آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 اکوادور 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 23,015,182 56,678,926,330 Rls. 6,155,849 $
2 1385 اکوادور 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 16,635 726,668,667 Rls. 78,814 $
3 1385 اکوادور 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 15,600 702,965,795 Rls. 76,328 $
4 1385 اکوادور 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 27,000 423,197,110 Rls. 45,910 $
5 1385 اکوادور 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 15,036 387,752,330 Rls. 42,074 $
6 1385 اکوادور 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 580 222,480,000 Rls. 24,112 $
7 1385 اکوادور 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي كربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 1,300 48,368,846 Rls. 5,267 $
8 1385 اکوادور 87086019 سايرمحورهاي غيرمحرك ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي 40 36,685,211 Rls. 3,980 $
9 1385 اکوادور 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 50 33,324,610 Rls. 3,616 $
10 1385 اکوادور 85438100 كارتها واتيكت هايي كه تحت تأثير مجاورت بكار مي افتند (cards and tags proximity) 504 19,397,280 Rls. 2,105 $
11 1385 اکوادور 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 82 1,163,252 Rls. 127 $
12 1385 اکوادور 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 160 883,520 Rls. 96 $
مجموع کل
59,281,812,951 ريال
مجموع کل
6,438,277 دلار
[1]