آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 افغانستان 12074000 تخم كنجد 9,063,350 43,516,043,041 Rls. 4,729,845 $
2 1385 افغانستان 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده 4,999,000 9,519,431,734 Rls. 1,030,308 $
3 1385 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 2,222,865 4,630,650,004 Rls. 503,714 $
4 1385 افغانستان 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 56,700 4,475,326,810 Rls. 489,160 $
5 1385 افغانستان 84743200 ماشين هاي مخلوط كردن موا دمعدني باقير. 202,730 4,472,451,800 Rls. 488,178 $
6 1385 افغانستان 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروكمتر باچرخ زنجيري . 40,000 2,561,160,000 Rls. 279,939 $
7 1385 افغانستان 84791010 فنيشر آسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر 15,000 1,971,405,500 Rls. 215,125 $
8 1385 افغانستان 51021100 موي نرم (كرك )حيوا ن ا زنوع بزكشميري حلاجي نشده وشانه نزده 9,990 1,922,750,656 Rls. 208,587 $
9 1385 افغانستان 10082000 ارزن 523,860 1,634,374,476 Rls. 178,048 $
10 1385 افغانستان 85231110 پنكيك نوا ركاست صوتي 40,000 1,132,640,000 Rls. 123,664 $
11 1385 افغانستان 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 79,389 997,728,864 Rls. 108,768 $
12 1385 افغانستان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 20,000 672,203,472 Rls. 72,947 $
13 1385 افغانستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 133,983 572,941,612 Rls. 62,101 $
14 1385 افغانستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناءپنبه ياا لياف سنتتيك ). 28,590 502,880,752 Rls. 54,477 $
15 1385 افغانستان 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,287 494,463,564 Rls. 53,589 $
16 1385 افغانستان 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 29,550 415,720,360 Rls. 45,315 $
17 1385 افغانستان 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت كه درجاي ديگر مذكوريا مشمول نباشد 254,436 354,964,429 Rls. 38,669 $
18 1385 افغانستان 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 42,000 271,233,972 Rls. 29,431 $
19 1385 افغانستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 10,094 197,246,704 Rls. 21,374 $
20 1385 افغانستان 85071090 سايرا نباره هاي سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 16,170 185,778,900 Rls. 20,226 $
21 1385 افغانستان 08062010 مويز( ا نگورخشك كرده ) 40,332 177,531,515 Rls. 19,263 $
22 1385 افغانستان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 9,000 164,772,000 Rls. 18,000 $
23 1385 افغانستان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 450 144,251,151 Rls. 15,634 $
24 1385 افغانستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,760 110,287,392 Rls. 12,048 $
25 1385 افغانستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 16,161 97,400,574 Rls. 10,602 $
26 1385 افغانستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 113,450 91,992,112 Rls. 9,981 $
27 1385 افغانستان 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 470 91,800,000 Rls. 10,043 $
28 1385 افغانستان 78041100 ورق, نوا روورقه نازك ا زسرب, به ضخامت 2/0 ميليمتر يا كمتر. 6,668 90,235,666 Rls. 9,820 $
29 1385 افغانستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,200 59,715,500 Rls. 6,500 $
30 1385 افغانستان 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 10,000 55,068,000 Rls. 5,997 $
31 1385 افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 19,402 41,454,314 Rls. 4,505 $
32 1385 افغانستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 640 34,221,132 Rls. 3,708 $
33 1385 افغانستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 14,000 19,426,739 Rls. 2,115 $
34 1385 افغانستان 68029190 سنگ مرمر ترا ورتن وساير سنگهاي رخام غيرمذكور درجاي ديگر 23,750 18,020,056 Rls. 1,957 $
35 1385 افغانستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 2,300 9,921,960 Rls. 1,080 $
36 1385 افغانستان 13019000 صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي 37 2,472,751 Rls. 270 $
37 1385 افغانستان 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 13 2,369,070 Rls. 257 $
38 1385 افغانستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 10 1,470,388 Rls. 159 $
مجموع کل
81,713,806,970 ريال
مجموع کل
8,885,405 دلار
[1]