آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 هنگ کنگ 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع ا لكترونيكي و مجموعه ميكرومدا رهاي ا لكترونيكي 3,628 19,861,010,829 Rls. 2,185,081 $
2 1384 هنگ کنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM)وغير 30,699 12,571,548,641 Rls. 1,388,252 $
3 1384 هنگ کنگ 91021900 ساعت مچي برقي غيرا زباقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي دا را ي روكش ياپوشش ا زفلزا ت 39,982 10,510,514,393 Rls. 1,167,640 $
4 1384 هنگ کنگ 85171990 سايردستگاههاي تلفن غيرمذكوردرجاي ديگر 373,382 9,661,802,325 Rls. 1,070,985 $
5 1384 هنگ کنگ 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 4,000,000 8,929,193,842 Rls. 1,004,522 $
6 1384 هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي,حتي بايك زمان شمارغيربرقي ياباكوك خودكارغيرا زباقاب ازفلزا ت گرا نبهاياروكش ياپوشش ا زفلز 23,196 8,176,715,896 Rls. 904,584 $
7 1384 هنگ کنگ 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 107,885 7,453,079,521 Rls. 821,911 $
8 1384 هنگ کنگ 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 12,797 7,359,474,748 Rls. 814,264 $
9 1384 هنگ کنگ 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 5,296 7,161,450,857 Rls. 792,480 $
10 1384 هنگ کنگ 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 54,870 7,017,734,116 Rls. 772,736 $
11 1384 هنگ کنگ 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,(غيرا زلوله ها)جوش شده ا زدرا زا, باقطرخارجيبيش ا ز4/406 mm. 804,275 6,841,552,398 Rls. 755,055 $
12 1384 هنگ کنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل و تغيير ... غيرمذكوردر جاي ديگر 2,371 6,735,120,113 Rls. 752,525 $
13 1384 هنگ کنگ 85252030 دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 9,229 6,734,414,278 Rls. 743,477 $
14 1384 هنگ کنگ 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 169,074 6,359,623,603 Rls. 726,552 $
15 1384 هنگ کنگ 85252040 گوشي تلفن همرا ه 3,010 6,193,920,890 Rls. 689,692 $
16 1384 هنگ کنگ 74112100 لوله ا زبرنج. 258,117 5,868,377,751 Rls. 650,323 $
17 1384 هنگ کنگ 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 9,814 5,784,966,315 Rls. 639,656 $
18 1384 هنگ کنگ 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه پخش و ... صوت 37,801 4,370,710,409 Rls. 483,391 $
19 1384 هنگ کنگ 85402000 لامپ ها و لوله ها برا ي دوربين تلويزيون, مبدل ها و تشديد كننده هاي تصوير,فتوكاتودها 15,799 3,654,153,216 Rls. 406,520 $
20 1384 هنگ کنگ 27131200 كك نفت تكليس شده 1,480,000 3,594,229,489 Rls. 397,851 $
21 1384 هنگ کنگ 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 129,263 3,363,317,800 Rls. 372,137 $
22 1384 هنگ کنگ 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 20,000 3,066,873,331 Rls. 336,660 $
23 1384 هنگ کنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 52,543 2,719,326,914 Rls. 305,920 $
24 1384 هنگ کنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي141748يا941748ميباشندغيرمذكور 13,916 2,666,618,792 Rls. 296,551 $
25 1384 هنگ کنگ 85013110 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم dc 12و 24 ولت تا قدرت حدا كثر 200 وا ت 22,304 2,628,687,785 Rls. 294,414 $
26 1384 هنگ کنگ 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندcards smart) 2,882 2,589,665,616 Rls. 289,092 $
27 1384 هنگ کنگ 29391990 ساير آلكالوئيدهاي ترياك ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذكور درجاي ديگر 175 2,555,490,480 Rls. 285,511 $
28 1384 هنگ کنگ 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 169,759 2,507,076,044 Rls. 277,338 $
29 1384 هنگ کنگ 90339000 سايرقطعات ومتفرعات كه در جاي ديگر گفته نشده براي ماشين ها ، وسايل ، دستگاههاي فصل 90 233 2,415,477,409 Rls. 266,167 $
30 1384 هنگ کنگ 84718090 سايروا حدهاي مربوطبه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزا نوا ع بردها(كارت گرا فيك, بردا صلي...) 12,991 2,308,736,393 Rls. 256,129 $
31 1384 هنگ کنگ 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت 19,100 2,247,201,456 Rls. 245,971 $
32 1384 هنگ کنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكور مربوط به شماره 8525 لغايت 8528 25,137 2,149,196,258 Rls. 240,140 $
33 1384 هنگ کنگ 90031990 سايردوره و قاب برا ي عينك ا ز موا د غيرپلاستيكي بغيرا زا نوا ع نيم ساختهBLANK 5,111 2,069,633,087 Rls. 230,110 $
34 1384 هنگ کنگ 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده 36,084 2,046,796,791 Rls. 226,949 $
35 1384 هنگ کنگ 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 5,921 2,006,983,129 Rls. 221,699 $
36 1384 هنگ کنگ 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 456,673 1,979,990,144 Rls. 217,144 $
37 1384 هنگ کنگ 90065900 ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرا زدوربينهاي سينماگردا ن ) 5,771 1,954,095,606 Rls. 214,692 $
38 1384 هنگ کنگ 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 24,508 1,867,850,735 Rls. 204,779 $
39 1384 هنگ کنگ 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگرغيرا زباقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياروكش شده بافلزا ت 3,804 1,799,926,077 Rls. 197,740 $
40 1384 هنگ کنگ 85129090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاهي برقي روشنايي يا علامت دادن.... بجزتيغه كامل برف پاك كن 1,311 1,767,429,685 Rls. 194,681 $
41 1384 هنگ کنگ 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن وتنظيم رشد نباتات تكنيكال غيرمذكور 79,000 1,726,668,100 Rls. 189,120 $
42 1384 هنگ کنگ 85261000 دستگاههاي را دا ر 2,004 1,657,243,845 Rls. 182,295 $
43 1384 هنگ کنگ 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 625 1,643,440,001 Rls. 182,503 $
44 1384 هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) 8,823 1,623,707,472 Rls. 178,466 $
45 1384 هنگ کنگ 29391910 نوسكاپين هيدروكلرا يد 70 1,620,124,852 Rls. 178,448 $
46 1384 هنگ کنگ 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده, آغشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي ديگر 154,616 1,579,747,283 Rls. 174,423 $
47 1384 هنگ کنگ 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذكور 15,589 1,512,581,861 Rls. 167,116 $
48 1384 هنگ کنگ 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 133,000 1,498,804,503 Rls. 165,158 $
49 1384 هنگ کنگ 85361090 ساير فيوزهابجز موا رد مذكور 201 1,460,919,495 Rls. 160,385 $
50 1384 هنگ کنگ 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده, غيره. 124,906 1,436,744,556 Rls. 157,501 $
51 1384 هنگ کنگ 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 150 1,405,181,863 Rls. 154,041 $
52 1384 هنگ کنگ 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,718 1,323,940,520 Rls. 147,407 $
53 1384 هنگ کنگ 48101400 كاغذمقوا ا ندوده باكائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيش 29,040 1,286,448,210 Rls. 140,803 $
54 1384 هنگ کنگ 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآكوردئون )كه صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 14,401 1,280,607,520 Rls. 143,828 $
55 1384 هنگ کنگ 85209010 دستگاه ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي 3PM وغيره 1,686 1,278,020,640 Rls. 141,120 $
56 1384 هنگ کنگ 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 41,303 1,266,540,548 Rls. 139,939 $
57 1384 هنگ کنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 8,916 1,261,116,584 Rls. 140,181 $
58 1384 هنگ کنگ 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلونيا زفلزا ت معمولي. 16,096 1,242,658,680 Rls. 137,918 $
59 1384 هنگ کنگ 85231110 پنكيك نوا ركاست صوتي 32,240 1,233,178,729 Rls. 136,737 $
60 1384 هنگ کنگ 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 8,210 1,209,812,570 Rls. 133,519 $
61 1384 هنگ کنگ 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 239,799 1,176,666,893 Rls. 129,721 $
62 1384 هنگ کنگ 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 32,000 1,173,151,300 Rls. 128,494 $
63 1384 هنگ کنگ 72024920 فروكروم دا را ي وزن بيشترا ز 05.0 درصدكربن 79,928 1,170,489,178 Rls. 129,192 $
64 1384 هنگ کنگ 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 20,978 1,156,215,074 Rls. 129,374 $
65 1384 هنگ کنگ 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب ا سيد, نيكل- كادميم, نيكل- آهن ) 52,790 1,119,678,660 Rls. 123,314 $
66 1384 هنگ کنگ 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 10 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 21,500 1,117,640,700 Rls. 123,224 $
67 1384 هنگ کنگ 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لكتريكي 26,964 1,079,467,750 Rls. 119,207 $
68 1384 هنگ کنگ 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيكي,ا زهرماده, سوا رشده, كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 810 1,057,881,863 Rls. 115,880 $
69 1384 هنگ کنگ 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجيغيرمذكور 11,459 1,038,677,810 Rls. 114,594 $
70 1384 هنگ کنگ 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا رسوا رشده ا ندغيرمذكور 54,344 998,118,425 Rls. 110,923 $
71 1384 هنگ کنگ 29033000 مشتقات فلوئوردا ر(فلوئوره ),برم دا ريايددا رهيدروكربورهاي غيرحلقوي 15,082 990,791,125 Rls. 109,661 $
72 1384 هنگ کنگ 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرمذكور 293 990,144,000 Rls. 110,400 $
73 1384 هنگ کنگ 85072010 ا ز نوع سربسته (sealed) 74,306 908,885,049 Rls. 101,547 $
74 1384 هنگ کنگ 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي لحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 41,284 901,767,223 Rls. 99,584 $
75 1384 هنگ کنگ 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 3,481 892,911,397 Rls. 98,471 $
76 1384 هنگ کنگ 85445900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 6,867 827,910,938 Rls. 91,112 $
77 1384 هنگ کنگ 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 27 822,525,614 Rls. 90,662 $
78 1384 هنگ کنگ 74102100 ورق ونوا رهاي نازك, ملصق برروي كاغذ...ا زمس تصفيه شده, به ضخامت 15/0mmياكمتر. 36,427 804,309,176 Rls. 89,760 $
79 1384 هنگ کنگ 85219000 دستگاههاي ضبطياپخش ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(tuner video)غيرا زنوع مغناطيسي 16,219 800,670,519 Rls. 90,196 $
80 1384 هنگ کنگ 95021000 عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند,حتيملبس 45,716 791,384,492 Rls. 86,910 $
81 1384 هنگ کنگ 83051000 چفت وبست برا ي صحافيا ورا ق جدا شدنيياكلاسورا زفلزمعممولي. 60,177 765,862,311 Rls. 85,145 $
82 1384 هنگ کنگ 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 51,600 757,964,281 Rls. 82,955 $
83 1384 هنگ کنگ 84716010 صفحه كليد(keyboard) 16,242 738,981,839 Rls. 81,872 $
84 1384 هنگ کنگ 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 968 737,154,000 Rls. 82,043 $
85 1384 هنگ کنگ 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي 8,134 734,300,821 Rls. 80,681 $
86 1384 هنگ کنگ 85239010 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبطR/ CD 16,192 733,349,317 Rls. 81,214 $
87 1384 هنگ کنگ 72024120 فروكروم منگنز دا را ي وزن بيشتر ا ز 6 درصد 100,000 727,307,802 Rls. 80,830 $
88 1384 هنگ کنگ 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 4,600 717,995,675 Rls. 79,781 $
89 1384 هنگ کنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 3,073 715,385,256 Rls. 79,977 $
90 1384 هنگ کنگ 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 12,696 711,341,587 Rls. 78,319 $
91 1384 هنگ کنگ 84821000 بلبرينگ. 31,857 700,006,691 Rls. 76,755 $
92 1384 هنگ کنگ 72022110 دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 159,800 693,698,882 Rls. 76,839 $
93 1384 هنگ کنگ 90314900 سايرآلات ووسايل ا پتيكي برا ي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 73 667,702,287 Rls. 73,403 $
94 1384 هنگ کنگ 39261000 لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي 34,747 659,962,615 Rls. 73,043 $
95 1384 هنگ کنگ 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لكترونيكي مشمول رديف 10/8470 7,420 648,997,276 Rls. 72,185 $
96 1384 هنگ کنگ 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكيغيرا لكترونيكيموردمصرف درتجهيزا ت را يانه صفحه نمايش. كيبورد 27,576 648,816,898 Rls. 72,020 $
97 1384 هنگ کنگ 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 204 648,087,055 Rls. 71,534 $
98 1384 هنگ کنگ 84672990 سايرا بزا ربرا ي كاركردن دردست باموتورا لكتريكي,بجزمته وا ره وغيرا زموتورا ويزبرا ي ودندا نپزشكي ودندانسازي 15,925 646,030,699 Rls. 71,258 $
99 1384 هنگ کنگ 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي ا فشاندن فورا ني همانند 20,754 642,761,459 Rls. 71,218 $
100 1384 هنگ کنگ 85131000 چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك, ا نباره, ماگنتو كار ميكند 20,579 633,641,056 Rls. 70,079 $
101 1384 هنگ کنگ 84716020 موشوا ره (mouse) 9,200 633,508,796 Rls. 70,267 $
102 1384 هنگ کنگ 71131900 زيورآلات ياجوا هرآلات وا جزا ءآنهاا زفلزا ت گرا نبها(غيرا زنقره ). 240 621,076,433 Rls. 70,107 $
103 1384 هنگ کنگ 72021990 دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 59,730 616,948,304 Rls. 68,512 $
104 1384 هنگ کنگ 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,ديودهاي ساطع نور 2,276 609,233,013 Rls. 67,290 $
105 1384 هنگ کنگ 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 8,567 607,518,217 Rls. 67,229 $
106 1384 هنگ کنگ 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شكل سيستم غيرمذكور 931 600,960,049 Rls. 67,076 $
107 1384 هنگ کنگ 95032000 مدلهاي كوچك ا شياءبه صورت مجموعه, حتي دا را ي حركت (غيرا زكالاي مشمول شماره فرعي10/9503) 33,825 587,758,940 Rls. 65,367 $
108 1384 هنگ کنگ 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 1,325 580,983,170 Rls. 64,396 $
109 1384 هنگ کنگ 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 5,445 578,342,829 Rls. 64,570 $
110 1384 هنگ کنگ 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل. 8,721 566,847,816 Rls. 64,000 $
111 1384 هنگ کنگ 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,416 557,627,678 Rls. 61,772 $
112 1384 هنگ کنگ 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 16,866 555,736,187 Rls. 61,106 $
113 1384 هنگ کنگ 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي بجزموا رد مذكور 556 550,111,231 Rls. 61,597 $
114 1384 هنگ کنگ 74199900 مصنوعات ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 10,000 538,476,892 Rls. 59,011 $
115 1384 هنگ کنگ 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 38,880 534,014,173 Rls. 58,522 $
116 1384 هنگ کنگ 28241000 منوا كسيدسرب (مردا رسنگLitharge,Massical ) 50,000 519,799,605 Rls. 56,933 $
117 1384 هنگ کنگ 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم ( pro-set ) 224 518,323,532 Rls. 57,617 $
118 1384 هنگ کنگ 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده بجز موا رد مذكور 12,610 517,695,151 Rls. 57,464 $
119 1384 هنگ کنگ 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك (Scanners ) 353 517,595,410 Rls. 57,362 $
120 1384 هنگ کنگ 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 19,119 513,293,945 Rls. 57,648 $
121 1384 هنگ کنگ 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيكل. 1,500 469,951,074 Rls. 52,345 $
122 1384 هنگ کنگ 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي اسفنجي از ساير مواد پلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,884 461,370,166 Rls. 51,126 $
123 1384 هنگ کنگ 81041100 منيزيم بصورت كارنشده, باخلوص 8/99%. 30,000 460,404,310 Rls. 50,589 $
124 1384 هنگ کنگ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكور 146 457,989,904 Rls. 50,915 $
125 1384 هنگ کنگ 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 272 455,402,934 Rls. 50,919 $
126 1384 هنگ کنگ 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 26 453,799,213 Rls. 49,770 $
127 1384 هنگ کنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 7,861 446,386,905 Rls. 49,614 $
128 1384 هنگ کنگ 90101090 سايردستگاههابرا ي ظاهركردن ياچاپ فيلم عكاسيبصورت خودكاربجزفيلم را ديولوژيپزشكي 6,948 434,600,604 Rls. 48,428 $
129 1384 هنگ کنگ 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذكور 320 427,176,718 Rls. 47,122 $
130 1384 هنگ کنگ 85158090 سايرماشينهاودستگاههايجوشكاري,حتي قادربه برش .... غيرمذكوردرجايديگر 28 420,387,798 Rls. 46,288 $
131 1384 هنگ کنگ 91012900 ساعت مچي غيربرقي ياباكوك خودكار,باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي 1,328 411,086,467 Rls. 45,640 $
132 1384 هنگ کنگ 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي روا ني بجزتشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 3,934 399,143,392 Rls. 44,446 $
133 1384 هنگ کنگ 84151010 كولرگازي دوتكه (split unit ) 8,652 397,358,671 Rls. 44,462 $
134 1384 هنگ کنگ 85175010 دستگاههاي شبكه (NGN) 1,148 397,189,630 Rls. 43,692 $
135 1384 هنگ کنگ 90138010 صفحات كريستال مايع ( ماژول L.C.D بدون بردا صلي وپاور) وصفحات پلاسما 621 381,871,509 Rls. 42,412 $
136 1384 هنگ کنگ 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 19,440 379,584,393 Rls. 42,185 $
137 1384 هنگ کنگ 25041010 گرا فيت طبيعي بصورت فلس كريستالين (بجزگردفلس ) 119,796 378,588,607 Rls. 42,362 $
138 1384 هنگ کنگ 84388000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,500 361,956,835 Rls. 39,758 $
139 1384 هنگ کنگ 94036000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 23,925 352,187,398 Rls. 39,047 $
140 1384 هنگ کنگ 70072120 سايرشيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشكل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري 15,166 351,814,356 Rls. 38,845 $
141 1384 هنگ کنگ 85365040 كليد فشاري (switch buttom push) 1,396 346,416,990 Rls. 38,435 $
142 1384 هنگ کنگ 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 4,112 335,503,373 Rls. 37,883 $
143 1384 هنگ کنگ 91019900 ساعت جيبيوغيره باستثناءساعت مچي باقاب ا زفلزا ت گرا نبهايامعمولي دا را ي روكش ياپوشش ا زفلزا ت 1,249 332,320,000 Rls. 36,794 $
144 1384 هنگ کنگ 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيك ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذكوردرجاي ديگر 5,000 330,648,516 Rls. 36,319 $
145 1384 هنگ کنگ 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 13,583 329,986,708 Rls. 36,582 $
146 1384 هنگ کنگ 39199090 صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 21,593 324,884,405 Rls. 35,844 $
147 1384 هنگ کنگ 95067000 ا سكيت روي يخ وا سكيت روي زمين, كفشهاي ا سكيتينگ دا را ي ملحقات ا سكيت. 9,655 311,827,386 Rls. 34,745 $
148 1384 هنگ کنگ 63072000 كمربندنجات وجليقه نجات. 564 304,971,898 Rls. 33,547 $
149 1384 هنگ کنگ 85393140 لامپ كم مصرف بدون بالاست 9,782 303,809,233 Rls. 33,626 $
150 1384 هنگ کنگ 48196000 جعبه هاي كلاسور,كازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفتركار,مغازه ياهمانند..., 60,278 302,215,439 Rls. 33,587 $
151 1384 هنگ کنگ 85308000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن و... برا ي جاده , را ههاي آبي دا خلي... 18,750 301,040,095 Rls. 33,942 $
152 1384 هنگ کنگ 85074000 ا نباره هاي برقي با نيكل - آهن 2,035 299,773,006 Rls. 33,392 $
153 1384 هنگ کنگ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طرا حي شده برا ي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) 1,818 299,500,270 Rls. 33,294 $
154 1384 هنگ کنگ 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زكارتريجهاي پيك آ 1,469 298,928,840 Rls. 33,076 $
155 1384 هنگ کنگ 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توام بايك زمان شمارفقطبازمان نماي مكانيكي غيرا زباقاب ا زفلزگرا نبها 177 298,609,596 Rls. 33,600 $
156 1384 هنگ کنگ 90106000 پرده برا ي پروژكسيون 2,766 297,919,826 Rls. 32,770 $
157 1384 هنگ کنگ 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 948 295,640,837 Rls. 32,822 $
158 1384 هنگ کنگ 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطرا حي شده به نحوي كه بيك وسيله ا ندا زه گيري مجهزگردد 6,324 286,521,029 Rls. 32,172 $
159 1384 هنگ کنگ 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) 2,870 285,156,533 Rls. 31,508 $
160 1384 هنگ کنگ 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لكتريك سرا ميكي ,چند لايه 98 281,829,283 Rls. 31,611 $
161 1384 هنگ کنگ 85407100 ماگنترون ها 148 280,135,622 Rls. 31,332 $
162 1384 هنگ کنگ 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 21 280,102,494 Rls. 30,741 $
163 1384 هنگ کنگ 82054000 آچارپيچ گوشتي. 10,098 273,716,383 Rls. 30,019 $
164 1384 هنگ کنگ 90071100 دوربين برا ي فيلمبردا ري بافيلم به پهناي كمترا ز16ميليمتريا8ميليمتري دوبل 90 270,550,784 Rls. 29,734 $
165 1384 هنگ کنگ 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 9031 415 268,589,277 Rls. 29,916 $
166 1384 هنگ کنگ 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي 12,035 261,252,965 Rls. 29,206 $
167 1384 هنگ کنگ 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 4,626 261,214,769 Rls. 28,589 $
168 1384 هنگ کنگ 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شكل به سايزهاقلميAA متوسط C وبزرگD 53,699 259,465,831 Rls. 28,759 $
169 1384 هنگ کنگ 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كاربر يا عددي باسيم بجزدستگاههاي شبكه وكارت مودم دا خلي 924 256,634,371 Rls. 28,447 $
170 1384 هنگ کنگ 32159090 مركب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مركبهاي تغليظ شده وجامد 2,567 252,988,713 Rls. 28,422 $
171 1384 هنگ کنگ 90014090 ساير عدسي هاي عينك ا ز شيشه بغيرا ز نوع تك كانون 500 251,686,994 Rls. 27,603 $
172 1384 هنگ کنگ 84714190 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي بايك وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذكور 17 250,496,608 Rls. 28,181 $
173 1384 هنگ کنگ 29054500 گليسرول 40,000 248,036,800 Rls. 27,245 $
174 1384 هنگ کنگ 83063000 قاب عكس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 23,282 247,159,271 Rls. 27,288 $
175 1384 هنگ کنگ 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر 405 243,598,624 Rls. 26,846 $
176 1384 هنگ کنگ 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع )LCD(ياباديودهاي ساطع نور)LED 1,164 243,035,515 Rls. 26,958 $
177 1384 هنگ کنگ 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت تا5/37وا ت بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 2,914 242,016,554 Rls. 26,719 $
178 1384 هنگ کنگ 85273100 گيرنده هاي را ديوئي, غيرمذكور درجاي ديگر, توا م شده بادستگاه ضبط يا پخش صوت 8,210 241,686,339 Rls. 26,688 $
179 1384 هنگ کنگ 85165000 ا جاق (oven) ميكروويو 9,545 241,451,611 Rls. 26,724 $
180 1384 هنگ کنگ 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون باحدا كثر10%وزن كل ا لياف ا زمكانيكيي 9,398 241,116,408 Rls. 26,552 $
181 1384 هنگ کنگ 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو ,و غيره (غيرا زموخشك كن ) 8,250 239,331,998 Rls. 26,303 $
182 1384 هنگ کنگ 29173300 ا ورتوفتالات هاي دي نونيل يا دي وسيل 16,000 237,700,062 Rls. 26,435 $
183 1384 هنگ کنگ 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 3,604 237,592,875 Rls. 26,678 $
184 1384 هنگ کنگ 59119010 پدنمدي نوا ركاست صوتي بصورت رول spriwg pad جورشده بافنرمسي تخت 3,030 237,291,959 Rls. 26,082 $
185 1384 هنگ کنگ 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,ا شعه ا يكس, ياسايرتشعشعات يونيزه كننده 128 236,838,476 Rls. 26,606 $
186 1384 هنگ کنگ 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي تلسكوپي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 315 236,802,825 Rls. 26,604 $
187 1384 هنگ کنگ 91051900 ساعتهاي شماطه ا ي (غيرا زآنهائي كه با نيروي برق كار ميكنند) 6,300 236,573,968 Rls. 26,350 $
188 1384 هنگ کنگ 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 5,699 235,946,026 Rls. 26,405 $
189 1384 هنگ کنگ 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميكNes, غيرمذكوردرجاي ديگر 22,050 235,288,156 Rls. 26,129 $
190 1384 هنگ کنگ 85065030 قوه هاي گرد)دكمه ا ي ( cell round) 344 230,800,000 Rls. 26,056 $
191 1384 هنگ کنگ 95039000 سايربازيچه هاي غيرمذكور 18,895 230,293,843 Rls. 25,367 $
192 1384 هنگ کنگ 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن... موا دآبگون ياپودربرا ي كشاورزي... 3,325 229,540,485 Rls. 25,232 $
193 1384 هنگ کنگ 73191000 سوزن دوزندگي,رفوگري ياگلدوزي ا زآهن ياا زفولاد. 13,927 224,258,273 Rls. 24,684 $
194 1384 هنگ کنگ 84672100 مته ا ز هر نوع 5,874 221,336,887 Rls. 24,517 $
195 1384 هنگ کنگ 85166000 كوره ا جاق هاي برقي,غيرمذكوردرجاي ديگر;خورا كپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, سرخ 8,465 220,928,931 Rls. 24,941 $
196 1384 هنگ کنگ 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 513 218,919,557 Rls. 24,325 $
197 1384 هنگ کنگ 90318040 سايرحسگرها(SENSOR) غيرمذكور درجاي ديگر 189 215,954,561 Rls. 23,672 $
198 1384 هنگ کنگ 84733010 جعبه كامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 14,750 214,409,744 Rls. 23,845 $
199 1384 هنگ کنگ 85043210 ترا نسفورماتور جريان 1,356 211,320,022 Rls. 23,538 $
200 1384 هنگ کنگ 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عكاسي,پروژكتوريادستگاههاي بزرگ وكوچك كردن 22 209,148,487 Rls. 23,052 $
مجموع کل
299,312,908,573 ريال
مجموع کل
33,161,751 دلار