آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 17,600,159 1,066,025,093,400 Rls. 116,155,031 $
2 1385 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,410,535 870,326,052,016 Rls. 97,085,576 $
3 1385 ايتاليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 2,327,093 641,339,329,478 Rls. 69,931,153 $
4 1385 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,679,812 321,382,050,996 Rls. 34,991,638 $
5 1385 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,692,277 237,616,551,280 Rls. 25,889,894 $
6 1385 ايتاليا 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 1,486,221 225,249,573,977 Rls. 24,481,760 $
7 1385 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,687,766 205,144,926,100 Rls. 22,338,777 $
8 1385 ايتاليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 16,305,765 199,464,189,033 Rls. 21,703,137 $
9 1385 ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 31,307,126 194,326,660,547 Rls. 21,095,824 $
10 1385 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 549,629 191,588,629,339 Rls. 20,837,403 $
11 1385 ايتاليا 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,028,913 181,290,206,888 Rls. 19,692,342 $
12 1385 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 7,267,095 170,308,746,079 Rls. 18,514,556 $
13 1385 ايتاليا 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 361,371 169,510,935,710 Rls. 18,451,277 $
14 1385 ايتاليا 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,125,124 159,885,167,268 Rls. 17,415,188 $
15 1385 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 579,355 152,972,347,262 Rls. 16,650,430 $
16 1385 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,410,572 148,747,853,300 Rls. 16,177,978 $
17 1385 ايتاليا 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 844,755 137,643,606,781 Rls. 14,937,446 $
18 1385 ايتاليا 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 15,641,578 135,308,468,076 Rls. 14,857,139 $
19 1385 ايتاليا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 340,124 124,592,023,015 Rls. 13,555,909 $
20 1385 ايتاليا 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 1,373,688 123,661,223,741 Rls. 13,481,930 $
21 1385 ايتاليا 84112200 توربوپرا پلرهاباقدرت بيشترا ز1100كيلووا ت(kw) 1,992,803 121,885,834,458 Rls. 13,245,519 $
22 1385 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 859,962 120,130,168,099 Rls. 13,072,200 $
23 1385 ايتاليا 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,700,290 118,851,019,215 Rls. 12,924,818 $
24 1385 ايتاليا 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 6,406,211 107,569,546,894 Rls. 11,681,559 $
25 1385 ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 820,020 103,068,437,811 Rls. 11,191,110 $
26 1385 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,123,089 99,992,453,863 Rls. 10,868,351 $
27 1385 ايتاليا 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 663,687 98,013,272,836 Rls. 10,663,134 $
28 1385 ايتاليا 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 1,096,744 96,174,752,675 Rls. 10,457,145 $
29 1385 ايتاليا 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 156,538 95,988,506,435 Rls. 10,426,506 $
30 1385 ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 4,133,363 88,266,172,564 Rls. 9,579,088 $
31 1385 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 249,883 88,252,712,765 Rls. 9,593,140 $
32 1385 ايتاليا 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 330,355 87,771,202,267 Rls. 9,501,016 $
33 1385 ايتاليا 85243900 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پخش تصوير 162 83,110,703,956 Rls. 9,068,345 $
34 1385 ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 512,485 82,828,265,722 Rls. 9,007,003 $
35 1385 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 877,888 79,898,034,139 Rls. 8,709,363 $
36 1385 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 154,773 78,041,803,391 Rls. 8,467,024 $
37 1385 ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 599,585 77,377,343,302 Rls. 8,438,186 $
38 1385 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 168,251 75,296,624,821 Rls. 8,176,859 $
39 1385 ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 184,137 73,579,003,652 Rls. 7,996,815 $
40 1385 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 204,343 71,217,782,380 Rls. 7,746,196 $
41 1385 ايتاليا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,076,842 68,811,753,422 Rls. 7,477,088 $
42 1385 ايتاليا 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 12,490 68,503,609,092 Rls. 7,454,826 $
43 1385 ايتاليا 73061010 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 2,753,272 68,174,526,610 Rls. 7,434,281 $
44 1385 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 283,006 67,724,600,532 Rls. 7,366,468 $
45 1385 ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 89,003 64,463,391,087 Rls. 6,995,141 $
46 1385 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 434,866 64,029,140,267 Rls. 6,954,462 $
47 1385 ايتاليا 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك باموتوربرقي 2,280,763 63,606,061,032 Rls. 6,913,946 $
48 1385 ايتاليا 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 5,016,000 61,493,509,204 Rls. 6,707,013 $
49 1385 ايتاليا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,918,447 61,106,274,570 Rls. 6,650,740 $
50 1385 ايتاليا 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 1,757,355 60,201,830,045 Rls. 6,550,429 $
51 1385 ايتاليا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 3,245,077 59,386,708,271 Rls. 6,458,191 $
52 1385 ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 164,197 58,739,690,213 Rls. 6,395,458 $
53 1385 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 246,986 58,091,861,940 Rls. 6,318,317 $
54 1385 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 406,316 56,465,511,655 Rls. 6,129,472 $
55 1385 ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 304,039 55,499,946,652 Rls. 6,042,940 $
56 1385 ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين كه حاوي آنتي بيوتيك نبوده وتوليددا خلي ندا رند 315,436 52,416,350,489 Rls. 5,701,543 $
57 1385 ايتاليا 29291000 ا يزوسيانات ها 2,236,810 52,387,818,851 Rls. 5,705,622 $
58 1385 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 708,814 50,790,556,259 Rls. 5,522,856 $
59 1385 ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 138,385 50,140,753,007 Rls. 5,477,419 $
60 1385 ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 213,410 50,076,286,619 Rls. 5,437,122 $
61 1385 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 1,743,149 49,744,023,001 Rls. 5,404,621 $
62 1385 ايتاليا 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 3,220,693 49,741,436,324 Rls. 5,398,156 $
63 1385 ايتاليا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 657,871 49,507,057,654 Rls. 5,377,897 $
64 1385 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,019,462 47,110,940,788 Rls. 5,121,089 $
65 1385 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 70,472 47,042,122,105 Rls. 5,116,283 $
66 1385 ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 216,065 45,907,091,877 Rls. 5,009,474 $
67 1385 ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 164,521 43,568,007,852 Rls. 4,744,880 $
68 1385 ايتاليا 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 6,455 43,279,320,104 Rls. 4,714,518 $
69 1385 ايتاليا 84791090 ساير فنيشرها،غير مذكور درجاي ديگر 53,084 41,901,247,230 Rls. 4,535,469 $
70 1385 ايتاليا 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريك, جرثقيل هاي كابلي , كه درجاي ديگرمذكورنباشد,خودرو,باچرخهاي لاستيكي 273,982 41,810,121,452 Rls. 4,577,668 $
71 1385 ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 495,538 41,023,866,321 Rls. 4,466,486 $
72 1385 ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن, برا ي كارروي سنگ, سرا ميك ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 180,777 40,923,695,298 Rls. 4,442,416 $
73 1385 ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 366,506 40,151,751,500 Rls. 4,366,309 $
74 1385 ايتاليا 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 428,727 40,055,378,914 Rls. 4,357,517 $
75 1385 ايتاليا 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 211,074 39,684,162,793 Rls. 4,305,450 $
76 1385 ايتاليا 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,502,698 39,587,194,656 Rls. 4,297,946 $
77 1385 ايتاليا 32081040 لاك عايق ا لكترونيكي براساس پلي استرها 1,320,261 39,553,280,475 Rls. 4,301,890 $
78 1385 ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 1,585,922 39,387,606,224 Rls. 4,289,819 $
79 1385 ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 611,508 39,331,007,469 Rls. 4,278,717 $
80 1385 ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 210,558 38,730,958,699 Rls. 4,205,387 $
81 1385 ايتاليا 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 180,472 38,597,478,866 Rls. 4,203,559 $
82 1385 ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,131,154 38,506,535,932 Rls. 4,199,696 $
83 1385 ايتاليا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري 555,575 38,099,347,938 Rls. 4,246,862 $
84 1385 ايتاليا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 361,193 37,633,005,754 Rls. 4,084,381 $
85 1385 ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 676,584 37,593,568,776 Rls. 4,089,779 $
86 1385 ايتاليا 32099020 رنگ آستري كاتافروزED الكترودي پوزيشن براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته 1,352,894 37,063,507,272 Rls. 4,026,577 $
87 1385 ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 314,845 36,987,938,980 Rls. 4,029,659 $
88 1385 ايتاليا 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 1,176,947 36,145,706,647 Rls. 3,928,733 $
89 1385 ايتاليا 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 670,305 36,049,845,547 Rls. 3,922,690 $
90 1385 ايتاليا 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 1,560,367 34,345,677,504 Rls. 3,745,195 $
91 1385 ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 173,990 33,683,548,539 Rls. 3,661,418 $
92 1385 ايتاليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 18,238 33,101,599,233 Rls. 3,597,095 $
93 1385 ايتاليا 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 262,955 32,888,449,979 Rls. 3,568,556 $
94 1385 ايتاليا 84148010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 108,153 32,875,740,862 Rls. 3,586,522 $
95 1385 ايتاليا 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 556,931 32,726,053,581 Rls. 3,559,740 $
96 1385 ايتاليا 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 1,143,330 32,668,432,333 Rls. 3,561,592 $
97 1385 ايتاليا 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 199,616 32,664,833,744 Rls. 3,555,074 $
98 1385 ايتاليا 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 145,680 32,507,665,978 Rls. 3,535,603 $
99 1385 ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 134,028 31,461,225,645 Rls. 3,413,578 $
100 1385 ايتاليا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 23,615 31,170,920,595 Rls. 3,393,025 $
101 1385 ايتاليا 73219000 اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 424,328 30,192,913,488 Rls. 3,283,137 $
102 1385 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 178,510 30,091,262,455 Rls. 3,273,599 $
103 1385 ايتاليا 37019920 زينك ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 489,495 30,066,507,951 Rls. 3,277,384 $
104 1385 ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 615,126 29,831,631,262 Rls. 3,248,162 $
105 1385 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 10,883 28,952,333,354 Rls. 3,145,501 $
106 1385 ايتاليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 202,646 28,720,064,888 Rls. 3,123,040 $
107 1385 ايتاليا 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي كاركردن روي فلزا ت 182,500 27,934,792,425 Rls. 3,051,649 $
108 1385 ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 129,186 27,825,862,677 Rls. 3,027,801 $
109 1385 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 447,971 27,493,208,989 Rls. 2,986,305 $
110 1385 ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 35,771 27,141,826,230 Rls. 2,990,155 $
111 1385 ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 55,780 27,045,874,430 Rls. 2,945,825 $
112 1385 ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم كردن غذا 96,214 26,967,503,512 Rls. 2,934,846 $
113 1385 ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 143,914 26,781,591,656 Rls. 2,911,793 $
114 1385 ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 103,660 26,456,309,498 Rls. 2,881,723 $
115 1385 ايتاليا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 104,700 26,398,419,426 Rls. 2,881,530 $
116 1385 ايتاليا 86040000 وسائط نقليه تعميرونگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو(مثلا,وا گن كارگاه و...) 88,235 26,172,501,458 Rls. 2,843,601 $
117 1385 ايتاليا 84434000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گرا ور 96,820 25,961,628,133 Rls. 2,838,538 $
118 1385 ايتاليا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 58,254 25,774,809,358 Rls. 2,808,686 $
119 1385 ايتاليا 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 117,344 25,684,407,578 Rls. 2,797,524 $
120 1385 ايتاليا 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 52,508 25,601,459,075 Rls. 2,784,376 $
121 1385 ايتاليا 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 3,014,960 25,562,706,800 Rls. 2,781,100 $
122 1385 ايتاليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 180,860 25,396,881,523 Rls. 2,757,881 $
123 1385 ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 140,484 25,286,641,416 Rls. 2,754,756 $
124 1385 ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 1,138 25,049,856,855 Rls. 2,719,663 $
125 1385 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 249,736 24,957,024,175 Rls. 2,706,098 $
126 1385 ايتاليا 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 4,877 24,682,028,611 Rls. 2,688,089 $
127 1385 ايتاليا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 49,349 24,455,868,657 Rls. 2,652,869 $
128 1385 ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 986,612 23,713,257,663 Rls. 2,579,000 $
129 1385 ايتاليا 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,687,381 23,499,149,675 Rls. 2,557,945 $
130 1385 ايتاليا 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 193,663 23,395,547,211 Rls. 2,547,801 $
131 1385 ايتاليا 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 703,170 23,064,586,339 Rls. 2,509,580 $
132 1385 ايتاليا 28263000 هگزا فلوئور و سيليكات سديم (كريوليت سينتتيك ) 2,202,400 22,117,108,934 Rls. 2,403,110 $
133 1385 ايتاليا 84301000 ماشين پايه كوبي وماشين پايه درآوردن 175,565 21,872,712,342 Rls. 2,376,072 $
134 1385 ايتاليا 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 85,466 21,839,093,611 Rls. 2,376,561 $
135 1385 ايتاليا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 771,207 21,790,101,353 Rls. 2,373,538 $
136 1385 ايتاليا 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 324,621 21,757,358,834 Rls. 2,362,638 $
137 1385 ايتاليا 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 449,219 21,726,860,331 Rls. 2,359,297 $
138 1385 ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 88,307 21,645,924,247 Rls. 2,357,435 $
139 1385 ايتاليا 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 25,090 21,530,433,378 Rls. 2,341,693 $
140 1385 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 49,756 21,435,448,511 Rls. 2,326,447 $
141 1385 ايتاليا 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 138,853 21,382,583,310 Rls. 2,323,637 $
142 1385 ايتاليا 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 100,746 21,301,745,275 Rls. 2,315,098 $
143 1385 ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 139,586 21,081,092,848 Rls. 2,294,959 $
144 1385 ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 76,424 21,027,549,965 Rls. 2,287,989 $
145 1385 ايتاليا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 97,775 21,016,364,880 Rls. 2,275,619 $
146 1385 ايتاليا 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 57,415 20,854,308,378 Rls. 2,276,109 $
147 1385 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 4,339,127 20,803,634,666 Rls. 2,261,322 $
148 1385 ايتاليا 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 108,514 20,461,420,339 Rls. 2,223,190 $
149 1385 ايتاليا 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 279,514 20,123,242,159 Rls. 2,193,031 $
150 1385 ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 247,936 20,091,265,116 Rls. 2,185,341 $
151 1385 ايتاليا 32091020 رنگ آستري كاتافروز ED(ا لكترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 560,661 19,948,765,720 Rls. 2,164,363 $
152 1385 ايتاليا 85045090 ساير ا لقا كننده هاغيرمذكوردرجاي ديگر 71,359 19,761,842,028 Rls. 2,150,509 $
153 1385 ايتاليا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچويامواد پلاستيكي . 59,050 19,459,943,662 Rls. 2,126,167 $
154 1385 ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الكتروموتور قفس سنجابي 202,899 19,279,604,443 Rls. 2,094,805 $
155 1385 ايتاليا 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پكيج دو منظوره (آبگرمكن بهدا شتي وگرمايشي ) 170,341 19,111,279,988 Rls. 2,076,483 $
156 1385 ايتاليا 94029090 سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 45,258 19,094,908,892 Rls. 2,079,935 $
157 1385 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 61,693 19,027,206,147 Rls. 2,067,349 $
158 1385 ايتاليا 87060090 ساير شاسي هاي موتوردا ر مشمول شماره هاي 8701 تا 8705 ،غير مذكور درجاي ديگر 156,972 19,005,581,609 Rls. 2,057,429 $
159 1385 ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 136,262 18,211,630,121 Rls. 1,987,303 $
160 1385 ايتاليا 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 130,929 18,191,269,206 Rls. 1,974,023 $
161 1385 ايتاليا 87019010 ترا كتور كشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 341,300 18,168,668,177 Rls. 1,970,538 $
162 1385 ايتاليا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لكتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محركه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 825,728 18,027,123,993 Rls. 1,962,106 $
163 1385 ايتاليا 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 150,782 17,952,127,350 Rls. 1,957,566 $
164 1385 ايتاليا 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 49,887 17,720,885,004 Rls. 1,926,991 $
165 1385 ايتاليا 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 291,237 17,693,372,094 Rls. 1,929,293 $
166 1385 ايتاليا 32072010 لعاب ها 1,429,801 17,614,284,182 Rls. 1,915,865 $
167 1385 ايتاليا 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 2,411,586 17,163,635,676 Rls. 1,865,078 $
168 1385 ايتاليا 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 428,747 17,125,586,543 Rls. 1,863,557 $
169 1385 ايتاليا 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا كثر 5تن 67,830 17,105,995,389 Rls. 1,881,020 $
170 1385 ايتاليا 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 893,122 17,074,022,470 Rls. 1,858,660 $
171 1385 ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 599,800 16,966,722,066 Rls. 1,850,027 $
172 1385 ايتاليا 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 56,146 16,850,908,867 Rls. 1,828,148 $
173 1385 ايتاليا 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 208,507 16,775,958,105 Rls. 1,848,071 $
174 1385 ايتاليا 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 42,225 16,643,813,785 Rls. 1,805,036 $
175 1385 ايتاليا 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 995,815 16,587,922,783 Rls. 1,801,978 $
176 1385 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 121,178 16,392,676,110 Rls. 1,780,566 $
177 1385 ايتاليا 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 486,254 16,367,480,845 Rls. 1,781,300 $
178 1385 ايتاليا 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبكاري ا لكتريكي,ا لكتروليزياا لكتروفورز 22,369 16,317,121,012 Rls. 1,769,459 $
179 1385 ايتاليا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 23,238 16,290,821,936 Rls. 1,773,078 $
180 1385 ايتاليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 21,114 16,251,083,492 Rls. 1,766,722 $
181 1385 ايتاليا 29420090 ساير تركيبات الي 45,200 15,984,879,718 Rls. 1,737,708 $
182 1385 ايتاليا 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 200,838 15,966,039,735 Rls. 1,737,240 $
183 1385 ايتاليا 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 267,222 15,910,353,583 Rls. 1,730,725 $
184 1385 ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 522,283 15,806,600,189 Rls. 1,718,743 $
185 1385 ايتاليا 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 188,508 15,560,015,334 Rls. 1,746,402 $
186 1385 ايتاليا 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 37,194 15,540,579,969 Rls. 1,696,862 $
187 1385 ايتاليا 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي كه درتعميرگاههابكارميروند 272,421 15,294,066,435 Rls. 1,664,989 $
188 1385 ايتاليا 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 44,980 15,277,310,903 Rls. 1,670,430 $
189 1385 ايتاليا 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 78,212 14,920,984,063 Rls. 1,622,345 $
190 1385 ايتاليا 90321000 ترموستات 80,817 14,903,787,077 Rls. 1,622,509 $
191 1385 ايتاليا 29412000 ا سترپتومايسين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 7,055 14,863,698,203 Rls. 1,621,079 $
192 1385 ايتاليا 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 87,972 14,790,866,399 Rls. 1,608,709 $
193 1385 ايتاليا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 268,291 14,774,810,345 Rls. 1,606,666 $
194 1385 ايتاليا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 62,358 14,760,949,408 Rls. 1,603,750 $
195 1385 ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 32,140 14,644,826,766 Rls. 1,592,694 $
196 1385 ايتاليا 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 311,139 14,623,269,788 Rls. 1,591,820 $
197 1385 ايتاليا 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 181,293 14,610,789,859 Rls. 1,590,283 $
198 1385 ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 259,713 14,321,497,626 Rls. 1,556,388 $
199 1385 ايتاليا 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 9,618 14,201,237,856 Rls. 1,545,151 $
200 1385 ايتاليا 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا كمي - ا حترا قي 210,000 14,109,569,859 Rls. 1,530,488 $
مجموع کل
12,307,683,889,842 ريال
مجموع کل
1,341,883,872 دلار