آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 24,985,100 75,255,940,710 Rls. 8,495,816 $
2 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84295922 بيل مكانيكي مستعمل باسال ساخت پنج سال وكمتر 32,300 224,625,000 Rls. 25,000 $
3 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 15,268 143,451,330 Rls. 15,865 $
4 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفي ريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 49,120 89,370,000 Rls. 10,000 $
5 1384 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 44111100 تخته فيبري ا زچوب يا ازساير مواد چوبي با جرم مخصوص بيش از 8/0 گرم در سانتيمتر مكعب ،كارنشده 17,046 54,978,204 Rls. 6,048 $
مجموع کل
75,768,365,244 ريال
مجموع کل
8,552,729 دلار
[1]