آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 گرجستان 44079200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 7,411,430 7,311,376,545 Rls. 808,497 $
2 1384 گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 1,076,862 7,043,539,142 Rls. 776,213 $
3 1384 گرجستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 549,817 5,721,828,950 Rls. 637,487 $
4 1384 گرجستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 780 4,607,229,853 Rls. 509,537 $
5 1384 گرجستان 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,137,810 4,414,399,536 Rls. 487,559 $
6 1384 گرجستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 374,320 3,508,314,878 Rls. 389,424 $
7 1384 گرجستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 297,880 3,365,592,194 Rls. 372,021 $
8 1384 گرجستان 84351090 سايرماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاههابرا ي ساخت نوشابه همانندبجزشرا ب وشرا ب سيب 191,100 3,087,043,418 Rls. 345,097 $
9 1384 گرجستان 84291900 بولدوزروا نگلدوزرخودرو(غيرا زنوع زنجيري ) 49,620 2,414,436,040 Rls. 264,248 $
10 1384 گرجستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 mm 570,945 2,214,061,543 Rls. 246,657 $
11 1384 گرجستان 73021000 خطوطرا ه آهن ا زآهن ياا زفولاد ريل 496,060 2,062,867,510 Rls. 227,593 $
12 1384 گرجستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 236,350 1,804,666,635 Rls. 200,624 $
13 1384 گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 58,650 1,612,837,952 Rls. 179,800 $
14 1384 گرجستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 272,810 1,536,305,545 Rls. 169,769 $
15 1384 گرجستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 134,300 1,303,687,940 Rls. 144,273 $
16 1384 گرجستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 93,400 1,276,842,081 Rls. 143,932 $
17 1384 گرجستان 25070010 كائولن 490,000 1,142,377,000 Rls. 125,882 $
18 1384 گرجستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 105,820 906,561,475 Rls. 100,294 $
19 1384 گرجستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 105,390 804,819,060 Rls. 89,352 $
20 1384 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 878,280 792,172,225 Rls. 88,789 $
21 1384 گرجستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 83,900 790,154,244 Rls. 87,515 $
22 1384 گرجستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 115,860 766,544,899 Rls. 84,769 $
23 1384 گرجستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 75,800 750,903,712 Rls. 83,311 $
24 1384 گرجستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 72,600 724,064,520 Rls. 80,285 $
25 1384 گرجستان 73069000 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده, ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 180,045 699,484,129 Rls. 77,364 $
26 1384 گرجستان 44091000 چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد 333,213 650,379,094 Rls. 72,152 $
27 1384 گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 39,700 647,090,365 Rls. 72,059 $
28 1384 گرجستان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ ا زآهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 9,240 544,219,200 Rls. 60,482 $
29 1384 گرجستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 29 486,073,650 Rls. 53,583 $
30 1384 گرجستان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 17,870 479,966,610 Rls. 52,530 $
31 1384 گرجستان 84272022 سايرا را به هاي خودرومستعمل باظرفيت كمترا ز10تن 55,150 418,496,898 Rls. 46,288 $
32 1384 گرجستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 42,140 417,736,965 Rls. 46,076 $
33 1384 گرجستان 28209000 سايرا كسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا كسيدمنگنز) 200,230 407,597,133 Rls. 45,376 $
34 1384 گرجستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 45,240 351,736,792 Rls. 39,296 $
35 1384 گرجستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 28,290 336,661,118 Rls. 37,582 $
36 1384 گرجستان 85021310 به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 14,200 336,538,822 Rls. 37,657 $
37 1384 گرجستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن خام (Iron cast). 394,290 330,747,131 Rls. 36,551 $
38 1384 گرجستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگر مذكور نباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 32,010 306,014,731 Rls. 33,960 $
39 1384 گرجستان 29054500 گليسرول 40,000 302,380,000 Rls. 34,063 $
40 1384 گرجستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 37,880 277,263,125 Rls. 30,385 $
41 1384 گرجستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 80,010 273,538,676 Rls. 30,346 $
42 1384 گرجستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 28,000 268,666,006 Rls. 29,763 $
43 1384 گرجستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ) 35,900 262,340,849 Rls. 29,141 $
44 1384 گرجستان 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكور 17,500 255,953,539 Rls. 28,697 $
45 1384 گرجستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 67,420 251,354,435 Rls. 27,777 $
46 1384 گرجستان 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 13,000 241,543,752 Rls. 26,883 $
47 1384 گرجستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,100 238,317,813 Rls. 26,693 $
48 1384 گرجستان 72149900 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 68,930 225,682,911 Rls. 24,837 $
49 1384 گرجستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 80,000 225,678,040 Rls. 25,340 $
50 1384 گرجستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 10,900 221,884,998 Rls. 24,673 $
51 1384 گرجستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25%كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 55,710 208,294,118 Rls. 22,953 $
52 1384 گرجستان 81110000 منگنزومصنوعات ا زمنگنز(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 40,000 204,891,720 Rls. 22,660 $
53 1384 گرجستان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 10,800 202,159,701 Rls. 22,121 $
54 1384 گرجستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفي ريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 33,800 198,274,984 Rls. 22,021 $
55 1384 گرجستان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 42,730 197,630,607 Rls. 21,758 $
56 1384 گرجستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زآهن ياا زفولاد. 61,590 192,636,780 Rls. 21,630 $
57 1384 گرجستان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 11,865 170,698,690 Rls. 19,039 $
58 1384 گرجستان 84718090 سايروا حدهاي مربوطبه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزا نوا ع بردها(كارت گرا فيك, بردا صلي...) 52 158,040,877 Rls. 17,379 $
59 1384 گرجستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 26,000 156,925,444 Rls. 17,407 $
60 1384 گرجستان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 2,450 134,427,800 Rls. 14,900 $
61 1384 گرجستان 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا رسوا رشده ا ندغيرمذكور 6,200 115,171,649 Rls. 12,786 $
62 1384 گرجستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 6,800 107,745,591 Rls. 12,060 $
63 1384 گرجستان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي پختن ياگرم كردن غذا 7,600 105,708,761 Rls. 11,748 $
64 1384 گرجستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 1,100 105,259,393 Rls. 11,577 $
65 1384 گرجستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د 2,350 104,032,575 Rls. 11,588 $
66 1384 گرجستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 3,600 103,737,600 Rls. 11,520 $
67 1384 گرجستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 10,000 100,990,818 Rls. 11,248 $
68 1384 گرجستان 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 10,030 88,957,882 Rls. 9,915 $
69 1384 گرجستان 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 36,110 88,214,655 Rls. 9,937 $
70 1384 گرجستان 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 5,140 84,584,170 Rls. 9,531 $
71 1384 گرجستان 44083900 ورق هاي روكش وورق هاي لائيبرا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا كثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذكوردرياد 5,820 82,237,558 Rls. 9,234 $
72 1384 گرجستان 28201000 دي ا كسيدمنگنز 40,010 80,481,243 Rls. 9,066 $
73 1384 گرجستان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 22,410 80,168,014 Rls. 8,932 $
74 1384 گرجستان 86029000 لكوموتيوهاي كه در جاي ديگري مذكور نباشد;تندرهاي لكوموتيو 5,110 76,086,265 Rls. 8,421 $
75 1384 گرجستان 84134000 تلمبه هاي بتون 5,160 73,088,800 Rls. 8,246 $
76 1384 گرجستان 73110090 سايرظروف چدني,ا هني يافولادي برا ي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 14,610 72,793,036 Rls. 8,143 $
77 1384 گرجستان 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتورجعبه دنده پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك 9,000 66,388,032 Rls. 7,416 $
78 1384 گرجستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا دبالوا زم و ملحق 510 65,412,096 Rls. 7,234 $
79 1384 گرجستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقشري از قلع. 18,680 64,079,872 Rls. 7,039 $
80 1384 گرجستان 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 22,800 63,926,290 Rls. 7,045 $
81 1384 گرجستان 68149010 ميكاي كارشده بصورت ورق ( splite,sheet ) غيرمذكوردرجاي ديگر 5,700 60,013,568 Rls. 6,592 $
82 1384 گرجستان 85053000 سرهاي ا لكترومغناطيسي دستگاه هاي بلندكردن 3,100 57,887,692 Rls. 6,438 $
83 1384 گرجستان 84594000 ساير ماشين هاي صيقل كردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,000 56,231,820 Rls. 6,180 $
84 1384 گرجستان 85113090 ساير دلكووكويل هاي روشن كردن بجزدلكوبرا ي موتورسيكلت ,خودروهاي سوا ري ,سوا ري كارووا نت 2,750 55,552,923 Rls. 6,109 $
85 1384 گرجستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي ا زماده 5,500 51,351,300 Rls. 5,700 $
86 1384 گرجستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,500 44,254,490 Rls. 4,864 $
87 1384 گرجستان 72085190 سايرآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,به عرضmm 1850به ضخامت بيشترا ز10م 8,930 43,211,911 Rls. 4,875 $
88 1384 گرجستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 2,300 42,737,996 Rls. 4,738 $
89 1384 گرجستان 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 5,945 37,625,926 Rls. 4,168 $
90 1384 گرجستان 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوادهي بالاترا ز CFM 600 1,200 36,889,049 Rls. 4,086 $
91 1384 گرجستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 9,500 35,085,096 Rls. 3,914 $
92 1384 گرجستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي لحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 3,450 32,302,561 Rls. 3,564 $
93 1384 گرجستان 85013200 موتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 1,300 30,006,784 Rls. 3,296 $
94 1384 گرجستان 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 10,000 27,843,990 Rls. 3,086 $
95 1384 گرجستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 1,314 27,191,895 Rls. 3,043 $
96 1384 گرجستان 84193900 خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 3,000 26,994,000 Rls. 3,000 $
97 1384 گرجستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,050 26,528,886 Rls. 2,936 $
98 1384 گرجستان 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميكاي فشرده يادوباره ساخته شده. 2,400 25,318,224 Rls. 2,781 $
99 1384 گرجستان 48023000 كاغذپايه برا ي كاربن بشكل رول يا ورق 2,200 21,989,346 Rls. 2,415 $
100 1384 گرجستان 85141090 سايركوره ها وفرهاكه بامقاومت ا لكتريكي گرم مي شوندبجزكوره دندا نسازي 1,160 21,695,178 Rls. 2,390 $
101 1384 گرجستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زآهن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 4,250 21,058,538 Rls. 2,338 $
102 1384 گرجستان 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده بافلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 374 20,516,200 Rls. 2,280 $
103 1384 گرجستان 82072090 سايرحديده هاي برا ي كشيدن ياا كسترودكردن فلزا ت بجزحديده كشش مفتول به صورت خام 1,000 18,494,680 Rls. 2,060 $
104 1384 گرجستان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 1,300 18,267,462 Rls. 2,009 $
105 1384 گرجستان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل 43 16,909,868 Rls. 1,870 $
106 1384 گرجستان 84821000 بلبرينگ. 900 16,742,032 Rls. 1,854 $
107 1384 گرجستان 70195200 پارچه ا زا لياف شيشه بعرض بيشترا ز30,cmساده باف, بوزن ا ز250گرم مترمربع, برا بركمترا ز136تكس بيشتر نباشد 800 16,409,960 Rls. 1,803 $
108 1384 گرجستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 4,330 15,744,982 Rls. 1,756 $
109 1384 گرجستان 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند 4,000 14,772,672 Rls. 1,648 $
110 1384 گرجستان 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 450 14,755,620 Rls. 1,634 $
111 1384 گرجستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 5,000 14,045,595 Rls. 1,545 $
112 1384 گرجستان 90251990 ساير دماسنج ها آذرسنجها توا م نشده با ساير آلات غيرمذكور درجاي ديگر 135 13,875,375 Rls. 1,526 $
113 1384 گرجستان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ). 2,920 13,509,264 Rls. 1,479 $
114 1384 گرجستان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش سطح مايعات بجز موا رد مذكور 28 12,876,611 Rls. 1,416 $
115 1384 گرجستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 3,040 12,864,000 Rls. 1,413 $
116 1384 گرجستان 84818015 شيرفلكه كفشويي valve gate ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 98 12,853,455 Rls. 1,443 $
117 1384 گرجستان 84271012 ا را به مستعمل دا را ي موتوربرقي باظرفيت 5 تن وبالاتر 4,000 12,698,000 Rls. 1,400 $
118 1384 گرجستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 2,720 12,497,583 Rls. 1,377 $
119 1384 گرجستان 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 10 12,195,200 Rls. 1,360 $
120 1384 گرجستان 84581100 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلزباكنترل شماره ا ي: 4,420 11,975,122 Rls. 1,327 $
121 1384 گرجستان 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 600 10,410,575 Rls. 1,157 $
122 1384 گرجستان 84388000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,116 10,272,903 Rls. 1,149 $
123 1384 گرجستان 85153900 ماشين هاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودكار 350 8,983,589 Rls. 1,001 $
124 1384 گرجستان 85459090 سايرزغال لامپ , زغال باطري وسايرا شياء ا زگرا فيت يا ....بجزموا ردمذكور 800 8,877,446 Rls. 989 $
125 1384 گرجستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات برا يعمل آوردن موا دبجزقطعات آبگرمكن زودجوش يامخزني,غيربرقي 500 8,119,800 Rls. 900 $
126 1384 گرجستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,000 7,481,096 Rls. 824 $
127 1384 گرجستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 150 7,020,222 Rls. 773 $
128 1384 گرجستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 900 6,764,396 Rls. 747 $
129 1384 گرجستان 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 200 5,568,798 Rls. 618 $
130 1384 گرجستان 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي)ا زآهن ياا زفولاد. 600 5,548,404 Rls. 618 $
131 1384 گرجستان 73151100 زنجيرغلتكي ا زآهن ياا زفولاد. 1,820 5,066,481 Rls. 562 $
132 1384 گرجستان 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ به قطربيش ا ز5/1 mm 100 3,707,176 Rls. 412 $
133 1384 گرجستان 84813000 شيريكطرفه. 140 3,701,687 Rls. 407 $
134 1384 گرجستان 85366100 سرپيچ لامپ 50 3,280,189 Rls. 361 $
135 1384 گرجستان 90321000 ترموستات 10 2,389,600 Rls. 266 $
136 1384 گرجستان 90118000 ميكروسكوپهاي ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 50 2,349,688 Rls. 258 $
137 1384 گرجستان 82075010 به قطر 5/1ميليمتر وكمتر 50 1,968,114 Rls. 216 $
138 1384 گرجستان 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده. 42 1,890,996 Rls. 209 $
139 1384 گرجستان 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 100 1,879,750 Rls. 206 $
140 1384 گرجستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 460 1,752,600 Rls. 197 $
141 1384 گرجستان 85361090 ساير فيوزهابجز موا رد مذكور 140 1,734,767 Rls. 191 $
مجموع کل
74,145,561,832 ريال
مجموع کل
8,216,806 دلار
[1]