آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 لبنان 31031000 سوپرفسفات ها 87,748,545 179,351,439,456 Rls. 19,850,064 $
2 1384 لبنان 87041090 سايردا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 951,200 40,905,665,453 Rls. 4,520,507 $
3 1384 لبنان 38082010 قارچ كشها آماده برا ي خرده فروشيي 37,800 23,975,578,900 Rls. 2,639,029 $
4 1384 لبنان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 279,685 8,881,064,818 Rls. 974,151 $
5 1384 لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 17,576 7,009,620,875 Rls. 781,494 $
6 1384 لبنان 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن وتنظيم رشد نباتات تكنيكال غيرمذكور 111,260 4,371,526,205 Rls. 479,439 $
7 1384 لبنان 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 25,000 3,515,411,360 Rls. 390,818 $
8 1384 لبنان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب بجزظروف باپوشش سربي ضد پرتو,براي حمل يا نگهداري مواد راديواكتيو 177,478 3,230,151,118 Rls. 356,678 $
9 1384 لبنان 29291000 ا يزوسيانات ها 108,583 2,435,074,682 Rls. 271,848 $
10 1384 لبنان 35079000 آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 30,000 2,126,149,760 Rls. 235,557 $
11 1384 لبنان 39219010 نوار لبه وروكش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئيد ويا اوره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه) 95,379 2,106,002,517 Rls. 233,051 $
12 1384 لبنان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 76,758 1,836,928,563 Rls. 205,475 $
13 1384 لبنان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 9,710 1,629,280,091 Rls. 179,588 $
14 1384 لبنان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 52,500 1,394,410,604 Rls. 153,951 $
15 1384 لبنان 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم (npk) 204,000 1,388,645,479 Rls. 153,601 $
16 1384 لبنان 39191090 صفحه. ورق. نوا ر بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 4,000 1,330,732,309 Rls. 148,387 $
17 1384 لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 341 1,240,464,367 Rls. 138,246 $
18 1384 لبنان 31059090 سايركودهاغيرمذكور 21,000 1,162,792,578 Rls. 130,636 $
19 1384 لبنان 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع ا لكترونيكي و مجموعه ميكرومدا رهاي ا لكترونيكي 171 1,080,788,844 Rls. 119,865 $
20 1384 لبنان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي ياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 796 1,020,439,938 Rls. 111,967 $
21 1384 لبنان 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 28,046 997,709,938 Rls. 110,256 $
22 1384 لبنان 39219020 ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز 2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 92,600 965,030,483 Rls. 106,341 $
23 1384 لبنان 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر 12,000 938,236,991 Rls. 104,504 $
24 1384 لبنان 85041020 ا لكترونيكي 11 734,658,649 Rls. 82,695 $
25 1384 لبنان 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوادهي بالاترا ز CFM 600 6,000 731,675,571 Rls. 81,624 $
26 1384 لبنان 84151010 كولرگازي دوتكه (split unit ) 12,720 718,104,740 Rls. 80,074 $
27 1384 لبنان 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 24,750 694,394,295 Rls. 76,260 $
28 1384 لبنان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 65 662,261,451 Rls. 73,847 $
29 1384 لبنان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 2,750 609,441,057 Rls. 67,082 $
30 1384 لبنان 87071010 برا ي سوا ري و سوا ري كار 16,650 609,296,876 Rls. 68,173 $
31 1384 لبنان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 4,536 583,155,680 Rls. 65,812 $
32 1384 لبنان 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 11 526,811,159 Rls. 58,416 $
33 1384 لبنان 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتي تاشده 14,000 526,154,900 Rls. 59,225 $
34 1384 لبنان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 2,178 511,412,561 Rls. 56,292 $
35 1384 لبنان 96170000 فلاسك وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين قطعات آنها(غيرا زشيشه يدكي دا خلي) 8,250 427,325,724 Rls. 47,036 $
36 1384 لبنان 87084090 سايرجعبه دنده هابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري. سوا ري. كاري. وا نت وترا كتوركشاورزي 3,600 414,718,409 Rls. 45,699 $
37 1384 لبنان 84371000 ماشين برا ي پاك كردن, جوركردن يادرجه بندي كردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 1,850 406,691,077 Rls. 44,672 $
38 1384 لبنان 34053000 جلاها ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي جلاها برا ي فلزا ت ) 5,141 389,942,525 Rls. 43,414 $
39 1384 لبنان 39201040 چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ نشده 20,000 383,034,020 Rls. 42,073 $
40 1384 لبنان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف بزك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 6,250 376,532,172 Rls. 41,445 $
41 1384 لبنان 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 254 374,164,968 Rls. 41,150 $
42 1384 لبنان 48231200 كاغذ خود چسب بصورت نوا ر يارول خودچسب 3,485 360,340,965 Rls. 40,250 $
43 1384 لبنان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 24,006 355,109,000 Rls. 40,062 $
44 1384 لبنان 90278020 دستگاه سل كانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 717 332,718,140 Rls. 37,536 $
45 1384 لبنان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,700 330,449,805 Rls. 36,603 $
46 1384 لبنان 91011900 ساعت مچي غيرمذكوربابرق وحتي توا م بايك زمان شمار,باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت 1,252 328,714,175 Rls. 36,182 $
47 1384 لبنان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 11,000 324,683,493 Rls. 36,084 $
48 1384 لبنان 90183935 ميكروست (infusion set with buret) 2,800 324,522,100 Rls. 36,050 $
49 1384 لبنان 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 9,384 322,706,230 Rls. 35,812 $
50 1384 لبنان 84082090 موتورپيستوني درونسوزترا كمي/ا حترا قي براي وسايل نقليه فصل 87 بجزگازسوز وتراكتورهاي8701 3,000 313,395,853 Rls. 34,587 $
51 1384 لبنان 90278090 دستگاههابرا ي تجزيه فيزيكي وشيميايي سنجش ويسكوزيته تخلخل ا نبساط همانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 125 299,233,704 Rls. 33,269 $
52 1384 لبنان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطرا حي شده به نحوي كه بيك وسيله ا ندا زه گيري مجهزگردد 1,340 279,525,835 Rls. 30,834 $
53 1384 لبنان 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 860 268,450,493 Rls. 30,160 $
54 1384 لبنان 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,412 260,112,956 Rls. 28,631 $
55 1384 لبنان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو (ميل لنگ) مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين آلات را هسازي و كشاورزي 1,400 238,218,722 Rls. 26,275 $
56 1384 لبنان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75KVA 9,230 231,998,745 Rls. 25,565 $
57 1384 لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,500 230,514,000 Rls. 25,750 $
58 1384 لبنان 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)غيرمذكوردرجاي ديگر 135 222,335,384 Rls. 24,810 $
59 1384 لبنان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس مينيبوس كاميون كاميونت ماشين آلات را هسازي و كشاو 980 197,821,551 Rls. 21,832 $
60 1384 لبنان 14019000 سايرموا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 9,600 194,719,419 Rls. 21,640 $
61 1384 لبنان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا 1,900 193,711,955 Rls. 21,457 $
62 1384 لبنان 84146000 هوا كش ها(Hoods)مجهزبه فن كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 740 184,386,873 Rls. 20,674 $
63 1384 لبنان 84701000 ماشين حساب برقي كه قادرا ست بدون نيروي برق خارجي كاركند,ماشين هاي جيبي ضبط ا طلاعات.... 2,160 182,936,585 Rls. 20,136 $
64 1384 لبنان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير از وسايل نقليه هوا يي ,غيرمذكور 812 181,738,985 Rls. 20,057 $
65 1384 لبنان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي غيرمذكور 114 178,869,847 Rls. 19,627 $
66 1384 لبنان 94036000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 4,000 173,951,986 Rls. 19,332 $
67 1384 لبنان 40061000 پروفيله برا ي روكش كردن تاير ,ا زكائوچو 2,310 160,736,026 Rls. 17,745 $
68 1384 لبنان 49019100 فرهنگ لغات ودا ئره ا لمعارف حتي بصورت جزءجزء 2,005 158,408,988 Rls. 17,591 $
69 1384 لبنان 84212300 صافي هاي روغن وبنزين (Petrol)برا ي موتورهاي درون سوز 890 131,006,869 Rls. 14,445 $
70 1384 لبنان 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 165 124,157,000 Rls. 13,762 $
71 1384 لبنان 76072090 سايرورق ونوا رنازك آلومينيوم باتكيه گاه, بجزفويل لامينه مذكور 1,319 123,938,838 Rls. 13,665 $
72 1384 لبنان 32099090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه درمحيط آلي....غيرمذكور 19,336 114,661,000 Rls. 12,943 $
73 1384 لبنان 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,...سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده, غيرمذكوردرجاي ديگر 1,105 107,176,282 Rls. 11,894 $
74 1384 لبنان 48101400 كاغذمقوا ا ندوده باكائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيش 2,594 106,825,493 Rls. 11,812 $
75 1384 لبنان 87082910 برا ي سوا ري . سوا ري كار . وا نت و ترا كتور كشاورزي 1,360 105,235,675 Rls. 11,625 $
76 1384 لبنان 84099120 رينگ موتور 586 105,230,548 Rls. 11,614 $
77 1384 لبنان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا كمي - احترا قي به قدرت ا ز57تا573KVAغيرمذكور 3,500 94,134,552 Rls. 10,427 $
78 1384 لبنان 90273010 ا سپكتروفتومتر 18 83,273,714 Rls. 9,157 $
79 1384 لبنان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 200 83,055,904 Rls. 9,266 $
80 1384 لبنان 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 30 78,503,086 Rls. 8,603 $
81 1384 لبنان 70181090 سايرمنجوق شيشه ا ي مروا ريدبدلي...غيرمذكور 1,652 67,586,565 Rls. 7,397 $
82 1384 لبنان 87085090 سايرمحورهاي محرك باديفرا نسيل بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كاروا نت وترا كتور 440 66,596,960 Rls. 7,302 $
83 1384 لبنان 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 3,390 64,672,622 Rls. 7,262 $
84 1384 لبنان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 20 62,531,265 Rls. 6,954 $
85 1384 لبنان 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط ياعمل آورده بطورشيميائي,كودحاصل ا زمحصول حيوا ني يانباتي 5,625 61,356,843 Rls. 6,763 $
86 1384 لبنان 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 231 57,924,601 Rls. 6,370 $
87 1384 لبنان 65069900 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 900 57,359,129 Rls. 6,314 $
88 1384 لبنان 66019900 چتروچترآفتابي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,424 47,792,182 Rls. 5,261 $
89 1384 لبنان 85143000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 112 47,401,732 Rls. 5,272 $
90 1384 لبنان 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 28 45,021,908 Rls. 4,973 $
91 1384 لبنان 87086011 محورهاي غيرمحرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 680 42,225,168 Rls. 4,693 $
92 1384 لبنان 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها) 282 40,751,072 Rls. 4,522 $
93 1384 لبنان 85122090 ساير دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذكور 240 36,584,216 Rls. 4,027 $
94 1384 لبنان 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توام بايك زمان شمارفقطبازمان نماي مكانيكي غيرا زباقاب ا زفلزگرا نبها 750 30,834,720 Rls. 3,381 $
95 1384 لبنان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 20 27,650,737 Rls. 3,089 $
96 1384 لبنان 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10 24,745,320 Rls. 2,721 $
97 1384 لبنان 38084010 گندزدا هابصورت محصول آماده 437 24,398,761 Rls. 2,740 $
98 1384 لبنان 90322000 مانوستات 1 24,388,169 Rls. 2,712 $
99 1384 لبنان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 95 19,479,449 Rls. 2,150 $
100 1384 لبنان 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت وترا كتور كشاورزي 90 19,202,140 Rls. 2,138 $
101 1384 لبنان 87089941 سايرا جزا وقطعات وسايط نقليه موتوري برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاورزي 410 19,047,276 Rls. 2,140 $
102 1384 لبنان 84825000 !-رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 300 17,942,578 Rls. 1,980 $
103 1384 لبنان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 130 17,065,780 Rls. 1,886 $
104 1384 لبنان 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينكاري 596 16,104,726 Rls. 1,777 $
105 1384 لبنان 73218100 وسائل (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياباگازوسايرسوختها,ا زآهن ياا زفولاد. 120 15,895,808 Rls. 1,764 $
106 1384 لبنان 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زمواد پلاستيكي اسفنجي غيرمذكور 380 14,665,733 Rls. 1,650 $
107 1384 لبنان 40101200 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موا دنسجي 820 12,337,565 Rls. 1,362 $
108 1384 لبنان 90258090 ا لات مانندچگالي سنج غلظت سنج ا لات شناورمشابه فشارسنج هوا پسيكرومترورطوبت سنج غيرمذكوردرجايديگر 40 12,336,203 Rls. 1,361 $
109 1384 لبنان 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن كردن يابه .... غيرمذكوردرجاي ديگر 70 12,202,333 Rls. 1,347 $
110 1384 لبنان 29091900 سايرا ترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه... آنها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 38 11,500,106 Rls. 1,269 $
111 1384 لبنان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي ا زسرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 120 10,597,205 Rls. 1,176 $
112 1384 لبنان 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل و...مدا رهاي برقي,برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي دي 20 8,852,724 Rls. 995 $
113 1384 لبنان 85353090 سايركليدهاي جدا كننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهايقطع ووصل باولتاژمساوييابيش ا ز5/27WK 440 7,823,460 Rls. 858 $
114 1384 لبنان 84841020 درزگير و واشرهاي مربوطبه خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 3 7,787,529 Rls. 859 $
115 1384 لبنان 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي ,پره اي وپره پيستوني وحلزوني 190 7,397,315 Rls. 810 $
116 1384 لبنان 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دورسنج و غيره مشمول 9029 45 6,894,844 Rls. 768 $
117 1384 لبنان 84238290 سايرماشين ا لات توزن باظرفيت بين 30 تا 5000 كيلوگرم بجزباسكول الكترونيكي سيار500 كيلوگرم به بالا 210 6,695,507 Rls. 743 $
118 1384 لبنان 87089911 برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 49 4,364,859 Rls. 485 $
119 1384 لبنان 84818050 شيرمخصوص تيوپ لاستيك خودرو 7 3,172,112 Rls. 350 $
120 1384 لبنان 85392940 لامپ خودرو 180 3,107,891 Rls. 343 $
121 1384 لبنان 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف دا را ي ا تصالات متشكل ا زا لياف منفردا غلاف دار 115 2,131,626 Rls. 237 $
مجموع کل
311,746,858,678 ريال
مجموع کل
34,488,404 دلار
[1]