آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 تاجيکستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 1,870,900 20,399,205,905 Rls. 2,216,435 $
2 1385 تاجيکستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 591,509 15,700,441,319 Rls. 1,716,458 $
3 1385 تاجيکستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 698,000 8,932,527,873 Rls. 972,780 $
4 1385 تاجيکستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 344,607 5,778,846,505 Rls. 627,049 $
5 1385 تاجيکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 514,423 5,624,272,933 Rls. 608,669 $
6 1385 تاجيکستان 52051400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 287,019 3,560,053,220 Rls. 387,908 $
7 1385 تاجيکستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 115,341 1,336,849,332 Rls. 144,817 $
8 1385 تاجيکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 94,077 1,266,223,359 Rls. 137,798 $
9 1385 تاجيکستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 36,565 855,265,074 Rls. 93,048 $
10 1385 تاجيکستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 74,800 755,192,728 Rls. 82,477 $
11 1385 تاجيکستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 65,140 685,654,363 Rls. 74,651 $
12 1385 تاجيکستان 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 23,010 631,218,788 Rls. 68,358 $
13 1385 تاجيکستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 39,000 491,815,436 Rls. 53,756 $
14 1385 تاجيکستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 41,855 428,774,435 Rls. 46,685 $
15 1385 تاجيکستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 15,000 265,774,674 Rls. 28,939 $
16 1385 تاجيکستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 22,755 230,582,475 Rls. 25,106 $
17 1385 تاجيکستان 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 17,000 214,381,087 Rls. 23,432 $
18 1385 تاجيکستان 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 120,000 194,640,356 Rls. 21,120 $
19 1385 تاجيکستان 52054200 نخ ا زپنبه, كابله, شانه زده, باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز14وحدا 12,000 182,552,256 Rls. 19,776 $
20 1385 تاجيکستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 120,000 159,285,514 Rls. 17,285 $
21 1385 تاجيکستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 11,675 147,231,886 Rls. 16,093 $
22 1385 تاجيکستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,000 71,115,555 Rls. 7,743 $
23 1385 تاجيکستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 5,460 55,281,435 Rls. 6,019 $
24 1385 تاجيکستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 3,000 44,810,832 Rls. 4,882 $
25 1385 تاجيکستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 2,400 24,301,507 Rls. 2,646 $
26 1385 تاجيکستان 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 3,400 22,551,304 Rls. 2,440 $
27 1385 تاجيکستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 20 1,221,476 Rls. 133 $
مجموع کل
68,060,071,627 ريال
مجموع کل
7,406,503 دلار
[1]