 1,539,150 6,817,445,595 Rls. 745,538 $
180 1385 ترکيه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 293,325 6,792,260,230 Rls. 738,187 $
181 1385 ترکيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 255,153 6,768,985,084 Rls. 736,536 $
182 1385 ترکيه 38099200 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت كاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي 511,382 6,762,147,353 Rls. 734,800 $
183 1385 ترکيه 70193910 پشم شيشه 1,098,608 6,634,959,246 Rls. 721,100 $
184 1385 ترکيه 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 2,094 6,608,403,741 Rls. 717,468 $
185 1385 ترکيه 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 1,122,975 6,581,178,020 Rls. 715,566 $
186 1385 ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوطبه ا سانسور,بالاكشنده محفظه دا رياپلكان متحرك غيرمذكور 814,253 6,512,681,602 Rls. 708,312 $
187 1385 ترکيه 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 809,602 6,492,577,693 Rls. 705,761 $
188 1385 ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 332,807 6,488,780,817 Rls. 705,728 $
189 1385 ترکيه 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 392,253 6,461,916,014 Rls. 702,001 $
190 1385 ترکيه 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 848,987 6,418,816,775 Rls. 698,168 $
191 1385 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 91,043 6,356,031,739 Rls. 690,827 $
192 1385 ترکيه 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 164,350 6,308,470,101 Rls. 684,980 $
193 1385 ترکيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 2,214,529 6,271,041,496 Rls. 678,587 $
194 1385 ترکيه 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 529,186 6,202,072,043 Rls. 672,857 $
195 1385 ترکيه 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 167,726 6,195,765,217 Rls. 672,934 $
196 1385 ترکيه 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 24,375 6,193,352,212 Rls. 673,561 $
197 1385 ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 23,193 6,184,992,072 Rls. 673,046 $
198 1385 ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 461,870 6,119,272,890 Rls. 665,078 $
199 1385 ترکيه 58109100 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زپنبه, بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 129,703 6,116,750,936 Rls. 663,040 $
200 1385 ترکيه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور مايعات 23,663 6,047,753,169 Rls. 657,169 $
مجموع کل
6,674,242,005,654 ريال
مجموع کل
725,743,794 دلار