آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد انزلي" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 منطقه آزاد انزلي 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 54,451 4,839,315,087 Rls. 537,463 $
2 1384 منطقه آزاد انزلي 72084000 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 681,510 2,861,765,245 Rls. 313,790 $
3 1384 منطقه آزاد انزلي 87088010 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 219,067 1,907,826,383 Rls. 212,150 $
4 1384 منطقه آزاد انزلي 72091800 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز 5/0 mm 180,000 1,013,418,648 Rls. 114,021 $
5 1384 منطقه آزاد انزلي 94033000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 300,840 966,656,799 Rls. 106,798 $
6 1384 منطقه آزاد انزلي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي,ا حترا قي 52,704 907,322,479 Rls. 101,531 $
7 1384 منطقه آزاد انزلي 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 61,928 260,529,433 Rls. 28,514 $
8 1384 منطقه آزاد انزلي 85199200 دستگاه هاي پخش صوت جيبي,(فقط پخش صوت ) ا ز نوع كاست 2,977 114,753,107 Rls. 12,959 $
9 1384 منطقه آزاد انزلي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 1,450 95,190,514 Rls. 10,644 $
10 1384 منطقه آزاد انزلي 85182930 بلندگوي چندپارچه (Woofeer)بايابدون ووفرفرعي بهمرا ه چندبلندگو)باحدا كثروزنkg 20 4,800 89,996,963 Rls. 10,024 $
11 1384 منطقه آزاد انزلي 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, كشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,450 74,995,145 Rls. 8,307 $
12 1384 منطقه آزاد انزلي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,128 72,651,837 Rls. 8,047 $
13 1384 منطقه آزاد انزلي 84703000 ماشين هاي محاسب (غيرا زنوع ا لكترونيك ) 853 72,645,944 Rls. 8,204 $
14 1384 منطقه آزاد انزلي 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي رويه شده 2,044 70,350,786 Rls. 7,821 $
15 1384 منطقه آزاد انزلي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 925 66,486,724 Rls. 7,508 $
16 1384 منطقه آزاد انزلي 61033100 ژا كت وژا كت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زپشم ياموي نرم ( كرك ) حيوا ن 2,579 66,108,482 Rls. 7,308 $
17 1384 منطقه آزاد انزلي 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 1,648 62,676,220 Rls. 7,078 $
18 1384 منطقه آزاد انزلي 94032000 مبلهاي فلزي (غيرا زنشيمنها)غيرمذكور 9,779 59,559,551 Rls. 6,621 $
19 1384 منطقه آزاد انزلي 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 5,048 51,348,629 Rls. 5,719 $
20 1384 منطقه آزاد انزلي 61043100 ژا كت, ژا كت ورزشي زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زپشم ياموي نرم 1,550 39,174,505 Rls. 4,330 $
21 1384 منطقه آزاد انزلي 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 6,857 37,910,325 Rls. 4,242 $
22 1384 منطقه آزاد انزلي 85199900 دستگاههاي پخش صوت بدون وسيله ضبط,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 492 28,261,238 Rls. 3,192 $
23 1384 منطقه آزاد انزلي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 950 24,732,949 Rls. 2,733 $
24 1384 منطقه آزاد انزلي 62089900 تنكه, رب دوشامبر,زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 732 24,503,471 Rls. 2,710 $
25 1384 منطقه آزاد انزلي 61033900 ژا كت وژا كت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 1,464 24,146,857 Rls. 2,671 $
26 1384 منطقه آزاد انزلي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 1,044 24,096,644 Rls. 2,678 $
27 1384 منطقه آزاد انزلي 61031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 750 21,614,734 Rls. 2,389 $
28 1384 منطقه آزاد انزلي 90251990 ساير دماسنج ها آذرسنجها توا م نشده با ساير آلات غيرمذكور درجاي ديگر 295 19,464,553 Rls. 2,190 $
29 1384 منطقه آزاد انزلي 61091000 تيشرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف, ا زپنبه 1,261 18,112,253 Rls. 2,016 $
30 1384 منطقه آزاد انزلي 61046900 شلوا رحتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يادخترا نه, كشباف ا زسايرموا دنسجي غيرمذكور 763 17,216,050 Rls. 1,904 $
31 1384 منطقه آزاد انزلي 61052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي. 400 16,777,220 Rls. 1,854 $
32 1384 منطقه آزاد انزلي 94021000 صندليهاي دندا نپزشكي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 97 16,569,198 Rls. 1,854 $
33 1384 منطقه آزاد انزلي 61046200 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زپنبه 610 14,884,663 Rls. 1,666 $
34 1384 منطقه آزاد انزلي 62046200 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,شلوا ركوتاه, زنانه يادخترا نه, ا زپنبه. 300 14,204,387 Rls. 1,570 $
35 1384 منطقه آزاد انزلي 95039000 سايربازيچه هاي غيرمذكور 330 14,065,715 Rls. 1,563 $
36 1384 منطقه آزاد انزلي 62063000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زپنبه:. 217 8,890,954 Rls. 1,002 $
37 1384 منطقه آزاد انزلي 61109000 پيرا هن يقه ا سكي,پولوور,جليقه وهمانند,كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 385 8,791,175 Rls. 972 $
38 1384 منطقه آزاد انزلي 62034200 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا روشلوا رمردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 530 8,730,126 Rls. 977 $
39 1384 منطقه آزاد انزلي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 300 8,474,663 Rls. 941 $
40 1384 منطقه آزاد انزلي 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو ,و غيره (غيرا زموخشك كن ) 645 8,277,992 Rls. 935 $
41 1384 منطقه آزاد انزلي 61099000 تيشرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 135 6,389,254 Rls. 716 $
42 1384 منطقه آزاد انزلي 65069900 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 371 5,209,211 Rls. 577 $
43 1384 منطقه آزاد انزلي 61151900 جورا ب شلوا ري, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 107 4,819,723 Rls. 533 $
44 1384 منطقه آزاد انزلي 61034200 شلوا روشلوا رسرهم, نيم شلوا روشلوا رخيلي كوتاه, مردا نه ياپسرا نه, كشباف ياقلاب باف ا زپنبه 208 4,357,029 Rls. 482 $
45 1384 منطقه آزاد انزلي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك 288 2,915,186 Rls. 323 $
46 1384 منطقه آزاد انزلي 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگرگفته نشده باشد. 63 2,388,190 Rls. 264 $
47 1384 منطقه آزاد انزلي 94034000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 398 2,236,842 Rls. 250 $
48 1384 منطقه آزاد انزلي 62111100 لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه. 60 1,980,983 Rls. 219 $
49 1384 منطقه آزاد انزلي 62089100 تنكه, رب دوشامبر,وا شياءهمانندزنانه يادخترا نه, ا زپنبه. 25 1,097,197 Rls. 124 $
50 1384 منطقه آزاد انزلي 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زكائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيكي. 30 1,075,559 Rls. 119 $
51 1384 منطقه آزاد انزلي 82141010 مدا دترا ش وتيغه 50 1,001,382 Rls. 111 $
52 1384 منطقه آزاد انزلي 61041200 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 33 866,794 Rls. 96 $
53 1384 منطقه آزاد انزلي 62045300 دا من ودا من شلوا ري ا زا لياف سنتتيك. 17 701,733 Rls. 78 $
54 1384 منطقه آزاد انزلي 40169200 مدا د پاك كن ا زكائوچوي ولكانيزه 30 417,243 Rls. 46 $
55 1384 منطقه آزاد انزلي 84819090 سايرشيرووسايل همانندبرا ي لوله.... بجزمغزي شيرالات بهدا شتي ومكانيزم پلاستيكي شيرالات اهرمي 85 320,593 Rls. 36 $
مجموع کل
14,088,274,567 ريال
مجموع کل
1,562,870 دلار
[1]