آمار کل " واردات از" کشور "اسلواکي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 اسلواکي 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 74,137 19,057,533,688 Rls. 2,077,593 $
2 1385 اسلواکي 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,010,000 5,846,941,156 Rls. 635,631 $
3 1385 اسلواکي 38123010 آنتي ا كسيدا نها 117,300 4,773,373,636 Rls. 519,742 $
4 1385 اسلواکي 90321000 ترموستات 12,897 4,384,085,433 Rls. 476,439 $
5 1385 اسلواکي 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,677 4,194,245,120 Rls. 454,951 $
6 1385 اسلواکي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 104,905 3,273,010,789 Rls. 355,008 $
7 1385 اسلواکي 38123020 آنتي ا زونانتها 69,000 2,798,154,659 Rls. 303,570 $
8 1385 اسلواکي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 16,500 2,690,726,820 Rls. 291,551 $
9 1385 اسلواکي 69032010 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي كمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 37,886 2,498,440,481 Rls. 271,055 $
10 1385 اسلواکي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,810 2,075,541,196 Rls. 226,612 $
11 1385 اسلواکي 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 60,000 1,902,572,129 Rls. 207,387 $
12 1385 اسلواکي 69032090 ا شياء سراميكي نسوزكه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياتركيبيا زآلومين وسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 25,252 1,589,981,109 Rls. 173,498 $
13 1385 اسلواکي 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 12,608 1,385,370,632 Rls. 150,498 $
14 1385 اسلواکي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 21,420 1,313,234,338 Rls. 142,911 $
15 1385 اسلواکي 70182010 دا نه هاي ريزكروي ا زشيشه كه قطرا ن ا ز يك ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 4,000 1,313,060,360 Rls. 143,292 $
16 1385 اسلواکي 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن, دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 38,000 1,120,386,726 Rls. 121,543 $
17 1385 اسلواکي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 2,384 1,033,379,035 Rls. 112,310 $
18 1385 اسلواکي 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 35,239 963,021,801 Rls. 105,405 $
19 1385 اسلواکي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 2,800 942,516,126 Rls. 102,693 $
20 1385 اسلواکي 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 53,890 941,493,302 Rls. 102,929 $
21 1385 اسلواکي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 8,798 931,660,385 Rls. 101,294 $
22 1385 اسلواکي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 10,035 915,702,676 Rls. 99,442 $
23 1385 اسلواکي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 18,000 791,346,767 Rls. 85,811 $
24 1385 اسلواکي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 309 711,664,803 Rls. 77,108 $
25 1385 اسلواکي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 38 694,427,190 Rls. 75,146 $
26 1385 اسلواکي 74112100 لوله ا زبرنج. 6,490 628,757,261 Rls. 68,284 $
27 1385 اسلواکي 70133190 اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان ) 20,519 585,762,889 Rls. 63,598 $
28 1385 اسلواکي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 9,900 571,190,696 Rls. 62,459 $
29 1385 اسلواکي 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 11,466 546,110,105 Rls. 59,122 $
30 1385 اسلواکي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,084 531,237,372 Rls. 57,624 $
31 1385 اسلواکي 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي كمترا ز600,mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 21,885 472,438,037 Rls. 51,650 $
32 1385 اسلواکي 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 38,880 457,291,072 Rls. 49,789 $
33 1385 اسلواکي 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 5,921 432,720,404 Rls. 46,877 $
34 1385 اسلواکي 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 597 422,154,580 Rls. 45,895 $
35 1385 اسلواکي 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 30,820 397,172,822 Rls. 43,325 $
36 1385 اسلواکي 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,115 386,696,875 Rls. 41,896 $
37 1385 اسلواکي 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 45 364,217,550 Rls. 39,464 $
38 1385 اسلواکي 24011000 توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 108,000 357,718,392 Rls. 38,807 $
39 1385 اسلواکي 70139190 اشياء شيشه اي پاكيزگي ،دفتر ،تزئين يامصارف همانند غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار 20,404 329,517,315 Rls. 35,747 $
40 1385 اسلواکي 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 800 320,527,972 Rls. 34,723 $
41 1385 اسلواکي 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 541 318,353,326 Rls. 34,603 $
42 1385 اسلواکي 84821000 بلبرينگ. 3,627 281,673,765 Rls. 30,566 $
43 1385 اسلواکي 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 6,400 276,860,254 Rls. 30,146 $
44 1385 اسلواکي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,280 247,136,853 Rls. 26,837 $
45 1385 اسلواکي 70132120 ليوا ن غيرا زشيشه سرا ميك ا زكريستال سرب دا رساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه ا ي ديگرتزئين شده 18,862 235,339,268 Rls. 25,522 $
46 1385 اسلواکي 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 5/37وات 235 227,586,643 Rls. 24,638 $
47 1385 اسلواکي 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 30,784 211,400,969 Rls. 22,906 $
48 1385 اسلواکي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 54,000 187,983,156 Rls. 20,351 $
49 1385 اسلواکي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi 2,384 173,184,947 Rls. 18,790 $
50 1385 اسلواکي 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 13,300 171,105,439 Rls. 18,625 $
51 1385 اسلواکي 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 1,328 165,757,120 Rls. 18,025 $
52 1385 اسلواکي 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 7,180 162,507,658 Rls. 17,766 $
53 1385 اسلواکي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 295 137,915,462 Rls. 15,017 $
54 1385 اسلواکي 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 454 135,448,950 Rls. 14,711 $
55 1385 اسلواکي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 4,656 118,450,669 Rls. 12,824 $
56 1385 اسلواکي 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 5,550 99,890,405 Rls. 10,838 $
57 1385 اسلواکي 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 1,000 99,423,881 Rls. 10,838 $
58 1385 اسلواکي 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 18,550 96,822,585 Rls. 10,501 $
59 1385 اسلواکي 90339000 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 200 90,765,766 Rls. 9,847 $
60 1385 اسلواکي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,245 87,285,496 Rls. 9,451 $
61 1385 اسلواکي 73151100 زنجيرغلتكي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 5,365 86,337,515 Rls. 9,367 $
62 1385 اسلواکي 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,545 80,835,948 Rls. 8,771 $
63 1385 اسلواکي 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210ا لي841280 700 73,083,585 Rls. 7,967 $
64 1385 اسلواکي 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 740 66,859,937 Rls. 7,241 $
65 1385 اسلواکي 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,500 61,959,856 Rls. 6,747 $
66 1385 اسلواکي 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 51 60,435,004 Rls. 6,547 $
67 1385 اسلواکي 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 78 58,663,671 Rls. 6,395 $
68 1385 اسلواکي 38013000 خميرهاي كربن دا ربرا ي ا لكترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي كوره ها 10,500 54,123,661 Rls. 5,859 $
69 1385 اسلواکي 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 67 52,170,273 Rls. 5,666 $
70 1385 اسلواکي 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيك 70 46,308,540 Rls. 5,062 $
71 1385 اسلواکي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 300 42,199,549 Rls. 4,595 $
72 1385 اسلواکي 84138120 تملبه هاي تزريقي 115 38,694,344 Rls. 4,212 $
73 1385 اسلواکي 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاكه درجاي ديگرمذكورنباشد 16 14,243,355 Rls. 1,545 $
74 1385 اسلواکي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4 14,084,055 Rls. 1,535 $
75 1385 اسلواکي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 55 13,571,873 Rls. 1,478 $
76 1385 اسلواکي 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle fiyer),رينگ ريسندگي وشيطانك رينگ 68 11,143,179 Rls. 1,208 $
77 1385 اسلواکي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 60 10,943,280 Rls. 1,192 $
78 1385 اسلواکي 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 65 10,576,732 Rls. 1,155 $
79 1385 اسلواکي 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 170 10,398,678 Rls. 1,128 $
80 1385 اسلواکي 71069200 نقره نيمه ساخته (ا زجمله نقره آبكاري شده باطلاياباپلاتين ) 4 7,613,255 Rls. 829 $
81 1385 اسلواکي 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 7 7,166,693 Rls. 780 $
82 1385 اسلواکي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 22 5,863,376 Rls. 636 $
83 1385 اسلواکي 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 370 3,800,011 Rls. 412 $
84 1385 اسلواکي 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 90 3,440,147 Rls. 372 $
85 1385 اسلواکي 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 750 2,065,510 Rls. 224 $
مجموع کل
79,306,858,338 ريال
مجموع کل
8,626,403 دلار
[1]