آمار کل " واردات از" کشور "(بلوروس ( روسيه سفيد" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي نشده, غيره. 3,940,854 59,679,326,758 Rls. 6,609,804 $
2 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 87042200 وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز5تن 0 984,200 33,991,016,056 Rls. 3,767,342 $
3 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 04%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 443,616 14,745,644,718 Rls. 1,628,714 $
4 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 964,519 14,620,440,531 Rls. 1,612,628 $
5 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 59021020 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد6آغشته نشده 323,409 9,412,280,000 Rls. 1,050,921 $
6 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 87041090 سايردا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 141,600 5,941,406,150 Rls. 654,412 $
7 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 87041010 با وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا كثر30 تن 44,600 2,053,364,425 Rls. 228,532 $
8 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 87079030 بدنه برا ي كاميون. كاميونت و كشنده جاده ا ي 20,683 1,635,965,914 Rls. 179,610 $
9 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 54033200 نخ يك لاا زريون ويسكوز,بابيش ا ز120دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 70,842 1,524,822,233 Rls. 168,189 $
10 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 19,400 1,453,100,000 Rls. 160,015 $
11 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84143020 كمپرسورهاي برودتي باگازغيرفريوني(سازگار بالايه ا وزون)باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار (75/0 كيلووات) 35,920 1,181,795,825 Rls. 133,085 $
12 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84822000 رولربيرينگ مخروطي,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي. 66,596 1,147,425,155 Rls. 127,040 $
13 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 87085090 سايرمحورهاي محرك باديفرا نسيل بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كاروا نت وترا كتور 17,313 958,923,846 Rls. 105,860 $
14 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 11,410 943,549,113 Rls. 104,133 $
15 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده, غيره. 59,570 915,459,360 Rls. 102,377 $
16 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,513 912,259,692 Rls. 100,447 $
17 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,100 807,625,830 Rls. 89,886 $
18 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84082090 موتورپيستوني درونسوزترا كمي/ا حترا قي براي وسايل نقليه فصل 87 بجزگازسوز وتراكتورهاي8701 18,700 741,987,421 Rls. 81,358 $
19 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي,ا حترا قي 7,283 659,018,747 Rls. 73,818 $
20 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 1,176 530,192,157 Rls. 58,972 $
21 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 54033100 نخ يك لاا زريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 24,769 469,468,840 Rls. 52,152 $
22 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84603910 ماشين سنگ سنباده (ا بزا رتيزكن ) 2,861 409,328,280 Rls. 44,961 $
23 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84323000 دستگاه بذرپاش, كاشت ونشاء 10,340 333,230,323 Rls. 36,789 $
24 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84821000 بلبرينگ. 16,516 234,464,578 Rls. 25,971 $
25 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت وترا كتور 5,006 231,531,463 Rls. 25,786 $
26 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 85152190 سايرماشينهاي جوشكاري فلزا ت بامقاومت ا لكتريكي قسمتي خودكار 2,683 194,820,000 Rls. 21,546 $
27 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 4,500 139,115,962 Rls. 15,319 $
28 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 87087029 سايروقطعات ومتفرعات چرخ هابجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت وترا كتور 6,500 113,656,832 Rls. 12,516 $
29 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 87011000 ترا كتورهاي يك محوره تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان 1,210 77,754,790 Rls. 8,562 $
30 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 285 72,400,278 Rls. 8,037 $
31 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 212 35,000,708 Rls. 3,895 $
32 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089319 كلاچ برا ي ساير وسايل نقليه موتوري غيرمذكوردرجاي ديگر 3,575 31,823,913 Rls. 3,504 $
33 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) 65 19,412,313 Rls. 2,129 $
34 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 82090000 پولك, قلم... برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زكربورهاي فلزي ياسرمت. 2 13,970,114 Rls. 1,531 $
35 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج كمترا ز يك 58 12,877,086 Rls. 1,415 $
36 1384 (بلوروس ( روسيه سفيد 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي....بجزا نوا ع جعبه دنده صنعتي(غيرخودرو) 640 5,819,230 Rls. 641 $
مجموع کل
156,250,278,641 ريال
مجموع کل
17,301,899 دلار
[1]