آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 منطقه آزاد کيش 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 3,381,817 60,116,831,544 Rls. 6,621,124 $
2 1384 منطقه آزاد کيش 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,150,258 31,447,961,261 Rls. 3,480,919 $
3 1384 منطقه آزاد کيش 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,993,897 26,958,800,785 Rls. 2,985,454 $
4 1384 منطقه آزاد کيش 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,002,266 24,333,102,500 Rls. 2,682,484 $
5 1384 منطقه آزاد کيش 10063090 برنج نيمه وياكامل سفيد شده حتي صيقل يابرا ق شده دا را ي توسط غيردولت 6,200,495 17,324,145,749 Rls. 1,905,805 $
6 1384 منطقه آزاد کيش 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 760,921 15,958,494,007 Rls. 1,761,278 $
7 1384 منطقه آزاد کيش 85094000 آسياب و مخلوطكن هاي ا لكترونيكي خانگي موا د خورا كي,دستگاههاي خانگي آب ميوه گير 949,539 14,862,117,665 Rls. 1,641,950 $
8 1384 منطقه آزاد کيش 84521000 چرخ دوزندگي ا زنوع خانگي 1,870,648 14,181,891,591 Rls. 1,567,494 $
9 1384 منطقه آزاد کيش 85239010 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبطR/ CD 416,205 13,199,179,213 Rls. 1,453,281 $
10 1384 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 287,761 12,038,063,561 Rls. 1,325,056 $
11 1384 منطقه آزاد کيش 37023100 فيلم پلي كروم (رنگي), بصورت رول, سورا خ نشده باپهناي حدا كثر 105 ميليمتر 123,263 11,591,117,895 Rls. 1,271,230 $
12 1384 منطقه آزاد کيش 85166000 كوره ا جاق هاي برقي,غيرمذكوردرجاي ديگر;خورا كپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, سرخ 728,985 11,445,316,643 Rls. 1,266,191 $
13 1384 منطقه آزاد کيش 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 1,604,907 10,111,867,648 Rls. 1,115,945 $
14 1384 منطقه آزاد کيش 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 179 10,079,633,346 Rls. 1,120,208 $
15 1384 منطقه آزاد کيش 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 315,041 8,689,629,768 Rls. 965,154 $
16 1384 منطقه آزاد کيش 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 715,955 7,899,690,392 Rls. 872,052 $
17 1384 منطقه آزاد کيش 85281221 ساير- تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 69,459 7,425,609,582 Rls. 817,952 $
18 1384 منطقه آزاد کيش 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي 300,676 7,035,712,537 Rls. 778,107 $
19 1384 منطقه آزاد کيش 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زآبكاري شده ). 534,983 6,480,669,824 Rls. 712,949 $
20 1384 منطقه آزاد کيش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 18,316 6,120,550,292 Rls. 682,696 $
21 1384 منطقه آزاد کيش 84151010 كولرگازي دوتكه (split unit ) 145,332 5,844,782,677 Rls. 646,933 $
22 1384 منطقه آزاد کيش 85281219 سايردستگاهها گيرنده تلويزيونيرنگي30 ا ينچ و كمتربجزبا صفحه پلاسماوLCD 126,092 5,338,056,628 Rls. 589,774 $
23 1384 منطقه آزاد کيش 84768100 سايرماشين هاي خودكارفروش كالاباوسايل گرم ياسردكردن (غيرا زماشينهاي خودكارفروش نوشابه ). 49,800 5,198,400,000 Rls. 570,000 $
24 1384 منطقه آزاد کيش 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 660,641 5,040,914,507 Rls. 556,053 $
25 1384 منطقه آزاد کيش 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي تلسكوپي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 171 5,000,554,087 Rls. 552,418 $
26 1384 منطقه آزاد کيش 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 55,707 4,748,626,343 Rls. 527,188 $
27 1384 منطقه آزاد کيش 85103000 وسايل برطرف كننده مو توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 56,101 4,608,091,764 Rls. 509,594 $
28 1384 منطقه آزاد کيش 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 65,000 4,572,432,000 Rls. 508,500 $
29 1384 منطقه آزاد کيش 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 1,112 4,466,598,066 Rls. 490,239 $
30 1384 منطقه آزاد کيش 90051000 دوربين دوچشمي 245 4,224,268,548 Rls. 462,326 $
31 1384 منطقه آزاد کيش 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 114,630 4,156,851,168 Rls. 457,426 $
32 1384 منطقه آزاد کيش 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 20,175 4,102,354,720 Rls. 449,236 $
33 1384 منطقه آزاد کيش 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 35,271 3,756,693,471 Rls. 416,519 $
34 1384 منطقه آزاد کيش 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي 3pM وغيره 155,285 3,622,754,710 Rls. 396,907 $
35 1384 منطقه آزاد کيش 85271900 گيرنده هاي را ديوئي, قابل حمل, (غيرا ز وسايل ضبط يا پخش صوت ),غيرمذكور درجاي ديگر 124,600 3,588,522,504 Rls. 394,803 $
36 1384 منطقه آزاد کيش 87032200 وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندر2000سانتيمترمكعب تا2400سانتيمترمكعب 38,835 3,521,331,641 Rls. 387,990 $
37 1384 منطقه آزاد کيش 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 905 3,472,275,727 Rls. 385,341 $
38 1384 منطقه آزاد کيش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 2,345 3,422,008,650 Rls. 380,535 $
39 1384 منطقه آزاد کيش 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 281,189 3,420,342,386 Rls. 377,925 $
40 1384 منطقه آزاد کيش 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 8,732 3,397,599,299 Rls. 377,050 $
41 1384 منطقه آزاد کيش 90091100 دستگاه فتوكپي الكتروا ستاتيك , نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) 30,719 3,374,957,354 Rls. 370,967 $
42 1384 منطقه آزاد کيش 85252040 گوشي تلفن همرا ه 2,241 3,208,338,730 Rls. 353,539 $
43 1384 منطقه آزاد کيش 21011200 فرآورده ها برا ساس عصاره , ا سانس ها يا كنسانتره ها يا برا ساس قهوه 221,620 2,962,216,909 Rls. 327,879 $
44 1384 منطقه آزاد کيش 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 268,080 2,901,444,892 Rls. 322,443 $
45 1384 منطقه آزاد کيش 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 1,808 2,859,622,063 Rls. 316,176 $
46 1384 منطقه آزاد کيش 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 70,242 2,836,701,908 Rls. 311,796 $
47 1384 منطقه آزاد کيش 73239390 سايرا شياسرميز.آشپزخانه خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 76,108 2,788,460,906 Rls. 306,639 $
48 1384 منطقه آزاد کيش 37032000 كاغذ,مقوا وموا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده برا ي عكاسي رنگي ( پلي كروم ) 44,609 2,776,183,466 Rls. 306,978 $
49 1384 منطقه آزاد کيش 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 277,144 2,767,298,461 Rls. 304,137 $
50 1384 منطقه آزاد کيش 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 51,000 2,741,736,000 Rls. 300,300 $
51 1384 منطقه آزاد کيش 40025900 كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتكس ) 168,960 2,688,019,664 Rls. 295,229 $
52 1384 منطقه آزاد کيش 70133190 ساخته شده بصورت ماشيني 186,739 2,613,795,463 Rls. 290,749 $
53 1384 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 34,866 2,586,199,624 Rls. 288,758 $
54 1384 منطقه آزاد کيش 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ به قطربيش ا ز5/1 mm 3,003 2,524,525,648 Rls. 279,060 $
55 1384 منطقه آزاد کيش 85153110 ماشين جوش كاري زيرپودري 4,975 2,503,600,000 Rls. 275,000 $
56 1384 منطقه آزاد کيش 85219000 دستگاههاي ضبطياپخش ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(tuner video)غيرا زنوع مغناطيسي 48,122 2,402,327,175 Rls. 265,135 $
57 1384 منطقه آزاد کيش 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگرش 190,888 2,361,189,720 Rls. 260,129 $
58 1384 منطقه آزاد کيش 85281299 سايردستگاههاي گيرنده تلويزيونيبيش ا ز 30ا ينچ بجز با صفحه پلاسماوLCD 30,646 2,247,120,299 Rls. 249,320 $
59 1384 منطقه آزاد کيش 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه ا ي- ا حتراقي باحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 22,700 2,193,941,574 Rls. 241,890 $
60 1384 منطقه آزاد کيش 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM)وغير 12,589 2,190,107,968 Rls. 241,145 $
61 1384 منطقه آزاد کيش 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210ا لي841280 192 1,997,628,930 Rls. 219,955 $
62 1384 منطقه آزاد کيش 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر). 272,549 1,979,847,251 Rls. 219,303 $
63 1384 منطقه آزاد کيش 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 1,582 1,938,621,403 Rls. 213,152 $
64 1384 منطقه آزاد کيش 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 28,486 1,896,151,105 Rls. 210,082 $
65 1384 منطقه آزاد کيش 90278090 دستگاههابرا ي تجزيه فيزيكي وشيميايي سنجش ويسكوزيته تخلخل ا نبساط همانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 340 1,880,931,580 Rls. 209,039 $
66 1384 منطقه آزاد کيش 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن يانشستن خاك, سنگ و.... 31,500 1,814,879,271 Rls. 199,201 $
67 1384 منطقه آزاد کيش 72139110 به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 432,400 1,793,789,360 Rls. 196,472 $
68 1384 منطقه آزاد کيش 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 123,044 1,775,208,757 Rls. 196,118 $
69 1384 منطقه آزاد کيش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 129 1,675,547,741 Rls. 184,735 $
70 1384 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ) 127,577 1,634,452,597 Rls. 181,626 $
71 1384 منطقه آزاد کيش 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده در بسته هاي كمتر ا ز3كيلوگرم بجز چاي كيسه ا ي 86,620 1,597,714,366 Rls. 175,339 $
72 1384 منطقه آزاد کيش 85231390 سايرنوا رهاي مغناطيسي به پهناي بيش ا ز mm5/6 مذكور 74,980 1,587,736,836 Rls. 177,324 $
73 1384 منطقه آزاد کيش 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه 4,400 1,586,230,000 Rls. 175,974 $
74 1384 منطقه آزاد کيش 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي ياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 29,873 1,559,095,920 Rls. 171,756 $
75 1384 منطقه آزاد کيش 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 43,538 1,541,575,737 Rls. 170,543 $
76 1384 منطقه آزاد کيش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 6,098 1,525,676,861 Rls. 167,123 $
77 1384 منطقه آزاد کيش 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 34,952 1,507,817,848 Rls. 165,563 $
78 1384 منطقه آزاد کيش 62105000 لباس دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره5906و5903و5907 36,019 1,461,521,197 Rls. 160,436 $
79 1384 منطقه آزاد کيش 84716010 صفحه كليد(keyboard) 39,940 1,409,111,325 Rls. 154,797 $
80 1384 منطقه آزاد کيش 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي ا زماده 6,920 1,402,016,000 Rls. 154,000 $
81 1384 منطقه آزاد کيش 90251190 ساير ترمومترها پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 621 1,385,015,539 Rls. 152,783 $
82 1384 منطقه آزاد کيش 62103000 لباس دوخته ومهيامشمول 11/6202لغايت 19/6202ا زپارچه هاي مشمول5906و5903و5907 38,320 1,315,716,156 Rls. 144,956 $
83 1384 منطقه آزاد کيش 85164000 ا توي برقي 64,928 1,237,735,533 Rls. 137,131 $
84 1384 منطقه آزاد کيش 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل قطعه قطعه شده خشك كرده 288,750 1,224,002,136 Rls. 135,301 $
85 1384 منطقه آزاد کيش 91022900 ساعت مچي,حتي بايك زمان شمارغيربرقي ياباكوك خودكارغيرا زباقاب ازفلزا ت گرا نبهاياروكش ياپوشش ا زفلز 1,441 1,205,515,751 Rls. 132,473 $
86 1384 منطقه آزاد کيش 40012100 صفحات دودي ا ز كائوچوي طبيعي 95,000 1,200,453,932 Rls. 132,194 $
87 1384 منطقه آزاد کيش 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 2,700 1,199,937,500 Rls. 131,500 $
88 1384 منطقه آزاد کيش 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص غيرمذكور درجاي ديگر 5,138 1,189,994,520 Rls. 131,077 $
89 1384 منطقه آزاد کيش 85281211 تلوزين رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحه پلاسما 27,144 1,180,509,548 Rls. 131,138 $
90 1384 منطقه آزاد کيش 95038000 بازيچه هاومدلها,توا م باموتور,غيرمذكور 86,762 1,099,769,067 Rls. 121,649 $
91 1384 منطقه آزاد کيش 17019990 شكروقند نيشكرا ز لحاظ شيميايي به حالت جامد به غير ا ز سهميه دولتي 427,200 1,089,299,610 Rls. 119,219 $
92 1384 منطقه آزاد کيش 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 28,800 1,052,724,867 Rls. 115,913 $
93 1384 منطقه آزاد کيش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعيروي تكيه گاه ا زكاغذيامقوا غيرمذكوردر جاي ديگ 19,475 1,020,334,484 Rls. 113,368 $
94 1384 منطقه آزاد کيش 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجيغيرمذكور 12,050 1,014,776,697 Rls. 111,707 $
95 1384 منطقه آزاد کيش 85231210 كارتريج با نوا ر مغناطيسي جهت درا يوهاي كامپيوتر 102,378 1,013,372,615 Rls. 111,894 $
96 1384 منطقه آزاد کيش 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر). 80,670 993,125,503 Rls. 109,725 $
97 1384 منطقه آزاد کيش 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري ي وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 76,416 978,941,282 Rls. 107,829 $
98 1384 منطقه آزاد کيش 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 52,560 954,869,760 Rls. 105,120 $
99 1384 منطقه آزاد کيش 73239490 سايرا شياسرميزآشپزخانه خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 125,253 943,807,994 Rls. 103,597 $
100 1384 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 84,140 912,426,974 Rls. 101,285 $
101 1384 منطقه آزاد کيش 82121090 سايرتيغ سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 43,020 855,143,580 Rls. 94,844 $
102 1384 منطقه آزاد کيش 40116210 لاستيك ا ز ا نوا ع موردا ستفاده درماشينهاو وسايل نقليه ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي 67,000 840,850,912 Rls. 93,511 $
103 1384 منطقه آزاد کيش 94036000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 177,032 826,892,826 Rls. 91,493 $
104 1384 منطقه آزاد کيش 18063100 شكلات, غيره حاوي كاكائو,به صورت بلوك (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده 43,586 812,175,976 Rls. 89,192 $
105 1384 منطقه آزاد کيش 64021990 سايركفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيرونيورويه ا نهاا زكائوچوياپلاستيك باشد 31,320 811,452,122 Rls. 89,244 $
106 1384 منطقه آزاد کيش 64041900 كفش هاي ورزشي,باتخت ا زكائوچوياپلاستيك ورويه نسجي. 16,135 810,502,122 Rls. 90,855 $
107 1384 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 982,700 809,180,440 Rls. 88,838 $
108 1384 منطقه آزاد کيش 73072900 لوله وا تصالات لوله كشي ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 2,616 791,813,023 Rls. 86,854 $
109 1384 منطقه آزاد کيش 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 7 783,729,125 Rls. 86,209 $
110 1384 منطقه آزاد کيش 08011100 نارگيل قطعه قطعه شده خشك كرده ( coconuts,desiceated ) 182,490 762,270,466 Rls. 83,995 $
111 1384 منطقه آزاد کيش 08013200 بادام هندي, بدون پوست سخت, تازه يا خشك 28,980 742,110,419 Rls. 82,508 $
112 1384 منطقه آزاد کيش 85271390 سايردستگاههاتوا م شده باوسايل ضبط ياپخش صوت غيرمذكور 30,373 734,251,853 Rls. 80,915 $
113 1384 منطقه آزاد کيش 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 21,340 719,011,843 Rls. 79,637 $
114 1384 منطقه آزاد کيش 34011190 سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به 13,970 717,501,280 Rls. 79,699 $
115 1384 منطقه آزاد کيش 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرا في 40 701,721,280 Rls. 76,960 $
116 1384 منطقه آزاد کيش 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكور 2,964 695,112,079 Rls. 77,201 $
117 1384 منطقه آزاد کيش 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 86,890 688,845,713 Rls. 75,548 $
118 1384 منطقه آزاد کيش 84672100 مته ا ز هر نوع 560 687,527,975 Rls. 75,711 $
119 1384 منطقه آزاد کيش 40131000 لاستيك تويي ا زكائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه ) 80,239 659,170,592 Rls. 72,460 $
120 1384 منطقه آزاد کيش 85232000 ديسك مغناطيسي ضبط نشده برا ي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 33,768 657,328,216 Rls. 73,082 $
121 1384 منطقه آزاد کيش 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زآهن ياا زفولاد. 3,334 656,410,404 Rls. 72,188 $
122 1384 منطقه آزاد کيش 85068010 قوه هاي ا ستوا نه ا يشكل درسايزهاي قلمي ,متوسط وبزرگ 110,258 645,149,240 Rls. 71,752 $
123 1384 منطقه آزاد کيش 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 197 642,967,365 Rls. 70,983 $
124 1384 منطقه آزاد کيش 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي بجزموا رد مذكور 7 630,585,802 Rls. 69,143 $
125 1384 منطقه آزاد کيش 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 14,558 617,215,920 Rls. 67,869 $
126 1384 منطقه آزاد کيش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 2,312 612,240,000 Rls. 67,707 $
127 1384 منطقه آزاد کيش 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي141748يا941748ميباشندغيرمذكور 3,225 604,342,420 Rls. 66,331 $
128 1384 منطقه آزاد کيش 84733010 جعبه كامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 26,094 603,523,099 Rls. 66,603 $
129 1384 منطقه آزاد کيش 85209010 دستگاه ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي 3PM وغيره 400 599,838,876 Rls. 66,222 $
130 1384 منطقه آزاد کيش 85068020 قوه هاي نيم قلمي 88,946 595,934,694 Rls. 66,291 $
131 1384 منطقه آزاد کيش 85231190 سايرنوا رمغناطيسي به پهناي تا4mmبجزپنكيك نوا ر كاست صوتي ونوا رمغناطيسي صوتي وسوا رشده 55,352 578,608,800 Rls. 65,100 $
132 1384 منطقه آزاد کيش 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي ميكرورونيل 29,043 575,083,631 Rls. 63,156 $
133 1384 منطقه آزاد کيش 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل. 8,475 566,746,099 Rls. 62,084 $
134 1384 منطقه آزاد کيش 95021000 عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند,حتيملبس 38,398 560,633,619 Rls. 62,203 $
135 1384 منطقه آزاد کيش 38123020 آنتي ا زونانتها 21,700 555,248,229 Rls. 61,057 $
136 1384 منطقه آزاد کيش 98870353 جهت توليدخودروهاي سوا ري كاربا ساخت دا خل 35% ا لي 36% بجز لاستيك 84,997 552,152,262 Rls. 61,018 $
137 1384 منطقه آزاد کيش 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يااز پلي استرها. 12,494 550,574,416 Rls. 60,383 $
138 1384 منطقه آزاد کيش 52094900 پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم 19,500 536,800,415 Rls. 59,126 $
139 1384 منطقه آزاد کيش 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 8,723 533,243,295 Rls. 58,505 $
140 1384 منطقه آزاد کيش 73102120 قوطي كمپوت وكنسرو 49,100 533,065,500 Rls. 58,740 $
141 1384 منطقه آزاد کيش 87060010 شاسي موتوردا ربرا ي سوا ري. سوا ري كارو وا نت 39,210 528,365,708 Rls. 58,480 $
142 1384 منطقه آزاد کيش 54031000 نخ بسيارمقاوم ا زريون ويسكوز,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 30,820 527,407,355 Rls. 58,340 $
143 1384 منطقه آزاد کيش 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD 6,821 522,400,676 Rls. 58,053 $
144 1384 منطقه آزاد کيش 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر 61,110 513,521,973 Rls. 56,598 $
145 1384 منطقه آزاد کيش 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 803 511,767,073 Rls. 56,511 $
146 1384 منطقه آزاد کيش 85162900 دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 42,496 507,779,928 Rls. 55,933 $
147 1384 منطقه آزاد کيش 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 19,737 494,538,599 Rls. 54,718 $
148 1384 منطقه آزاد کيش 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي وا شياءمربوط به آن ا زپلاستيك 36,396 486,532,337 Rls. 53,741 $
149 1384 منطقه آزاد کيش 64059000 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده 21,005 483,143,661 Rls. 53,424 $
150 1384 منطقه آزاد کيش 90064000 دوربين عكاسي با ظهور چاپ نوري 6,431 483,054,151 Rls. 52,973 $
151 1384 منطقه آزاد کيش 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 39,410 476,528,546 Rls. 52,781 $
152 1384 منطقه آزاد کيش 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 20,850 472,773,750 Rls. 52,125 $
153 1384 منطقه آزاد کيش 62102000 لباس دوخته ومهيامشمول 11/6201,لغايت 19/6201,ا زپارچه مشمول5906و5903و5907 10,700 467,476,622 Rls. 51,558 $
154 1384 منطقه آزاد کيش 85273900 گيرنده هاي را ديوئي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 9,700 466,849,876 Rls. 51,410 $
155 1384 منطقه آزاد کيش 64052000 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زموا دنسجي 28,673 446,121,564 Rls. 49,058 $
156 1384 منطقه آزاد کيش 85161090 سايرآبگرمكن هاي فوري يا مخزني برقي وگرم كن هاي غوطه وربرقي بجزدستگاههايا بگرم وسردكن توا م 20,400 435,619,200 Rls. 48,000 $
157 1384 منطقه آزاد کيش 96170000 فلاسك وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين قطعات آنها(غيرا زشيشه يدكي دا خلي) 34,819 432,369,525 Rls. 47,544 $
158 1384 منطقه آزاد کيش 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,090 413,935,586 Rls. 45,467 $
159 1384 منطقه آزاد کيش 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 27,263 408,040,859 Rls. 45,335 $
160 1384 منطقه آزاد کيش 87032300 خودروي سواري با حجم سيلند 1500 الي 3000 سانتيمتر مكعب 5,000 407,881,407 Rls. 44,970 $
161 1384 منطقه آزاد کيش 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 81,000 405,803,520 Rls. 44,496 $
162 1384 منطقه آزاد کيش 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,384 401,971,355 Rls. 44,703 $
163 1384 منطقه آزاد کيش 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر 22,377 400,251,068 Rls. 44,016 $
164 1384 منطقه آزاد کيش 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده بجز موا رد مذكور 15,000 394,334,720 Rls. 43,520 $
165 1384 منطقه آزاد کيش 70132110 ا شياءساخته شده به صورت دستي يا كليشه يا بگونه ديگر تزئين شده 28,490 393,603,643 Rls. 43,564 $
166 1384 منطقه آزاد کيش 94034000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 145,699 393,578,092 Rls. 43,579 $
167 1384 منطقه آزاد کيش 29190000 ا سترهاي فسفريك, وغيره (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 20,520 380,820,000 Rls. 42,323 $
168 1384 منطقه آزاد کيش 84735000 قطعات ومتفرعات كه بطورمساوي مناسب برا ي كاربادودستگاه يابيشترا زماشينهاي شماره 69/84 لغا يت 8472 12,255 379,795,925 Rls. 41,807 $
169 1384 منطقه آزاد کيش 85231340 نوا ركاست تصويري كامل وسوا رشده 2,550 377,982,000 Rls. 41,400 $
170 1384 منطقه آزاد کيش 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا كمي(Compression) 14,280 377,888,832 Rls. 41,508 $
171 1384 منطقه آزاد کيش 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 2,278 377,013,445 Rls. 41,425 $
172 1384 منطقه آزاد کيش 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 31,683 368,001,889 Rls. 40,389 $
173 1384 منطقه آزاد کيش 44011000 هيزم, بشكل گرده بينه, كنده, ...يابه ا شكال همانند 9,060 367,793,708 Rls. 41,320 $
174 1384 منطقه آزاد کيش 40121900 سايرلاستيك روي روكش شده ا زكائوچومورد ا ستفاده درسايروسايل نقليه غيرمذكور 97,487 365,126,192 Rls. 39,957 $
175 1384 منطقه آزاد کيش 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 150 359,872,671 Rls. 39,995 $
176 1384 منطقه آزاد کيش 84716020 موشوا ره (mouse) 13,325 359,736,339 Rls. 39,560 $
177 1384 منطقه آزاد کيش 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 4,508 356,216,395 Rls. 40,071 $
178 1384 منطقه آزاد کيش 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 11,282 355,797,289 Rls. 39,253 $
179 1384 منطقه آزاد کيش 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 29,852 355,483,706 Rls. 39,289 $
180 1384 منطقه آزاد کيش 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 20,964 352,681,273 Rls. 38,998 $
181 1384 منطقه آزاد کيش 85182920 بلندگوي سه پارچه ( ووفربهمرا ه دوبلندگو) 74,072 348,145,000 Rls. 38,185 $
182 1384 منطقه آزاد کيش 73181110 مهره پيچ بزرگ ا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 6,425 342,483,481 Rls. 37,714 $
183 1384 منطقه آزاد کيش 61031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,021 336,504,673 Rls. 36,829 $
184 1384 منطقه آزاد کيش 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 8,216 328,921,167 Rls. 36,792 $
185 1384 منطقه آزاد کيش 96083990 ساير قلمها,خودنويس, قلم ا ستيلرگرا ن بجزقلم رسامي بامركب هندي وبجزباجوهرمايع (روا ن نويس ) 7,275 325,525,407 Rls. 36,155 $
186 1384 منطقه آزاد کيش 95034900 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده 26,510 311,095,921 Rls. 34,354 $
187 1384 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4متر طول 5,019 304,902,170 Rls. 33,695 $
188 1384 منطقه آزاد کيش 60011000 پارچه هاي پرزبلند,كشباف ياقلاب باف. 3,500 293,829,799 Rls. 32,496 $
189 1384 منطقه آزاد کيش 85231290 سايرنوا رهاي مغناطيسي به پهناي بين 4تا6/5 mmبجزكارتريج بانوا رمغناطيسي جهت درايو كامپيوتر 8,562 279,148,533 Rls. 31,023 $
190 1384 منطقه آزاد کيش 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 21,168 274,004,640 Rls. 30,240 $
191 1384 منطقه آزاد کيش 82119100 كاردسرميزباتيغه ثابت. 23,000 272,029,988 Rls. 30,011 $
192 1384 منطقه آزاد کيش 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي بغيرا زچرا غ ضدا نفجاروچرا غ سياليتيك برا ي عمل جرا حي 8,636 260,364,370 Rls. 28,533 $
193 1384 منطقه آزاد کيش 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,980 259,262,041 Rls. 28,772 $
194 1384 منطقه آزاد کيش 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 22,962 253,377,674 Rls. 27,902 $
195 1384 منطقه آزاد کيش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 544 245,945,013 Rls. 27,198 $
196 1384 منطقه آزاد کيش 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10كيلوگرم 12,087 245,487,391 Rls. 27,009 $
197 1384 منطقه آزاد کيش 82119200 كاردباتيغه ثابت (غيرا زكاردهاي سرميز). 28,350 245,202,171 Rls. 26,984 $
198 1384 منطقه آزاد کيش 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 12,000 244,712,674 Rls. 26,945 $
199 1384 منطقه آزاد کيش 85438100 كارتها واتيكت هايي كه تحت تاثير مجاورت به كار مي افتند cards and tags Proximity 2,938 244,436,052 Rls. 26,808 $
200 1384 منطقه آزاد کيش 85165000 ا جاق (oven) ميكروويو 13,845 241,009,145 Rls. 26,377 $
مجموع کل
561,632,719,772 ريال
مجموع کل
61,991,182 دلار