آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 4,545,660 49,617,708,106 Rls. 5,396,735 $
2 1385 ارمنستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 95,192,350 38,394,353,948 Rls. 4,182,713 $
3 1385 ارمنستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,983,850 17,567,203,273 Rls. 1,905,750 $
4 1385 ارمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 15,023,470 17,136,299,291 Rls. 1,862,615 $
5 1385 ارمنستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,633,280 16,646,557,807 Rls. 1,807,836 $
6 1385 ارمنستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده 39,309 15,558,388,690 Rls. 1,688,195 $
7 1385 ارمنستان 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,450,380 11,042,836,333 Rls. 1,202,269 $
8 1385 ارمنستان 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 378,457 8,600,471,809 Rls. 933,064 $
9 1385 ارمنستان 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 319,800 6,201,725,400 Rls. 678,600 $
10 1385 ارمنستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 433,660 4,097,572,166 Rls. 445,222 $
11 1385 ارمنستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 674,570 3,540,257,063 Rls. 383,893 $
12 1385 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,754,490 2,963,892,336 Rls. 321,982 $
13 1385 ارمنستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 11 2,853,408,418 Rls. 309,455 $
14 1385 ارمنستان 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 103,530 2,546,552,789 Rls. 276,676 $
15 1385 ارمنستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 604,690 2,305,067,033 Rls. 250,993 $
16 1385 ارمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 1,575,220 2,121,588,922 Rls. 230,347 $
17 1385 ارمنستان 84291129 بلدوزرهاي چرخ زنجيري باقدرت بيش ا ز330 اسب بخار,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 53,650 2,050,123,852 Rls. 223,959 $
18 1385 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 151,590 1,827,276,019 Rls. 198,114 $
19 1385 ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 361,040 1,723,763,213 Rls. 186,989 $
20 1385 ارمنستان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 1 1,583,749,413 Rls. 171,535 $
21 1385 ارمنستان 84291119 بولدزرهاي چرخ زنجيري باقدرت موتور330ا سب بخاروكمتر,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 53,650 1,504,678,056 Rls. 164,374 $
22 1385 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 158,610 1,494,156,314 Rls. 162,542 $
23 1385 ارمنستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 205,020 1,490,141,533 Rls. 162,309 $
24 1385 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 85,600 1,434,778,879 Rls. 155,898 $
25 1385 ارمنستان 44072900 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكوردريادداشت 1فصل 44 901,160 1,428,321,368 Rls. 155,885 $
26 1385 ارمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 982,940 1,346,556,261 Rls. 146,134 $
27 1385 ارمنستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 1,270,564 1,303,126,456 Rls. 141,512 $
28 1385 ارمنستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت كارنشده 99,780 1,173,498,643 Rls. 127,284 $
29 1385 ارمنستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 219,500 1,083,219,295 Rls. 117,449 $
30 1385 ارمنستان 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 985,750 1,075,056,258 Rls. 117,010 $
31 1385 ارمنستان 49119100 تصاوير,گرا ورها,عكس ها 2,700 1,013,113,675 Rls. 110,735 $
32 1385 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 114,666 981,513,374 Rls. 106,845 $
33 1385 ارمنستان 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,381 951,869,819 Rls. 103,681 $
34 1385 ارمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 694,830 931,456,500 Rls. 101,043 $
35 1385 ارمنستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 47,500 869,296,110 Rls. 95,036 $
36 1385 ارمنستان 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 940 846,193,899 Rls. 92,108 $
37 1385 ارمنستان 85184000 تقويت كننده برقي فركانس قابل شنوا ئي 20 799,185,240 Rls. 86,520 $
38 1385 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 42,200 717,413,317 Rls. 77,897 $
39 1385 ارمنستان 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 195,980 715,441,956 Rls. 77,979 $
40 1385 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 50,040 683,002,365 Rls. 74,188 $
41 1385 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 54,150 598,452,906 Rls. 65,032 $
42 1385 ارمنستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 28,530 567,427,464 Rls. 61,661 $
43 1385 ارمنستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 29,520 566,124,014 Rls. 61,568 $
44 1385 ارمنستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 35,360 536,183,903 Rls. 58,273 $
45 1385 ارمنستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,933 524,506,390 Rls. 57,327 $
46 1385 ارمنستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 52,040 505,098,928 Rls. 55,209 $
47 1385 ارمنستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 20,000 493,948,242 Rls. 53,766 $
48 1385 ارمنستان 70021000 گلوله ا زشيشه, كارنشده. 20,500 474,700,433 Rls. 51,623 $
49 1385 ارمنستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,500 464,059,398 Rls. 50,584 $
50 1385 ارمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 114,960 456,075,175 Rls. 49,699 $
51 1385 ارمنستان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 25,860 442,575,125 Rls. 47,944 $
52 1385 ارمنستان 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 19,000 386,221,123 Rls. 41,885 $
53 1385 ارمنستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 26,730 378,605,788 Rls. 41,298 $
54 1385 ارمنستان 04070010 تخم مرغ نطفه دا ر 17,648 358,434,720 Rls. 38,880 $
55 1385 ارمنستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 200,900 358,307,235 Rls. 38,948 $
56 1385 ارمنستان 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 16,650 354,769,424 Rls. 38,601 $
57 1385 ارمنستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 27,300 304,534,198 Rls. 33,084 $
58 1385 ارمنستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,850 298,962,864 Rls. 32,422 $
59 1385 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 21,800 269,276,376 Rls. 29,246 $
60 1385 ارمنستان 84411000 ماشينهاي برش 18,170 262,802,852 Rls. 28,634 $
61 1385 ارمنستان 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 11,400 240,412,930 Rls. 26,263 $
62 1385 ارمنستان 28491000 كربورهاي كلسيم 77,440 226,111,553 Rls. 24,527 $
63 1385 ارمنستان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 12,170 224,340,690 Rls. 24,427 $
64 1385 ارمنستان 29157019 ساير ا ستئارا ت منيزيم بجز گريد دا رويي آن 22,850 222,615,020 Rls. 24,242 $
65 1385 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 126,400 221,161,433 Rls. 24,108 $
66 1385 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,200 221,158,283 Rls. 24,024 $
67 1385 ارمنستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 5,355 219,130,418 Rls. 23,832 $
68 1385 ارمنستان 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 7,080 212,035,730 Rls. 23,099 $
69 1385 ارمنستان 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 21,200 205,082,064 Rls. 22,248 $
70 1385 ارمنستان 84821000 بلبرينگ. 10,950 202,251,181 Rls. 22,073 $
71 1385 ارمنستان 76071120 ورق ونوار نازك از آلومينيوم به ضخامت ا ز9 ميكرون لغايت 12ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 8,204 170,393,343 Rls. 18,594 $
72 1385 ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 4,910 159,195,646 Rls. 17,340 $
73 1385 ارمنستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 2,400 155,321,960 Rls. 16,815 $
74 1385 ارمنستان 44089000 سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 19,950 154,114,925 Rls. 16,717 $
75 1385 ارمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 40,000 151,187,520 Rls. 16,480 $
76 1385 ارمنستان 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 23,500 141,568,350 Rls. 15,450 $
77 1385 ارمنستان 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 33,970 134,396,504 Rls. 14,695 $
78 1385 ارمنستان 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 3,200 129,198,686 Rls. 14,106 $
79 1385 ارمنستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 6,490 123,493,147 Rls. 13,369 $
80 1385 ارمنستان 40029900 سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگرمذكورنباشد(غيرا زشيره يا لاتكس ) 4,975 120,461,976 Rls. 13,068 $
81 1385 ارمنستان 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 16,000 117,533,172 Rls. 12,746 $
82 1385 ارمنستان 85141090 كوره ها وفرهاكه بامقاومت ا لكتريكي گرم مي شوندبجزكوره دندا نسازي 4,000 113,682,403 Rls. 12,366 $
83 1385 ارمنستان 28051200 كلسيم 40,080 110,663,810 Rls. 11,978 $
84 1385 ارمنستان 28151200 هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 86,550 107,372,530 Rls. 11,628 $
85 1385 ارمنستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز كاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 145 98,069,235 Rls. 10,724 $
86 1385 ارمنستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 9,200 97,086,010 Rls. 10,564 $
87 1385 ارمنستان 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 8,120 94,864,208 Rls. 10,357 $
88 1385 ارمنستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 15,630 94,234,700 Rls. 10,300 $
89 1385 ارمنستان 92012000 پيانو با سيم يازه ا فقي 2,550 93,058,060 Rls. 10,095 $
90 1385 ارمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 7,700 92,753,108 Rls. 10,117 $
91 1385 ارمنستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 2,924 90,563,060 Rls. 9,872 $
92 1385 ارمنستان 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشك ولاييپوشك برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذكور 3,270 86,941,438 Rls. 9,431 $
93 1385 ارمنستان 24022000 سيگار حاوي توتون 900 86,327,630 Rls. 9,446 $
94 1385 ارمنستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,970 84,183,640 Rls. 9,177 $
95 1385 ارمنستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,420 82,369,030 Rls. 8,933 $
96 1385 ارمنستان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 5,670 80,763,349 Rls. 8,796 $
97 1385 ارمنستان 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 113 77,841,770 Rls. 8,508 $
98 1385 ارمنستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 3,700 75,591,700 Rls. 8,240 $
99 1385 ارمنستان 84623100 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي 6,000 72,578,074 Rls. 7,880 $
100 1385 ارمنستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 1,500 71,240,216 Rls. 7,744 $
101 1385 ارمنستان 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 3,500 70,759,189 Rls. 7,705 $
102 1385 ارمنستان 72044100 ضايعات ترا شكاري, ترا شه, خرده, ...ا زآهن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر 57,250 65,347,913 Rls. 7,076 $
103 1385 ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 2,000 62,793,950 Rls. 6,812 $
104 1385 ارمنستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 7,430 60,332,563 Rls. 6,571 $
105 1385 ارمنستان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 3,000 55,137,030 Rls. 6,004 $
106 1385 ارمنستان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 2,400 46,353,337 Rls. 5,068 $
107 1385 ارمنستان 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 310 44,781,565 Rls. 4,851 $
108 1385 ارمنستان 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 10,000 42,405,615 Rls. 4,635 $
109 1385 ارمنستان 44011000 هيزم, بشكل گرده بينه, كنده, ...يابه ا شكال همانند 40,200 41,730,656 Rls. 4,532 $
110 1385 ارمنستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 2,200 41,572,168 Rls. 4,532 $
111 1385 ارمنستان 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 2,200 41,458,736 Rls. 4,533 $
112 1385 ارمنستان 70023900 لوله ا زشيشه, كارنشده, كه درجاي ديگرذكرنشده باشد. 18,410 39,373,313 Rls. 4,266 $
113 1385 ارمنستان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 3,280 36,876,391 Rls. 4,028 $
114 1385 ارمنستان 90311000 ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي 2,000 36,758,020 Rls. 4,003 $
115 1385 ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 1,940 35,019,279 Rls. 3,811 $
116 1385 ارمنستان 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 6,900 33,701,826 Rls. 3,662 $
117 1385 ارمنستان 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 7,000 33,291,372 Rls. 3,612 $
118 1385 ارمنستان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 1,750 33,205,830 Rls. 3,607 $
119 1385 ارمنستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 760 33,036,220 Rls. 3,605 $
120 1385 ارمنستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 1,750 32,982,145 Rls. 3,605 $
121 1385 ارمنستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,000 32,365,742 Rls. 3,503 $
122 1385 ارمنستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 1,000 32,365,742 Rls. 3,503 $
123 1385 ارمنستان 28391100 متاسيليكات هاي سديم 14,000 32,347,974 Rls. 3,502 $
124 1385 ارمنستان 44091000 چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد 20,130 29,709,778 Rls. 3,250 $
125 1385 ارمنستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 210 29,465,600 Rls. 3,200 $
126 1385 ارمنستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 1,000 29,429,881 Rls. 3,193 $
127 1385 ارمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,400 26,486,176 Rls. 2,883 $
128 1385 ارمنستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 1,100 25,985,355 Rls. 2,833 $
129 1385 ارمنستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 500 23,538,075 Rls. 2,575 $
130 1385 ارمنستان 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,100 21,296,255 Rls. 2,318 $
131 1385 ارمنستان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 9,130 19,497,220 Rls. 2,122 $
132 1385 ارمنستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 400 18,919,720 Rls. 2,060 $
133 1385 ارمنستان 85366100 سرپيچ لامپ 320 14,638,353 Rls. 1,590 $
134 1385 ارمنستان 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 300 14,170,225 Rls. 1,545 $
135 1385 ارمنستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,320 13,976,657 Rls. 1,514 $
136 1385 ارمنستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 700 13,237,560 Rls. 1,442 $
137 1385 ارمنستان 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 38 13,008,840 Rls. 1,411 $
138 1385 ارمنستان 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 300 11,355,132 Rls. 1,236 $
139 1385 ارمنستان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا كثر 75كيلوولت آمپرKVA 500 9,449,220 Rls. 1,030 $
140 1385 ارمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,785 9,441,900 Rls. 1,024 $
141 1385 ارمنستان 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 350 7,604,697 Rls. 824 $
142 1385 ارمنستان 90321000 ترموستات 15 6,646,178 Rls. 721 $
143 1385 ارمنستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 300 5,649,138 Rls. 618 $
144 1385 ارمنستان 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 300 5,649,138 Rls. 618 $
145 1385 ارمنستان 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذكوردرجاي ديگر 400 4,724,610 Rls. 515 $
146 1385 ارمنستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 300 4,260,955 Rls. 464 $
147 1385 ارمنستان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 200 2,834,766 Rls. 309 $
148 1385 ارمنستان 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 150 2,756,852 Rls. 300 $
149 1385 ارمنستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر كه به نحوديگري آبكاري شده ياا ندودشده باروي 150 2,130,478 Rls. 232 $
150 1385 ارمنستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 50 1,979,361 Rls. 216 $
151 1385 ارمنستان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 100 1,891,492 Rls. 206 $
152 1385 ارمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 50 1,420,318 Rls. 155 $
153 1385 ارمنستان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 38 524,550 Rls. 57 $
154 1385 ارمنستان 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميك ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا كسيدهاي فلزي 38 236,048 Rls. 26 $
155 1385 ارمنستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 38 125,892 Rls. 14 $
156 1385 ارمنستان 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 38 78,683 Rls. 9 $
مجموع کل
245,639,345,938 ريال
مجموع کل
26,710,973 دلار
[1]