آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 بلغارستان 27101110 بنزين 30,735,344 159,088,038,197 Rls. 17,258,412 $
2 1385 بلغارستان 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 151,140 17,112,632,190 Rls. 1,858,453 $
3 1385 بلغارستان 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،كابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 92,931 8,320,270,797 Rls. 904,978 $
4 1385 بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 125,674 5,536,845,385 Rls. 601,781 $
5 1385 بلغارستان 29420090 ساير تركيبات الي 5,000 4,339,347,039 Rls. 475,910 $
6 1385 بلغارستان 37019920 زينك ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 75,524 4,150,528,541 Rls. 451,879 $
7 1385 بلغارستان 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, دا را ي موتوربرقي 72,608 3,279,432,601 Rls. 357,240 $
8 1385 بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 172,832 3,278,695,041 Rls. 356,632 $
9 1385 بلغارستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 26,745 2,808,490,865 Rls. 304,147 $
10 1385 بلغارستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 39,185 2,694,066,687 Rls. 292,799 $
11 1385 بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 18,155 2,398,742,086 Rls. 261,032 $
12 1385 بلغارستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذكور در جاي ديگر 111,694 2,265,538,107 Rls. 246,196 $
13 1385 بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 77,795 2,221,332,650 Rls. 241,089 $
14 1385 بلغارستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 7,700 2,214,630,220 Rls. 240,433 $
15 1385 بلغارستان 90312000 دستگاههاي آزمايش 1,996 1,949,139,794 Rls. 212,248 $
16 1385 بلغارستان 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 3,000 1,389,542,355 Rls. 150,775 $
17 1385 بلغارستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 56,280 1,266,770,790 Rls. 137,799 $
18 1385 بلغارستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 58,360 1,083,011,472 Rls. 117,816 $
19 1385 بلغارستان 84798910 پرس هيدروليك دندا نسازي 34,410 1,042,957,170 Rls. 112,886 $
20 1385 بلغارستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 73,970 1,023,595,615 Rls. 110,870 $
21 1385 بلغارستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 49,000 958,529,646 Rls. 103,939 $
22 1385 بلغارستان 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 21,965 756,109,179 Rls. 82,506 $
23 1385 بلغارستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 570 724,644,186 Rls. 78,672 $
24 1385 بلغارستان 85015110 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرونASENCRONبه قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 17,682 707,703,524 Rls. 77,269 $
25 1385 بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 12,160 654,351,103 Rls. 70,979 $
26 1385 بلغارستان 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 33,575 604,806,043 Rls. 65,835 $
27 1385 بلغارستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 5,580 590,533,855 Rls. 63,952 $
28 1385 بلغارستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 2,200 570,248,015 Rls. 62,329 $
29 1385 بلغارستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 13,448 554,287,838 Rls. 60,396 $
30 1385 بلغارستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 23,191 521,097,913 Rls. 56,473 $
31 1385 بلغارستان 33074900 فرآورده ها براي خوشبوكردن و بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 13,799 425,626,357 Rls. 46,343 $
32 1385 بلغارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 770 364,961,408 Rls. 39,648 $
33 1385 بلغارستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 2,364 363,364,740 Rls. 39,565 $
34 1385 بلغارستان 90181100 دستگاههاي ا لكتروكارديوگرا ف 159 331,358,652 Rls. 35,985 $
35 1385 بلغارستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 25,500 307,313,107 Rls. 33,619 $
36 1385 بلغارستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,820 283,911,382 Rls. 30,965 $
37 1385 بلغارستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 25,800 277,540,902 Rls. 30,179 $
38 1385 بلغارستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 13,195 269,832,374 Rls. 29,279 $
39 1385 بلغارستان 87086029 ا جزا وقطعات بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور 36,000 253,358,247 Rls. 27,686 $
40 1385 بلغارستان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لكتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محركه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 5,265 248,464,958 Rls. 26,984 $
41 1385 بلغارستان 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 12,000 234,741,954 Rls. 25,455 $
42 1385 بلغارستان 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 19,279 228,243,512 Rls. 24,884 $
43 1385 بلغارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 10,102 223,004,278 Rls. 24,183 $
44 1385 بلغارستان 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 7,000 209,981,860 Rls. 22,926 $
45 1385 بلغارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 12,618 198,679,916 Rls. 21,589 $
46 1385 بلغارستان 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 19,000 193,894,022 Rls. 21,105 $
47 1385 بلغارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 283 172,367,485 Rls. 18,840 $
48 1385 بلغارستان 33051000 شامپوها 22,724 162,293,612 Rls. 17,629 $
49 1385 بلغارستان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 5,079 161,022,117 Rls. 17,472 $
50 1385 بلغارستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحد تركيدگي 6/27 mpa باشند 5,296 142,863,341 Rls. 15,556 $
51 1385 بلغارستان 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 1,161 138,220,680 Rls. 15,060 $
52 1385 بلغارستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,220 130,789,721 Rls. 14,308 $
53 1385 بلغارستان 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 9,347 128,124,820 Rls. 13,930 $
54 1385 بلغارستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 22,785 107,229,009 Rls. 11,677 $
55 1385 بلغارستان 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشكي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 37 105,619,627 Rls. 11,532 $
56 1385 بلغارستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده كه در جاي مذكور نباشد 25,000 94,198,640 Rls. 10,194 $
57 1385 بلغارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 15 92,759,235 Rls. 10,139 $
58 1385 بلغارستان 39173200 سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 2,113 89,181,499 Rls. 9,711 $
59 1385 بلغارستان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, درجاي ديگرمذكورنباشد 703 88,144,830 Rls. 9,580 $
60 1385 بلغارستان 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 2,622 80,656,897 Rls. 8,759 $
61 1385 بلغارستان 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 25 69,433,050 Rls. 7,545 $
62 1385 بلغارستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 758 67,157,109 Rls. 7,305 $
63 1385 بلغارستان 85044060 ا نوا ع S.P.U 2,610 60,332,508 Rls. 6,576 $
64 1385 بلغارستان 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,975 53,476,598 Rls. 5,821 $
65 1385 بلغارستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 958 46,831,686 Rls. 5,080 $
66 1385 بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,131 43,872,345 Rls. 4,765 $
67 1385 بلغارستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 5,100 43,487,255 Rls. 4,741 $
68 1385 بلغارستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 94 43,141,780 Rls. 4,696 $
69 1385 بلغارستان 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات،باجريان متناوب ،چند فاز 240 40,189,054 Rls. 4,349 $
70 1385 بلغارستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 2,464 37,462,792 Rls. 4,079 $
71 1385 بلغارستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 37 33,299,832 Rls. 3,640 $
72 1385 بلغارستان 56041000 نخ وطناب كائوچوئي,پوشانده شده بامنسوج. 2,336 32,714,891 Rls. 3,561 $
73 1385 بلغارستان 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 12 32,625,856 Rls. 3,540 $
74 1385 بلغارستان 68139000 قطعات سايش (باستثناءلنت وبالشتك ترمز),ازپنبه نسوزياسلولز ياموادمعدني 100 32,560,941 Rls. 3,538 $
75 1385 بلغارستان 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 4,161 31,880,025 Rls. 3,480 $
76 1385 بلغارستان 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, كم عرض, با5درصديابيشترنخ كشش پذير,يانخ كائوچوئي. 2,197 30,690,083 Rls. 3,326 $
77 1385 بلغارستان 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,380 28,567,765 Rls. 3,101 $
78 1385 بلغارستان 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,580 28,445,298 Rls. 3,106 $
79 1385 بلغارستان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات را هسازي و كشاورزي 1,920 27,403,218 Rls. 2,974 $
80 1385 بلغارستان 85452000 جاروبك هاي زغالي 35 24,432,711 Rls. 2,660 $
81 1385 بلغارستان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 1,978 21,247,331 Rls. 2,307 $
82 1385 بلغارستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 8 21,113,935 Rls. 2,302 $
83 1385 بلغارستان 34011190 سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به موادپاك كننده 4,258 20,973,987 Rls. 2,278 $
84 1385 بلغارستان 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 50 20,379,654 Rls. 2,218 $
85 1385 بلغارستان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 7 18,362,065 Rls. 2,002 $
86 1385 بلغارستان 96032100 مسوا ك دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 938 18,083,204 Rls. 1,962 $
87 1385 بلغارستان 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 64 13,375,840 Rls. 1,449 $
88 1385 بلغارستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 250 12,066,272 Rls. 1,310 $
89 1385 بلغارستان 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 1,210 11,946,064 Rls. 1,298 $
90 1385 بلغارستان 32121000 ورقه هاي دا غ زني دربسته هاي خرده فروشي 320 11,798,952 Rls. 1,281 $
91 1385 بلغارستان 87089329 اجزاوقطعات كلاچ ،بجزلنت كلاچ وبجزرديف شماره 87089321 900 11,061,517 Rls. 1,201 $
92 1385 بلغارستان 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 45 9,335,781 Rls. 1,012 $
93 1385 بلغارستان 40116190 لاستيك رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 500 8,545,086 Rls. 927 $
94 1385 بلغارستان 48182000 دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آرا يش و دست پاك كن ا ز كاغذ 334 7,511,482 Rls. 813 $
95 1385 بلغارستان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 434 6,936,164 Rls. 754 $
96 1385 بلغارستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 492 6,452,552 Rls. 701 $
97 1385 بلغارستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 593 5,641,374 Rls. 613 $
98 1385 بلغارستان 87085090 محورهاي محرك باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كار،وا نت وترا كتور 330 5,530,759 Rls. 601 $
99 1385 بلغارستان 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 707 5,438,579 Rls. 591 $
100 1385 بلغارستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 357 5,261,656 Rls. 571 $
101 1385 بلغارستان 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذكور درجاي ديگر 160 4,895,074 Rls. 532 $
102 1385 بلغارستان 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 220 4,802,542 Rls. 522 $
103 1385 بلغارستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 309 4,148,069 Rls. 450 $
104 1385 بلغارستان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 450 4,148,069 Rls. 450 $
105 1385 بلغارستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 100 3,738,110 Rls. 406 $
106 1385 بلغارستان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 216 3,687,172 Rls. 400 $
107 1385 بلغارستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 225 3,092,616 Rls. 336 $
108 1385 بلغارستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 44 3,076,634 Rls. 334 $
109 1385 بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 215 3,052,062 Rls. 331 $
110 1385 بلغارستان 85129010 تيغه كامل برف پاك كن 340 2,765,379 Rls. 300 $
111 1385 بلغارستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 236 2,350,572 Rls. 255 $
112 1385 بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 150 2,074,034 Rls. 225 $
113 1385 بلغارستان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 150 2,064,817 Rls. 224 $
114 1385 بلغارستان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 58 1,843,586 Rls. 200 $
115 1385 بلغارستان 90278010 دستگاه PH متر 9 1,338,226 Rls. 146 $
116 1385 بلغارستان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 34 1,106,152 Rls. 120 $
117 1385 بلغارستان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 15 944,819 Rls. 103 $
118 1385 بلغارستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 88 921,793 Rls. 100 $
119 1385 بلغارستان 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1 852,504 Rls. 93 $
120 1385 بلغارستان 33069000 ساير فرآورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غير مذكور درجاي ديگربه صورت بسته هاي خرده فروشي 123 683,088 Rls. 74 $
121 1385 بلغارستان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 250 502,836 Rls. 55 $
122 1385 بلغارستان 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 18 379,782 Rls. 41 $
123 1385 بلغارستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 24 368,717 Rls. 40 $
124 1385 بلغارستان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1 363,631 Rls. 39 $
125 1385 بلغارستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 15 235,057 Rls. 26 $
126 1385 بلغارستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 18 175,140 Rls. 19 $
127 1385 بلغارستان 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 4 92,179 Rls. 10 $
128 1385 بلغارستان 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 9 92,179 Rls. 10 $
129 1385 بلغارستان 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 2 55,308 Rls. 6 $
مجموع کل
241,316,585,285 ريال
مجموع کل
26,200,427 دلار
[1]