آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 پرو 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 209,244 1,735,755,794 Rls. 191,268 $
2 1384 پرو 28100010 ا سيد بريك 196,000 959,348,372 Rls. 105,643 $
3 1384 پرو 32019000 عصاره دباغي بامنشاءنباتي;تانن هاوا ملاح, ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات آنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 18,000 186,400,000 Rls. 20,497 $
4 1384 پرو 32030000 رنگ كننده بامنشاءنباتي ياحيواني حتي باساخت شيميائي مشخص, فرآورده نباتي وحيوا ني درياددا شت 450 127,586,375 Rls. 14,200 $
مجموع کل
3,009,090,541 ريال
مجموع کل
331,608 دلار
[1]