آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ازبکستان 74031100 كاتودوقطعات كاتودا زمس تصفيه شده. 9,294,976 494,289,422,658 Rls. 53,804,018 $
2 1385 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 24,594,039 319,444,061,085 Rls. 34,683,448 $
3 1385 ازبکستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 157,500,000 295,468,235,011 Rls. 32,109,557 $
4 1385 ازبکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 26,664,190 107,463,360,239 Rls. 11,690,322 $
5 1385 ازبکستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 1,211,202 69,213,064,807 Rls. 7,525,612 $
6 1385 ازبکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,988,995 63,683,024,378 Rls. 6,934,364 $
7 1385 ازبکستان 10011010 گندم دامي 60,459,950 60,493,677,202 Rls. 6,591,973 $
8 1385 ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 23,850,000 52,963,207,009 Rls. 5,763,820 $
9 1385 ازبکستان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,855,175 35,400,563,483 Rls. 3,842,741 $
10 1385 ازبکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 8,485,480 34,496,730,233 Rls. 3,751,565 $
11 1385 ازبکستان 10011090 مخلوط گندم وچاو دار 21,499,715 29,203,725,944 Rls. 3,169,318 $
12 1385 ازبکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 2,015,839 26,932,869,733 Rls. 2,930,427 $
13 1385 ازبکستان 29152100 ا سيدا ستيك 4,384,100 18,529,494,100 Rls. 2,015,480 $
14 1385 ازبکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 914,209 14,635,843,223 Rls. 1,590,542 $
15 1385 ازبکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 1,157,336 14,420,553,252 Rls. 1,571,551 $
16 1385 ازبکستان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 15,165,149 12,719,597,343 Rls. 1,387,904 $
17 1385 ازبکستان 52029900 آخال پنبه كه درجاي ديگرگفته نشده. 478,813 7,011,509,726 Rls. 765,532 $
18 1385 ازبکستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,406,900 6,667,081,465 Rls. 726,024 $
19 1385 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 110,349 5,798,488,901 Rls. 630,354 $
20 1385 ازبکستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 668,080 2,580,004,299 Rls. 281,456 $
21 1385 ازبکستان 29261000 ا كريلو نيتريل 226,000 2,072,427,947 Rls. 226,272 $
22 1385 ازبکستان 14042000 لنتر پنبه 863,472 1,764,131,865 Rls. 191,203 $
23 1385 ازبکستان 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 326,100 1,666,887,615 Rls. 180,673 $
24 1385 ازبکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 306,160 1,294,647,742 Rls. 140,264 $
25 1385 ازبکستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 81,799 1,273,986,805 Rls. 138,078 $
26 1385 ازبکستان 25070010 كائولن 1,432,700 1,269,399,632 Rls. 138,015 $
27 1385 ازبکستان 87054000 كاميونهاي بتون ساز (بتونير) 28,200 1,136,254,800 Rls. 123,600 $
28 1385 ازبکستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 374,176 983,684,182 Rls. 106,498 $
29 1385 ازبکستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 382,680 976,613,791 Rls. 105,752 $
30 1385 ازبکستان 12074000 تخم كنجد 151,000 681,155,201 Rls. 74,339 $
31 1385 ازبکستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 1,014,000 667,862,801 Rls. 72,545 $
32 1385 ازبکستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف كنده ,خشك كرده 148,890 453,178,285 Rls. 49,065 $
33 1385 ازبکستان 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 21,594 443,459,893 Rls. 48,295 $
34 1385 ازبکستان 84295219 بيل مكانيكي مستعمل ،يه قدرت 155اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360درجه ،باسال ساخت بيش ا ز5سال 14,000 416,145,660 Rls. 45,140 $
35 1385 ازبکستان 55031000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 43,180 410,878,075 Rls. 44,475 $
36 1385 ازبکستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 27,967 265,641,957 Rls. 28,827 $
37 1385 ازبکستان 23033000 تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير 240,000 243,056,716 Rls. 26,483 $
38 1385 ازبکستان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 27,447 208,888,936 Rls. 22,661 $
39 1385 ازبکستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 21,200 117,455,357 Rls. 12,731 $
40 1385 ازبکستان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 19,565 83,571,863 Rls. 9,068 $
41 1385 ازبکستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 434 40,167,516 Rls. 4,354 $
42 1385 ازبکستان 96031000 جاروب وبروس, متشكل ا زشاخه هاي نازك يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 11,000 34,222,923 Rls. 3,739 $
مجموع کل
1,687,918,233,653 ريال
مجموع کل
183,558,085 دلار
[1]