آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 آندورا 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 5,363 8,787,259,923 Rls. 953,168 $
2 1385 آندورا 84272011 سايرا را به هاي خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 16,270 589,270,765 Rls. 63,864 $
3 1385 آندورا 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 13,952 107,771,452 Rls. 11,675 $
4 1385 آندورا 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 19,125 92,194,115 Rls. 9,984 $
5 1385 آندورا 38123030 پايدا ركننده هايUV 4,480 90,917,926 Rls. 9,900 $
6 1385 آندورا 42032900 دستكش, دستكشهاي يك ا نگشتي ونيم دستكش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 16,575 86,293,070 Rls. 9,345 $
7 1385 آندورا 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 11,000 78,064,870 Rls. 8,459 $
8 1385 آندورا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 80 42,652,074 Rls. 4,627 $
مجموع کل
9,874,424,195 ريال
مجموع کل
1,071,021 دلار
[1]