آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 اوکراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 21,500,000 128,825,933,612 Rls. 14,053,939 $
2 1385 اوکراين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 9,465,322 120,769,056,837 Rls. 13,128,584 $
3 1385 اوکراين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,656,742 111,662,294,794 Rls. 12,105,651 $
4 1385 اوکراين 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 61,537,090 76,038,977,948 Rls. 8,318,453 $
5 1385 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 85,994 73,285,090,834 Rls. 7,952,540 $
6 1385 اوکراين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 10,880,553 53,122,467,100 Rls. 5,797,668 $
7 1385 اوکراين 86069200 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, روباز,باديوا ره هاي جدا نشدني به ا رتفاع بيش ا ز60cm 3,093,000 51,133,498,701 Rls. 5,582,642 $
8 1385 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 439,414 48,225,798,351 Rls. 5,233,339 $
9 1385 اوکراين 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 2,380,000 48,034,463,090 Rls. 5,227,099 $
10 1385 اوکراين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 11,187,865 47,058,887,721 Rls. 5,124,830 $
11 1385 اوکراين 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 5,190,000 46,173,460,915 Rls. 5,024,862 $
12 1385 اوکراين 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 2,509,150 39,157,609,230 Rls. 4,279,676 $
13 1385 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,667,851 29,166,452,568 Rls. 3,161,473 $
14 1385 اوکراين 86071100 بوژي محرك و بوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,728,000 28,480,769,181 Rls. 3,106,202 $
15 1385 اوکراين 28230000 ا كسيدهاي تيتان 2,360,000 23,565,602,707 Rls. 2,561,758 $
16 1385 اوکراين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 136,807 22,282,227,042 Rls. 2,421,714 $
17 1385 اوکراين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 4,261,286 17,345,793,169 Rls. 1,885,464 $
18 1385 اوکراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 16,942 17,331,135,701 Rls. 1,882,357 $
19 1385 اوکراين 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 107,806 16,958,239,001 Rls. 1,854,373 $
20 1385 اوکراين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 21,564 16,272,597,757 Rls. 1,767,696 $
21 1385 اوکراين 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 2,437,400 15,953,596,716 Rls. 1,730,700 $
22 1385 اوکراين 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 1,645 14,102,745,086 Rls. 1,535,912 $
23 1385 اوکراين 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,788,960 13,531,231,425 Rls. 1,466,164 $
24 1385 اوکراين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 192,667 12,827,905,319 Rls. 1,389,579 $
25 1385 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,267,449 12,433,829,877 Rls. 1,352,169 $
26 1385 اوکراين 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 6,917 12,263,518,892 Rls. 1,332,409 $
27 1385 اوکراين 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,717,102 11,014,499,555 Rls. 1,198,453 $
28 1385 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,341,275 10,866,753,199 Rls. 1,178,734 $
29 1385 اوکراين 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 8 10,578,794,425 Rls. 1,151,725 $
30 1385 اوکراين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 1,923,209 10,532,345,776 Rls. 1,150,779 $
31 1385 اوکراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 663,225 10,337,408,506 Rls. 1,123,855 $
32 1385 اوکراين 73061010 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 1,220,716 9,660,417,719 Rls. 1,058,096 $
33 1385 اوکراين 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,106,753 8,628,477,187 Rls. 935,365 $
34 1385 اوکراين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 2,116,222 8,376,273,148 Rls. 911,226 $
35 1385 اوکراين 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 1,030,000 6,242,505,119 Rls. 678,126 $
36 1385 اوکراين 88031000 ملخهاوقسمت هاي گردنده وا جزاء ،قطعات آنها،برا ي كالاهاي مشمول شماره 8801 يا 8802 1,700 5,520,774,163 Rls. 598,553 $
37 1385 اوکراين 29152100 ا سيدا ستيك 795,910 5,279,101,105 Rls. 574,852 $
38 1385 اوکراين 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژمساوي بابيش از 5/72 كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 16,000 5,022,591,712 Rls. 548,079 $
39 1385 اوکراين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 466 4,449,077,517 Rls. 482,654 $
40 1385 اوکراين 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 80,377 3,817,494,700 Rls. 417,578 $
41 1385 اوکراين 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 732,480 3,456,703,286 Rls. 374,676 $
42 1385 اوکراين 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 160,250 3,445,932,445 Rls. 375,088 $
43 1385 اوکراين 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 869,187 3,364,989,222 Rls. 364,500 $
44 1385 اوکراين 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 86,400 3,325,723,500 Rls. 361,335 $
45 1385 اوکراين 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 3,330 2,944,689,000 Rls. 319,000 $
46 1385 اوکراين 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 299,150 2,879,391,125 Rls. 314,650 $
47 1385 اوکراين 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 704,696 2,825,397,526 Rls. 306,941 $
48 1385 اوکراين 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 594,336 2,747,578,977 Rls. 297,325 $
49 1385 اوکراين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 533,700 2,645,902,116 Rls. 288,445 $
50 1385 اوکراين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 37,464 2,634,488,149 Rls. 286,467 $
51 1385 اوکراين 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 16,320 2,511,890,200 Rls. 277,373 $
52 1385 اوکراين 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 97,800 2,447,456,843 Rls. 265,787 $
53 1385 اوکراين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 448,900 2,225,492,711 Rls. 242,613 $
54 1385 اوکراين 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 438,200 2,172,445,771 Rls. 236,830 $
55 1385 اوکراين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,968 2,164,489,014 Rls. 235,261 $
56 1385 اوکراين 84821000 بلبرينگ. 54,521 2,148,642,698 Rls. 233,965 $
57 1385 اوکراين 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 128,229 1,548,368,666 Rls. 168,769 $
58 1385 اوکراين 84283100 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم براي كاربرددرزيرزمين 40,000 1,533,433,650 Rls. 167,643 $
59 1385 اوکراين 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن ياشستن خاك, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 77,716 1,425,109,099 Rls. 154,459 $
60 1385 اوکراين 49060000 نقشه هاورسم هابرا ي معماري مهندسي وساير نقشه هاورسم هاي صنعتي تجارتي توپوگرا في ياهمانند 2 1,386,312,052 Rls. 150,083 $
61 1385 اوکراين 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 263,850 1,308,078,085 Rls. 142,601 $
62 1385 اوکراين 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 17,550 1,297,869,434 Rls. 140,572 $
63 1385 اوکراين 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 51,500 1,277,663,975 Rls. 139,570 $
64 1385 اوکراين 40116110 لاستيك رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات كشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 158,379 1,269,540,244 Rls. 138,431 $
65 1385 اوکراين 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 49,650 1,178,913,972 Rls. 128,296 $
66 1385 اوکراين 86011000 لكوموتيو و لكوترا كتورها,بامنبع برق خارجي 11,672 1,175,300,000 Rls. 127,597 $
67 1385 اوکراين 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 120,500 1,147,647,949 Rls. 125,250 $
68 1385 اوکراين 54024100 نخ يك لاا زنايلون ياسايرپلي آميدها,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 41,747 1,087,096,194 Rls. 117,689 $
69 1385 اوکراين 40116290 لاستيك رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا كثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 134,035 1,056,975,244 Rls. 114,905 $
70 1385 اوکراين 40116190 لاستيك رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 141,814 1,054,396,515 Rls. 114,994 $
71 1385 اوکراين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 221,650 1,043,549,163 Rls. 113,597 $
72 1385 اوکراين 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 83,000 1,014,740,300 Rls. 110,599 $
73 1385 اوکراين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 115 975,408,070 Rls. 106,277 $
74 1385 اوکراين 85462023 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميك با قطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 85,000 939,739,610 Rls. 102,715 $
75 1385 اوکراين 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 1,425 924,924,260 Rls. 101,074 $
76 1385 اوکراين 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 45,000 892,578,504 Rls. 97,603 $
77 1385 اوکراين 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 870 863,577,413 Rls. 94,473 $
78 1385 اوکراين 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 118,370 853,600,259 Rls. 92,601 $
79 1385 اوکراين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,298 766,609,034 Rls. 82,975 $
80 1385 اوکراين 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 19,395 741,386,285 Rls. 80,411 $
81 1385 اوکراين 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 60 631,565,872 Rls. 68,563 $
82 1385 اوکراين 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 58,930 610,539,107 Rls. 66,514 $
83 1385 اوکراين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 45 598,323,243 Rls. 64,979 $
84 1385 اوکراين 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 123,712 520,878,491 Rls. 56,897 $
85 1385 اوکراين 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 15,000 500,628,214 Rls. 54,414 $
86 1385 اوکراين 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 3,200 446,533,626 Rls. 48,605 $
87 1385 اوکراين 29142200 سيكلوهگزا نون و متيل سيكلو هگزا نون ها 30,400 423,525,253 Rls. 46,282 $
88 1385 اوکراين 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 8,200 387,383,606 Rls. 42,016 $
89 1385 اوکراين 86012000 لكوموتيو و لكوترا كتورها با ا نباره هاي برقي 10,500 387,332,000 Rls. 42,005 $
90 1385 اوکراين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 6,987 380,122,825 Rls. 41,353 $
91 1385 اوکراين 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 24,830 372,309,427 Rls. 40,559 $
92 1385 اوکراين 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 7,700 367,530,575 Rls. 40,027 $
93 1385 اوکراين 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 19,963 362,839,429 Rls. 39,533 $
94 1385 اوکراين 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 68,085 353,888,468 Rls. 38,570 $
95 1385 اوکراين 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 87,750 330,899,410 Rls. 35,899 $
96 1385 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 17,860 330,176,476 Rls. 35,969 $
97 1385 اوکراين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 26,730 328,558,563 Rls. 35,747 $
98 1385 اوکراين 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 4,990 284,424,282 Rls. 30,900 $
99 1385 اوکراين 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 19,500 266,938,688 Rls. 29,085 $
100 1385 اوکراين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 6,600 266,106,680 Rls. 28,840 $
101 1385 اوکراين 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 195 263,792,714 Rls. 28,565 $
102 1385 اوکراين 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب كردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 13,045 259,940,870 Rls. 28,437 $
103 1385 اوکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,000 251,064,082 Rls. 27,328 $
104 1385 اوکراين 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 38,289 248,575,126 Rls. 27,057 $
105 1385 اوکراين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,785 232,600,114 Rls. 25,188 $
106 1385 اوکراين 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 40,000 223,291,675 Rls. 24,311 $
107 1385 اوکراين 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 226 221,172,726 Rls. 23,964 $
108 1385 اوکراين 85113090 كويل هاي روشن كردن 70 183,868,477 Rls. 19,927 $
109 1385 اوکراين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 4,424 182,646,960 Rls. 19,838 $
110 1385 اوکراين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 49,900 182,206,217 Rls. 19,726 $
111 1385 اوکراين 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 2,000 179,566,380 Rls. 19,631 $
112 1385 اوکراين 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 49,000 179,118,765 Rls. 19,383 $
113 1385 اوکراين 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 19,825 162,711,651 Rls. 17,800 $
114 1385 اوکراين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 18,000 159,753,276 Rls. 17,329 $
115 1385 اوکراين 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 646 158,103,743 Rls. 17,296 $
116 1385 اوکراين 74112200 لوله ا زمس -نيكل يامس -نيكل -روي 3,416 157,449,912 Rls. 17,155 $
117 1385 اوکراين 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 1,920 143,953,861 Rls. 15,631 $
118 1385 اوکراين 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 1,931 143,614,871 Rls. 15,610 $
119 1385 اوکراين 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,308 136,555,406 Rls. 14,801 $
120 1385 اوکراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 50 136,049,525 Rls. 14,814 $
121 1385 اوکراين 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 9,023 123,151,985 Rls. 13,381 $
122 1385 اوکراين 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 100 121,737,270 Rls. 13,255 $
123 1385 اوکراين 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 461 121,625,919 Rls. 13,190 $
124 1385 اوکراين 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 19 120,457,939 Rls. 13,071 $
125 1385 اوکراين 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 20,240 115,475,166 Rls. 12,496 $
126 1385 اوکراين 72085310 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 يابيشتر به ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 20,659 112,295,565 Rls. 12,235 $
127 1385 اوکراين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 230 109,018,556 Rls. 11,872 $
128 1385 اوکراين 72051000 دا نه هاي كوچك (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 20,000 108,843,863 Rls. 11,899 $
129 1385 اوکراين 88021100 هليكوپترهاي بدون بار به وزن حدا كثر 2000 كيلوگرم 300 108,237,976 Rls. 11,831 $
130 1385 اوکراين 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 10,000 96,403,802 Rls. 10,542 $
131 1385 اوکراين 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زكارتريجهاي پيك آپ 24 93,908,437 Rls. 10,199 $
132 1385 اوکراين 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 9,833 83,161,957 Rls. 9,041 $
133 1385 اوکراين 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 874 74,534,991 Rls. 8,079 $
134 1385 اوکراين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 1,100 74,098,818 Rls. 8,041 $
135 1385 اوکراين 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 3 64,155,837 Rls. 6,986 $
136 1385 اوکراين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 24 61,871,420 Rls. 6,698 $
137 1385 اوکراين 32159090 مركب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مركبهاي تغليظ شده وجامد 1,200 57,366,981 Rls. 6,211 $
138 1385 اوکراين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 250 54,254,298 Rls. 5,875 $
139 1385 اوکراين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 5,661 50,404,841 Rls. 5,469 $
140 1385 اوکراين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 1 48,681,077 Rls. 5,326 $
141 1385 اوکراين 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 6,000 38,334,161 Rls. 4,179 $
142 1385 اوکراين 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 410 34,664,510 Rls. 3,753 $
143 1385 اوکراين 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,كه آلت برش دريك سطح ا فقي ميچرخد 150 33,454,461 Rls. 3,629 $
144 1385 اوکراين 70133110 اشياء شيشه اي سرمير ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت دستي ازكريستال سرب دار (غيرازليوان ) 1,171 32,714,551 Rls. 3,549 $
145 1385 اوکراين 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 7,540 32,018,526 Rls. 3,467 $
146 1385 اوکراين 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 2,465 29,520,123 Rls. 3,215 $
147 1385 اوکراين 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذكوردرجاي ديگر 15 29,400,847 Rls. 3,187 $
148 1385 اوکراين 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذكور درجاي ديگر 15 27,022,838 Rls. 2,929 $
149 1385 اوکراين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 101 24,918,021 Rls. 2,716 $
150 1385 اوکراين 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 20 23,338,480 Rls. 2,529 $
151 1385 اوکراين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 1 19,902,279 Rls. 2,176 $
152 1385 اوکراين 68139000 قطعات سايش (باستثناءلنت وبالشتك ترمز),ازپنبه نسوزياسلولز ياموادمعدني 1,630 18,320,610 Rls. 1,987 $
153 1385 اوکراين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,400 16,491,072 Rls. 1,803 $
154 1385 اوکراين 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لكتريكي غيرمذكور درجاي ديگر 160 11,961,601 Rls. 1,298 $
155 1385 اوکراين 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 24 10,263,947 Rls. 1,119 $
156 1385 اوکراين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 0 7,811,407 Rls. 848 $
157 1385 اوکراين 59114000 پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن كشيياهمانندبه ا نضمام موا رد 40 7,331,129 Rls. 799 $
158 1385 اوکراين 84138200 بالابرهاي آبگونها 875 7,045,045 Rls. 765 $
159 1385 اوکراين 70140000 شيشه آلات برا ي علامت دا دن وعناصرا پتيكيا زشيشه, كارنشده باا صول ا پتيكي (غيراز7015) 15 3,603,045 Rls. 391 $
160 1385 اوکراين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 90 887,786 Rls. 96 $
مجموع کل
1,291,198,959,688 ريال
مجموع کل
140,519,447 دلار
[1]