آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 آذربايجان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 218,535,426 979,045,673,770 Rls. 106,198,638 $
2 1385 آذربايجان 27101110 بنزين 149,815,592 905,658,442,944 Rls. 98,580,304 $
3 1385 آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 42,731,480 157,645,144,034 Rls. 17,123,661 $
4 1385 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 81,679,291 122,077,120,293 Rls. 13,268,478 $
5 1385 آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 27,459,378 101,068,148,159 Rls. 10,999,434 $
6 1385 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 21,317,290 80,274,884,473 Rls. 8,717,553 $
7 1385 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 28,354,828 26,887,940,899 Rls. 2,923,739 $
8 1385 آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,239,996 24,391,588,616 Rls. 2,659,455 $
9 1385 آذربايجان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 821,754 18,834,284,903 Rls. 2,041,986 $
10 1385 آذربايجان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,807,560 17,668,412,763 Rls. 1,919,798 $
11 1385 آذربايجان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 1,800,140 16,933,680,586 Rls. 1,840,368 $
12 1385 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,692,785 16,235,565,442 Rls. 1,760,999 $
13 1385 آذربايجان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,764,710 13,304,061,022 Rls. 1,448,397 $
14 1385 آذربايجان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 13,732,885 9,530,842,139 Rls. 1,035,222 $
15 1385 آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 938,325 8,538,894,870 Rls. 930,073 $
16 1385 آذربايجان 12072000 دا نه پنبه 7,246,210 8,481,670,228 Rls. 921,306 $
17 1385 آذربايجان 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 233,100 7,741,918,433 Rls. 841,372 $
18 1385 آذربايجان 29102000 متيل ا كسيرا ن (ا كسيد پروپيلن ) 487,520 6,370,760,969 Rls. 692,943 $
19 1385 آذربايجان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 463,000 5,745,828,195 Rls. 622,674 $
20 1385 آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 747,055 5,639,712,321 Rls. 613,483 $
21 1385 آذربايجان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 392,042 5,322,327,508 Rls. 579,430 $
22 1385 آذربايجان 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 1,000,000 4,454,237,923 Rls. 486,855 $
23 1385 آذربايجان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 352,268 4,231,670,522 Rls. 458,477 $
24 1385 آذربايجان 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 730,120 3,860,924,573 Rls. 418,874 $
25 1385 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 349,825 3,834,846,556 Rls. 417,119 $
26 1385 آذربايجان 24022000 سيگار حاوي توتون 93,540 3,704,044,559 Rls. 403,311 $
27 1385 آذربايجان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 299,340 3,699,879,510 Rls. 402,730 $
28 1385 آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 277,702 2,724,888,974 Rls. 296,756 $
29 1385 آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 428,454 1,810,101,796 Rls. 197,186 $
30 1385 آذربايجان 74031300 شمش كوچك ا زمس تصفيه شده. 39,480 1,597,194,923 Rls. 174,079 $
31 1385 آذربايجان 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 128,040 1,592,555,497 Rls. 172,704 $
32 1385 آذربايجان 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 103,900 1,087,081,570 Rls. 118,045 $
33 1385 آذربايجان 85261000 دستگاههاي را دا ر 1 1,070,802,968 Rls. 116,064 $
34 1385 آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (ا لكل ا يزوپروپيليك ) 226,930 1,049,647,200 Rls. 114,238 $
35 1385 آذربايجان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 116,920 995,030,732 Rls. 108,424 $
36 1385 آذربايجان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 22,288 971,447,226 Rls. 105,426 $
37 1385 آذربايجان 70133190 اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان ) 75,492 949,527,927 Rls. 103,383 $
38 1385 آذربايجان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 3,185 843,930,078 Rls. 91,701 $
39 1385 آذربايجان 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 40,000 832,736,300 Rls. 90,920 $
40 1385 آذربايجان 10030000 جو 550,250 804,842,255 Rls. 87,337 $
41 1385 آذربايجان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 62,595 680,642,835 Rls. 74,160 $
42 1385 آذربايجان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 54,205 618,389,413 Rls. 67,326 $
43 1385 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 628,210 565,819,945 Rls. 61,582 $
44 1385 آذربايجان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 465,260 557,516,717 Rls. 60,566 $
45 1385 آذربايجان 84821000 بلبرينگ. 16,030 556,652,601 Rls. 60,708 $
46 1385 آذربايجان 50079000 سايرپارچه هاي تار و پود باف , دا را ي كمتر ا ز 85 درصد ا بريشم. 10,396 510,790,826 Rls. 55,489 $
47 1385 آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول موردمصرف در پوشش سقف و نما 47,000 488,952,261 Rls. 53,222 $
48 1385 آذربايجان 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 44,790 444,876,495 Rls. 48,425 $
49 1385 آذربايجان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 0 427,995,900 Rls. 46,335 $
50 1385 آذربايجان 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 84,160 424,569,977 Rls. 46,223 $
51 1385 آذربايجان 70132120 ليوا ن غيرا زشيشه سرا ميك ا زكريستال سرب دا رساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه ا ي ديگرتزئين شده 18,031 422,023,443 Rls. 45,976 $
52 1385 آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 311,570 413,868,492 Rls. 44,929 $
53 1385 آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 74,300 402,661,304 Rls. 43,608 $
54 1385 آذربايجان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 349,860 394,249,504 Rls. 42,891 $
55 1385 آذربايجان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 130,000 384,272,363 Rls. 41,692 $
56 1385 آذربايجان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 268,470 355,750,944 Rls. 38,714 $
57 1385 آذربايجان 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل كردن برا ي كارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 20,170 344,671,374 Rls. 37,395 $
58 1385 آذربايجان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 87,570 332,918,678 Rls. 36,386 $
59 1385 آذربايجان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 33,986 322,971,265 Rls. 35,005 $
60 1385 آذربايجان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 160,000 321,478,044 Rls. 34,809 $
61 1385 آذربايجان 41012000 پوست خام بصورت كامل وزن هرجلدآن صرفاخشك كمتراز8kgنمك زده خشك كمتراز10kgتازه كمتراز16 55,530 314,141,309 Rls. 34,318 $
62 1385 آذربايجان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 171,770 268,545,249 Rls. 29,182 $
63 1385 آذربايجان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 88,500 251,286,988 Rls. 27,347 $
64 1385 آذربايجان 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 16,930 249,091,156 Rls. 27,116 $
65 1385 آذربايجان 11090000 گلوتن گندم حتي خشك كرده 33,828 232,333,385 Rls. 25,212 $
66 1385 آذربايجان 15091000 روغن زيتون بكر 50,000 228,404,300 Rls. 24,897 $
67 1385 آذربايجان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 12,840 225,157,998 Rls. 24,594 $
68 1385 آذربايجان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 12,400 220,770,109 Rls. 24,157 $
69 1385 آذربايجان 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي كمترا ز25%كربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 51,370 193,101,694 Rls. 21,083 $
70 1385 آذربايجان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 144,100 192,935,766 Rls. 20,936 $
71 1385 آذربايجان 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 34,550 172,543,710 Rls. 18,718 $
72 1385 آذربايجان 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 25,000 170,234,280 Rls. 18,540 $
73 1385 آذربايجان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 11,259 128,039,056 Rls. 13,916 $
74 1385 آذربايجان 61171000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, چادروروسري, مقنعه, تورصورت وهمانند كشباف ياقلاب باف 2,220 127,559,245 Rls. 13,892 $
75 1385 آذربايجان 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 1,260 127,181,189 Rls. 13,788 $
76 1385 آذربايجان 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذكوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 2,163 125,915,644 Rls. 13,708 $
77 1385 آذربايجان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 40,000 121,976,967 Rls. 13,202 $
78 1385 آذربايجان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلياژهاي مس. 2,266 117,932,508 Rls. 12,837 $
79 1385 آذربايجان 90041000 عينك آفتابي 2,000 114,231,120 Rls. 12,360 $
80 1385 آذربايجان 14042000 لنتر پنبه 68,325 108,718,601 Rls. 11,783 $
81 1385 آذربايجان 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,150 105,241,641 Rls. 11,436 $
82 1385 آذربايجان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 7,000 99,681,855 Rls. 10,815 $
83 1385 آذربايجان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 8,570 97,430,450 Rls. 10,592 $
84 1385 آذربايجان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 34,120 96,711,673 Rls. 10,543 $
85 1385 آذربايجان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 2,799 92,783,612 Rls. 10,095 $
86 1385 آذربايجان 22011000 آب معدني و آب گازدا ر شده , شيرين نشده 86,142 80,481,363 Rls. 8,740 $
87 1385 آذربايجان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 17,150 79,155,502 Rls. 8,568 $
88 1385 آذربايجان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 67,760 78,664,128 Rls. 8,562 $
89 1385 آذربايجان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 3,670 69,455,557 Rls. 7,560 $
90 1385 آذربايجان 86012000 لكوموتيو و لكوترا كتورها با ا نباره هاي برقي 3,000 67,960,224 Rls. 7,416 $
91 1385 آذربايجان 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي. 4,020 64,653,399 Rls. 7,039 $
92 1385 آذربايجان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 980 61,375,524 Rls. 6,645 $
93 1385 آذربايجان 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 4,883 57,010,905 Rls. 6,203 $
94 1385 آذربايجان 62031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 217 54,827,402 Rls. 5,962 $
95 1385 آذربايجان 96132000 فندك جيبي,گازي, قابل پركردن. 4,743 53,718,854 Rls. 5,836 $
96 1385 آذربايجان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,764 51,249,986 Rls. 5,574 $
97 1385 آذربايجان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 7,800 49,494,796 Rls. 5,356 $
98 1385 آذربايجان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر 610 39,230,674 Rls. 4,255 $
99 1385 آذربايجان 70049090 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر 18,600 37,803,126 Rls. 4,115 $
100 1385 آذربايجان 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 8,770 37,463,028 Rls. 4,065 $
101 1385 آذربايجان 90031990 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيكي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 123 35,065,450 Rls. 3,805 $
102 1385 آذربايجان 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 585 31,568,766 Rls. 3,432 $
103 1385 آذربايجان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 824 31,243,632 Rls. 3,394 $
104 1385 آذربايجان 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 3,185 30,213,619 Rls. 3,282 $
105 1385 آذربايجان 94035000 مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,000 29,129,770 Rls. 3,160 $
106 1385 آذربايجان 55141300 پارچه تاروپودباف, غيرمذكورسفيد شده يانشده باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 890 28,555,271 Rls. 3,097 $
107 1385 آذربايجان 81089000 مصنوعات ا زتيتان, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,000 28,372,380 Rls. 3,090 $
108 1385 آذربايجان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 2,190 25,972,954 Rls. 2,842 $
109 1385 آذربايجان 85068030 قوه هاي دكمه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 323 25,543,485 Rls. 2,781 $
110 1385 آذربايجان 43021900 پوست هاي نرم غيرمذكوردرجاي ديگر,دباغي شده ياآماده شده, بصورت كامل بهم متصل نشده 920 23,718,886 Rls. 2,574 $
111 1385 آذربايجان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم كردن غذا 530 23,335,835 Rls. 2,549 $
112 1385 آذربايجان 96131000 فندك جيبي,گازي, غيرقابل پركردن. 2,595 23,276,867 Rls. 2,534 $
113 1385 آذربايجان 90015010 عدسي عينك تك كانون ا زسايرموا د 308 22,190,546 Rls. 2,406 $
114 1385 آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,280 21,891,929 Rls. 2,369 $
115 1385 آذربايجان 55142900 سايرپارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره سنتتيك, مخلوطباپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 340 20,192,312 Rls. 2,197 $
116 1385 آذربايجان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 1,030 19,725,190 Rls. 2,140 $
117 1385 آذربايجان 58013600 پارچه هاي شنيل ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 336 19,653,494 Rls. 2,141 $
118 1385 آذربايجان 87088090 كمك فنرها بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورز 410 19,408,784 Rls. 2,101 $
119 1385 آذربايجان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 1,000 18,925,220 Rls. 2,060 $
120 1385 آذربايجان 48142000 كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 1,190 15,947,784 Rls. 1,738 $
121 1385 آذربايجان 90282000 كنتورمايعات 554 15,613,306 Rls. 1,700 $
122 1385 آذربايجان 91061000 ساعت ثبت كننده زمان وساعت ضبط كننده زمان 500 15,598,011 Rls. 1,700 $
123 1385 آذربايجان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شكل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني كاربرد دارد به غير از ژل الكترود پزشكي 50 15,300,000 Rls. 1,664 $
124 1385 آذربايجان 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون كوك خودكار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 298 14,440,583 Rls. 1,572 $
125 1385 آذربايجان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 160 14,242,880 Rls. 1,543 $
126 1385 آذربايجان 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 2,763 13,246,316 Rls. 1,442 $
127 1385 آذربايجان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 90 13,158,014 Rls. 1,424 $
128 1385 آذربايجان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 9,230 12,814,128 Rls. 1,402 $
129 1385 آذربايجان 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 274 12,351,694 Rls. 1,345 $
130 1385 آذربايجان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 850 12,041,190 Rls. 1,313 $
131 1385 آذربايجان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 420 11,915,637 Rls. 1,298 $
132 1385 آذربايجان 95065910 را كت بدمينتونBADMINTON 634 11,390,502 Rls. 1,240 $
133 1385 آذربايجان 87085090 محورهاي محرك باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كار،وا نت وترا كتور 380 10,446,493 Rls. 1,131 $
134 1385 آذربايجان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 265 10,310,516 Rls. 1,118 $
135 1385 آذربايجان 84709000 ماشين هاي نقش تمبر,ماشين هاي صدوربليط,وساير ماشينهاي همانند كه داراي وسايل محاسب باشند 105 9,460,550 Rls. 1,030 $
136 1385 آذربايجان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 60 9,038,405 Rls. 979 $
137 1385 آذربايجان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 289 8,264,272 Rls. 897 $
138 1385 آذربايجان 46012000 حصير,پادري, پرده ا زموا د نباتي 510 7,570,054 Rls. 821 $
139 1385 آذربايجان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 1,000 7,566,792 Rls. 824 $
140 1385 آذربايجان 40082900 ميله , تركه يا پروفيله ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ا ز كائوچوي غيرا سفنجي 260 7,418,596 Rls. 803 $
141 1385 آذربايجان 94043000 كيسه خوا ب 360 7,361,430 Rls. 803 $
142 1385 آذربايجان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 96 6,349,875 Rls. 692 $
143 1385 آذربايجان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازكائوچوياپلاستيك. 270 6,336,033 Rls. 692 $
144 1385 آذربايجان 73181490 ساير پيچ خودكارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 428 6,119,565 Rls. 664 $
145 1385 آذربايجان 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 210 5,600,035 Rls. 610 $
146 1385 آذربايجان 94021000 صندليهاي دندا نپزشكي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 425 5,393,687 Rls. 587 $
147 1385 آذربايجان 73211200 وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 450 4,769,134 Rls. 517 $
148 1385 آذربايجان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات را هسازي و كشاورزي 25 4,661,914 Rls. 505 $
149 1385 آذربايجان 96180000 مانكن خياطيوآدمكهاي چوبي,ومتحرك وسايرنمايشهاي متحرك برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 1,177 4,243,610 Rls. 463 $
150 1385 آذربايجان 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 8 3,928,780 Rls. 427 $
151 1385 آذربايجان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) كه بايكدست كارميكند. 87 3,784,220 Rls. 412 $
152 1385 آذربايجان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 18 3,722,002 Rls. 405 $
153 1385 آذربايجان 87079020 بدنه برا ي ا توبوس و ميني بوس 70 3,425,080 Rls. 371 $
154 1385 آذربايجان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 100 3,028,035 Rls. 330 $
155 1385 آذربايجان 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 490 2,854,233 Rls. 309 $
156 1385 آذربايجان 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 300 2,838,783 Rls. 309 $
157 1385 آذربايجان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 250 2,816,177 Rls. 305 $
158 1385 آذربايجان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 30 2,673,465 Rls. 289 $
159 1385 آذربايجان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 55 2,405,611 Rls. 263 $
160 1385 آذربايجان 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيكورياپديكور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 472 2,270,532 Rls. 247 $
161 1385 آذربايجان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 120 2,268,773 Rls. 247 $
162 1385 آذربايجان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 380 2,198,473 Rls. 238 $
163 1385 آذربايجان 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگك ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 233 2,175,134 Rls. 238 $
164 1385 آذربايجان 40103200 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه غيرشياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا كثر0 30 2,102,618 Rls. 228 $
165 1385 آذربايجان 95073000 قرقره هاي ماهيگيري. 280 1,975,748 Rls. 215 $
166 1385 آذربايجان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 200 1,892,110 Rls. 206 $
167 1385 آذربايجان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 120 1,701,580 Rls. 185 $
168 1385 آذربايجان 62122000 گن وگن تنكه ا ي. 48 1,424,336 Rls. 155 $
169 1385 آذربايجان 95069110 دستگاه TRAD MILL 100 1,419,391 Rls. 155 $
170 1385 آذربايجان 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 100 1,417,983 Rls. 155 $
171 1385 آذربايجان 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 57 1,064,228 Rls. 116 $
172 1385 آذربايجان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 95 854,962 Rls. 93 $
173 1385 آذربايجان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 25 827,728 Rls. 90 $
174 1385 آذربايجان 85413000 تيريستورها ,دي آكها و تري آكها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 5 330,723 Rls. 36 $
مجموع کل
2,592,380,216,111 ريال
مجموع کل
281,699,838 دلار
[1]