آمار کل " واردات از" کشور "کلمبيا" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 کلمبيا 29161400 ا سترهاي ا سيد متاكريليك 13,927 697,578,676 Rls. 76,347 $
2 1384 کلمبيا 28201000 دي ا كسيدمنگنز 192,000 652,550,862 Rls. 73,271 $
3 1384 کلمبيا 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 221,936 542,225,250 Rls. 60,014 $
4 1384 کلمبيا 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 15,000 464,291,010 Rls. 51,072 $
5 1384 کلمبيا 90221310 دستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 680 150,650,478 Rls. 16,501 $
6 1384 کلمبيا 85479000 قطعات ا تصال عايق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي دستگاههاي برقي,...لوله كشيكابل ها 975 86,314,863 Rls. 9,495 $
مجموع کل
2,593,611,139 ريال
مجموع کل
286,698 دلار
[1]