آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 انگلستان 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 362,600,000 1,250,554,300,837 Rls. 135,927,836 $
2 1385 انگلستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 241,114,049 999,291,182,711 Rls. 108,442,748 $
3 1385 انگلستان 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 525,410,900 861,865,853,102 Rls. 93,654,974 $
4 1385 انگلستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 24,062,871 658,053,670,788 Rls. 71,417,683 $
5 1385 انگلستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 136,416,270 544,618,876,786 Rls. 59,474,313 $
6 1385 انگلستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 5,181,814 539,599,800,220 Rls. 58,749,524 $
7 1385 انگلستان 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 165,703,928 445,477,061,228 Rls. 48,277,117 $
8 1385 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 230,952 338,517,315,844 Rls. 36,854,173 $
9 1385 انگلستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 7,827,382 289,701,343,525 Rls. 31,452,395 $
10 1385 انگلستان 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 57,500,000 273,350,759,799 Rls. 29,666,781 $
11 1385 انگلستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 35,918,930 202,848,572,824 Rls. 22,058,924 $
12 1385 انگلستان 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 1,002,716 175,416,807,356 Rls. 19,128,526 $
13 1385 انگلستان 29025000 ا ستيرن 14,585,251 162,860,602,260 Rls. 17,688,299 $
14 1385 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 16,140 155,446,562,099 Rls. 16,914,807 $
15 1385 انگلستان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 85,220 139,967,310,317 Rls. 15,215,209 $
16 1385 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 810,373 133,233,162,379 Rls. 14,470,819 $
17 1385 انگلستان 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 44,107 126,632,839,628 Rls. 13,756,095 $
18 1385 انگلستان 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 12,549,632 121,350,510,000 Rls. 13,161,307 $
19 1385 انگلستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,954,314 116,262,750,096 Rls. 12,600,609 $
20 1385 انگلستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 97,637 113,861,288,904 Rls. 12,380,335 $
21 1385 انگلستان 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 165,275 98,251,712,450 Rls. 10,723,991 $
22 1385 انگلستان 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 134,136 89,435,441,160 Rls. 9,715,134 $
23 1385 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 18,530 84,359,631,494 Rls. 9,169,744 $
24 1385 انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 95,141 80,572,222,851 Rls. 8,767,687 $
25 1385 انگلستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 268,701 79,115,533,188 Rls. 8,616,519 $
26 1385 انگلستان 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 11,861,800 78,306,008,200 Rls. 8,487,536 $
27 1385 انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,149,029 73,955,744,770 Rls. 8,056,135 $
28 1385 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 52,450 71,777,390,252 Rls. 7,814,775 $
29 1385 انگلستان 01051110 مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر 25,688 68,482,129,274 Rls. 7,443,526 $
30 1385 انگلستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 126,515 66,839,551,785 Rls. 7,293,485 $
31 1385 انگلستان 29304000 متيونين 2,420,000 66,745,572,950 Rls. 7,249,255 $
32 1385 انگلستان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 846,320 64,600,245,870 Rls. 7,001,219 $
33 1385 انگلستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 11,411,260 63,209,087,786 Rls. 6,878,393 $
34 1385 انگلستان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 68,059 62,479,852,850 Rls. 6,804,650 $
35 1385 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 118,187 60,806,685,049 Rls. 6,613,273 $
36 1385 انگلستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,030,469 55,495,735,613 Rls. 6,026,534 $
37 1385 انگلستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 12,177,549 54,525,940,966 Rls. 5,956,166 $
38 1385 انگلستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 11,896,953 54,442,356,049 Rls. 5,902,520 $
39 1385 انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 176,188 54,407,912,228 Rls. 5,929,152 $
40 1385 انگلستان 87019010 ترا كتور كشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 647,920 52,563,056,750 Rls. 5,739,072 $
41 1385 انگلستان 29261000 ا كريلو نيتريل 2,992,844 49,297,139,375 Rls. 5,341,547 $
42 1385 انگلستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 12,968,422 44,453,180,902 Rls. 4,814,076 $
43 1385 انگلستان 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 929 42,535,918,772 Rls. 4,635,975 $
44 1385 انگلستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 180,019 41,134,535,360 Rls. 4,460,046 $
45 1385 انگلستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,084,635 38,988,376,653 Rls. 4,233,013 $
46 1385 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 118,317 38,809,869,717 Rls. 4,223,102 $
47 1385 انگلستان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 231,237 38,237,254,001 Rls. 4,159,078 $
48 1385 انگلستان 84411000 ماشينهاي برش 62,788 36,044,812,283 Rls. 3,910,831 $
49 1385 انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 159,461 35,779,472,135 Rls. 3,895,662 $
50 1385 انگلستان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 15,742 35,403,991,356 Rls. 3,846,366 $
51 1385 انگلستان 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 276,048 35,261,882,589 Rls. 3,842,815 $
52 1385 انگلستان 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 7,232,518 35,139,118,994 Rls. 3,810,498 $
53 1385 انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 255,723 35,133,231,621 Rls. 3,814,890 $
54 1385 انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 409,432 32,856,320,782 Rls. 3,586,550 $
55 1385 انگلستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 45,402 31,430,534,769 Rls. 3,410,000 $
56 1385 انگلستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 8,064,250 31,388,131,788 Rls. 3,430,943 $
57 1385 انگلستان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 4,782,170 30,454,546,326 Rls. 3,312,260 $
58 1385 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 80,701 30,364,165,126 Rls. 3,303,842 $
59 1385 انگلستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 4,428 30,344,908,143 Rls. 3,289,596 $
60 1385 انگلستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 994,239 29,458,425,845 Rls. 3,197,079 $
61 1385 انگلستان 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 954,010 29,437,463,941 Rls. 3,193,482 $
62 1385 انگلستان 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 3,465,678 29,313,938,365 Rls. 3,184,641 $
63 1385 انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 14,223 29,018,222,987 Rls. 3,157,978 $
64 1385 انگلستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7,157 28,758,587,668 Rls. 3,129,007 $
65 1385 انگلستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 4,815,784 28,137,630,668 Rls. 3,058,429 $
66 1385 انگلستان 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 327,467 27,696,389,329 Rls. 3,026,165 $
67 1385 انگلستان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 52,991 27,636,496,424 Rls. 3,007,914 $
68 1385 انگلستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 237,561 27,237,808,231 Rls. 2,969,403 $
69 1385 انگلستان 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 12,728 27,203,306,167 Rls. 2,956,435 $
70 1385 انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 36,899 26,609,034,035 Rls. 2,899,944 $
71 1385 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 940,330 25,743,708,711 Rls. 2,800,747 $
72 1385 انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 63,317 25,647,951,544 Rls. 2,791,191 $
73 1385 انگلستان 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 12,778 25,644,117,360 Rls. 2,787,942 $
74 1385 انگلستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 223,360 25,599,520,023 Rls. 2,773,258 $
75 1385 انگلستان 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 1,420,607 24,584,011,445 Rls. 2,668,408 $
76 1385 انگلستان 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 1,024,663 24,428,487,992 Rls. 2,659,444 $
77 1385 انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 98,848 24,235,423,313 Rls. 2,642,985 $
78 1385 انگلستان 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 18,039 24,096,737,934 Rls. 2,620,337 $
79 1385 انگلستان 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 10,114 23,795,714,578 Rls. 2,589,148 $
80 1385 انگلستان 87013010 ترا كتور كشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 286,580 23,198,900,000 Rls. 2,537,895 $
81 1385 انگلستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 30,577 23,150,967,567 Rls. 2,508,750 $
82 1385 انگلستان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 542,932 22,341,181,476 Rls. 2,431,723 $
83 1385 انگلستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 406,040 22,196,133,798 Rls. 2,407,214 $
84 1385 انگلستان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 257,005 21,971,165,738 Rls. 2,388,058 $
85 1385 انگلستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 149,058 21,932,557,709 Rls. 2,387,635 $
86 1385 انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 126,867 21,684,179,296 Rls. 2,369,786 $
87 1385 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 10,068 21,416,250,506 Rls. 2,326,025 $
88 1385 انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 48,302 21,188,537,439 Rls. 2,306,408 $
89 1385 انگلستان 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 419 21,059,250,140 Rls. 2,297,886 $
90 1385 انگلستان 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 3,395 20,789,807,953 Rls. 2,263,637 $
91 1385 انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 36,053 20,710,546,546 Rls. 2,252,080 $
92 1385 انگلستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 175,057 20,553,749,747 Rls. 2,238,993 $
93 1385 انگلستان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 371,155 20,304,941,219 Rls. 2,214,285 $
94 1385 انگلستان 25070010 كائولن 7,137,050 20,147,001,383 Rls. 2,189,326 $
95 1385 انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 81,196 20,091,758,869 Rls. 2,197,963 $
96 1385 انگلستان 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 10,998 19,641,703,624 Rls. 2,140,294 $
97 1385 انگلستان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 16,105 19,361,205,971 Rls. 2,099,988 $
98 1385 انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 4,568 19,192,229,607 Rls. 2,090,766 $
99 1385 انگلستان 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 كيلووا ت 70,871 19,048,845,430 Rls. 2,079,795 $
100 1385 انگلستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 2,121,727 18,810,534,482 Rls. 2,042,799 $
101 1385 انگلستان 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 7,867 18,713,847,576 Rls. 2,026,111 $
102 1385 انگلستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 9,516 18,313,786,155 Rls. 1,988,063 $
103 1385 انگلستان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 334,149 17,527,810,512 Rls. 1,907,449 $
104 1385 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 12,945 17,382,087,519 Rls. 1,889,299 $
105 1385 انگلستان 98843320 قطعات منفصله برا ي توليدكمباين ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 169,911 17,228,508,389 Rls. 1,871,417 $
106 1385 انگلستان 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبكاري شده باطلاياپلاتين ). 4,999 17,008,731,001 Rls. 1,853,207 $
107 1385 انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 15,628 16,853,960,081 Rls. 1,831,095 $
108 1385 انگلستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 557,962 16,623,947,837 Rls. 1,802,134 $
109 1385 انگلستان 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 327,936 16,545,617,861 Rls. 1,797,768 $
110 1385 انگلستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 402,321 16,540,679,539 Rls. 1,797,389 $
111 1385 انگلستان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 1,190,700 16,314,609,637 Rls. 1,777,805 $
112 1385 انگلستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,309,250 15,791,332,128 Rls. 1,722,545 $
113 1385 انگلستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,822,400 15,671,394,936 Rls. 1,696,222 $
114 1385 انگلستان 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 8,560 15,531,947,402 Rls. 1,690,801 $
115 1385 انگلستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 49,039 15,483,868,986 Rls. 1,678,416 $
116 1385 انگلستان 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 2,767 15,402,188,173 Rls. 1,673,850 $
117 1385 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 116,566 15,368,206,401 Rls. 1,671,092 $
118 1385 انگلستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 1,127,012 14,913,583,429 Rls. 1,619,603 $
119 1385 انگلستان 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 56,287 14,885,496,677 Rls. 1,615,517 $
120 1385 انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 364,043 14,843,730,287 Rls. 1,611,957 $
121 1385 انگلستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 9,766 14,432,482,866 Rls. 1,567,995 $
122 1385 انگلستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 2,492,990 14,090,292,198 Rls. 1,529,482 $
123 1385 انگلستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 123,801 14,082,810,238 Rls. 1,525,940 $
124 1385 انگلستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 9,790 14,018,554,634 Rls. 1,523,861 $
125 1385 انگلستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 11,420 13,960,913,679 Rls. 1,520,312 $
126 1385 انگلستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 35,678 13,489,029,554 Rls. 1,468,023 $
127 1385 انگلستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 207,010 13,374,555,040 Rls. 1,455,964 $
128 1385 انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 319,089 13,344,437,669 Rls. 1,450,245 $
129 1385 انگلستان 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 172,478 13,011,430,000 Rls. 1,412,862 $
130 1385 انگلستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 5,826 12,903,865,122 Rls. 1,400,132 $
131 1385 انگلستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 61,556 12,755,911,164 Rls. 1,384,125 $
132 1385 انگلستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 204,318 12,693,760,513 Rls. 1,391,419 $
133 1385 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 7,434 12,648,360,231 Rls. 1,377,379 $
134 1385 انگلستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 2,994,027 12,629,994,044 Rls. 1,370,145 $
135 1385 انگلستان 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 49,594 12,418,579,305 Rls. 1,352,087 $
136 1385 انگلستان 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 36,205 12,276,145,883 Rls. 1,333,275 $
137 1385 انگلستان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 61,854 11,792,746,010 Rls. 1,279,078 $
138 1385 انگلستان 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 1,039 11,649,956,309 Rls. 1,263,412 $
139 1385 انگلستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,734 11,605,691,938 Rls. 1,263,076 $
140 1385 انگلستان 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش kg 5000بجزباسكولهاي ا لكترونيكي سيار 8,107 11,588,100,146 Rls. 1,266,597 $
141 1385 انگلستان 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 4,144 11,411,925,854 Rls. 1,246,237 $
142 1385 انگلستان 84821000 بلبرينگ. 19,895 11,359,189,049 Rls. 1,235,831 $
143 1385 انگلستان 29089000 سايرمشتقات هالوژنه... يانيتروزه فنل ها,وفنل -الكها, كه درجاي ديگر مذكور نباشند 256,840 11,293,515,963 Rls. 1,226,820 $
144 1385 انگلستان 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 22,899 11,216,762,790 Rls. 1,218,224 $
145 1385 انگلستان 40022000 كائوچوي بوتادين 553,939 10,994,383,639 Rls. 1,195,180 $
146 1385 انگلستان 40021100 لاتكس بوتادين كربو كسيله 1,066,000 10,977,660,419 Rls. 1,194,995 $
147 1385 انگلستان 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 2,219 10,924,127,125 Rls. 1,193,562 $
148 1385 انگلستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 150,410 10,788,260,284 Rls. 1,172,523 $
149 1385 انگلستان 73101000 منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 13,162 10,763,449,122 Rls. 1,182,181 $
150 1385 انگلستان 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 27,495 10,686,553,574 Rls. 1,161,390 $
151 1385 انگلستان 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 6,324 10,679,507,230 Rls. 1,159,784 $
152 1385 انگلستان 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 365,886 10,678,029,431 Rls. 1,158,946 $
153 1385 انگلستان 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 18,308 10,563,003,221 Rls. 1,151,098 $
154 1385 انگلستان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 31,551 10,424,879,817 Rls. 1,133,990 $
155 1385 انگلستان 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 1,149 10,221,676,963 Rls. 1,109,763 $
156 1385 انگلستان 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 6,848 10,137,220,598 Rls. 1,103,671 $
157 1385 انگلستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 93,171 10,114,592,804 Rls. 1,102,742 $
158 1385 انگلستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 11,825 9,823,450,358 Rls. 1,065,913 $
159 1385 انگلستان 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 938,560 9,767,335,285 Rls. 1,062,764 $
160 1385 انگلستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 8,351 9,691,857,577 Rls. 1,052,797 $
161 1385 انگلستان 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 396 9,552,038,070 Rls. 1,037,001 $
162 1385 انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 4,957 9,550,998,233 Rls. 1,038,548 $
163 1385 انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 8,817 9,387,444,105 Rls. 1,023,367 $
164 1385 انگلستان 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 72,501 9,385,729,818 Rls. 1,019,913 $
165 1385 انگلستان 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 31,971 9,373,607,361 Rls. 1,016,736 $
166 1385 انگلستان 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,395,928 9,369,701,644 Rls. 1,024,054 $
167 1385 انگلستان 38123010 آنتي ا كسيدا نها 237,900 9,332,826,048 Rls. 1,013,908 $
168 1385 انگلستان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 56,642 9,325,833,113 Rls. 1,014,165 $
169 1385 انگلستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,670,523 9,151,077,560 Rls. 992,569 $
170 1385 انگلستان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 6,202 9,053,205,182 Rls. 982,831 $
171 1385 انگلستان 73151100 زنجيرغلتكي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 93,720 8,812,590,814 Rls. 954,832 $
172 1385 انگلستان 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 224,140 8,763,327,720 Rls. 952,777 $
173 1385 انگلستان 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 52,558 8,755,263,473 Rls. 955,901 $
174 1385 انگلستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 9,429 8,687,742,383 Rls. 946,671 $
175 1385 انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 18,529 8,666,152,871 Rls. 942,332 $
176 1385 انگلستان 85022010 مولد گازي توليدهمزمان برق و گرما 30,258 8,567,973,653 Rls. 933,481 $
177 1385 انگلستان 84791022 ساير فنيشرها مستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 573,610 8,422,722,789 Rls. 914,100 $
178 1385 انگلستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,833,920 8,413,761,606 Rls. 919,436 $
179 1385 انگلستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,456 8,232,347,744 Rls. 894,937 $
180 1385 انگلستان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 43,801 8,191,110,071 Rls. 890,083 $
181 1385 انگلستان 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 55,300 8,179,384,901 Rls. 887,311 $
182 1385 انگلستان 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور مايعات 16,932 7,989,619,430 Rls. 868,789 $
183 1385 انگلستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 34,975 7,833,557,792 Rls. 853,466 $
184 1385 انگلستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 949 7,710,606,730 Rls. 839,797 $
185 1385 انگلستان 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 90,566 7,701,955,490 Rls. 834,275 $
186 1385 انگلستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 20,534 7,549,186,206 Rls. 823,004 $
187 1385 انگلستان 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 9,603 7,465,586,548 Rls. 810,803 $
188 1385 انگلستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 693,611 7,288,367,073 Rls. 791,042 $
189 1385 انگلستان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 1,400,000 7,235,818,540 Rls. 785,264 $
190 1385 انگلستان 32012000 عصاره درخت ا بريشم يا شب خسب 745,600 7,219,359,953 Rls. 785,318 $
191 1385 انگلستان 84118100 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حدا كثر5000كيلووا ت 1,415 7,129,281,743 Rls. 773,661 $
192 1385 انگلستان 29310000 ساير تركيبات آلي - غيرآلي 571,747 7,074,462,715 Rls. 769,985 $
193 1385 انگلستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 12,775 7,066,775,802 Rls. 768,515 $
194 1385 انگلستان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 8,098 7,035,733,939 Rls. 768,426 $
195 1385 انگلستان 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 16,117 7,027,029,093 Rls. 766,378 $
196 1385 انگلستان 90214010 دستگاههاي كمك شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش كرولالهابا كسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 211 6,996,995,013 Rls. 757,791 $
197 1385 انگلستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 5,230 6,927,377,902 Rls. 754,045 $
198 1385 انگلستان 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 370 6,893,719,335 Rls. 747,685 $
199 1385 انگلستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس كردن, منگنه كردن يا پانچ كردن. 9,545 6,871,482,949 Rls. 747,396 $
200 1385 انگلستان 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 148,700 6,847,236,075 Rls. 743,286 $
مجموع کل
11,818,683,521,650 ريال
مجموع کل
1,284,817,008 دلار