آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 لهستان 72085210 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت از10ميليمتر تجاوز نكند 37,199,735 348,927,135,605 Rls. 38,682,772 $
2 1384 لهستان 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 13,916,920 130,043,785,354 Rls. 14,352,035 $
3 1384 لهستان 84335110 كمباين ( ماشين بردا شت ) مخصوص گندم 958,900 103,703,955,600 Rls. 11,522,664 $
4 1384 لهستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 202,320 52,017,279,508 Rls. 5,716,813 $
5 1384 لهستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 396,836 43,962,720,452 Rls. 4,885,566 $
6 1384 لهستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 173,896 39,311,888,274 Rls. 4,389,488 $
7 1384 لهستان 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ) 600,481 19,142,062,514 Rls. 2,117,658 $
8 1384 لهستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 61,010 17,550,611,452 Rls. 1,955,914 $
9 1384 لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتوربه ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 86,650 16,770,453,140 Rls. 1,863,472 $
10 1384 لهستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,198,110 15,133,331,047 Rls. 1,667,200 $
11 1384 لهستان 72191100 فولادزنگ نزن گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 1,139,349 14,258,084,802 Rls. 1,575,653 $
12 1384 لهستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,999,875 9,421,430,663 Rls. 1,038,176 $
13 1384 لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 300,033 8,363,429,697 Rls. 928,138 $
14 1384 لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د 291,905 7,910,901,123 Rls. 876,884 $
15 1384 لهستان 87087011 چرخ ها برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 178,285 7,373,513,371 Rls. 808,927 $
16 1384 لهستان 84295121 لودرنو-سايرلودرها 121,880 7,347,147,624 Rls. 817,076 $
17 1384 لهستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي 3,351 7,313,330,072 Rls. 817,124 $
18 1384 لهستان 87083910 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 27,773 6,869,808,754 Rls. 767,704 $
19 1384 لهستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 21,522 6,074,616,927 Rls. 682,108 $
20 1384 لهستان 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن وتنظيم رشد نباتات تكنيكال غيرمذكور 191,900 6,034,932,821 Rls. 671,145 $
21 1384 لهستان 68042210 سايرساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 206,775 5,931,496,342 Rls. 653,120 $
22 1384 لهستان 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غيرا زا شكال مربع يامستطيل, غيرمذكور 17,564 5,375,939,660 Rls. 589,144 $
23 1384 لهستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 20,983 5,146,731,700 Rls. 571,542 $
24 1384 لهستان 85462012 مقره توخالي بدون قطعات فلزي مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 132كيلووا ت به بالا 130,595 4,634,492,549 Rls. 513,085 $
25 1384 لهستان 84291121 بلدوزرنو- ساير بلدوزرها 81,500 4,381,175,636 Rls. 487,230 $
26 1384 لهستان 76129090 چليك وبشكه... ا زآلومينيوم غيرمذكور)باستثناي گازهاي فشرده يامايع شده به گنجايش حدا كثر 84,350 3,646,001,873 Rls. 401,321 $
27 1384 لهستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 2,290 3,599,652,424 Rls. 394,482 $
28 1384 لهستان 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 30,000 3,212,743,231 Rls. 355,313 $
29 1384 لهستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 14,000 3,198,224,665 Rls. 359,109 $
30 1384 لهستان 90339000 سايرقطعات ومتفرعات كه در جاي ديگر گفته نشده براي ماشين ها ، وسايل ، دستگاههاي فصل 90 226 3,107,066,395 Rls. 347,273 $
31 1384 لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 954 3,103,034,014 Rls. 345,169 $
32 1384 لهستان 68061000 پشم بدست آمده ا زجوش, بدست آمده ا زصخره, غيره (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده, ورق يارول. 147,654 2,993,141,750 Rls. 337,815 $
33 1384 لهستان 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,533 2,462,722,380 Rls. 273,879 $
34 1384 لهستان 85399090 سايرقطعات برا ي لامپ ولوله برقي رشته اي يا... بجز سر پيچ با سايز 27Eبرا ي لامپ رشته اي 9,454 2,394,953,506 Rls. 265,789 $
35 1384 لهستان 84133010 پمپ ا نژكتور 10,998 2,364,766,573 Rls. 262,693 $
36 1384 لهستان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه (ا زجمله پشم شيشه ). 67,213 2,039,740,970 Rls. 227,339 $
37 1384 لهستان 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي پستهاي فشارقوي ا ز 132 كيلووا ت به بالا 60,495 2,024,418,904 Rls. 222,610 $
38 1384 لهستان 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون باحدا كثر10%وزن كل ا لياف ا زمكانيكيي 311,841 1,612,150,290 Rls. 181,120 $
39 1384 لهستان 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور 8,667 1,598,037,424 Rls. 177,802 $
40 1384 لهستان 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص بيش ا ز5/0گرم درcm3مكعب وليحدا كثرا ز8/0گرم درسانتيمتر مكعب غيرمذكوردرجاي ديگر 296,483 1,565,399,723 Rls. 173,829 $
41 1384 لهستان 68042220 سايرساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )شده 56,735 1,542,605,709 Rls. 170,622 $
42 1384 لهستان 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي- jet-ski 5,372 1,501,377,712 Rls. 165,916 $
43 1384 لهستان 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 245 1,483,478,000 Rls. 163,775 $
44 1384 لهستان 39219010 نوار لبه وروكش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئيد ويا اوره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه) 91,692 1,456,519,656 Rls. 161,180 $
45 1384 لهستان 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا زا يمان 51,435 1,366,751,541 Rls. 151,555 $
46 1384 لهستان 82079000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي ا بزا رآلات دستي ياماشين ا فزا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,234 1,230,187,755 Rls. 137,359 $
47 1384 لهستان 38123010 آنتي ا كسيدا نها 32,000 1,211,562,000 Rls. 135,539 $
48 1384 لهستان 68043000 سنگ برا ي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست. 37,278 1,115,172,259 Rls. 123,059 $
49 1384 لهستان 24022000 سيگار حاوي توتون 14,920 1,088,589,294 Rls. 120,283 $
50 1384 لهستان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 52,165 1,003,071,482 Rls. 110,935 $
51 1384 لهستان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 32,249 956,869,195 Rls. 106,213 $
52 1384 لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوزترا كمي/ا حترا قي براي وسايل نقليه فصل 87 بجزگازسوز وتراكتورهاي8701 15,444 844,533,423 Rls. 93,994 $
53 1384 لهستان 84595100 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-knee),برا ي فلزا ت باكنترل شماره ا ي 4,800 809,203,645 Rls. 90,912 $
54 1384 لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 690 764,652,463 Rls. 85,335 $
55 1384 لهستان 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%ا كسيدمنيزيم, ا كسيدكلسيم, ا كسيدكرم. 71,372 746,392,091 Rls. 81,922 $
56 1384 لهستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري كه كمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذكور 1,940 734,463,971 Rls. 82,943 $
57 1384 لهستان 90321000 ترموستات 5,916 722,960,624 Rls. 79,956 $
58 1384 لهستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ) 4,300 706,278,850 Rls. 78,432 $
59 1384 لهستان 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 105,928 665,138,399 Rls. 74,454 $
60 1384 لهستان 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز10مگاوا ت 5,000 645,216,720 Rls. 71,834 $
61 1384 لهستان 85362010 كليدهاي ا توماتيك 13,200 554,601,685 Rls. 61,234 $
62 1384 لهستان 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 99,468 527,573,671 Rls. 58,763 $
63 1384 لهستان 85361030 فيوز فشنگي 9,600 484,512,757 Rls. 53,445 $
64 1384 لهستان 72122000 آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده باپهناي كمترا ز600mmآبكاري ياا ندودشده باروي به طريق ا لكتروليت 39,983 466,990,412 Rls. 51,368 $
65 1384 لهستان 85129090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاهي برقي روشنايي يا علامت دادن.... بجزتيغه كامل برف پاك كن 4,115 465,161,132 Rls. 51,094 $
66 1384 لهستان 40116190 سايرلاستيك رويي چرخ بادي نو,برا ي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخلي 20,966 460,368,039 Rls. 51,791 $
67 1384 لهستان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 54,000 457,310,030 Rls. 50,688 $
68 1384 لهستان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 10,000 451,532,620 Rls. 50,803 $
69 1384 لهستان 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 25,546 419,449,659 Rls. 46,067 $
70 1384 لهستان 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه (ا زجمله پشم شيشه ). 13,469 410,712,672 Rls. 45,879 $
71 1384 لهستان 39204340 فيلم ا سترچ 20,004 403,317,161 Rls. 44,639 $
72 1384 لهستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 98,110 402,518,692 Rls. 44,179 $
73 1384 لهستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 640 388,980,667 Rls. 43,374 $
74 1384 لهستان 28441000 ا ورا نيم طبيعي و تركيبات آن , و غيره 780 386,568,936 Rls. 43,006 $
75 1384 لهستان 84143020 كمپرسورهاي برودتي باگازغيرفريوني(سازگار بالايه ا وزون)باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار (75/0 كيلووات) 4,230 380,971,230 Rls. 42,278 $
76 1384 لهستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 15,000 380,210,306 Rls. 41,644 $
77 1384 لهستان 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 7,170 370,343,286 Rls. 41,158 $
78 1384 لهستان 84241000 دستگاههاي آتش نشان 112 343,000,000 Rls. 37,767 $
79 1384 لهستان 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 3,500 336,178,978 Rls. 37,416 $
80 1384 لهستان 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 1,010 333,484,890 Rls. 36,858 $
81 1384 لهستان 85362030 كليدهاي حفاظت جان 1,670 327,204,468 Rls. 36,860 $
82 1384 لهستان 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازكردن, تاكردن, برش دا دن.... پارچه 16,800 325,870,937 Rls. 36,216 $
83 1384 لهستان 28399000 ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 20,000 291,533,300 Rls. 32,801 $
84 1384 لهستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي,ا حترا قي 6,277 290,971,320 Rls. 32,112 $
85 1384 لهستان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,160 286,367,644 Rls. 31,841 $
86 1384 لهستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآلياژهاي مس. 779 285,500,000 Rls. 31,360 $
87 1384 لهستان 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر). 21,244 284,595,062 Rls. 31,399 $
88 1384 لهستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات )مخصوصاً طراحي شده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 40,000 274,154,735 Rls. 30,571 $
89 1384 لهستان 85399010 كلاهك (پيچ ) با سايزE 27 جهت لامپ رشته ا ي 4,085 271,752,304 Rls. 30,201 $
90 1384 لهستان 40021900 كائوچوي ا ستيرن- بوتادين; كائوچوي ا ستيرن- بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,500 260,151,610 Rls. 28,870 $
91 1384 لهستان 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا يولتاژمساوي يابيش ا ز5/27 WKبجزسكسيونرودژنكتور 1,420 254,758,752 Rls. 28,354 $
92 1384 لهستان 85072010 ا ز نوع سربسته (sealed) 20,104 252,094,469 Rls. 27,785 $
93 1384 لهستان 94033000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,000 251,939,332 Rls. 28,305 $
94 1384 لهستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 18,680 249,234,371 Rls. 28,054 $
95 1384 لهستان 85362040 كليدهاي حفاظت موتوري 1,569 242,058,910 Rls. 27,195 $
96 1384 لهستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 1,440 229,894,600 Rls. 25,352 $
97 1384 لهستان 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 17,500 226,660,770 Rls. 25,235 $
98 1384 لهستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن... موا دآبگون ياپودربرا ي كشاورزي... 3,620 222,502,656 Rls. 24,499 $
99 1384 لهستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 2,296 213,629,996 Rls. 23,515 $
100 1384 لهستان 82090000 پولك, قلم... برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زكربورهاي فلزي ياسرمت. 88 204,112,245 Rls. 23,027 $
101 1384 لهستان 90322000 مانوستات 2,955 203,372,854 Rls. 22,427 $
102 1384 لهستان 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 14 195,591,041 Rls. 21,849 $
103 1384 لهستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 3,200 190,501,422 Rls. 21,202 $
104 1384 لهستان 70132120 سايرليوا ن غيرا زشيشه سرا ميك ا زكريستال سرب دا رساخته شده به صورت ماشينيباكليشه يابگونه ا ي ديگرتزئين شده 11,656 187,807,440 Rls. 21,130 $
105 1384 لهستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي,... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,990 184,688,795 Rls. 20,229 $
106 1384 لهستان 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 2,915 179,679,608 Rls. 19,736 $
107 1384 لهستان 94034000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 7,047 169,581,319 Rls. 18,978 $
108 1384 لهستان 84481110 دا بي ژا كارد 7,900 160,179,041 Rls. 17,802 $
109 1384 لهستان 28459000 سايرا يزوتوپ هاوتركيبات غيرا لي وآلي آنها , غير مذكور در جاي ديگر 60 154,706,867 Rls. 17,019 $
110 1384 لهستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 8,000 148,201,351 Rls. 16,481 $
111 1384 لهستان 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانندغير مذكور در جاي ديگر 58 139,800,030 Rls. 15,493 $
112 1384 لهستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 211 137,459,168 Rls. 15,126 $
113 1384 لهستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,194 134,108,177 Rls. 14,857 $
114 1384 لهستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي برا ي مصارف فني مذكوردرياددا شت 7ا ين فصل غيرمذكوردرجايديگرباشند 455 132,914,818 Rls. 14,600 $
115 1384 لهستان 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 488 119,389,920 Rls. 13,359 $
116 1384 لهستان 84388000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 950 112,648,525 Rls. 12,605 $
117 1384 لهستان 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 238 103,417,788 Rls. 11,491 $
118 1384 لهستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبيحجميبجزتلمبه هايرفت وبرگشتيا زنوع پيستوني وياديافرا گمي 760 102,755,930 Rls. 11,458 $
119 1384 لهستان 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 3,000 100,024,740 Rls. 11,124 $
120 1384 لهستان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 2,236 96,625,517 Rls. 10,746 $
121 1384 لهستان 31059090 سايركودهاغيرمذكور 21,000 96,184,594 Rls. 10,525 $
122 1384 لهستان 85043310 ترا نسفورماتور جريان 679 93,149,904 Rls. 10,203 $
123 1384 لهستان 84481190 سايرماشين كپي بردا ريپانچ كننده يابسته بنديكارت ا زپانچ برا ي8447، 8446، 8445، 8444 3,700 92,799,712 Rls. 10,313 $
124 1384 لهستان 70161000 مكعب بزرگ, كوچك وسايرشيشه آلات, برا ي تزئين. 19,565 89,551,562 Rls. 9,819 $
125 1384 لهستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور 25 89,495,340 Rls. 9,961 $
126 1384 لهستان 95061100 ا سكي روي برف 694 87,896,052 Rls. 9,688 $
127 1384 لهستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 180 82,852,900 Rls. 9,101 $
128 1384 لهستان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 850 81,850,000 Rls. 8,991 $
129 1384 لهستان 85352120 دژنكتوربراي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلووات 388 69,550,087 Rls. 7,658 $
130 1384 لهستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 4 60,822,116 Rls. 6,727 $
131 1384 لهستان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 224 60,819,600 Rls. 6,761 $
132 1384 لهستان 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 940 59,117,212 Rls. 6,482 $
133 1384 لهستان 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي غيرمذكور 10 58,140,466 Rls. 6,404 $
134 1384 لهستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 18,750 54,417,558 Rls. 6,100 $
135 1384 لهستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM)وغير 14 54,247,247 Rls. 6,038 $
136 1384 لهستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 180 53,729,192 Rls. 5,888 $
137 1384 لهستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,200 48,760,230 Rls. 5,424 $
138 1384 لهستان 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكيكه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 117 48,477,673 Rls. 5,457 $
139 1384 لهستان 85044020 شارژر باطري 46 48,455,740 Rls. 5,330 $
140 1384 لهستان 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندا زه گيري باقابليت تجهيز باا نها,بجزتلمبه دستي پزشكي 528 46,139,870 Rls. 5,078 $
141 1384 لهستان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 500 45,116,132 Rls. 4,947 $
142 1384 لهستان 84484900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگيتاروپود(looms),غيرمذكوردرجاي ديگر 60 44,818,102 Rls. 4,914 $
143 1384 لهستان 40169500 ا شياء قابل بادكردن , ا زكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 30 44,700,000 Rls. 5,014 $
144 1384 لهستان 28444000 عناصر را ديوا كتيو /ا يزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره 1 42,582,919 Rls. 4,660 $
145 1384 لهستان 85184000 تقويت كننده برقي فركانس قابل شنوا ئي 43 38,350,232 Rls. 4,245 $
146 1384 لهستان 39202050 نوا ردرزبندي پاكت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن 198 36,533,299 Rls. 4,058 $
147 1384 لهستان 98870443 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%وبيشتربجزموتورگيربكس ا كسل و 29 33,412,821 Rls. 3,709 $
148 1384 لهستان 90178000 ساير آلات 1 30,979,659 Rls. 3,397 $
149 1384 لهستان 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19 26,559,590 Rls. 2,928 $
150 1384 لهستان 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 200 25,658,452 Rls. 2,842 $
151 1384 لهستان 84821000 بلبرينگ. 646 25,245,920 Rls. 2,787 $
152 1384 لهستان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 400 23,602,055 Rls. 2,633 $
153 1384 لهستان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي ( T0H0U) 43 22,499,526 Rls. 2,467 $
154 1384 لهستان 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 530 20,870,368 Rls. 2,341 $
155 1384 لهستان 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده. 40 16,282,417 Rls. 1,832 $
156 1384 لهستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 67 15,953,855 Rls. 1,761 $
157 1384 لهستان 82076000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي صيقليكردن جدا ردا خلييابرقوزدن. 20 15,677,374 Rls. 1,716 $
158 1384 لهستان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 800 12,413,692 Rls. 1,364 $
159 1384 لهستان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 800 11,249,650 Rls. 1,239 $
160 1384 لهستان 94021000 صندليهاي دندا نپزشكي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 400 10,927,418 Rls. 1,218 $
161 1384 لهستان 73182300 ميخ پرچ. 30 10,344,263 Rls. 1,140 $
162 1384 لهستان 85369030 ترمينال ريلي 39 8,814,000 Rls. 976 $
163 1384 لهستان 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي كمكي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 100 7,429,805 Rls. 825 $
164 1384 لهستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 17 4,646,074 Rls. 518 $
165 1384 لهستان 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل 13 3,767,029 Rls. 413 $
166 1384 لهستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 300 889,000 Rls. 100 $
167 1384 لهستان 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,بست موجدا ر...,ا زآهن ياا زفولاد. 25 232,317 Rls. 26 $
168 1384 لهستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 15 133,624 Rls. 15 $
مجموع کل
971,095,708,900 ريال
مجموع کل
107,623,151 دلار
[1]