آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 آرژانتين 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 1,407,505 18,019,010,046 Rls. 1,961,993 $
2 1385 آرژانتين 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 17,400 2,353,683,247 Rls. 257,374 $
3 1385 آرژانتين 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي كمترا ز94%بجزنوع پودري 105,000 1,439,652,784 Rls. 155,958 $
4 1385 آرژانتين 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 1,700 1,035,900,000 Rls. 112,366 $
5 1385 آرژانتين 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 250,000 791,813,490 Rls. 85,861 $
6 1385 آرژانتين 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 232,480 682,936,198 Rls. 74,443 $
7 1385 آرژانتين 85291030 آنتن تلسكوپي 14,942 562,663,500 Rls. 61,500 $
8 1385 آرژانتين 84134000 تلمبه هاي بتون 4,000 76,201,681 Rls. 8,259 $
9 1385 آرژانتين 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 2,235 22,210,868 Rls. 2,425 $
10 1385 آرژانتين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 71 13,964,449 Rls. 1,522 $
مجموع کل
24,998,036,263 ريال
مجموع کل
2,721,701 دلار
[1]