آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 ويتنام 10063010 برنج نيمه سفيدشده يا برنج كامل سفيد شده توسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 122,750,000 332,577,465,896 Rls. 37,002,808 $
2 1384 ويتنام 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 1,997,447 13,562,250,017 Rls. 1,505,411 $
3 1384 ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 304,777 6,077,941,078 Rls. 671,690 $
4 1384 ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زc0v0p غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزر مستحكم 266,000 2,585,609,385 Rls. 283,848 $
5 1384 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 180,302 1,919,617,192 Rls. 213,629 $
6 1384 ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 118,520 1,503,262,438 Rls. 165,299 $
7 1384 ويتنام 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 18,385 1,076,784,836 Rls. 117,939 $
8 1384 ويتنام 40139020 تيوپ موتورسيكلت 92,093 788,127,961 Rls. 87,301 $
9 1384 ويتنام 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 33,780 635,302,986 Rls. 70,715 $
10 1384 ويتنام 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 105,000 502,282,900 Rls. 55,753 $
11 1384 ويتنام 40114000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي موتورسيكلت 46,207 240,625,198 Rls. 26,522 $
12 1384 ويتنام 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 218 216,615,782 Rls. 24,336 $
13 1384 ويتنام 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 7,380 183,974,186 Rls. 20,301 $
14 1384 ويتنام 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحكم نشده ا زپليمرهاي كلروروينيل غيرا سفنجي...غيرمذكوردرجاي ديگر 19,000 183,669,857 Rls. 20,270 $
15 1384 ويتنام 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام, بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 46,000 168,933,114 Rls. 18,546 $
16 1384 ويتنام 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي)ا زآهن ياا زفولاد. 24,388 158,997,120 Rls. 17,897 $
17 1384 ويتنام 68127000 ا لياف فشرده پنبه نسوزبرا ي درزگيري بصورت ورق ورول برا ساس پنبه نسوزوكربنات منيزيم 17,486 150,793,445 Rls. 16,605 $
18 1384 ويتنام 40132000 لاستيك توئي ا زكائوچو ا زا نوا عي كه برا ي دوچرخه بكار ميرود 26,404 118,510,689 Rls. 12,970 $
19 1384 ويتنام 68029390 سايرسنگهاي خارا (گرا نيتي )غيرمذكور درجاي ديگر 24,000 106,960,000 Rls. 11,722 $
20 1384 ويتنام 85399090 سايرقطعات برا ي لامپ ولوله برقي رشته اي يا... بجز سر پيچ با سايز 27Eبرا ي لامپ رشته اي 1,632 92,041,433 Rls. 10,233 $
21 1384 ويتنام 25151290 بلوكهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 43,545 77,633,320 Rls. 8,626 $
22 1384 ويتنام 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذكور 1,576 68,912,202 Rls. 7,578 $
23 1384 ويتنام 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 7,300 63,432,164 Rls. 6,951 $
24 1384 ويتنام 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش 1,053 39,280,211 Rls. 4,330 $
25 1384 ويتنام 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 2,010 36,489,250 Rls. 4,105 $
26 1384 ويتنام 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشك كردن علف 530 35,205,400 Rls. 3,863 $
27 1384 ويتنام 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا كثر 75كيلوولت آمپرKVA 752 30,656,513 Rls. 3,358 $
28 1384 ويتنام 87011000 ترا كتورهاي يك محوره تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان 1,035 30,092,462 Rls. 3,296 $
29 1384 ويتنام 40139090 ساير لاستيك تويي ا زكائوچو 2,933 13,160,731 Rls. 1,440 $
30 1384 ويتنام 62042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 75 7,141,201 Rls. 787 $
31 1384 ويتنام 73181310 قلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زجنس ا ستنلس ا ستيل 120 5,900,858 Rls. 659 $
32 1384 ويتنام 64059000 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده 5 334,744 Rls. 37 $
مجموع کل
363,258,004,569 ريال
مجموع کل
40,398,827 دلار
[1]