آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ايرلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 35,567,475 213,426,237,636 Rls. 23,192,136 $
2 1385 ايرلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 2,200,831 101,239,676,772 Rls. 11,028,850 $
3 1385 ايرلند 70023100 لوله ا زكوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده كارنشده. 958,312 64,730,709,143 Rls. 7,039,643 $
4 1385 ايرلند 02021010 گوشت گوساله بصورت لاشه ياشقه يخ زده 1,999,898 59,851,091,102 Rls. 6,490,810 $
5 1385 ايرلند 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,615,946 32,848,015,793 Rls. 3,571,620 $
6 1385 ايرلند 29350010 سيلدنافيل سيترا ت 1,045 30,080,238,560 Rls. 3,288,095 $
7 1385 ايرلند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 4,981,846 26,380,620,087 Rls. 2,871,428 $
8 1385 ايرلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,349,955 22,031,877,557 Rls. 2,390,488 $
9 1385 ايرلند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,568,000 19,981,534,500 Rls. 2,175,139 $
10 1385 ايرلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 7,312 15,944,880,237 Rls. 1,729,970 $
11 1385 ايرلند 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 545 15,679,760,570 Rls. 1,713,992 $
12 1385 ايرلند 29304000 متيونين 500,000 12,823,669,833 Rls. 1,400,495 $
13 1385 ايرلند 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينرهاي سردخانه دا ر وا تاق هاي يخچالي روي خودرو 60,860 12,121,582,339 Rls. 1,322,933 $
14 1385 ايرلند 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 15,607 12,004,948,215 Rls. 1,300,840 $
15 1385 ايرلند 02021090 گوشت گاو بصورت لاشه يا شقه يخ زده 499,549 11,714,750,102 Rls. 1,273,138 $
16 1385 ايرلند 84624100 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي 10,900 8,989,909,930 Rls. 978,940 $
17 1385 ايرلند 28403000 پرا كسوبرا ت ها( پرا يرا تها) 1,144,000 8,777,274,706 Rls. 956,887 $
18 1385 ايرلند 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 270 8,104,568,480 Rls. 884,392 $
19 1385 ايرلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 33,527 7,177,683,663 Rls. 780,011 $
20 1385 ايرلند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 26,809 6,988,422,746 Rls. 761,187 $
21 1385 ايرلند 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروكمتر,بيل دا ربابارگيرا زجلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 95,672 6,398,223,256 Rls. 693,918 $
22 1385 ايرلند 05111000 ا سپرم گاوي 41 6,146,134,040 Rls. 670,062 $
23 1385 ايرلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 2,002 5,875,596,223 Rls. 638,717 $
24 1385 ايرلند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 100 5,551,560,000 Rls. 602,448 $
25 1385 ايرلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 38,158 5,306,341,857 Rls. 576,603 $
26 1385 ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 4,000,000 4,819,811,130 Rls. 523,523 $
27 1385 ايرلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,022,900 4,719,657,499 Rls. 511,817 $
28 1385 ايرلند 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 65,471 4,718,650,629 Rls. 513,793 $
29 1385 ايرلند 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 407,000 4,490,481,054 Rls. 489,128 $
30 1385 ايرلند 28352600 ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 800,000 4,454,466,270 Rls. 483,962 $
31 1385 ايرلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 168,400 4,336,327,206 Rls. 471,869 $
32 1385 ايرلند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 47,720 4,195,257,985 Rls. 456,929 $
33 1385 ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 443 3,895,422,095 Rls. 423,662 $
34 1385 ايرلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 160,000 3,868,286,950 Rls. 421,153 $
35 1385 ايرلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 73 3,428,699,352 Rls. 373,091 $
36 1385 ايرلند 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 1,675 3,277,246,600 Rls. 356,309 $
37 1385 ايرلند 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 151,792 3,216,207,315 Rls. 350,579 $
38 1385 ايرلند 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 128,880 2,724,595,090 Rls. 295,173 $
39 1385 ايرلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 3,945 2,723,253,459 Rls. 297,047 $
40 1385 ايرلند 48102900 سايركاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن كل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيك فرآيندمكانيكي 498,052 2,613,580,575 Rls. 284,559 $
41 1385 ايرلند 29221990 سايرآمينوا لكلهابجزآنهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رندا تر...غيرمذكوردرجاي ديگر 84,000 2,529,182,900 Rls. 274,085 $
42 1385 ايرلند 32042000 محصولات آلي سنتتيك مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان كننده فلورسنت 91,000 2,524,370,260 Rls. 274,448 $
43 1385 ايرلند 32049000 محصولات آلي سنتتيك كه به عنوا ن نورتاب مصرف ميشود 80,000 2,329,050,760 Rls. 253,425 $
44 1385 ايرلند 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمكعب تا2500 سانتي مترمكعب 24,570 2,224,412,899 Rls. 241,260 $
45 1385 ايرلند 39269010 كيسه كلوست ازموادپلاستيكي 4,602 2,136,429,662 Rls. 232,432 $
46 1385 ايرلند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 10,000 2,115,218,489 Rls. 230,944 $
47 1385 ايرلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 72,000 2,045,456,050 Rls. 221,553 $
48 1385 ايرلند 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,009 1,958,876,722 Rls. 213,292 $
49 1385 ايرلند 85354090 برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 13,392 1,864,899,339 Rls. 203,466 $
50 1385 ايرلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 216 1,783,543,792 Rls. 194,141 $
51 1385 ايرلند 38123010 آنتي ا كسيدا نها 29,000 1,626,099,170 Rls. 177,221 $
52 1385 ايرلند 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 500 1,314,746,580 Rls. 143,156 $
53 1385 ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 250 1,246,916,970 Rls. 135,299 $
54 1385 ايرلند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 3,167 1,180,060,399 Rls. 128,354 $
55 1385 ايرلند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 542 1,140,898,050 Rls. 123,514 $
56 1385 ايرلند 71051000 گردوپودرا زا لماس. 92 1,138,339,319 Rls. 123,939 $
57 1385 ايرلند 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 196,512 1,078,954,983 Rls. 117,367 $
58 1385 ايرلند 30067010 ژل ا لكترود پزشكي 380 968,057,060 Rls. 105,533 $
59 1385 ايرلند 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 50,000 923,459,800 Rls. 100,169 $
60 1385 ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 3,425 921,794,142 Rls. 100,174 $
61 1385 ايرلند 48045900 سايركاغذومقواها ي كرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم كه درجاي ديگرمذكور نباشد 154,860 879,811,342 Rls. 95,311 $
62 1385 ايرلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 13,070 837,894,842 Rls. 91,273 $
63 1385 ايرلند 32072090 تركيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيرا ز لعاب ها 4,050 821,310,162 Rls. 89,800 $
64 1385 ايرلند 75040000 پودروفلس نيكل. 1,550 786,404,513 Rls. 85,158 $
65 1385 ايرلند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 49,000 780,321,682 Rls. 84,652 $
66 1385 ايرلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 695 716,846,790 Rls. 77,741 $
67 1385 ايرلند 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 2,796 676,130,345 Rls. 73,349 $
68 1385 ايرلند 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 37,943 671,307,655 Rls. 72,918 $
69 1385 ايرلند 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 4,200 658,398,040 Rls. 71,813 $
70 1385 ايرلند 38123030 پايدا ركننده هايUV 8,000 653,483,190 Rls. 71,232 $
71 1385 ايرلند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 3,670 598,715,520 Rls. 65,156 $
72 1385 ايرلند 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 76 593,840,424 Rls. 64,477 $
73 1385 ايرلند 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 90 582,143,444 Rls. 63,428 $
74 1385 ايرلند 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 15,600 531,961,014 Rls. 57,659 $
75 1385 ايرلند 28369900 ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها 88,000 480,970,958 Rls. 52,048 $
76 1385 ايرلند 28252000 ا كسيدليتيم وهيدرا كسيدليتيم 13,366 471,201,329 Rls. 51,041 $
77 1385 ايرلند 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 3,132 466,567,127 Rls. 50,748 $
78 1385 ايرلند 28100010 ا سيد بريك 90,000 463,043,134 Rls. 50,600 $
79 1385 ايرلند 07011000 بذر سيب زميني 36,000 439,340,571 Rls. 47,968 $
80 1385 ايرلند 28401900 تترا برا ت دي سديم, "غيربيآب" 90,000 421,773,692 Rls. 46,090 $
81 1385 ايرلند 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 460 401,959,760 Rls. 43,883 $
82 1385 ايرلند 75089000 مصنوعات ا زنيكل كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 103 366,853,144 Rls. 39,709 $
83 1385 ايرلند 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 160 364,377,446 Rls. 39,490 $
84 1385 ايرلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 210 345,507,127 Rls. 37,600 $
85 1385 ايرلند 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 13,800 319,527,850 Rls. 34,738 $
86 1385 ايرلند 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 3,858 312,957,973 Rls. 33,951 $
87 1385 ايرلند 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 137 305,661,809 Rls. 33,283 $
88 1385 ايرلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 48 297,665,793 Rls. 32,432 $
89 1385 ايرلند 34031910 روا ن كننده سيليكوني داراي كمتراز70درصد موادنفتي 3,000 252,043,393 Rls. 27,340 $
90 1385 ايرلند 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 3,700 240,031,513 Rls. 26,053 $
91 1385 ايرلند 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 950 236,032,370 Rls. 25,594 $
92 1385 ايرلند 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياكمترا ز30سانتيمتر. 291 235,372,951 Rls. 25,584 $
93 1385 ايرلند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,600 229,796,419 Rls. 24,924 $
94 1385 ايرلند 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشكي غيرمذكور 553 224,881,946 Rls. 24,341 $
95 1385 ايرلند 90283019 ساير كنتورهاي برق تك فازبجزنوع ا لكترومكانيكي 1,367 197,149,865 Rls. 21,430 $
96 1385 ايرلند 30034090 سايردا روهاحاوي آلكالوئيديامشتقات آنهاكه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيك ومحصولات2937 5,760 195,962,637 Rls. 21,361 $
97 1385 ايرلند 48114900 ساير كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 286 192,130,779 Rls. 20,977 $
98 1385 ايرلند 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 1,665 189,900,000 Rls. 20,554 $
99 1385 ايرلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 130 189,190,336 Rls. 20,598 $
100 1385 ايرلند 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زكربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 1,842 186,360,121 Rls. 20,217 $
101 1385 ايرلند 90308300 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل همرا ه بايك آلت ضبط كننده. 15 183,965,179 Rls. 19,923 $
102 1385 ايرلند 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذكوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 56 179,770,500 Rls. 19,500 $
103 1385 ايرلند 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس كردن, منگنه كردن يا پانچ كردن. 22 170,586,984 Rls. 18,536 $
104 1385 ايرلند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 197 167,308,606 Rls. 18,234 $
105 1385 ايرلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 320 165,474,714 Rls. 18,018 $
106 1385 ايرلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,020 157,753,158 Rls. 17,071 $
107 1385 ايرلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 24 150,689,310 Rls. 16,402 $
108 1385 ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 450 148,117,571 Rls. 16,049 $
109 1385 ايرلند 85340000 مدا رهاي چاپي 9 146,687,565 Rls. 15,918 $
110 1385 ايرلند 01019010 ا سب برا ي مسابقه 3,000 146,017,404 Rls. 15,822 $
111 1385 ايرلند 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميكروفون 425 134,954,083 Rls. 14,619 $
112 1385 ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 94 131,359,016 Rls. 14,215 $
113 1385 ايرلند 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 15,000 131,031,750 Rls. 14,277 $
114 1385 ايرلند 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 80 128,819,686 Rls. 14,043 $
115 1385 ايرلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1 112,848,245 Rls. 12,242 $
116 1385 ايرلند 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 572 110,997,705 Rls. 12,099 $
117 1385 ايرلند 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 257 108,237,074 Rls. 11,743 $
118 1385 ايرلند 90283021 سايركنتورهاي برق الكترومكانيكي ا زنوع چندفاز 871 104,339,763 Rls. 11,368 $
119 1385 ايرلند 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 1,500 102,669,183 Rls. 11,227 $
120 1385 ايرلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 300 101,381,565 Rls. 11,047 $
121 1385 ايرلند 24031000 توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو 500 100,226,000 Rls. 10,868 $
122 1385 ايرلند 29053900 ساير دي ئول ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 795 94,289,960 Rls. 10,220 $
123 1385 ايرلند 81082000 تيتان بصورت كارنشده ، پودر 49 91,515,312 Rls. 9,914 $
124 1385 ايرلند 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 1 84,711,152 Rls. 9,192 $
125 1385 ايرلند 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 200 80,705,801 Rls. 8,819 $
126 1385 ايرلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 784 71,880,772 Rls. 7,798 $
127 1385 ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 2,805 71,552,040 Rls. 7,816 $
128 1385 ايرلند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 158 68,811,156 Rls. 7,501 $
129 1385 ايرلند 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 50 68,093,348 Rls. 7,372 $
130 1385 ايرلند 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 180 59,000,000 Rls. 6,401 $
131 1385 ايرلند 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 174 54,920,000 Rls. 5,984 $
132 1385 ايرلند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 10 47,217,046 Rls. 5,140 $
133 1385 ايرلند 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 54 44,177,161 Rls. 4,792 $
134 1385 ايرلند 90292090 سرعت سنج وتاكومتر وا ستروبوسكوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 157 43,856,568 Rls. 4,798 $
135 1385 ايرلند 28291100 كلرا ت هاي سديم 1,311 43,664,277 Rls. 4,777 $
136 1385 ايرلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 60 39,986,058 Rls. 4,368 $
137 1385 ايرلند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 320 39,606,742 Rls. 4,317 $
138 1385 ايرلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 4 35,659,830 Rls. 3,869 $
139 1385 ايرلند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذكورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور 600 34,003,338 Rls. 3,692 $
140 1385 ايرلند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 8 31,473,648 Rls. 3,415 $
141 1385 ايرلند 84714190 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي بايك وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذكور درجاي ديگر 70 31,146,871 Rls. 3,390 $
142 1385 ايرلند 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذكوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي كه درجاي ديگرمذكورنباش 380 26,126,470 Rls. 2,853 $
143 1385 ايرلند 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,080 25,778,654 Rls. 2,799 $
144 1385 ايرلند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2 25,281,220 Rls. 2,742 $
145 1385 ايرلند 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 10 24,202,700 Rls. 2,626 $
146 1385 ايرلند 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 42 23,955,787 Rls. 2,594 $
147 1385 ايرلند 96031000 جاروب وبروس, متشكل ا زشاخه هاي نازك يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 330 23,736,979 Rls. 2,594 $
148 1385 ايرلند 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 40 23,078,483 Rls. 2,506 $
149 1385 ايرلند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 190 22,421,551 Rls. 2,452 $
150 1385 ايرلند 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 30 20,806,736 Rls. 2,255 $
151 1385 ايرلند 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 140 20,614,429 Rls. 2,245 $
152 1385 ايرلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 20,650 19,223,316 Rls. 2,096 $
153 1385 ايرلند 74032200 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 300 18,838,700 Rls. 2,060 $
154 1385 ايرلند 74061000 پودرمس باساختارغيرلايه ا ي. 300 18,838,700 Rls. 2,060 $
155 1385 ايرلند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 5 16,816,636 Rls. 1,830 $
156 1385 ايرلند 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري 61 10,511,546 Rls. 1,142 $
157 1385 ايرلند 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 4 9,016,304 Rls. 976 $
158 1385 ايرلند 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 13 6,444,350 Rls. 702 $
159 1385 ايرلند 80050000 ورقه ونوا رنازك ا زقلع حتي چاپ شده ياملصق برروي تكيه گاه، به ضخامت بدون تكيه گاه حدا كثر2/0 mm پودر وفلس قلع 50 4,709,675 Rls. 515 $
مجموع کل
832,882,755,286 ريال
مجموع کل
90,589,469 دلار
[1]