آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 بوسني وهرزگوين 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميك ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا كسيدهاي فلزي 125,100 7,403,326,354 Rls. 805,776 $
2 1385 بوسني وهرزگوين 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 40,910 3,074,591,505 Rls. 334,668 $
3 1385 بوسني وهرزگوين 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 37,180 1,562,184,164 Rls. 170,787 $
4 1385 بوسني وهرزگوين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 17,183 1,533,669,628 Rls. 166,218 $
5 1385 بوسني وهرزگوين 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيكل. 1,000 470,979,885 Rls. 50,994 $
6 1385 بوسني وهرزگوين 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 48,365 379,757,427 Rls. 41,206 $
7 1385 بوسني وهرزگوين 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 8,350 204,579,001 Rls. 22,198 $
8 1385 بوسني وهرزگوين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 8,490 174,500,344 Rls. 18,962 $
9 1385 بوسني وهرزگوين 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,175 142,650,932 Rls. 15,502 $
10 1385 بوسني وهرزگوين 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 2,348 128,957,359 Rls. 14,095 $
11 1385 بوسني وهرزگوين 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 14,200 55,160,034 Rls. 5,985 $
12 1385 بوسني وهرزگوين 84434000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گرا ور 14,715 55,126,078 Rls. 5,982 $
13 1385 بوسني وهرزگوين 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 203 54,551,247 Rls. 5,927 $
14 1385 بوسني وهرزگوين 85111000 شمع هاي جرقه زن 445 46,150,625 Rls. 5,028 $
15 1385 بوسني وهرزگوين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 2,310 39,890,046 Rls. 4,326 $
16 1385 بوسني وهرزگوين 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري كار و وانت 190 39,022,899 Rls. 4,233 $
17 1385 بوسني وهرزگوين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 280 37,424,028 Rls. 4,059 $
18 1385 بوسني وهرزگوين 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 8 16,823,092 Rls. 1,822 $
مجموع کل
15,419,344,647 ريال
مجموع کل
1,677,768 دلار
[1]