آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 منطقه آزاد قشم 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 17,776,887 407,132,060,854 Rls. 45,667,988 $
2 1384 منطقه آزاد قشم 24029000 سيگاربرگ ( ا ز جمله سيگارهاي برگ نوك بريده )وسيگاريلووسايرسيگارا ز توتون 2,203,964 70,339,678,013 Rls. 7,760,911 $
3 1384 منطقه آزاد قشم 85252040 گوشي تلفن همرا ه 27,557 34,251,394,098 Rls. 3,786,083 $
4 1384 منطقه آزاد قشم 24022000 سيگار حاوي توتون 519,205 16,295,794,775 Rls. 1,809,402 $
5 1384 منطقه آزاد قشم 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 199,409 7,570,991,669 Rls. 838,067 $
6 1384 منطقه آزاد قشم 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي ا تيلن 376,210 7,015,075,946 Rls. 776,868 $
7 1384 منطقه آزاد قشم 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 196,538 5,976,220,109 Rls. 660,409 $
8 1384 منطقه آزاد قشم 87089941 سايرا جزا وقطعات وسايط نقليه موتوري برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاورزي 138,890 4,603,224,267 Rls. 508,752 $
9 1384 منطقه آزاد قشم 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 131,256 3,044,756,921 Rls. 337,099 $
10 1384 منطقه آزاد قشم 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 140,000 2,888,190,880 Rls. 322,199 $
11 1384 منطقه آزاد قشم 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 410,000 2,625,956,918 Rls. 290,358 $
12 1384 منطقه آزاد قشم 84291119 سايربولدزرهاي چرخ زنجيريباقدرت موتور330ا سب بخاروكمتر,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 47,000 2,237,769,674 Rls. 246,071 $
13 1384 منطقه آزاد قشم 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 738,823 2,213,231,761 Rls. 246,083 $
14 1384 منطقه آزاد قشم 55169300 پارچه تاروپودي ا زنخهاي رنگارنگ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر 44,251 1,785,656,176 Rls. 199,128 $
15 1384 منطقه آزاد قشم 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت تا5/37وا ت بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 12,603 1,627,515,643 Rls. 181,215 $
16 1384 منطقه آزاد قشم 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 26,530 1,494,235,824 Rls. 164,443 $
17 1384 منطقه آزاد قشم 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 453,576 1,440,433,230 Rls. 159,984 $
18 1384 منطقه آزاد قشم 95039000 سايربازيچه هاي غيرمذكور 118,612 1,376,471,717 Rls. 152,069 $
19 1384 منطقه آزاد قشم 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 22,260 1,264,854,953 Rls. 140,292 $
20 1384 منطقه آزاد قشم 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 46,602 1,200,386,769 Rls. 132,613 $
21 1384 منطقه آزاد قشم 85231190 سايرنوا رمغناطيسي به پهناي تا4mmبجزپنكيك نوا ر كاست صوتي ونوا رمغناطيسي صوتي وسوا رشده 22,383 1,167,336,014 Rls. 129,109 $
22 1384 منطقه آزاد قشم 85281219 سايردستگاهها گيرنده تلويزيونيرنگي30 ا ينچ و كمتربجزبا صفحه پلاسماوLCD 28,720 1,140,880,988 Rls. 125,859 $
23 1384 منطقه آزاد قشم 85231290 سايرنوا رهاي مغناطيسي به پهناي بين 4تا6/5 mmبجزكارتريج بانوا رمغناطيسي جهت درايو كامپيوتر 131,744 1,099,103,988 Rls. 121,194 $
24 1384 منطقه آزاد قشم 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 180 1,003,187,724 Rls. 109,999 $
25 1384 منطقه آزاد قشم 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 29,600 838,721,269 Rls. 92,472 $
26 1384 منطقه آزاد قشم 33051000 شامپوها 63,542 753,523,770 Rls. 83,487 $
27 1384 منطقه آزاد قشم 33043000 فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا 41,258 681,844,793 Rls. 75,731 $
28 1384 منطقه آزاد قشم 91019900 ساعت جيبيوغيره باستثناءساعت مچي باقاب ا زفلزا ت گرا نبهايامعمولي دا را ي روكش ياپوشش ا زفلزا ت 5,850 607,712,894 Rls. 66,704 $
29 1384 منطقه آزاد قشم 84264100 جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,خودرو,باچرخهاي لاستيكي 35,540 590,920,000 Rls. 65,892 $
30 1384 منطقه آزاد قشم 85219000 دستگاههاي ضبطياپخش ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(tuner video)غيرا زنوع مغناطيسي 12,065 553,616,693 Rls. 61,817 $
31 1384 منطقه آزاد قشم 84081000 موتورهاي ترا كمي-ا حترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايطنقليه آبي 5,800 544,860,000 Rls. 60,000 $
32 1384 منطقه آزاد قشم 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي 26,400 543,859,984 Rls. 59,824 $
33 1384 منطقه آزاد قشم 20099000 مخلوط آب ميوه ها ,تخميرنشده ,كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد 225,964 538,445,628 Rls. 59,794 $
34 1384 منطقه آزاد قشم 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 22,686 534,400,218 Rls. 59,391 $
35 1384 منطقه آزاد قشم 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 8,864 528,467,525 Rls. 58,863 $
36 1384 منطقه آزاد قشم 95029900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات غيرمذكور,برا ي عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند 43,285 516,942,536 Rls. 57,280 $
37 1384 منطقه آزاد قشم 84521000 چرخ دوزندگي ا زنوع خانگي 63,000 512,145,000 Rls. 57,000 $
38 1384 منطقه آزاد قشم 85231110 پنكيك نوا ركاست صوتي 33,705 511,840,841 Rls. 56,601 $
39 1384 منطقه آزاد قشم 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه , يخ نزده 213,483 501,799,553 Rls. 55,707 $
40 1384 منطقه آزاد قشم 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75KVA 8,850 490,692,325 Rls. 55,225 $
41 1384 منطقه آزاد قشم 62033900 ژا كت وژا كت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,500 468,922,155 Rls. 51,507 $
42 1384 منطقه آزاد قشم 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 10,891 437,588,041 Rls. 48,449 $
43 1384 منطقه آزاد قشم 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM)وغير 1,020 431,280,000 Rls. 48,000 $
44 1384 منطقه آزاد قشم 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 23,000 413,172,000 Rls. 45,985 $
45 1384 منطقه آزاد قشم 54074400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك با85 %يابيشترنايلون..... 10,330 364,859,212 Rls. 40,594 $
46 1384 منطقه آزاد قشم 64021990 سايركفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيرونيورويه ا نهاا زكائوچوياپلاستيك باشد 11,096 345,878,657 Rls. 38,106 $
47 1384 منطقه آزاد قشم 62082900 پيرا هن خوا ب وپيژا مازنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,870 330,462,576 Rls. 36,915 $
48 1384 منطقه آزاد قشم 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 6,933 326,039,410 Rls. 36,090 $
49 1384 منطقه آزاد قشم 85203900 دستگاههاي ضبط نوا ر مغناطيسي توا م بادستگاه پخش صوت, غيرمذكوردرجاي ديگر 7,698 308,067,300 Rls. 33,779 $
50 1384 منطقه آزاد قشم 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 7,314 307,389,984 Rls. 34,017 $
51 1384 منطقه آزاد قشم 27101910 روغن موتور 64,448 304,991,297 Rls. 33,935 $
52 1384 منطقه آزاد قشم 90065900 ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرا زدوربينهاي سينماگردا ن ) 2,065 303,770,520 Rls. 33,960 $
53 1384 منطقه آزاد قشم 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 4,354 297,066,000 Rls. 33,000 $
54 1384 منطقه آزاد قشم 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآلياژهاي مس. 1,156 289,209,803 Rls. 32,199 $
55 1384 منطقه آزاد قشم 62011900 پالتوونيم پالتو,ردا, شنل, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,700 280,591,344 Rls. 31,032 $
56 1384 منطقه آزاد قشم 73102120 قوطي كمپوت وكنسرو 17,400 276,974,338 Rls. 30,370 $
57 1384 منطقه آزاد قشم 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 9,600 254,922,300 Rls. 27,900 $
58 1384 منطقه آزاد قشم 84279000 ا را به هاي كارگاهيمجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 26,990 254,041,732 Rls. 28,106 $
59 1384 منطقه آزاد قشم 95021000 عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند,حتيملبس 20,861 240,509,201 Rls. 26,495 $
60 1384 منطقه آزاد قشم 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره شده ون 5,000 227,282,224 Rls. 25,192 $
61 1384 منطقه آزاد قشم 48142000 كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز... 7,262 217,552,002 Rls. 23,878 $
62 1384 منطقه آزاد قشم 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 6,162 199,821,138 Rls. 22,031 $
63 1384 منطقه آزاد قشم 85231390 سايرنوا رهاي مغناطيسي به پهناي بيش ا ز mm5/6 مذكور 14,320 180,861,810 Rls. 20,145 $
64 1384 منطقه آزاد قشم 64059000 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده 7,032 170,266,912 Rls. 18,649 $
65 1384 منطقه آزاد قشم 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 30,448 165,858,711 Rls. 18,313 $
66 1384 منطقه آزاد قشم 85281221 ساير- تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 1,629 164,709,608 Rls. 18,393 $
67 1384 منطقه آزاد قشم 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد 54,563 159,209,757 Rls. 17,661 $
68 1384 منطقه آزاد قشم 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 2,054 157,583,969 Rls. 17,634 $
69 1384 منطقه آزاد قشم 95031000 ترنهاي برقي(همچنين ريل, علائم وسايرمتفرعات آنها)/ 13,086 151,472,072 Rls. 16,753 $
70 1384 منطقه آزاد قشم 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زآبكاري شده ). 4,862 144,872,984 Rls. 15,922 $
71 1384 منطقه آزاد قشم 34011190 سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به 29,878 144,454,432 Rls. 15,888 $
72 1384 منطقه آزاد قشم 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 3,910 143,627,985 Rls. 15,836 $
73 1384 منطقه آزاد قشم 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري ي وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 8,910 133,651,337 Rls. 14,702 $
74 1384 منطقه آزاد قشم 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 393 124,175,700 Rls. 13,790 $
75 1384 منطقه آزاد قشم 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 11,096 122,480,275 Rls. 13,602 $
76 1384 منطقه آزاد قشم 95041000 بازيهاي ويدئويي ا زنوعي كه بايك گيرنده تلويزيوني كارميكند 1,380 117,873,800 Rls. 13,100 $
77 1384 منطقه آزاد قشم 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 10,146 117,399,641 Rls. 12,990 $
78 1384 منطقه آزاد قشم 85273900 گيرنده هاي را ديوئي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,160 109,791,581 Rls. 12,108 $
79 1384 منطقه آزاد قشم 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,كشباف ياقلاب باف. 2,785 108,822,950 Rls. 12,207 $
80 1384 منطقه آزاد قشم 85203300 دستگاههاي ضبط نوا رمغناطيسي توا م شده بادستگاه پخش صوت, ا زنوع كاست, غيرمذكوردرجاي ديگر 3,755 87,603,642 Rls. 9,842 $
81 1384 منطقه آزاد قشم 95038000 بازيچه هاومدلها,توا م باموتور,غيرمذكور 7,286 85,530,882 Rls. 9,401 $
82 1384 منطقه آزاد قشم 48139000 كاغذسيگاركه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 2,646 80,915,789 Rls. 8,921 $
83 1384 منطقه آزاد قشم 95037000 بازيچه ها,عرضه شده به صورت ست (set)يامجموعه, غيرمذكور 7,102 80,659,764 Rls. 8,929 $
84 1384 منطقه آزاد قشم 34012090 ساير صابونهابه ا شكال ديگر 1,750 80,090,399 Rls. 8,822 $
85 1384 منطقه آزاد قشم 20097900 آب سيب با مقياس بريكس بيش ا ز 20 24,145 74,001,878 Rls. 8,197 $
86 1384 منطقه آزاد قشم 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 31,740 73,630,182 Rls. 8,081 $
87 1384 منطقه آزاد قشم 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 9,212 73,307,360 Rls. 8,120 $
88 1384 منطقه آزاد قشم 25262010 پوردتالك بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 15,576 65,831,780 Rls. 7,268 $
89 1384 منطقه آزاد قشم 94060090 كانكس (ساير ساختمانهاي پيش ساخته) 4,967 64,844,896 Rls. 7,117 $
90 1384 منطقه آزاد قشم 87112090 سايرموتورسيكلتهاباموتورپيستوني درونسوزتناوبي باحجم بين 50تا250CCبجزنوع دوزمانه 1,492 64,391,363 Rls. 7,057 $
91 1384 منطقه آزاد قشم 76072090 سايرورق ونوا رنازك آلومينيوم باتكيه گاه, بجزفويل لامينه مذكور 2,483 61,596,053 Rls. 6,791 $
92 1384 منطقه آزاد قشم 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 1,158 57,476,096 Rls. 6,303 $
93 1384 منطقه آزاد قشم 85281211 تلوزين رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحه پلاسما 1,835 56,389,760 Rls. 6,227 $
94 1384 منطقه آزاد قشم 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 5,456 54,249,460 Rls. 6,058 $
95 1384 منطقه آزاد قشم 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 8,378 49,253,723 Rls. 5,395 $
96 1384 منطقه آزاد قشم 20094990 آب آناناس بامقياس بريكس بيش ا ز20 بغيرا زكنستانتره آن 20,250 48,519,000 Rls. 5,400 $
97 1384 منطقه آزاد قشم 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) ساير بازيهاي روميزي... غيرمذكوردرجاي ديگ 4,847 47,650,825 Rls. 5,245 $
98 1384 منطقه آزاد قشم 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 2,033 45,220,812 Rls. 5,010 $
99 1384 منطقه آزاد قشم 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,988 43,391,253 Rls. 4,758 $
100 1384 منطقه آزاد قشم 85129090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاهي برقي روشنايي يا علامت دادن.... بجزتيغه كامل برف پاك كن 2,962 43,362,808 Rls. 4,792 $
101 1384 منطقه آزاد قشم 20094100 آب آناناس بايك مقياس بريكس كه ا ز 20 تجاوز نكند 12,642 41,870,038 Rls. 4,633 $
102 1384 منطقه آزاد قشم 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 3,960 39,259,600 Rls. 4,328 $
103 1384 منطقه آزاد قشم 94033000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 10,310 38,631,559 Rls. 4,236 $
104 1384 منطقه آزاد قشم 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 1,696 37,244,702 Rls. 4,136 $
105 1384 منطقه آزاد قشم 96138000 فندكها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 2,635 36,846,810 Rls. 4,090 $
106 1384 منطقه آزاد قشم 97019000 كولاژوپلاكهاي تزئيني همانند. 2,220 36,151,275 Rls. 3,964 $
107 1384 منطقه آزاد قشم 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 780 35,408,100 Rls. 3,900 $
108 1384 منطقه آزاد قشم 84672990 سايرا بزا ربرا ي كاركردن دردست باموتورا لكتريكي,بجزمته وا ره وغيرا زموتورا ويزبرا ي ودندا نپزشكي ودندانسازي 14,800 35,204,479 Rls. 3,919 $
109 1384 منطقه آزاد قشم 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 1,464 33,490,871 Rls. 3,719 $
110 1384 منطقه آزاد قشم 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر 388 33,481,300 Rls. 3,700 $
111 1384 منطقه آزاد قشم 91039000 ساعتهاي ديوا ري, روميزي وهماننددا را ي محرك ساعت مچي وهمانندغيربرقي. 582 32,834,151 Rls. 3,648 $
112 1384 منطقه آزاد قشم 62121000 پستان بندوسينه بند. 594 32,496,553 Rls. 3,564 $
113 1384 منطقه آزاد قشم 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر). 4,043 30,627,087 Rls. 3,355 $
114 1384 منطقه آزاد قشم 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 7,182 29,951,543 Rls. 3,288 $
115 1384 منطقه آزاد قشم 90191020 دستگاه هيدروترا پي (جكوزي ) 2,223 29,291,857 Rls. 3,224 $
116 1384 منطقه آزاد قشم 91051900 ساعتهاي شماطه ا ي (غيرا زآنهائي كه با نيروي برق كار ميكنند) 1,289 23,376,553 Rls. 2,595 $
117 1384 منطقه آزاد قشم 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشك ولايي پوشك برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذكور 2,802 23,186,958 Rls. 2,556 $
118 1384 منطقه آزاد قشم 95010000 بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير 2,208 22,420,000 Rls. 2,500 $
119 1384 منطقه آزاد قشم 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 272 20,523,126 Rls. 2,262 $
120 1384 منطقه آزاد قشم 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتيتيك غير آلي غيرمذكور 628 20,499,890 Rls. 2,257 $
121 1384 منطقه آزاد قشم 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 264 19,544,652 Rls. 2,148 $
122 1384 منطقه آزاد قشم 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زپارچه تاروپودباف غيرمذكوردرجاي دي 828 16,710,880 Rls. 1,840 $
123 1384 منطقه آزاد قشم 20093900 آب هريك ا زمركبات ديگر به تنهايي با مقياس بريكس بيش ا ز 20 6,500 16,675,362 Rls. 1,848 $
124 1384 منطقه آزاد قشم 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل 724 15,824,477 Rls. 1,742 $
125 1384 منطقه آزاد قشم 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 17 15,371,640 Rls. 1,720 $
126 1384 منطقه آزاد قشم 34013000 محصولات وفرا ورده هاي آلي تانسيوا كتيف بشكل مايع ياكرم بسته بندي برا ي خرده فروشي حتي ا گرحاوي 11,847 15,235,559 Rls. 1,682 $
127 1384 منطقه آزاد قشم 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 266 13,214,310 Rls. 1,455 $
128 1384 منطقه آزاد قشم 48232000 كاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشكل معين 300 13,024,847 Rls. 1,428 $
129 1384 منطقه آزاد قشم 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مو(بيگودي )وهمانند,غيرا زكالاي مشمول شماره 8516 1,000 12,938,400 Rls. 1,438 $
130 1384 منطقه آزاد قشم 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكور مربوط به شماره 8525 لغايت 8528 327 12,873,928 Rls. 1,412 $
131 1384 منطقه آزاد قشم 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 604 9,993,520 Rls. 1,106 $
132 1384 منطقه آزاد قشم 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وكنترل كننده سرعت موتورهاي ا لكتريكي 22 8,880,624 Rls. 976 $
133 1384 منطقه آزاد قشم 24031000 توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو 125 8,417,177 Rls. 947 $
134 1384 منطقه آزاد قشم 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 434 7,975,492 Rls. 879 $
135 1384 منطقه آزاد قشم 82051000 ا بزا رهاي دستي برا ي سورا خ كردن, حديده كردن ياقلاويزكردن. 1,125 7,974,237 Rls. 888 $
136 1384 منطقه آزاد قشم 90051000 دوربين دوچشمي 110 7,721,568 Rls. 864 $
137 1384 منطقه آزاد قشم 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 3,318 6,768,560 Rls. 760 $
138 1384 منطقه آزاد قشم 73192000 سنجاق قفلي ا زآهن ياا زفولاد. 750 6,738,750 Rls. 749 $
139 1384 منطقه آزاد قشم 73239490 سايرا شياسرميزآشپزخانه خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 298 6,474,240 Rls. 720 $
140 1384 منطقه آزاد قشم 38190010 مايع ترمز آماده 899 5,877,960 Rls. 660 $
141 1384 منطقه آزاد قشم 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 300 5,425,200 Rls. 600 $
142 1384 منطقه آزاد قشم 34011110 صابون حمام ودستشويي 358 4,887,802 Rls. 540 $
143 1384 منطقه آزاد قشم 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 30 4,456,900 Rls. 489 $
144 1384 منطقه آزاد قشم 85243900 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري كه در جاي ديگر مذكور نباشد هم چنين برا ي پخش 440 4,309,440 Rls. 480 $
145 1384 منطقه آزاد قشم 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 1,502 4,174,006 Rls. 461 $
146 1384 منطقه آزاد قشم 73191000 سوزن دوزندگي,رفوگري ياگلدوزي ا زآهن ياا زفولاد. 200 4,136,412 Rls. 460 $
147 1384 منطقه آزاد قشم 27101930 گريس 900 3,562,400 Rls. 400 $
148 1384 منطقه آزاد قشم 69139000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني(باستثناءچيني)سايرا شياءا زسرا ميك. 323 3,115,126 Rls. 343 $
149 1384 منطقه آزاد قشم 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 128 2,539,343 Rls. 280 $
150 1384 منطقه آزاد قشم 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 980 2,517,760 Rls. 280 $
151 1384 منطقه آزاد قشم 61082900 شورت وتنكه, زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 40 2,244,760 Rls. 246 $
152 1384 منطقه آزاد قشم 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 140 2,179,680 Rls. 240 $
153 1384 منطقه آزاد قشم 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زكائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيكي. 72 1,751,072 Rls. 194 $
154 1384 منطقه آزاد قشم 33069000 فرآورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غير مذكور درجاي ديگر 176 1,690,570 Rls. 187 $
155 1384 منطقه آزاد قشم 90251920 دماسنج هاي ترموكوپل دا ر 80 1,556,508 Rls. 173 $
156 1384 منطقه آزاد قشم 39191090 صفحه. ورق. نوا ر بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 23 495,837 Rls. 55 $
157 1384 منطقه آزاد قشم 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 22 464,049 Rls. 51 $
مجموع کل
601,590,163,923 ريال
مجموع کل
67,169,561 دلار
[1]