آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 بحرين 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 12,296,701 335,898,817,836 Rls. 36,501,457 $
2 1385 بحرين 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 56,524,870 267,902,951,546 Rls. 29,061,380 $
3 1385 بحرين 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 5,640,217 144,057,525,789 Rls. 15,643,570 $
4 1385 بحرين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 82,352,680 89,171,544,839 Rls. 9,693,056 $
5 1385 بحرين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 571,096 76,409,711,712 Rls. 8,307,567 $
6 1385 بحرين 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 216,615 37,962,974,211 Rls. 4,119,016 $
7 1385 بحرين 27131200 كك نفت تكليس شده 14,299,930 30,146,635,765 Rls. 3,295,074 $
8 1385 بحرين 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 736,758 21,233,536,178 Rls. 2,309,866 $
9 1385 بحرين 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 802 21,148,941,095 Rls. 2,295,002 $
10 1385 بحرين 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 508,337 19,537,493,077 Rls. 2,121,068 $
11 1385 بحرين 76061100 صفحه مربع يامستطيل ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش از2/0 mm 397,645 11,988,300,924 Rls. 1,299,373 $
12 1385 بحرين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 11,525 11,706,133,395 Rls. 1,280,618 $
13 1385 بحرين 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبكاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 601,187 9,754,591,854 Rls. 1,057,306 $
14 1385 بحرين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 200,000 6,767,064,092 Rls. 740,298 $
15 1385 بحرين 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 48,135 5,711,407,596 Rls. 619,647 $
16 1385 بحرين 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن 4,000,000 4,910,932,800 Rls. 532,120 $
17 1385 بحرين 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 24,000 4,855,810,387 Rls. 525,990 $
18 1385 بحرين 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 80,900 4,565,000,000 Rls. 500,000 $
19 1385 بحرين 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 138,024 3,797,624,848 Rls. 414,798 $
20 1385 بحرين 85322510 خازنS.M.D 21 3,501,485,876 Rls. 379,400 $
21 1385 بحرين 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 24,330 3,161,345,265 Rls. 343,315 $
22 1385 بحرين 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 103,444 3,084,681,879 Rls. 335,808 $
23 1385 بحرين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 288 2,420,581,247 Rls. 263,078 $
24 1385 بحرين 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 80,000 2,300,397,198 Rls. 250,471 $
25 1385 بحرين 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 190,435 2,067,646,509 Rls. 224,207 $
26 1385 بحرين 39232110 كيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 109,140 2,010,541,169 Rls. 218,049 $
27 1385 بحرين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 66 1,995,115,527 Rls. 215,992 $
28 1385 بحرين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 61,040 1,978,081,134 Rls. 214,829 $
29 1385 بحرين 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 1,405 1,856,637,000 Rls. 201,000 $
30 1385 بحرين 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 1,805 1,841,106,052 Rls. 200,969 $
31 1385 بحرين 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 47,320 1,729,263,607 Rls. 187,606 $
32 1385 بحرين 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 2,384 1,574,326,830 Rls. 172,076 $
33 1385 بحرين 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 823,301 1,416,546,962 Rls. 154,465 $
34 1385 بحرين 76169100 تور,شبكه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 46,967 1,342,801,328 Rls. 146,088 $
35 1385 بحرين 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 40,000 1,289,269,105 Rls. 140,013 $
36 1385 بحرين 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 138 1,196,707,533 Rls. 129,500 $
37 1385 بحرين 85261000 دستگاههاي را دا ر 53 1,152,960,409 Rls. 125,251 $
38 1385 بحرين 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 465 1,061,140,000 Rls. 115,154 $
39 1385 بحرين 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 279,740 1,055,921,890 Rls. 114,698 $
40 1385 بحرين 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 140 953,711,483 Rls. 103,902 $
41 1385 بحرين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 66,000 839,798,080 Rls. 91,862 $
42 1385 بحرين 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 250 811,121,850 Rls. 87,907 $
43 1385 بحرين 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 24,882 739,377,093 Rls. 80,428 $
44 1385 بحرين 31023000 نيترا ت آمونيوم حتي محلول در آب 196,800 723,675,244 Rls. 78,413 $
45 1385 بحرين 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )ا زآلومينيوم, غيرممزوج, به ضخامت بيش ا ز 2/0 ميليمتر 19,747 609,515,410 Rls. 66,621 $
46 1385 بحرين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 200 592,822,003 Rls. 64,349 $
47 1385 بحرين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 10,498 530,728,614 Rls. 57,798 $
48 1385 بحرين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 30,000 515,761,338 Rls. 56,092 $
49 1385 بحرين 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيكرومترورطوبت سنج ، غير مذكور در جاي ديگر 780 515,713,528 Rls. 56,153 $
50 1385 بحرين 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 100,000 444,839,490 Rls. 48,410 $
51 1385 بحرين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 3,000 409,355,660 Rls. 44,346 $
52 1385 بحرين 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذكور درجاي ديگر 10,000 398,080,000 Rls. 43,185 $
53 1385 بحرين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 160 396,515,916 Rls. 43,062 $
54 1385 بحرين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,338 366,690,181 Rls. 39,825 $
55 1385 بحرين 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتكثير وپرورش 9,000 339,615,720 Rls. 37,080 $
56 1385 بحرين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 313 323,378,840 Rls. 35,361 $
57 1385 بحرين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 8,151 263,969,621 Rls. 28,658 $
58 1385 بحرين 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 837 225,340,482 Rls. 24,443 $
59 1385 بحرين 85045090 ساير ا لقا كننده هاغيرمذكوردرجاي ديگر 47 190,864,409 Rls. 20,771 $
60 1385 بحرين 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 13,440 190,461,098 Rls. 20,818 $
61 1385 بحرين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 7,485 181,465,582 Rls. 19,758 $
62 1385 بحرين 90273090 ا سپكتروگرا ف كه تشعشعات ا پتيكي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بكارميگيرد. 382 172,254,371 Rls. 18,739 $
63 1385 بحرين 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 25 162,937,246 Rls. 17,743 $
64 1385 بحرين 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 3,923 152,693,424 Rls. 16,536 $
65 1385 بحرين 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي يادوار ،خارج ا زبدنه (motor Outboard)برا ي وسايط نقليه آبي 480 119,392,000 Rls. 13,000 $
66 1385 بحرين 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 52 115,151,276 Rls. 12,491 $
67 1385 بحرين 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 2,425 110,286,220 Rls. 12,016 $
68 1385 بحرين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 2,800 108,402,200 Rls. 11,836 $
69 1385 بحرين 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 3,511 98,361,053 Rls. 10,682 $
70 1385 بحرين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 35 93,971,882 Rls. 10,196 $
71 1385 بحرين 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 5,000 91,300,000 Rls. 10,000 $
72 1385 بحرين 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 13,853 91,202,534 Rls. 9,885 $
73 1385 بحرين 90273010 ا سپكتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 152 89,247,012 Rls. 9,728 $
74 1385 بحرين 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 10 87,210,582 Rls. 9,439 $
75 1385 بحرين 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 152 72,347,766 Rls. 7,846 $
76 1385 بحرين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 120 72,270,955 Rls. 7,840 $
77 1385 بحرين 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 240 70,611,513 Rls. 7,657 $
78 1385 بحرين 90278020 دستگاه سل كانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 60 65,980,090 Rls. 7,152 $
79 1385 بحرين 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو (غيرا زموخشك كن ) 2,136 57,620,160 Rls. 6,240 $
80 1385 بحرين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 3,000 54,628,373 Rls. 5,927 $
81 1385 بحرين 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 170 53,705,318 Rls. 5,824 $
82 1385 بحرين 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 140 44,994,564 Rls. 4,882 $
83 1385 بحرين 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 5,812 44,740,004 Rls. 4,868 $
84 1385 بحرين 48064000 كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر 665 40,751,355 Rls. 4,463 $
85 1385 بحرين 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 20,010 39,633,657 Rls. 4,290 $
86 1385 بحرين 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشكي 70 38,747,062 Rls. 4,226 $
87 1385 بحرين 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي 1,945 37,813,360 Rls. 4,120 $
88 1385 بحرين 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاكيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 2,275 37,706,760 Rls. 4,095 $
89 1385 بحرين 90261010 فلومتر 54 37,372,076 Rls. 4,054 $
90 1385 بحرين 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 1 26,080,946 Rls. 2,828 $
91 1385 بحرين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 235 20,736,696 Rls. 2,250 $
92 1385 بحرين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 1 20,664,600 Rls. 2,241 $
93 1385 بحرين 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 55 19,174,619 Rls. 2,079 $
94 1385 بحرين 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 17 18,578,911 Rls. 2,022 $
95 1385 بحرين 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 480 15,410,640 Rls. 1,680 $
96 1385 بحرين 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 120 14,583,855 Rls. 1,582 $
97 1385 بحرين 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 15 13,825,500 Rls. 1,500 $
98 1385 بحرين 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 70 9,601,084 Rls. 1,042 $
99 1385 بحرين 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 195 7,106,713 Rls. 771 $
100 1385 بحرين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 140 6,800,682 Rls. 738 $
101 1385 بحرين 85438100 كارتها واتيكت هايي كه تحت تأثير مجاورت بكار مي افتند (cards and tags proximity) 160 6,650,822 Rls. 722 $
102 1385 بحرين 69089020 كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف ) ورني يالعاب زده 2,760 4,885,815 Rls. 532 $
103 1385 بحرين 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 224 3,564,324 Rls. 386 $
104 1385 بحرين 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 26 3,456,101 Rls. 375 $
105 1385 بحرين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 11 2,777,797 Rls. 301 $
106 1385 بحرين 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 150 1,376,100 Rls. 150 $
107 1385 بحرين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 2 903,058 Rls. 98 $
مجموع کل
1,158,583,867,182 ريال
مجموع کل
125,865,490 دلار
[1]