آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 اردن 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 126,000,000 365,879,051,518 Rls. 39,719,435 $
2 1385 اردن 25102000 فسفات كلسيم طبيعي , فسفات آلومينوكلسيك وگل سفيد فسفاته آسياب شده 202,531,200 143,490,779,725 Rls. 15,582,527 $
3 1385 اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده وبدل آنها , كه در جاي ديگري مذكور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 2,138,399 49,032,422,012 Rls. 5,332,900 $
4 1385 اردن 24022000 سيگار حاوي توتون 903,503 28,951,243,244 Rls. 3,146,454 $
5 1385 اردن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 238,469 20,436,552,337 Rls. 2,224,807 $
6 1385 اردن 28262000 فلوئوروسيليكاتهاي سديم ياپتاسيم 1,520,000 12,567,529,000 Rls. 1,374,615 $
7 1385 اردن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 260 4,887,043,150 Rls. 528,844 $
8 1385 اردن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 12,705 2,679,898,733 Rls. 291,040 $
9 1385 اردن 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 163,566 2,189,460,989 Rls. 237,511 $
10 1385 اردن 31051020 كودهاي ميكرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 72,959 1,243,892,000 Rls. 134,912 $
11 1385 اردن 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 56,902 1,200,602,370 Rls. 130,354 $
12 1385 اردن 31042000 كلرور پتاسيم 550,000 1,147,357,575 Rls. 124,591 $
13 1385 اردن 31051090 سايركودهابه شكل قرص ياا شكال هماننددربسته.... ناخالص كمترا ز10كيلوگرم غيرمذكور 57,484 980,199,497 Rls. 107,054 $
14 1385 اردن 29291000 ا يزوسيانات ها 40,000 934,429,956 Rls. 102,135 $
15 1385 اردن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 533 793,937,380 Rls. 86,420 $
16 1385 اردن 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 44,301 587,990,554 Rls. 63,880 $
17 1385 اردن 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحد تركيدگي 6/27 mpa باشند 43,613 484,546,695 Rls. 52,720 $
18 1385 اردن 90101090 دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي 14,000 442,584,000 Rls. 48,065 $
19 1385 اردن 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,542 439,041,888 Rls. 47,618 $
20 1385 اردن 90092200 دستگاههاي فتوكپي ا زنوع كنتاكتي 7,000 360,377,279 Rls. 39,524 $
21 1385 اردن 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 10,940 358,196,926 Rls. 39,186 $
22 1385 اردن 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 6,000 335,258,120 Rls. 36,505 $
23 1385 اردن 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 27,507 318,907,413 Rls. 34,872 $
24 1385 اردن 31055900 كودهاي معدني ياشيميائي دا را ي ا زت وفسفركه درجاي ديگري مذكور نباشد 16,000 266,972,355 Rls. 28,959 $
25 1385 اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي فسفر و پتاسيم كه در جاي ديگري مذكور نباشد 17,346 265,226,036 Rls. 28,810 $
26 1385 اردن 44183000 پاركت بصورت پانل يا صفحه ا ز چوب 19,050 194,874,393 Rls. 21,198 $
27 1385 اردن 84821000 بلبرينگ. 3,522 137,812,952 Rls. 14,920 $
28 1385 اردن 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 7 112,437,063 Rls. 12,241 $
29 1385 اردن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 265 61,752,192 Rls. 6,684 $
30 1385 اردن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 617 50,640,478 Rls. 5,529 $
31 1385 اردن 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 2,600 36,922,625 Rls. 3,997 $
32 1385 اردن 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 542 32,267,059 Rls. 3,501 $
33 1385 اردن 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 4,171 28,403,886 Rls. 3,081 $
34 1385 اردن 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات،باجريان متناوب ،چند فاز 300 17,785,113 Rls. 1,929 $
35 1385 اردن 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 17 11,328,553 Rls. 1,230 $
36 1385 اردن 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 136 9,890,000 Rls. 1,073 $
37 1385 اردن 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 389 9,773,009 Rls. 1,069 $
38 1385 اردن 73151900 ا جزا ءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 79 1,418,187 Rls. 154 $
مجموع کل
640,978,806,262 ريال
مجموع کل
69,620,341 دلار
[1]