آمار کل " واردات از" کشور "اسکاتلند" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 اسکاتلند 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 636,600 18,554,522,070 Rls. 2,023,539 $
2 1385 اسکاتلند 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 125,818 10,838,464,977 Rls. 1,178,962 $
3 1385 اسکاتلند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 405,000 7,498,534,422 Rls. 818,260 $
4 1385 اسکاتلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 148,875 3,125,548,399 Rls. 341,171 $
5 1385 اسکاتلند 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 110,250 2,249,226,413 Rls. 244,726 $
6 1385 اسکاتلند 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 80,000 2,189,266,630 Rls. 237,473 $
7 1385 اسکاتلند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 64,000 1,605,034,023 Rls. 175,394 $
8 1385 اسکاتلند 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 9,700 1,564,807,992 Rls. 169,333 $
9 1385 اسکاتلند 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 12,650 1,129,867,417 Rls. 122,559 $
10 1385 اسکاتلند 55034000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 15,616 618,958,749 Rls. 67,067 $
11 1385 اسکاتلند 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, كه درجاي ديگرذكرنشده. 14,256 617,433,259 Rls. 66,981 $
12 1385 اسکاتلند 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 12,888 549,495,081 Rls. 59,749 $
13 1385 اسکاتلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 478,639,002 Rls. 52,100 $
14 1385 اسکاتلند 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 64 340,148,385 Rls. 36,809 $
15 1385 اسکاتلند 29333300 آلفن تالين (inn)آنيل ا ريدين (inn)بزيترا ميد(inn) برومازپام و...ا ملاح ا ين محصولات 1 155,852,310 Rls. 16,920 $
16 1385 اسکاتلند 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 10,730 145,930,200 Rls. 15,900 $
17 1385 اسکاتلند 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 520 111,951,366 Rls. 12,190 $
18 1385 اسکاتلند 44102100 تخته هاي نازك وتخته با رشته هاي جهت دا ر ا زچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 20,000 108,056,598 Rls. 11,722 $
19 1385 اسکاتلند 64029900 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك. 1,000 102,100,000 Rls. 11,141 $
20 1385 اسکاتلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 2,650 84,922,250 Rls. 9,213 $
21 1385 اسکاتلند 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا ركردن روي ترا كتور),غيرمذكوردرجاي ديگر 200 74,155,962 Rls. 8,101 $
22 1385 اسکاتلند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 250 68,384,578 Rls. 7,444 $
23 1385 اسکاتلند 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 4,300 55,611,058 Rls. 6,075 $
24 1385 اسکاتلند 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 25 55,399,387 Rls. 6,030 $
25 1385 اسکاتلند 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 54 51,722,088 Rls. 5,653 $
26 1385 اسکاتلند 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 18 42,268,584 Rls. 4,580 $
27 1385 اسکاتلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 14 39,687,241 Rls. 4,300 $
28 1385 اسکاتلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 68 39,682,465 Rls. 4,300 $
29 1385 اسکاتلند 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذكور در جاي ديگر 2 23,849,576 Rls. 2,588 $
30 1385 اسکاتلند 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 58 23,836,753 Rls. 2,585 $
31 1385 اسکاتلند 73143900 شبكه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, كه درجاي ديگرگفته نشده. 160 14,612,999 Rls. 1,586 $
مجموع کل
52,557,970,234 ريال
مجموع کل
5,724,453 دلار
[1]