آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,048,552 29,368,915,366 Rls. 3,262,426 $
2 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72083900 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 6,389,500 22,891,885,855 Rls. 2,528,139 $
3 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72091700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mm ولي كمترا ز 10mm 4,203,470 22,297,859,289 Rls. 2,479,877 $
4 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 3,342,392 17,550,714,101 Rls. 1,955,410 $
5 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,841,536 6,665,434,387 Rls. 738,418 $
6 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 3,015,422 4,955,146,071 Rls. 544,512 $
7 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72084000 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 911,990 4,126,533,509 Rls. 455,419 $
8 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 73021000 خطوطرا ه آهن ا زآهن ياا زفولاد ريل 588,096 2,437,069,437 Rls. 267,537 $
9 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 87042200 وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز5تن 0 29,400 1,203,262,480 Rls. 132,664 $
10 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 320,020 1,153,545,320 Rls. 128,200 $
11 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 197,325 774,428,984 Rls. 85,363 $
12 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 75,000 771,488,025 Rls. 84,975 $
13 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72085190 سايرآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,به عرضmm 1850به ضخامت بيشترا ز10م 124,751 643,066,427 Rls. 71,175 $
14 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72099000 آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, كه د 129,960 593,162,579 Rls. 65,040 $
15 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 127,940 461,173,015 Rls. 51,253 $
16 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (ا لكل ا يزوپروپيليك ) 122,680 444,163,125 Rls. 48,649 $
17 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 85308000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن و... برا ي جاده , را ههاي آبي دا خلي... 1,171 293,360,817 Rls. 32,333 $
18 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 66,000 266,615,493 Rls. 29,730 $
19 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر 18,369 88,049,276 Rls. 9,649 $
20 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 1,400 39,362,480 Rls. 4,378 $
مجموع کل
117,025,236,036 ريال
مجموع کل
12,975,147 دلار
[1]