آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 280,298,426 875,866,655,963 Rls. 95,154,376 $
2 1385 بلژيک 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 39,383,984 436,635,555,196 Rls. 47,316,857 $
3 1385 بلژيک 31031000 سوپرفسفات ها 182,708,000 394,160,712,571 Rls. 42,838,715 $
4 1385 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 2,672,846 308,549,918,007 Rls. 33,544,664 $
5 1385 بلژيک 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 14,999,155 158,065,989,493 Rls. 17,151,258 $
6 1385 بلژيک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,583,482 112,088,848,759 Rls. 12,194,010 $
7 1385 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 491,035 97,054,215,123 Rls. 10,546,092 $
8 1385 بلژيک 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 31,500,000 89,930,749,325 Rls. 9,742,254 $
9 1385 بلژيک 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 17,756,000 77,650,429,481 Rls. 8,443,713 $
10 1385 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 166,235 73,345,723,093 Rls. 8,024,354 $
11 1385 بلژيک 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 33,250,000 73,204,480,125 Rls. 8,003,114 $
12 1385 بلژيک 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 193,093 64,467,377,615 Rls. 7,022,829 $
13 1385 بلژيک 31042000 كلرور پتاسيم 31,498,986 62,500,317,006 Rls. 6,806,089 $
14 1385 بلژيک 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 3,015,407 61,340,516,529 Rls. 6,680,363 $
15 1385 بلژيک 31022100 سولفات آمونيوم 49,332,000 60,532,692,041 Rls. 6,576,805 $
16 1385 بلژيک 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,114,027 56,953,257,125 Rls. 6,193,400 $
17 1385 بلژيک 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 64,862 56,163,092,530 Rls. 6,078,915 $
18 1385 بلژيک 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,160,117 53,639,270,744 Rls. 5,843,062 $
19 1385 بلژيک 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 90,630 50,644,171,943 Rls. 5,512,591 $
20 1385 بلژيک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 3,032,500 47,322,189,021 Rls. 5,128,811 $
21 1385 بلژيک 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 366,404 44,825,902,447 Rls. 4,887,852 $
22 1385 بلژيک 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 429,256 43,618,095,348 Rls. 4,726,309 $
23 1385 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,597,309 42,853,675,059 Rls. 4,654,777 $
24 1385 بلژيک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 143,718 42,462,912,283 Rls. 4,612,865 $
25 1385 بلژيک 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 393,720 42,119,606,080 Rls. 4,587,230 $
26 1385 بلژيک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 131,717 38,149,967,191 Rls. 4,171,758 $
27 1385 بلژيک 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 1,277,943 37,708,473,477 Rls. 4,103,417 $
28 1385 بلژيک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 294,162 36,278,372,588 Rls. 3,942,009 $
29 1385 بلژيک 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 1,060,755 32,828,711,399 Rls. 3,564,965 $
30 1385 بلژيک 29304000 متيونين 1,290,150 32,662,263,044 Rls. 3,549,631 $
31 1385 بلژيک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 16,648 30,865,417,829 Rls. 3,356,307 $
32 1385 بلژيک 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 892,020 30,060,736,365 Rls. 3,284,904 $
33 1385 بلژيک 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 2,146,100 29,991,913,683 Rls. 3,266,399 $
34 1385 بلژيک 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 1,005,600 29,626,957,788 Rls. 3,226,382 $
35 1385 بلژيک 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 147,468 29,135,318,924 Rls. 3,160,040 $
36 1385 بلژيک 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 273,761 28,424,565,835 Rls. 3,096,485 $
37 1385 بلژيک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 282,674 27,636,585,488 Rls. 3,011,629 $
38 1385 بلژيک 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 16,739 24,494,102,229 Rls. 2,661,758 $
39 1385 بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 55,186 23,779,848,817 Rls. 2,585,720 $
40 1385 بلژيک 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 589,968 23,657,110,000 Rls. 2,584,347 $
41 1385 بلژيک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 184,853 23,649,190,311 Rls. 2,573,353 $
42 1385 بلژيک 84821000 بلبرينگ. 24,131 22,920,139,546 Rls. 2,489,524 $
43 1385 بلژيک 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 4,914,596 22,912,022,391 Rls. 2,493,031 $
44 1385 بلژيک 84805000 قالب برا ي شيشه. 50,071 22,472,753,279 Rls. 2,445,753 $
45 1385 بلژيک 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 10,801 22,423,195,003 Rls. 2,437,454 $
46 1385 بلژيک 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 1,732,500 21,462,937,522 Rls. 2,340,364 $
47 1385 بلژيک 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 282,560 21,152,912,257 Rls. 2,293,397 $
48 1385 بلژيک 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 1,075 20,952,999,931 Rls. 2,272,693 $
49 1385 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 93,493 20,170,062,389 Rls. 2,190,516 $
50 1385 بلژيک 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 101,260 20,059,107,106 Rls. 2,180,610 $
51 1385 بلژيک 84735000 قطعات ومتفرعات كه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 7,661 20,038,384,057 Rls. 2,182,344 $
52 1385 بلژيک 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 491,813 19,669,216,191 Rls. 2,145,934 $
53 1385 بلژيک 04021010 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويك كيلوگرم و كمتركه ميزا ن موا د چرب ا ن يك ونيم درصدوياكمترباشد 553,392 19,388,867,834 Rls. 2,111,196 $
54 1385 بلژيک 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 27,333 19,387,128,113 Rls. 2,104,569 $
55 1385 بلژيک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 187,005 19,215,297,496 Rls. 2,086,966 $
56 1385 بلژيک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 19,589 19,029,840,577 Rls. 2,064,050 $
57 1385 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 89,698 18,656,089,207 Rls. 2,031,824 $
58 1385 بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 148,730 18,534,229,127 Rls. 2,018,785 $
59 1385 بلژيک 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 8,988 18,198,523,619 Rls. 1,981,631 $
60 1385 بلژيک 37019920 زينك ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 164,299 18,183,518,527 Rls. 1,976,585 $
61 1385 بلژيک 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 274,957 18,036,813,665 Rls. 1,961,928 $
62 1385 بلژيک 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 2,209,965 17,436,120,000 Rls. 1,904,654 $
63 1385 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 28,019 17,240,451,931 Rls. 1,870,017 $
64 1385 بلژيک 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,188,000 17,183,925,159 Rls. 1,870,117 $
65 1385 بلژيک 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 4,276 17,164,936,433 Rls. 1,871,080 $
66 1385 بلژيک 02021090 گوشت گاو بصورت لاشه يا شقه يخ زده 846,291 17,023,826,598 Rls. 1,860,862 $
67 1385 بلژيک 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,503,367 17,017,793,333 Rls. 1,862,196 $
68 1385 بلژيک 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,124,986 16,690,708,468 Rls. 1,820,483 $
69 1385 بلژيک 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 425,741 16,663,389,004 Rls. 1,807,113 $
70 1385 بلژيک 87051090 سايركاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوكابين مجزا 110,096 16,632,249,566 Rls. 1,809,230 $
71 1385 بلژيک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 201,228 16,442,744,106 Rls. 1,789,542 $
72 1385 بلژيک 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 1,190,675 16,402,755,569 Rls. 1,791,806 $
73 1385 بلژيک 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 5,260 16,121,159,615 Rls. 1,757,458 $
74 1385 بلژيک 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 682,024 15,496,286,059 Rls. 1,681,499 $
75 1385 بلژيک 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 1,047,700 15,377,203,651 Rls. 1,676,617 $
76 1385 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 143,809 15,347,353,881 Rls. 1,666,173 $
77 1385 بلژيک 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 220,551 14,714,493,433 Rls. 1,600,530 $
78 1385 بلژيک 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,650,278 14,672,046,117 Rls. 1,600,232 $
79 1385 بلژيک 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 131,522 14,512,199,218 Rls. 1,574,523 $
80 1385 بلژيک 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,830,155 14,278,000,000 Rls. 1,551,732 $
81 1385 بلژيک 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 640,605 14,150,409,471 Rls. 1,538,502 $
82 1385 بلژيک 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس 1,869,711 14,012,939,848 Rls. 1,524,827 $
83 1385 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 483,375 13,851,661,752 Rls. 1,506,769 $
84 1385 بلژيک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 18,741 13,786,470,776 Rls. 1,498,195 $
85 1385 بلژيک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 155,807 13,538,828,940 Rls. 1,475,828 $
86 1385 بلژيک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 290,500 13,266,852,551 Rls. 1,442,384 $
87 1385 بلژيک 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 1,355,867 13,162,715,859 Rls. 1,428,168 $
88 1385 بلژيک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 18,048 12,889,657,070 Rls. 1,402,259 $
89 1385 بلژيک 28444000 عناصر را ديوا كتيو /ا يزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره غيرمذكور درتعرفه 284420و284430 958 12,823,781,988 Rls. 1,394,573 $
90 1385 بلژيک 28012000 يد 52,320 12,775,441,798 Rls. 1,391,901 $
91 1385 بلژيک 29413000 تترا سيكلين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 13,633 12,519,694,347 Rls. 1,367,551 $
92 1385 بلژيک 84272011 سايرا را به هاي خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 205,206 12,487,596,641 Rls. 1,364,914 $
93 1385 بلژيک 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 13,608 12,087,555,131 Rls. 1,317,231 $
94 1385 بلژيک 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 10,904 11,989,391,809 Rls. 1,300,907 $
95 1385 بلژيک 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 195,943 11,890,327,981 Rls. 1,296,850 $
96 1385 بلژيک 84672990 سايرا بزار براي كاركردن دردست باموتورا لكتريكي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشكي 71,863 11,771,817,201 Rls. 1,278,059 $
97 1385 بلژيک 39042200 پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 595,000 11,243,130,473 Rls. 1,226,023 $
98 1385 بلژيک 70182010 دا نه هاي ريزكروي ا زشيشه كه قطرا ن ا ز يك ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 2,040,000 11,237,942,569 Rls. 1,223,089 $
99 1385 بلژيک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 92,039 11,227,066,068 Rls. 1,220,348 $
100 1385 بلژيک 40022000 كائوچوي بوتادين 354,943 10,859,694,163 Rls. 1,181,828 $
101 1385 بلژيک 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 2,609,882 10,787,393,708 Rls. 1,171,683 $
102 1385 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 358,128 10,774,883,533 Rls. 1,172,357 $
103 1385 بلژيک 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 519,750 10,756,944,639 Rls. 1,166,593 $
104 1385 بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 315,910 10,755,760,256 Rls. 1,167,385 $
105 1385 بلژيک 29221290 ساير ا ملاح دي ا تانول آمين بجزكوكونات دي ا تانول ا مين 309,600 10,668,983,418 Rls. 1,156,028 $
106 1385 بلژيک 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,060,775 10,611,982,980 Rls. 1,158,640 $
107 1385 بلژيک 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 43,315 10,576,265,333 Rls. 1,156,118 $
108 1385 بلژيک 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 14,677 10,565,955,215 Rls. 1,143,873 $
109 1385 بلژيک 38123070 پايدا ركننده ها گريد فيلم هاي بسته بندي موا د غذا يي 536,200 10,541,312,631 Rls. 1,146,427 $
110 1385 بلژيک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 20,913 10,500,846,154 Rls. 1,139,496 $
111 1385 بلژيک 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,013,620 10,368,743,305 Rls. 1,132,082 $
112 1385 بلژيک 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,910,336 10,094,482,789 Rls. 1,094,965 $
113 1385 بلژيک 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 485,250 10,040,904,192 Rls. 1,091,752 $
114 1385 بلژيک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,607 9,922,826,375 Rls. 1,081,879 $
115 1385 بلژيک 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,324 9,791,305,580 Rls. 1,064,485 $
116 1385 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليكه ا ز200متربيشترنباشد 53,674 9,790,815,057 Rls. 1,065,636 $
117 1385 بلژيک 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 16,436 9,659,860,083 Rls. 1,053,905 $
118 1385 بلژيک 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 98,807 9,421,129,259 Rls. 1,025,397 $
119 1385 بلژيک 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,080,943 9,315,313,022 Rls. 1,017,101 $
120 1385 بلژيک 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 253,099 9,278,366,113 Rls. 1,011,662 $
121 1385 بلژيک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,566 8,947,556,578 Rls. 973,068 $
122 1385 بلژيک 84295921 بيل مكانيكي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 127,422 8,849,488,558 Rls. 960,127 $
123 1385 بلژيک 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 13,000 8,767,432,665 Rls. 951,844 $
124 1385 بلژيک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 221,910 8,434,387,375 Rls. 919,590 $
125 1385 بلژيک 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيك 2,807 8,330,152,592 Rls. 905,827 $
126 1385 بلژيک 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 446,436 8,309,283,006 Rls. 907,312 $
127 1385 بلژيک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 21,036 8,275,958,936 Rls. 901,832 $
128 1385 بلژيک 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 1,574,650 8,203,231,841 Rls. 887,604 $
129 1385 بلژيک 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,732,560 8,073,212,769 Rls. 878,959 $
130 1385 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 93,900 8,042,365,875 Rls. 874,356 $
131 1385 بلژيک 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 1,017,322 7,965,385,849 Rls. 867,028 $
132 1385 بلژيک 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 1,192,147 7,881,047,201 Rls. 855,652 $
133 1385 بلژيک 40021100 لاتكس بوتادين كربو كسيله 762,800 7,751,111,473 Rls. 844,964 $
134 1385 بلژيک 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 152,160 7,707,196,145 Rls. 837,156 $
135 1385 بلژيک 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 57,860 7,604,549,572 Rls. 830,718 $
136 1385 بلژيک 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 259,200 7,572,556,748 Rls. 825,040 $
137 1385 بلژيک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 55,246 7,496,361,152 Rls. 812,587 $
138 1385 بلژيک 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 259,000 7,444,990,431 Rls. 808,849 $
139 1385 بلژيک 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 784,708 7,409,127,469 Rls. 805,677 $
140 1385 بلژيک 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 555,500 7,181,322,971 Rls. 783,137 $
141 1385 بلژيک 28049000 سلينيوم 20,000 7,108,527,150 Rls. 772,425 $
142 1385 بلژيک 39191010 نوا رچسب ويژه پوشك كامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي كمتراز20سانتيمتر 123,903 7,060,534,865 Rls. 767,224 $
143 1385 بلژيک 38123010 آنتي ا كسيدا نها 186,832 6,925,550,946 Rls. 752,204 $
144 1385 بلژيک 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 1,983,225 6,740,173,815 Rls. 733,051 $
145 1385 بلژيک 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 1,427,270 6,612,878,610 Rls. 720,868 $
146 1385 بلژيک 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 536,624 6,595,419,617 Rls. 718,770 $
147 1385 بلژيک 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 255,458 6,459,678,732 Rls. 706,135 $
148 1385 بلژيک 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 1,366,059 6,430,441,909 Rls. 701,683 $
149 1385 بلژيک 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشكي 60,379 6,426,953,855 Rls. 699,868 $
150 1385 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 169,957 6,331,731,319 Rls. 688,425 $
151 1385 بلژيک 84241000 دستگاههاي آتش نشان 31,890 6,266,173,572 Rls. 685,502 $
152 1385 بلژيک 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 207,510 6,245,111,723 Rls. 677,033 $
153 1385 بلژيک 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 308 6,242,983,129 Rls. 680,356 $
154 1385 بلژيک 73061010 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 314,734 5,926,419,646 Rls. 646,093 $
155 1385 بلژيک 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيكل 31,656 5,901,840,000 Rls. 645,362 $
156 1385 بلژيک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 55,850 5,810,310,251 Rls. 635,632 $
157 1385 بلژيک 70111010 حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به قطر 25 ميليمتر وبيشتر براي روشنايي برق 613,901 5,784,993,229 Rls. 629,612 $
158 1385 بلژيک 87089290 سايرا نباره ها ولوله هاي ا گزوز،بجزا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 17,800 5,718,696,512 Rls. 624,721 $
159 1385 بلژيک 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذكور درجاي ديگر 25,903 5,566,623,786 Rls. 608,973 $
160 1385 بلژيک 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 33,115 5,564,970,000 Rls. 602,335 $
161 1385 بلژيک 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 11,247 5,482,714,312 Rls. 597,129 $
162 1385 بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 145,100 5,411,484,677 Rls. 588,476 $
163 1385 بلژيک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 727,297 5,389,209,543 Rls. 585,634 $
164 1385 بلژيک 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذكور 308,750 5,340,810,194 Rls. 580,546 $
165 1385 بلژيک 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,982 5,283,326,912 Rls. 574,311 $
166 1385 بلژيک 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي 88,025 5,198,934,493 Rls. 565,684 $
167 1385 بلژيک 38069000 مشتقات كولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس كولوفان وروغن كولوفان غير مذكوردرجاي ديگر 230,000 5,190,001,902 Rls. 563,833 $
168 1385 بلژيک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 42,265 5,149,723,242 Rls. 560,622 $
169 1385 بلژيک 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 625,000 5,136,850,895 Rls. 559,601 $
170 1385 بلژيک 56031290 ساير پارچه هاي نبافته ا زرشته هاي ستنتيك يامصنوعي بيش ا ز 25گرم وكمترا ز70گرم غيرمذكور 161,912 5,076,420,043 Rls. 551,191 $
171 1385 بلژيک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 6,432 4,846,188,133 Rls. 528,119 $
172 1385 بلژيک 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروكسيل آمين 168,440 4,819,811,757 Rls. 523,677 $
173 1385 بلژيک 27101930 گريس 93,719 4,787,136,989 Rls. 520,071 $
174 1385 بلژيک 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازكردن, تاكردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 14,765 4,764,503,960 Rls. 518,889 $
175 1385 بلژيک 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 575,000 4,672,520,643 Rls. 507,521 $
176 1385 بلژيک 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 68,097 4,521,452,562 Rls. 490,962 $
177 1385 بلژيک 29031200 دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 660,000 4,518,398,096 Rls. 491,321 $
178 1385 بلژيک 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,987 4,499,809,675 Rls. 488,624 $
179 1385 بلژيک 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 258,000 4,431,620,450 Rls. 483,046 $
180 1385 بلژيک 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 174,685 4,411,714,235 Rls. 479,790 $
181 1385 بلژيک 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1,570 4,409,596,220 Rls. 480,211 $
182 1385 بلژيک 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 148,480 4,395,958,375 Rls. 478,771 $
183 1385 بلژيک 87083190 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي 5,559 4,314,020,438 Rls. 467,189 $
184 1385 بلژيک 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 7,315 4,305,904,576 Rls. 466,917 $
185 1385 بلژيک 53072000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياكابله. 353,574 4,230,893,288 Rls. 459,487 $
186 1385 بلژيک 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 65,808 4,217,878,846 Rls. 456,900 $
187 1385 بلژيک 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 329,915 4,215,006,753 Rls. 457,121 $
188 1385 بلژيک 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 437,131 4,194,887,007 Rls. 455,238 $
189 1385 بلژيک 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 52,901 4,179,415,307 Rls. 454,924 $
190 1385 بلژيک 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 39,940 4,134,029,235 Rls. 448,544 $
191 1385 بلژيک 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 160,420 4,125,880,040 Rls. 449,046 $
192 1385 بلژيک 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 4,080 4,008,724,710 Rls. 437,153 $
193 1385 بلژيک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 5,835 4,006,498,788 Rls. 436,429 $
194 1385 بلژيک 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 54,150 3,978,234,957 Rls. 431,713 $
195 1385 بلژيک 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 421,620 3,971,267,767 Rls. 431,566 $
196 1385 بلژيک 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 10,165 3,960,131,172 Rls. 431,236 $
197 1385 بلژيک 29032300 تترا كلروا تيلن (پركلروا تيلن ) 583,770 3,896,866,755 Rls. 423,768 $
198 1385 بلژيک 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 230,880 3,834,033,190 Rls. 417,132 $
199 1385 بلژيک 84163000 سوخت رسانهاي مكانيكي وشبكه هاي مكانيكي آنها,تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستروهمانند 8,750 3,784,686,362 Rls. 412,185 $
200 1385 بلژيک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,942 3,758,549,956 Rls. 407,762 $
مجموع کل
5,536,846,446,255 ريال
مجموع کل
601,973,032 دلار