آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 مراکش 25102000 فسفات كلسيم طبيعي آسياب شده, فسفات آلومينوكلسيك آسياب شده 208,788,396 139,992,983,621 Rls. 15,494,439 $
2 1384 مراکش 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 33,227,779 136,816,931,269 Rls. 15,060,242 $
3 1384 مراکش 31031000 سوپرفسفات ها 29,990,000 60,569,603,400 Rls. 6,678,016 $
4 1384 مراکش 28092090 سايرا سيدهاي پلي فسفريك وا سيد فسفريك غيرمذكور 10,430,315 41,366,177,787 Rls. 4,612,642 $
5 1384 مراکش 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 11,787 568,238,563 Rls. 63,061 $
6 1384 مراکش 68139000 ا شياءا زموا دسايش (باستثناءترمزها...),كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست ا زپنبه نسوز... 49,951 542,625,132 Rls. 59,546 $
7 1384 مراکش 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,000 259,947,023 Rls. 28,644 $
8 1384 مراکش 87083110 برا ي سوا ري . سوا ري وا نت و ترا كتور كشاورزي 25,887 207,984,561 Rls. 23,102 $
9 1384 مراکش 87089311 كلاچ برا ي سوا ري سوا ري كاري وا نت و ترا كتور كشاورزي 15,384 159,007,518 Rls. 17,546 $
10 1384 مراکش 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75KVA 1,000 111,231,000 Rls. 12,329 $
11 1384 مراکش 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 9,000 86,649,008 Rls. 9,548 $
12 1384 مراکش 39241010 ظروف ملامين 943 32,866,686 Rls. 3,671 $
13 1384 مراکش 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 2,000 19,255,335 Rls. 2,122 $
14 1384 مراکش 25232900 سايرسيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 27,283 11,126,162 Rls. 1,237 $
مجموع کل
380,744,627,065 ريال
مجموع کل
42,066,145 دلار
[1]