آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 نروژ 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 1,098,639 114,090,220,716 Rls. 12,660,032 $
2 1384 نروژ 72021990 دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 3,020,000 24,010,782,006 Rls. 2,643,129 $
3 1384 نروژ 72021920 دا را ي ا درصدوزني ياكمتركربن سايرا بعاد 1,621,000 15,243,269,268 Rls. 1,702,355 $
4 1384 نروژ 89040000 شناورهاي يدك كش و جلورا ن 41,260 13,501,404,068 Rls. 1,506,297 $
5 1384 نروژ 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 2,492,801 13,004,837,924 Rls. 1,440,500 $
6 1384 نروژ 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 35,993 11,649,027,119 Rls. 1,310,647 $
7 1384 نروژ 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازفريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووا ت ) 19,592 7,706,700,000 Rls. 872,391 $
8 1384 نروژ 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده; 83,069 7,267,955,955 Rls. 814,922 $
9 1384 نروژ 30042090 دا روهاي حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 2,570 4,262,160,731 Rls. 469,763 $
10 1384 نروژ 30043990 سايردا روهاييكه توليددا خلي ندا رنددا را ي هورمون يامحصولات 2937فاقدا نتيبيوتيك غيرمذكور 2,400 4,038,143,569 Rls. 441,955 $
11 1384 نروژ 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك (Scanners ) 1,250 3,676,257,770 Rls. 403,497 $
12 1384 نروژ 89059000 كشتيهاي فانوس دريائي,شناورهاي آتش نشاني,جرثقيلهاي شناوروسايروسايطنقليه آبي 15,675 3,516,516,568 Rls. 389,731 $
13 1384 نروژ 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 400,000 3,426,086,000 Rls. 380,888 $
14 1384 نروژ 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 160,000 2,919,426,534 Rls. 321,662 $
15 1384 نروژ 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 4,713 2,661,788,888 Rls. 293,084 $
16 1384 نروژ 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 21,455 2,241,163,815 Rls. 247,288 $
17 1384 نروژ 89019000 وسايط نقليه آبي برا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 12,247 2,229,138,746 Rls. 244,461 $
18 1384 نروژ 85444900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 53,287 2,192,809,159 Rls. 243,945 $
19 1384 نروژ 30032090 داروهاي حاوي انتي بيوتيك كه توليد داخلي ندارند 813 1,666,710,952 Rls. 186,183 $
20 1384 نروژ 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا د چوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 گرم در سانتيمتر مكعب غيرمذكوردرجاي ديگر 211,349 1,553,011,823 Rls. 171,960 $
21 1384 نروژ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,486 1,550,252,236 Rls. 172,278 $
22 1384 نروژ 39092090 سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالبگيري 49,000 1,533,323,137 Rls. 169,989 $
23 1384 نروژ 84716010 صفحه كليد(keyboard) 2,295 1,501,206,846 Rls. 168,391 $
24 1384 نروژ 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 10,000 1,483,693,180 Rls. 165,295 $
25 1384 نروژ 48041900 كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 300,000 1,241,550,495 Rls. 138,180 $
26 1384 نروژ 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا زwk75,بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 2,813 1,241,327,267 Rls. 136,785 $
27 1384 نروژ 73079100 فلانچ ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,804 1,228,196,810 Rls. 135,825 $
28 1384 نروژ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 4,492 1,174,411,048 Rls. 130,398 $
29 1384 نروژ 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,430 1,168,418,467 Rls. 129,074 $
30 1384 نروژ 03032200 ماهي آزا د ا قيانوس ا طلس و ماهي ا زا د دا نوب (salmon danube and atlantic) ,يخ زده 23,723 1,100,814,484 Rls. 120,703 $
31 1384 نروژ 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 30 1,091,317,752 Rls. 120,004 $
32 1384 نروژ 85144000 ا دوا ت گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 1,000 1,071,856,864 Rls. 118,176 $
33 1384 نروژ 72029950 مواد تلقيحي جوانه زا(INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از ان عناصر مساوي يا كمتر از 9 درصد باشد 47,480 862,208,129 Rls. 95,440 $
34 1384 نروژ 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ا رتباطات ا زرا ه دورمثلا,هيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 220 748,324,880 Rls. 82,288 $
35 1384 نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طرا حي شده برا ي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) 1,069 686,749,211 Rls. 76,682 $
36 1384 نروژ 85178090 سايردستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف.... غيرمذكوردرجاي ديگر 200 683,680,500 Rls. 76,500 $
37 1384 نروژ 73052000 لوله برا ي جدا ره سازي برا ي حفاري ا زآهن ياا ز فولاد براي نفت يا گاز,باقطرخارجي بيش ا ز4/406 mm. 3,269 678,474,290 Rls. 75,094 $
38 1384 نروژ 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 52,800 660,556,202 Rls. 72,708 $
39 1384 نروژ 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 20,000 593,052,211 Rls. 65,965 $
40 1384 نروژ 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 70 552,570,000 Rls. 60,889 $
41 1384 نروژ 38040090 موا دقليايي باقيمانده ا زساختن خميرچوب كنسانتره به غيرا ز نوع تجزيه ناپذير )سخت 21,600 539,280,493 Rls. 60,134 $
42 1384 نروژ 32081050 موا د ا فزودني رنگ 4,000 530,900,077 Rls. 58,956 $
43 1384 نروژ 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 836 525,335,474 Rls. 58,782 $
44 1384 نروژ 31059090 سايركودهاغيرمذكور 120,000 525,224,700 Rls. 58,567 $
45 1384 نروژ 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 9,700 521,212,091 Rls. 57,492 $
46 1384 نروژ 90308300 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل همرا ه بايك آلت ضبط كننده. 65 509,564,700 Rls. 56,150 $
47 1384 نروژ 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندا زه گيري باقابليت تجهيز باا نها,بجزتلمبه دستي پزشكي 1,050 404,190,000 Rls. 45,000 $
48 1384 نروژ 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات )مخصوصاً طراحي شده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 63,900 396,511,751 Rls. 44,115 $
49 1384 نروژ 32041190 سايرموا درنگي ديسپرسه وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ 20,000 385,018,415 Rls. 42,885 $
50 1384 نروژ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكور مربوط به شماره 8525 لغايت 8528 140 383,194,060 Rls. 42,347 $
51 1384 نروژ 90291000 كنتور دورسنج, كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 153 370,809,669 Rls. 40,775 $
52 1384 نروژ 85445900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 3,555 360,137,955 Rls. 39,707 $
53 1384 نروژ 39131000 ا سيد آلژينيك واملاح ا سترهاي آن , به ا شكال ا بتدا ئي 3,000 319,399,358 Rls. 35,631 $
54 1384 نروژ 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,190 301,391,151 Rls. 33,218 $
55 1384 نروژ 85015290 ساير الكتروموتورها با جريان متناوب چند فاز,به قدرت از750 وا ت تا 75 كيلووا ت بجزا لكتروموتور قفس سنجابي 835 291,853,041 Rls. 32,657 $
56 1384 نروژ 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 4,000 284,227,880 Rls. 31,504 $
57 1384 نروژ 84241000 دستگاههاي آتش نشان 3,060 282,355,515 Rls. 31,296 $
58 1384 نروژ 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 977 280,097,487 Rls. 30,743 $
59 1384 نروژ 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروليباستثناءقسمت عامل ا زفولاد),ا جزا ءوقطعات. 8,949 262,009,007 Rls. 29,138 $
60 1384 نروژ 05111000 ا سپرم گاوي 4 251,454,972 Rls. 27,687 $
61 1384 نروژ 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 92 220,413,089 Rls. 24,578 $
62 1384 نروژ 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر 87 215,908,440 Rls. 23,995 $
63 1384 نروژ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 618 203,755,274 Rls. 22,922 $
64 1384 نروژ 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا رسوا رشده ا ندغيرمذكور 5,203 201,931,479 Rls. 22,639 $
65 1384 نروژ 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 56 201,800,000 Rls. 22,198 $
66 1384 نروژ 90318020 ا نوا ع حسگرSENSOR 87 200,677,739 Rls. 22,302 $
67 1384 نروژ 29419010 سفالكسين منوهيدرا ت 12 186,695,115 Rls. 20,507 $
68 1384 نروژ 85178010 مودم بي سيم 87 185,955,495 Rls. 20,666 $
69 1384 نروژ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 790 185,734,275 Rls. 20,401 $
70 1384 نروژ 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش 2,018 180,164,480 Rls. 19,733 $
71 1384 نروژ 85044020 شارژر باطري 300 159,802,278 Rls. 17,522 $
72 1384 نروژ 85352110 سكسيونربراي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلووات 2,052 154,718,957 Rls. 17,102 $
73 1384 نروژ 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 31,992 153,502,014 Rls. 17,292 $
74 1384 نروژ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 3,800 150,062,658 Rls. 16,561 $
75 1384 نروژ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 44 146,056,058 Rls. 16,237 $
76 1384 نروژ 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت تا5/37وا ت بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 270 124,146,035 Rls. 13,828 $
77 1384 نروژ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 90 102,727,746 Rls. 11,258 $
78 1384 نروژ 85044060 ا نوا ع S0P0U 50 96,205,975 Rls. 10,640 $
79 1384 نروژ 85352910 سكسيونر 1,050 92,844,591 Rls. 10,209 $
80 1384 نروژ 90159000 اجزا ء قطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره 9015 87 91,336,383 Rls. 10,151 $
81 1384 نروژ 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا يولتاژكمترا ز5/27كيلووا ت بجزسكسيونرودژنكتور 729 90,510,068 Rls. 10,045 $
82 1384 نروژ 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 48 78,943,202 Rls. 8,737 $
83 1384 نروژ 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف دا را ي ا تصالات متشكل ا زا لياف منفردا غلاف دار 700 75,000,188 Rls. 8,243 $
84 1384 نروژ 25262010 پوردتالك بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 24,000 72,962,960 Rls. 8,099 $
85 1384 نروژ 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 150 72,325,138 Rls. 8,052 $
86 1384 نروژ 25161100 سنگ خارا , كارنشده يا هموا ري گرفته شده 28,200 72,280,000 Rls. 7,956 $
87 1384 نروژ 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 3 69,295,200 Rls. 7,800 $
88 1384 نروژ 85252040 گوشي تلفن همرا ه 12 62,024,391 Rls. 6,883 $
89 1384 نروژ 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعيي يا اسنتتيك تاوزن 52گرم برمترمربع غيرمذكور 210 59,680,000 Rls. 6,600 $
90 1384 نروژ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 121 53,976,674 Rls. 5,999 $
91 1384 نروژ 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي كارگاهي و ترا كتورهاي مشمول شماره 09/873 39 52,329,537 Rls. 5,738 $
92 1384 نروژ 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه كوتاه ماهيگيري. 438 51,868,809 Rls. 5,681 $
93 1384 نروژ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكور 389 47,851,282 Rls. 5,327 $
94 1384 نروژ 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند 289 47,615,237 Rls. 5,294 $
95 1384 نروژ 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف بزك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 505 47,087,973 Rls. 5,185 $
96 1384 نروژ 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 430 45,840,150 Rls. 5,150 $
97 1384 نروژ 81089000 مصنوعات ا زتيتان, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 100 43,900,000 Rls. 4,822 $
98 1384 نروژ 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشكال ا بتدا يي غيرمذكور درجاي ديگر 790 43,718,881 Rls. 4,818 $
99 1384 نروژ 27101920 روغن صنعتي 478 40,369,972 Rls. 4,493 $
100 1384 نروژ 38040010 ا نوا ع تجزيه ناپذير(سخت ) 1,000 39,841,880 Rls. 4,434 $
101 1384 نروژ 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 21/90 66 37,410,589 Rls. 4,160 $
102 1384 نروژ 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي....بجزا نوا ع جعبه دنده صنعتي(غيرخودرو) 44 35,461,838 Rls. 3,942 $
103 1384 نروژ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 188 34,660,284 Rls. 3,821 $
104 1384 نروژ 34021110 سديم لوريل سولفات 1,200 34,045,620 Rls. 3,771 $
105 1384 نروژ 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 20 33,771,600 Rls. 3,799 $
106 1384 نروژ 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 04%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 70 33,615,695 Rls. 3,721 $
107 1384 نروژ 68042100 سنگ آسياب, غيره, ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 33 32,607,948 Rls. 3,609 $
108 1384 نروژ 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 8,284 31,500,000 Rls. 3,497 $
109 1384 نروژ 90318040 سايرحسگرها(SENSOR) غيرمذكور درجاي ديگر 128 30,136,292 Rls. 3,310 $
110 1384 نروژ 90303100 مولتي متر 35 28,483,247 Rls. 3,136 $
111 1384 نروژ 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 311 28,225,225 Rls. 3,141 $
112 1384 نروژ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي ياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 12 27,519,540 Rls. 3,090 $
113 1384 نروژ 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, كه درجاي ديگرذكرنشده. 135 27,418,128 Rls. 3,005 $
114 1384 نروژ 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبيحجميبجزتلمبه هايرفت وبرگشتيا زنوع پيستوني وياديافرا گمي 47 26,174,379 Rls. 2,907 $
115 1384 نروژ 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 9 23,653,081 Rls. 2,629 $
116 1384 نروژ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 45 22,245,394 Rls. 2,462 $
117 1384 نروژ 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 830 21,560,197 Rls. 2,384 $
118 1384 نروژ 85413000 تيريستورها ,دي آكها و تري آكها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 81 19,140,851 Rls. 2,102 $
119 1384 نروژ 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9 18,958,710 Rls. 2,085 $
120 1384 نروژ 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 100 18,659,480 Rls. 2,060 $
121 1384 نروژ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 306 17,830,000 Rls. 1,968 $
122 1384 نروژ 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوادهي بالاترا ز CFM 600 4,400 15,003,392 Rls. 1,648 $
123 1384 نروژ 72029940 فروسيليكومنيزيم 500 10,635,550 Rls. 1,182 $
124 1384 نروژ 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذكوردرجاي ديگر 87 9,704,626 Rls. 1,079 $
125 1384 نروژ 62159000 9-كرا وا ت, پاپيون ودستمال گردن كرا وا تيا زسايرموا دنسجيغيرمذكوردرجاي ديگر 40 9,695,854 Rls. 1,073 $
126 1384 نروژ 38011000 گرا فيت مصنوعي 200 9,144,560 Rls. 1,015 $
127 1384 نروژ 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1تا16KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 75 5,386,368 Rls. 593 $
128 1384 نروژ 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 25 4,548,422 Rls. 501 $
129 1384 نروژ 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي ياژئوفيزيكي. 34 2,950,807 Rls. 326 $
130 1384 نروژ 84212990 سايرماشين آلات تصفيه مايعات بجزموا ردمذكور 10 469,448 Rls. 52 $
مجموع کل
274,506,040,164 ريال
مجموع کل
30,474,307 دلار
[1]