آمار کل " واردات از" کشور "ليختن اشتاين" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 ليختن اشتاين 72139110 به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 5,391,838 24,984,221,767 Rls. 2,778,409 $
2 1384 ليختن اشتاين 52010010 پنبه با طول تاربلند وبالاتر حلاجي نشده ياشانه نزده 1,643,834 20,808,919,862 Rls. 2,325,254 $
3 1384 ليختن اشتاين 72283000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده. 517,850 3,811,913,680 Rls. 419,636 $
4 1384 ليختن اشتاين 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 403,771 1,787,086,303 Rls. 195,983 $
5 1384 ليختن اشتاين 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 6,108 1,781,894,462 Rls. 200,732 $
6 1384 ليختن اشتاين 84819020 مكانيزم شير ا زنوع پلاستيكي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 1,289 1,307,663,604 Rls. 147,309 $
7 1384 ليختن اشتاين 76081000 لوله ا زآلومينيوم, غيرممزوج. 33,958 979,447,554 Rls. 107,857 $
8 1384 ليختن اشتاين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاو,...بجزمبلهابرا ي تجهيزا ت سردكننده وقطعات چيلرهاي جذبي 21,216 710,677,322 Rls. 77,942 $
9 1384 ليختن اشتاين 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 1,173 488,758,725 Rls. 54,355 $
10 1384 ليختن اشتاين 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفرآورده هابرا ي زدودن رنگ ياو 1,550 226,888,925 Rls. 24,832 $
11 1384 ليختن اشتاين 32089010 لاكها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي 1,000 124,204,996 Rls. 14,012 $
12 1384 ليختن اشتاين 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,بست موجدا ر...,ا زآهن ياا زفولاد. 4,399 115,764,406 Rls. 12,687 $
13 1384 ليختن اشتاين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 103 115,356,929 Rls. 12,995 $
14 1384 ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 5,539 48,097,070 Rls. 5,271 $
15 1384 ليختن اشتاين 38101090 خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ا ز فلز وسايرموا د 465 41,754,070 Rls. 4,602 $
مجموع کل
57,332,649,676 ريال
مجموع کل
6,381,876 دلار
[1]