آمار کل " واردات از" کشور "چين" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 19,453,949 756,631,828,964 Rls. 84,389,944 $
2 1384 چين 84073290 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت 50 تا250 CC براي وسايل نقليه فصل بجز87 دوزمانه 18,009,024 723,288,435,655 Rls. 80,310,345 $
3 1384 چين 87043200 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستونيجرقه ا ي به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 16,042,960 585,177,951,712 Rls. 64,186,545 $
4 1384 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 89,321,500 511,638,336,936 Rls. 56,879,441 $
5 1384 چين 10051010 دا نه ذرت توسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 249,913,716 375,105,288,269 Rls. 41,788,333 $
6 1384 چين 86050000 وا گن مسافري, توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا, غيرخودرو(به ا ستثناي 8604). 3,909,500 348,073,486,247 Rls. 38,866,755 $
7 1384 چين 10051090 دا نه ذرت وا ردا تي توسط غيردولت 233,852,700 334,010,150,054 Rls. 37,203,170 $
8 1384 چين 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس ا لكتريكي غوطه ور,بامقطع مدوربيش ا ز4/406 mm 32,558,205 309,151,045,241 Rls. 34,295,290 $
9 1384 چين 87042200 وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز5تن 0 6,024,840 221,866,058,425 Rls. 24,465,439 $
10 1384 چين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 9,814,867 216,784,338,486 Rls. 23,986,002 $
11 1384 چين 85252030 دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 963,931 212,043,361,561 Rls. 23,695,900 $
12 1384 چين 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 1,573,765 202,632,497,420 Rls. 22,411,479 $
13 1384 چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي ياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 583,074 191,184,436,747 Rls. 21,189,408 $
14 1384 چين 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 17,794,471 165,559,130,180 Rls. 18,283,302 $
15 1384 چين 84295111 لودرنو 5,714,112 154,769,902,478 Rls. 17,161,268 $
16 1384 چين 85261000 دستگاههاي را دا ر 74,330 143,772,972,570 Rls. 16,023,588 $
17 1384 چين 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 3,999,500 141,647,815,317 Rls. 15,514,547 $
18 1384 چين 31031000 سوپرفسفات ها 63,000,000 136,586,055,602 Rls. 15,272,540 $
19 1384 چين 84068100 توربينهاي بخارآب غيرا زآنهائيكه برا ي وسايل نقليه آبي بكارميرودبقدرت بيشترا ز40مگاوا ت 2,950,193 132,754,332,307 Rls. 14,615,258 $
20 1384 چين 87141930 كمك فنر 5,253,720 131,236,083,464 Rls. 14,556,676 $
21 1384 چين 87041010 با وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا كثر30 تن 3,750,800 126,001,882,983 Rls. 14,002,613 $
22 1384 چين 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن 1,010,552 122,163,039,174 Rls. 13,602,151 $
23 1384 چين 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 4,069,510 121,367,713,953 Rls. 13,307,776 $
24 1384 چين 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 1,980,501 113,769,925,777 Rls. 12,629,601 $
25 1384 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 863,377 111,584,925,784 Rls. 12,366,554 $
26 1384 چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجيغيرمذكور 766,787 111,141,295,604 Rls. 12,316,841 $
27 1384 چين 27011200 زغال سنگ قيري, بهم فشرده نشده 46,700,000 110,210,190,948 Rls. 12,295,318 $
28 1384 چين 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ,زغال سنگ ,لينيت ياتورب غيرمذكور 38,349,841 108,838,609,390 Rls. 12,115,461 $
29 1384 چين 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 14,404,815 103,320,811,609 Rls. 11,393,820 $
30 1384 چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 880,107 99,599,541,075 Rls. 11,030,550 $
31 1384 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوزترا كمي/ا حترا قي براي وسايل نقليه فصل 87 بجزگازسوز وتراكتورهاي8701 3,371,683 96,605,560,013 Rls. 10,664,652 $
32 1384 چين 85281219 سايردستگاهها گيرنده تلويزيونيرنگي30 ا ينچ و كمتربجزبا صفحه پلاسماوLCD 2,878,355 93,516,824,885 Rls. 10,356,101 $
33 1384 چين 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%از الياف 12,264,784 85,528,985,734 Rls. 9,430,252 $
34 1384 چين 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 32,075,000 85,140,637,502 Rls. 9,482,192 $
35 1384 چين 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 332,210 82,969,200,089 Rls. 9,205,935 $
36 1384 چين 73071900 لوله وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 12,047,502 82,343,671,381 Rls. 9,134,056 $
37 1384 چين 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 289,271 80,088,000,001 Rls. 8,831,891 $
38 1384 چين 84821000 بلبرينگ. 3,367,882 79,940,032,021 Rls. 8,848,964 $
39 1384 چين 98870441 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14% 2,844,361 79,301,512,222 Rls. 8,807,173 $
40 1384 چين 72022110 دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 11,943,060 78,915,106,751 Rls. 8,733,656 $
41 1384 چين 72283000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده. 12,948,041 77,704,926,171 Rls. 8,591,824 $
42 1384 چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM)وغير 299,296 77,531,921,150 Rls. 8,580,336 $
43 1384 چين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر 154,127,600 76,397,728,346 Rls. 8,406,724 $
44 1384 چين 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 219,639 75,894,032,416 Rls. 8,433,324 $
45 1384 چين 84284000 پلكان هاي متحرك ورا هروهاي متحرك 1,625,857 75,165,161,690 Rls. 8,324,105 $
46 1384 چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 3,223,478 74,785,836,715 Rls. 8,278,241 $
47 1384 چين 70051030 سايرشيشه مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 24,062,333 74,252,301,509 Rls. 8,224,532 $
48 1384 چين 84522900 چرخهاي دوزندگي ا زنوع صنعتي(غيرا زوا حدهاي ا توماتيك ) 3,253,959 73,680,006,696 Rls. 8,160,947 $
49 1384 چين 87141950 توپي چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير 3,337,323 73,585,747,112 Rls. 8,173,376 $
50 1384 چين 74111090 سايرلوله هاي مسي ا زمس تصفيه شده غيرمذكور 1,835,645 69,896,675,549 Rls. 7,752,420 $
51 1384 چين 84073330 سايرموتورهايپيستونيتناوبيباظرفيت 250تا 1000CCبرا ي انوا ع موتورسيكلت 1,572,594 65,480,992,518 Rls. 7,269,040 $
52 1384 چين 98870443 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%وبيشتربجزموتورگيربكس ا كسل و 1,338,369 62,842,638,037 Rls. 6,963,191 $
53 1384 چين 85173000 دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني يا تلگرا في 372,918 61,446,191,019 Rls. 6,786,557 $
54 1384 چين 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 905,457 60,427,949,469 Rls. 6,678,850 $
55 1384 چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي )بجزموا رد مذكور 4,407,565 60,302,790,788 Rls. 6,704,547 $
56 1384 چين 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,.... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 887,989 60,151,728,387 Rls. 6,616,624 $
57 1384 چين 84295119 سايرلودرهاباقدرت300ا سب بخاروكمتر,بيل دا ربابارگيريا زجلومستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 1,980,670 60,124,215,306 Rls. 6,699,689 $
58 1384 چين 84151010 كولرگازي دوتكه (split unit ) 2,197,141 58,233,516,061 Rls. 6,469,682 $
59 1384 چين 28416100 پرمنگنات پتاسيم 3,079,800 56,854,987,035 Rls. 6,267,859 $
60 1384 چين 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 6,653,855 56,800,142,208 Rls. 6,284,890 $
61 1384 چين 29181400 ا سيدسيتريك 7,410,750 53,927,680,676 Rls. 5,970,373 $
62 1384 چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل 8,212,835 53,222,209,618 Rls. 5,911,885 $
63 1384 چين 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع ا لكترونيكي و مجموعه ميكرومدا رهاي ا لكترونيكي 18,205 51,510,644,000 Rls. 5,719,226 $
64 1384 چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 32,600,000 51,053,985,500 Rls. 5,684,033 $
65 1384 چين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات بوژي, غيره لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 438,558 50,390,768,900 Rls. 5,551,251 $
66 1384 چين 72172090 ساير مفتولهاا زا هن غيرممزوج آبكاري شده با روي 8,998,704 50,256,871,838 Rls. 5,574,707 $
67 1384 چين 85015290 ساير الكتروموتورها با جريان متناوب چند فاز,به قدرت از750 وا ت تا 75 كيلووا ت بجزا لكتروموتور قفس سنجابي 5,720,692 50,088,319,079 Rls. 5,544,035 $
68 1384 چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 11,600,166 48,637,230,106 Rls. 5,418,005 $
69 1384 چين 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 930,324 48,100,375,814 Rls. 5,316,844 $
70 1384 چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديوا ري يا براي پنجره بجز دستگاه تهويه مطبوع دوتكه 2,248,954 47,961,093,457 Rls. 5,272,777 $
71 1384 چين 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 5/0درصد وزني فسفر,بشكل لخته, بلوك. 13,738,547 46,572,383,679 Rls. 5,187,390 $
72 1384 چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 1,545,015 46,268,979,721 Rls. 5,113,578 $
73 1384 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي 2,000,482 45,853,512,689 Rls. 5,086,686 $
74 1384 چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 6,580,521 45,776,037,188 Rls. 5,074,359 $
75 1384 چين 89039290 سايرقايقهاي موتوري غيرا زآنهاييكه موتورشان خارج ا زبدنه ا ست بجزتفريحي ورزشي وبادباني 78,000 44,945,344,733 Rls. 4,936,879 $
76 1384 چين 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازفريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووا ت ) 1,662,020 44,817,738,755 Rls. 4,963,650 $
77 1384 چين 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 1,325,862 43,723,711,318 Rls. 4,829,832 $
78 1384 چين 85072010 ا ز نوع سربسته (sealed) 3,300,141 43,039,521,552 Rls. 4,773,471 $
79 1384 چين 85175010 دستگاههاي شبكه (NGN) 68,060 42,614,200,998 Rls. 4,718,564 $
80 1384 چين 76061200 صفحه مربع مستطيل (هم چنين مربع ),ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز2/0 mm. 2,389,178 42,424,967,392 Rls. 4,700,803 $
81 1384 چين 73061000 لوله كه برا ي خطوطنفت ياگازبكارميروندا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 6,565,178 42,009,148,019 Rls. 4,671,296 $
82 1384 چين 90152000 تئودوليتها(زا ويه يابها) و تاكئومترها 55,729 41,354,950,159 Rls. 4,540,053 $
83 1384 چين 28403000 پرا كسوبرا ت ها( پرا يرا تها) 5,964,500 41,125,462,482 Rls. 4,562,918 $
84 1384 چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي,ا حترا قي 1,199,892 41,030,299,455 Rls. 4,545,587 $
85 1384 چين 72021110 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 2درصد وزني كربن ولي كمتريامساوي 4%وزني كربن 5,874,000 40,178,479,611 Rls. 4,405,535 $
86 1384 چين 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 28,059 40,110,477,992 Rls. 4,432,848 $
87 1384 چين 84819090 سايرشيرووسايل همانندبرا ي لوله.... بجزمغزي شيرالات بهدا شتي ومكانيزم پلاستيكي شيرالات اهرمي 1,462,108 39,238,236,032 Rls. 4,347,545 $
88 1384 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي بامهره ها ياوا شرهاي مربوطآهن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل 5,769,748 38,835,925,014 Rls. 4,310,112 $
89 1384 چين 70051010 شيشه مسلح نشده دا را ي لايه ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس 12,922,997 38,615,167,495 Rls. 4,268,588 $
90 1384 چين 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرونASENCRONبيشتر از 750 وات 5,163,815 37,652,088,249 Rls. 4,182,824 $
91 1384 چين 85399090 سايرقطعات برا ي لامپ ولوله برقي رشته اي يا... بجز سر پيچ با سايز 27Eبرا ي لامپ رشته اي 449,775 37,450,346,997 Rls. 4,152,978 $
92 1384 چين 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده لكوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن وقطعات آنها 179,497 37,200,000,000 Rls. 4,096,014 $
93 1384 چين 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن وتنظيم رشد نباتات تكنيكال غيرمذكور 574,332 37,099,660,558 Rls. 4,105,847 $
94 1384 چين 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 616,815 36,360,539,373 Rls. 4,046,208 $
95 1384 چين 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 57,857 36,346,338,877 Rls. 4,012,107 $
96 1384 چين 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت وترا كتور كشاورزي 1,186,910 36,198,616,006 Rls. 4,000,767 $
97 1384 چين 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كاربر يا عددي باسيم بجزدستگاههاي شبكه وكارت مودم دا خلي 165,952 35,596,166,483 Rls. 3,965,464 $
98 1384 چين 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن مشمول شماره 8511 1,209,970 34,981,937,823 Rls. 3,862,571 $
99 1384 چين 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 185,257 34,708,309,972 Rls. 3,828,788 $
100 1384 چين 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 990,486 34,516,290,375 Rls. 3,804,307 $
101 1384 چين 26060000 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 18,934,430 34,262,963,638 Rls. 3,799,160 $
102 1384 چين 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 900,772 33,188,723,696 Rls. 3,673,933 $
103 1384 چين 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 04%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 2,463,756 32,392,579,200 Rls. 3,577,927 $
104 1384 چين 28331100 سولفات دي سديم 31,316,000 32,178,462,184 Rls. 3,562,082 $
105 1384 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 4,338,114 32,053,040,728 Rls. 3,546,878 $
106 1384 چين 32041320 رنگهاي نساجي كاتيونيك 1,243,150 32,037,260,652 Rls. 3,549,572 $
107 1384 چين 84718090 سايروا حدهاي مربوطبه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزا نوا ع بردها(كارت گرا فيك, بردا صلي...) 226,304 31,798,261,345 Rls. 3,523,369 $
108 1384 چين 76071910 به ضخامت كمترا ز 9ميكرون 1,115,449 31,695,281,490 Rls. 3,521,479 $
109 1384 چين 32041190 سايرموا درنگي ديسپرسه وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ 1,466,217 31,544,059,070 Rls. 3,496,048 $
110 1384 چين 85281299 سايردستگاههاي گيرنده تلويزيونيبيش ا ز 30ا ينچ بجز با صفحه پلاسماوLCD 436,536 31,107,291,553 Rls. 3,442,099 $
111 1384 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 2,121,460 31,000,926,777 Rls. 3,428,579 $
112 1384 چين 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز10مگاوا ت 321,758 30,831,076,167 Rls. 3,430,240 $
113 1384 چين 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده بافلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 6,280,358 30,704,060,736 Rls. 3,397,933 $
114 1384 چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 33% ا لي 43% بجز لاستيك 828,406 30,463,578,194 Rls. 3,377,009 $
115 1384 چين 84672100 مته ا ز هر نوع 937,121 30,099,931,493 Rls. 3,326,262 $
116 1384 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,260,611 29,762,339,530 Rls. 3,304,700 $
117 1384 چين 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي 918,825 29,307,556,359 Rls. 3,247,355 $
118 1384 چين 74112100 لوله ا زبرنج. 968,396 29,191,667,161 Rls. 3,240,511 $
119 1384 چين 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 23,451 29,158,792,478 Rls. 3,223,895 $
120 1384 چين 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي و برا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 546,763 28,869,949,615 Rls. 3,195,714 $
121 1384 چين 87141960 قولوه هاي چپ و را ستSWITEH HANDEL 1,246,754 28,506,658,040 Rls. 3,170,437 $
122 1384 چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 1,573,074 28,492,628,674 Rls. 3,136,942 $
123 1384 چين 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 2,125,125 28,465,381,234 Rls. 3,162,428 $
124 1384 چين 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروكمتر 850,500 28,464,946,400 Rls. 3,168,629 $
125 1384 چين 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 1,472,455 28,137,788,499 Rls. 3,116,965 $
126 1384 چين 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 638,413 28,010,554,296 Rls. 3,110,006 $
127 1384 چين 95032000 مدلهاي كوچك ا شياءبه صورت مجموعه, حتي دا را ي حركت (غيرا زكالاي مشمول شماره فرعي10/9503) 1,413,096 27,745,730,213 Rls. 3,068,007 $
128 1384 چين 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيوا ني. 498,197 27,660,525,029 Rls. 3,038,283 $
129 1384 چين 39201010 يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 467,680 27,382,691,182 Rls. 3,057,326 $
130 1384 چين 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 275,820 27,332,666,044 Rls. 3,028,125 $
131 1384 چين 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 810,574 27,326,249,643 Rls. 3,044,166 $
132 1384 چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش برا ي موتورسيكلت 1,069,351 27,209,225,877 Rls. 3,016,518 $
133 1384 چين 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,566,811 26,907,678,208 Rls. 2,976,486 $
134 1384 چين 95069110 دستگاهTRAD MILL 947,477 26,882,937,711 Rls. 2,976,112 $
135 1384 چين 84509000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي ياغيرخانگي 1,141,273 26,812,761,504 Rls. 2,960,148 $
136 1384 چين 89019000 وسايط نقليه آبي برا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 3,938,616 26,543,979,006 Rls. 2,951,883 $
137 1384 چين 84152090 سايرماشينهاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجزخودروهاي سوا ري, سواري كار ووا نت 157,931 26,534,992,182 Rls. 2,932,140 $
138 1384 چين 27131200 كك نفت تكليس شده 10,120,895 26,164,723,978 Rls. 2,892,211 $
139 1384 چين 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 2,137,202 25,813,577,050 Rls. 2,859,269 $
140 1384 چين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 8,811,300 25,764,623,128 Rls. 2,822,323 $
141 1384 چين 29124100 وا نيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 232,000 25,698,453,330 Rls. 2,846,196 $
142 1384 چين 76071990 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون غيرمذكور 867,804 25,049,845,050 Rls. 2,778,624 $
143 1384 چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 884,038 24,332,687,051 Rls. 2,691,033 $
144 1384 چين 72165000 پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطگرم نوردشده... كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 3,306,434 24,329,256,969 Rls. 2,677,312 $
145 1384 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 495,121 23,844,349,644 Rls. 2,638,318 $
146 1384 چين 73110090 سايرظروف چدني,ا هني يافولادي برا ي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 2,503,823 23,813,408,209 Rls. 2,643,050 $
147 1384 چين 87141940 چرخ كامل . طوقه . پره 1,560,674 23,626,189,144 Rls. 2,622,632 $
148 1384 چين 28046900 سيليسيم, حاوي بيش ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 2,427,220 23,578,980,961 Rls. 2,613,036 $
149 1384 چين 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 330,809 23,397,104,076 Rls. 2,578,429 $
150 1384 چين 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 7,286 23,355,895,441 Rls. 2,605,797 $
151 1384 چين 87089931 ا جزا وقطعات كمك فنربرا ي سوا ري سوا ري كار وا نت وترا كتور كشاورزي 2,315,852 22,929,873,305 Rls. 2,536,708 $
152 1384 چين 85171990 سايردستگاههاي تلفن غيرمذكوردرجاي ديگر 939,506 22,924,210,297 Rls. 2,537,565 $
153 1384 چين 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,305,843 22,428,443,778 Rls. 2,477,927 $
154 1384 چين 83014000 قفل مغزي وكلونيا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,563,952 22,317,332,865 Rls. 2,473,724 $
155 1384 چين 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون تاmm2/0 728,194 22,069,165,439 Rls. 2,456,126 $
156 1384 چين 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرمذكوردرجاي ديگر. 4,146 21,974,750,000 Rls. 2,419,594 $
157 1384 چين 85012000 موتورهاي عمومي باجريان متناوب ياجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 693,527 21,973,629,735 Rls. 2,434,017 $
158 1384 چين 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 1,706,909 21,882,267,359 Rls. 2,423,990 $
159 1384 چين 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 1,066,795 21,669,453,843 Rls. 2,433,301 $
160 1384 چين 72021920 دا را ي ا درصدوزني ياكمتركربن سايرا بعاد 2,244,320 21,462,203,215 Rls. 2,413,506 $
161 1384 چين 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي ا ورتان. 1,118,059 21,424,075,996 Rls. 2,372,129 $
162 1384 چين 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 18,442 21,373,015,139 Rls. 2,394,564 $
163 1384 چين 38083010 محصول آماده 202,310 21,301,475,911 Rls. 2,352,463 $
164 1384 چين 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 101,139 20,933,433,147 Rls. 2,310,418 $
165 1384 چين 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 1,577,264 20,874,164,476 Rls. 2,306,051 $
166 1384 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,365,867 20,857,966,742 Rls. 2,306,592 $
167 1384 چين 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكيغيرا لكترونيكيموردمصرف درتجهيزا ت را يانه صفحه نمايش. كيبورد 2,296,303 20,815,666,292 Rls. 2,301,681 $
168 1384 چين 94036000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,260,035 20,804,383,109 Rls. 2,301,068 $
169 1384 چين 76072090 سايرورق ونوا رنازك آلومينيوم باتكيه گاه, بجزفويل لامينه مذكور 865,253 20,278,927,016 Rls. 2,247,135 $
170 1384 چين 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 2,926,371 20,278,777,924 Rls. 2,243,974 $
171 1384 چين 84813000 شيريكطرفه. 708,924 20,192,405,431 Rls. 2,236,374 $
172 1384 چين 29413000 تترا سيكلين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 183,300 20,147,024,641 Rls. 2,227,690 $
173 1384 چين 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,193,940 20,123,718,644 Rls. 2,246,268 $
174 1384 چين 84716010 صفحه كليد(keyboard) 935,784 20,104,147,825 Rls. 2,228,349 $
175 1384 چين 29420090 ساير تركيبات آلي 209,680 20,034,196,418 Rls. 2,235,340 $
176 1384 چين 85166000 كوره ا جاق هاي برقي,غيرمذكوردرجاي ديگر;خورا كپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, سرخ 1,033,518 19,663,753,199 Rls. 2,173,881 $
177 1384 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 1,934,443 19,647,303,398 Rls. 2,176,376 $
178 1384 چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 1,774,203 19,535,363,801 Rls. 2,164,362 $
179 1384 چين 85273900 گيرنده هاي را ديوئي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 793,574 19,474,119,871 Rls. 2,137,447 $
180 1384 چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 190,936 19,473,127,960 Rls. 2,151,261 $
181 1384 چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 288,675 19,272,000,919 Rls. 2,131,017 $
182 1384 چين 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي,دوربين يك چشمي,سايرتلسكوپهاي ا پتيكي 23,939 19,253,441,407 Rls. 2,127,612 $
183 1384 چين 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 32,015 19,213,372,974 Rls. 2,129,614 $
184 1384 چين 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 1,642,696 19,154,372,813 Rls. 2,118,012 $
185 1384 چين 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها) 441,345 19,083,422,941 Rls. 2,110,052 $
186 1384 چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 670,824 18,932,073,267 Rls. 2,085,434 $
187 1384 چين 87141910 تنه باك بنزين ا گزوز تزك بند جاپايي درپوش بغل 1,400,770 18,853,050,163 Rls. 2,103,826 $
188 1384 چين 83024900 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي در,پله كان ا زفلزمعمولي. 1,389,054 18,831,991,013 Rls. 2,084,002 $
189 1384 چين 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلونيا زفلزا ت معمولي. 669,836 18,811,632,263 Rls. 2,091,724 $
190 1384 چين 59021020 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد6آغشته نشده 631,284 18,787,890,001 Rls. 2,068,962 $
191 1384 چين 91021900 ساعت مچي برقي غيرا زباقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي دا را ي روكش ياپوشش ا زفلزا ت 113,668 18,754,107,610 Rls. 2,077,900 $
192 1384 چين 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 409,387 18,712,324,198 Rls. 2,070,401 $
193 1384 چين 25041090 سايرا شكال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس كريستالين 4,621,465 18,646,452,604 Rls. 2,063,108 $
194 1384 چين 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,860,028 18,606,396,874 Rls. 2,058,286 $
195 1384 چين 72191200 فولادزنگ نزن گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4 لغايت 10mm 440 18,456,976,850 Rls. 2,076,384 $
196 1384 چين 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي)ا زآهن ياا زفولاد. 2,307,696 18,351,112,616 Rls. 2,032,476 $
197 1384 چين 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 462,987 18,172,594,972 Rls. 2,007,291 $
198 1384 چين 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 999,963 18,109,062,355 Rls. 2,012,565 $
199 1384 چين 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآلياژهاي مس. 569,149 18,036,287,450 Rls. 1,995,421 $
200 1384 چين 54021020 نخ پلي آميد 6و6 دسي تكس 900 تا 2400 715,410 17,911,720,002 Rls. 1,987,441 $
مجموع کل
13,441,367,430,602 ريال
مجموع کل
1,490,007,228 دلار