آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 مصر 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,512,000 33,305,981,561 Rls. 3,682,322 $
2 1384 مصر 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 514,780 16,247,581,231 Rls. 1,805,688 $
3 1384 مصر 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 1,998,000 11,442,129,328 Rls. 1,269,110 $
4 1384 مصر 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت 639,834 7,236,687,350 Rls. 797,819 $
5 1384 مصر 82121090 سايرتيغ سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 159,437 5,367,047,310 Rls. 592,905 $
6 1384 مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فكن ها 242,659 4,836,409,986 Rls. 535,616 $
7 1384 مصر 84151010 كولرگازي دوتكه (split unit ) 87,625 2,289,115,405 Rls. 264,993 $
8 1384 مصر 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 720,000 1,920,577,120 Rls. 210,198 $
9 1384 مصر 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 148,500 1,889,292,968 Rls. 211,401 $
10 1384 مصر 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 115,000 1,683,819,588 Rls. 185,183 $
11 1384 مصر 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن يانشستن خاك, سنگ و.... 4,160 1,596,957,215 Rls. 177,341 $
12 1384 مصر 27131200 كك نفت تكليس شده 448,500 1,494,718,838 Rls. 165,016 $
13 1384 مصر 90314900 سايرآلات ووسايل ا پتيكي برا ي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 179 1,363,683,792 Rls. 151,073 $
14 1384 مصر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 123,600 1,304,335,550 Rls. 145,272 $
15 1384 مصر 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 45,000 927,225,622 Rls. 103,082 $
16 1384 مصر 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 37,673 911,788,000 Rls. 102,714 $
17 1384 مصر 85281219 سايردستگاهها گيرنده تلويزيونيرنگي30 ا ينچ و كمتربجزبا صفحه پلاسماوLCD 25,600 891,198,000 Rls. 99,000 $
18 1384 مصر 34021310 ا لكل چرب ا توكسيله 14,000 888,931,138 Rls. 97,695 $
19 1384 مصر 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذكور 4,850 888,287,025 Rls. 98,644 $
20 1384 مصر 38011000 گرا فيت مصنوعي 189,750 867,100,000 Rls. 97,263 $
21 1384 مصر 41062100 چرم و پوست موكنده ا زبز و بزغاله به حالت مرطوب 14,690 841,795,520 Rls. 92,597 $
22 1384 مصر 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن وتنظيم رشد نباتات تكنيكال غيرمذكور 81,000 828,843,108 Rls. 92,972 $
23 1384 مصر 24031000 توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو 36,250 789,525,000 Rls. 86,933 $
24 1384 مصر 39259000 سايرلوا زم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 7,690 466,891,699 Rls. 51,743 $
25 1384 مصر 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 24,016 439,016,436 Rls. 49,147 $
26 1384 مصر 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 8,500 427,444,203 Rls. 49,513 $
27 1384 مصر 94036000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,910 405,024,840 Rls. 45,320 $
28 1384 مصر 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي 199,000 395,207,428 Rls. 43,837 $
29 1384 مصر 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 2,000 380,970,488 Rls. 41,869 $
30 1384 مصر 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص بيش ا ز5/0گرم درcm3مكعب وليحدا كثرا ز8/0گرم درسانتيمتر مكعب غيرمذكوردرجاي ديگر 28,200 300,704,481 Rls. 33,187 $
31 1384 مصر 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 289,106,839 Rls. 32,252 $
32 1384 مصر 83014000 قفل مغزي وكلونيا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 19,825 259,470,537 Rls. 28,767 $
33 1384 مصر 35061000 محصولات ا زهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي 12,008 256,018,505 Rls. 28,193 $
34 1384 مصر 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 10,012 209,815,306 Rls. 22,963 $
35 1384 مصر 21011200 فرآورده ها برا ساس عصاره , ا سانس ها يا كنسانتره ها يا برا ساس قهوه 6,000 170,409,800 Rls. 19,240 $
36 1384 مصر 72151000 ميله هاا زفولادغير ممزوج,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 22,000 166,762,603 Rls. 18,289 $
37 1384 مصر 94016100 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي رويه شده 3,070 93,790,321 Rls. 10,441 $
38 1384 مصر 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,812 89,122,699 Rls. 9,990 $
39 1384 مصر 96149000 چوب سيگاربرگ وچوب سيگاروا جزا ءوقطعات آنها,ا جزا ءوقطعات پيپ. 1,900 68,900,040 Rls. 7,620 $
40 1384 مصر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,945 62,152,367 Rls. 6,955 $
41 1384 مصر 85372010 تابلوهاو..مجهزبه دوياچنددستگاه ش 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحدا كثر5/72 3 27,192,154 Rls. 3,023 $
42 1384 مصر 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 280 17,000,000 Rls. 1,909 $
43 1384 مصر 84849090 سايروا شرها ودرزگيرهاغيرمذكور 1 15,463,622 Rls. 1,724 $
44 1384 مصر 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 400 14,069,420 Rls. 1,551 $
45 1384 مصر 69089090 كاشيوچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق ياديوا رورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگر 300 13,784,015 Rls. 1,549 $
46 1384 مصر 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 100 13,097,961 Rls. 1,439 $
47 1384 مصر 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلونيا زفلزا ت معمولي. 921 12,666,086 Rls. 1,410 $
مجموع کل
104,407,112,505 ريال
مجموع کل
11,576,766 دلار
[1]