آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ترکمنستان 27101110 بنزين 266,402,019 1,658,024,835,993 Rls. 180,545,471 $
2 1385 ترکمنستان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 132,448,469 612,034,262,664 Rls. 66,466,280 $
3 1385 ترکمنستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 19,071,975 221,369,893,529 Rls. 24,093,791 $
4 1385 ترکمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 3,000,000 34,968,180,000 Rls. 3,810,000 $
5 1385 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,746,300 28,135,869,168 Rls. 3,048,706 $
6 1385 ترکمنستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 11,042,936 21,831,851,541 Rls. 2,373,181 $
7 1385 ترکمنستان 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 1,500,000 17,564,400,000 Rls. 1,912,500 $
8 1385 ترکمنستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 18,680,750 9,803,207,659 Rls. 1,067,028 $
9 1385 ترکمنستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 498,692 6,974,306,308 Rls. 756,761 $
10 1385 ترکمنستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 383,940 5,122,798,648 Rls. 557,795 $
11 1385 ترکمنستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100 675,200 4,541,406,676 Rls. 491,388 $
12 1385 ترکمنستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 400,791 4,247,275,930 Rls. 460,866 $
13 1385 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 71,149 3,740,525,074 Rls. 406,221 $
14 1385 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 1,019,850 1,362,118,162 Rls. 147,815 $
15 1385 ترکمنستان 27101910 روغن موتور 650,800 1,103,661,653 Rls. 120,658 $
16 1385 ترکمنستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 47,972 911,039,091 Rls. 98,833 $
17 1385 ترکمنستان 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 42,309 829,005,454 Rls. 91,480 $
18 1385 ترکمنستان 84821000 بلبرينگ. 16,765 328,546,498 Rls. 35,681 $
19 1385 ترکمنستان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 2,000 266,700,946 Rls. 29,059 $
20 1385 ترکمنستان 28012000 يد 1,000 218,491,119 Rls. 23,793 $
21 1385 ترکمنستان 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذكور در جاي ديگر 42,000 196,295,711 Rls. 21,269 $
22 1385 ترکمنستان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 126,641 156,098,972 Rls. 16,892 $
23 1385 ترکمنستان 25070010 كائولن 240,000 132,353,648 Rls. 14,361 $
24 1385 ترکمنستان 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 2 107,471,375 Rls. 11,740 $
25 1385 ترکمنستان 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 152,904 95,328,115 Rls. 10,339 $
26 1385 ترکمنستان 11081100 نشاسته گندم 25,090 87,808,600 Rls. 9,560 $
27 1385 ترکمنستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 900 59,518,800 Rls. 6,480 $
28 1385 ترکمنستان 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 4,135 49,288,414 Rls. 5,348 $
29 1385 ترکمنستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,200 47,923,552 Rls. 5,232 $
30 1385 ترکمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,300 39,955,245 Rls. 4,336 $
31 1385 ترکمنستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 550 10,732,350 Rls. 1,166 $
32 1385 ترکمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 19 370,754 Rls. 40 $
مجموع کل
2,634,361,521,648 ريال
مجموع کل
286,644,071 دلار
[1]