آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 90,744,034 389,866,209,593 Rls. 43,184,253 $
2 1384 قزاقستان 72091700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mm ولي كمترا ز 10mm 52,878,503 278,635,965,168 Rls. 30,851,154 $
3 1384 قزاقستان 72104900 آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 35,181,200 224,117,899,337 Rls. 24,825,259 $
4 1384 قزاقستان 72101200 آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 24,701,255 214,861,851,838 Rls. 23,791,473 $
5 1384 قزاقستان 72083900 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 51,304,714 205,014,811,709 Rls. 22,719,733 $
6 1384 قزاقستان 10030090 جو وا ردا تي توسط غيردولت 88,586,663 118,680,517,843 Rls. 13,068,162 $
7 1384 قزاقستان 72092800 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 20,418,545 94,223,907,931 Rls. 10,431,561 $
8 1384 قزاقستان 72084000 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 22,922,640 92,137,436,132 Rls. 10,182,234 $
9 1384 قزاقستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 47,387,359 83,000,096,277 Rls. 9,176,206 $
10 1384 قزاقستان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 81,993,959 73,579,233,356 Rls. 8,157,178 $
11 1384 قزاقستان 72091800 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز 5/0 mm 13,868,360 73,417,538,536 Rls. 8,107,090 $
12 1384 قزاقستان 72091600 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 1 mmوكمترا ز3 11,975,367 62,235,846,391 Rls. 6,851,759 $
13 1384 قزاقستان 72106100 آهن يافولادنوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 12,642,227 56,289,866,140 Rls. 6,236,673 $
14 1384 قزاقستان 72085290 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 1850mmيابيشتربه ضخامت 75/4 mm ولي ا ز01ميليمتر 10,710,470 47,485,547,124 Rls. 5,263,911 $
15 1384 قزاقستان 72085190 سايرآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,به عرضmm 1850به ضخامت بيشترا ز10م 10,320,330 40,840,618,815 Rls. 4,508,880 $
16 1384 قزاقستان 72092700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0وحدا كثر1mm 6,352,420 32,449,988,628 Rls. 3,595,494 $
17 1384 قزاقستان 72089000 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 4,372,280 20,452,559,370 Rls. 2,287,070 $
18 1384 قزاقستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,500,000 16,138,860,000 Rls. 1,770,000 $
19 1384 قزاقستان 72099000 آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, كه د 1,237,444 14,868,578,271 Rls. 1,639,015 $
20 1384 قزاقستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 800,082 13,545,863,331 Rls. 1,519,294 $
21 1384 قزاقستان 23069000 كنجاله و آخال , ا ز چربيها و روغن هاي نباتي 13,034,131 13,393,057,998 Rls. 1,484,374 $
22 1384 قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 15,361,475 13,289,140,466 Rls. 1,468,175 $
23 1384 قزاقستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 1,247,854 12,592,095,800 Rls. 1,391,480 $
24 1384 قزاقستان 23033000 تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير 9,856,180 9,896,940,607 Rls. 1,091,040 $
25 1384 قزاقستان 72092600 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600mm به ضخامت بيش ا ز1ولي كمترا ز 3mm 1,944,560 9,128,155,946 Rls. 1,004,827 $
26 1384 قزاقستان 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 2,360,990 8,232,642,276 Rls. 909,082 $
27 1384 قزاقستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,524,690 7,302,738,715 Rls. 801,512 $
28 1384 قزاقستان 72082700 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز3mm 1,451,982 7,002,607,035 Rls. 779,964 $
29 1384 قزاقستان 23063000 كنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 5,798,701 6,321,439,532 Rls. 699,963 $
30 1384 قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن. 2,406,700 5,719,488,827 Rls. 631,370 $
31 1384 قزاقستان 72083700 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4 يابيشتر 1,102,614 5,103,100,475 Rls. 570,051 $
32 1384 قزاقستان 72101100 آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmروكش, آبكاري باقلع 486,590 3,441,613,582 Rls. 381,216 $
33 1384 قزاقستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 273,910 2,797,569,881 Rls. 311,777 $
34 1384 قزاقستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 223,025 2,408,709,719 Rls. 266,431 $
35 1384 قزاقستان 72103000 آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 303,000 2,238,341,781 Rls. 247,167 $
36 1384 قزاقستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 595,660 2,114,474,519 Rls. 233,472 $
37 1384 قزاقستان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 28,000 2,063,742,218 Rls. 232,168 $
38 1384 قزاقستان 23064900 كنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذكور 2,207,621 2,036,722,135 Rls. 227,652 $
39 1384 قزاقستان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن, دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 127,660 1,877,138,580 Rls. 209,359 $
40 1384 قزاقستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 161,970 1,851,704,732 Rls. 204,205 $
41 1384 قزاقستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 146,595 1,715,291,173 Rls. 190,234 $
42 1384 قزاقستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 124,000 1,487,025,198 Rls. 164,236 $
43 1384 قزاقستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 134,740 1,481,312,107 Rls. 163,743 $
44 1384 قزاقستان 84042000 كندا نسوربرا ي ماشينهاي بخار يا ساير واحدهايي كه با نيروي بخار كار مي كند 118,017 1,478,753,105 Rls. 164,165 $
45 1384 قزاقستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 225,905 1,428,102,613 Rls. 158,011 $
46 1384 قزاقستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 406,010 1,359,705,879 Rls. 150,903 $
47 1384 قزاقستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 125,005 1,329,685,567 Rls. 147,099 $
48 1384 قزاقستان 86040000 وسائطنقليه تعميرونگهدا ري ياسرويس را ه آهن ياترا موا وحتي خودرو(مثلا,وا گن كارگاه و...) 204,000 1,324,726,260 Rls. 147,290 $
49 1384 قزاقستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 109,000 1,099,043,795 Rls. 122,571 $
50 1384 قزاقستان 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري, ورقه يا پودر 400,000 1,072,451,200 Rls. 117,800 $
51 1384 قزاقستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 79,740 1,065,582,391 Rls. 117,927 $
52 1384 قزاقستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 82,474 1,014,565,217 Rls. 112,362 $
53 1384 قزاقستان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 237,500 959,434,340 Rls. 107,790 $
54 1384 قزاقستان 73049000 لوله ها يا پروفيل بدون درز از آهن يا از فولاد, با مقطع غيرمدور. 245,550 912,959,905 Rls. 101,167 $
55 1384 قزاقستان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 45,000 817,592,917 Rls. 90,924 $
56 1384 قزاقستان 73063090 سايرلوله هاي درزجوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج بجزلوله هابه قطريك سانتيمتروكمتر 201,850 763,454,960 Rls. 84,305 $
57 1384 قزاقستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 67,100 702,398,147 Rls. 77,821 $
58 1384 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 60,400 693,365,129 Rls. 76,343 $
59 1384 قزاقستان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزكردن ,سنگ زني... غيرمذكور 39,490 678,844,473 Rls. 74,435 $
60 1384 قزاقستان 84209100 غلتك هابرا ي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 68,240 636,500,966 Rls. 70,187 $
61 1384 قزاقستان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي ا زماده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 64,100 612,888,770 Rls. 67,730 $
62 1384 قزاقستان 79011290 روي غيرممزوج كمتراز 90/99 درصد وزني روي 60,398 592,676,404 Rls. 65,868 $
63 1384 قزاقستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 52,955 582,489,990 Rls. 64,156 $
64 1384 قزاقستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 119,739 530,251,987 Rls. 58,969 $
65 1384 قزاقستان 32029000 موا ددباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي باموا د طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 105,600 524,243,538 Rls. 58,217 $
66 1384 قزاقستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 2,800 508,165,494 Rls. 55,720 $
67 1384 قزاقستان 85021390 ساير مجموعه مولدهادا ري موتورپيستوني ترا كمي- ا حترا قي به قدرت مساوي يابيش ا ز1500KVA 12,630 493,000,000 Rls. 54,566 $
68 1384 قزاقستان 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 41,780 485,959,972 Rls. 54,000 $
69 1384 قزاقستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 4,000 450,250,000 Rls. 50,000 $
70 1384 قزاقستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 32,000 442,856,679 Rls. 49,146 $
71 1384 قزاقستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي ا زماده 31,345 383,429,973 Rls. 42,119 $
72 1384 قزاقستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 27,485 352,142,724 Rls. 38,790 $
73 1384 قزاقستان 79039000 پودروفلس ا زروي. 123,707 324,213,069 Rls. 35,538 $
74 1384 قزاقستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 79,000 319,784,698 Rls. 35,246 $
75 1384 قزاقستان 73064000 لوله, جوش دا ده شده, مدور,ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده. 20,500 312,103,486 Rls. 34,393 $
76 1384 قزاقستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 17,300 309,108,962 Rls. 34,375 $
77 1384 قزاقستان 84597000 ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 27,750 306,672,581 Rls. 33,889 $
78 1384 قزاقستان 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها) 20,000 292,683,020 Rls. 32,033 $
79 1384 قزاقستان 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 60,710 283,954,633 Rls. 31,266 $
80 1384 قزاقستان 84294012 سايرغلطك را ه سازي مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر 16,000 267,072,465 Rls. 30,045 $
81 1384 قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 106,060 261,577,455 Rls. 28,809 $
82 1384 قزاقستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقشري از قلع. 180,000 233,214,660 Rls. 25,956 $
83 1384 قزاقستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,980 232,633,280 Rls. 25,686 $
84 1384 قزاقستان 23021000 سبوس , فضولات و ساير آخال ذرت 234,000 219,568,959 Rls. 24,701 $
85 1384 قزاقستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 31,490 203,331,126 Rls. 22,271 $
86 1384 قزاقستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 16,116 194,556,178 Rls. 21,448 $
87 1384 قزاقستان 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,(غيرا زلوله ها)جوش شده ا زدرا زا, باقطرخارجيبيش ا ز4/406 mm. 50,000 190,701,000 Rls. 21,000 $
88 1384 قزاقستان 73044900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده. 12,770 178,871,494 Rls. 19,730 $
89 1384 قزاقستان 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 6,320 167,747,725 Rls. 18,602 $
90 1384 قزاقستان 79031000 گردروي. 60,857 167,048,447 Rls. 18,321 $
91 1384 قزاقستان 68129000 ا شياء ا ز پنبه نسوز ا ز مخلوطهاي پنبه نسوزكه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 1,000 153,135,950 Rls. 17,057 $
92 1384 قزاقستان 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 27,290 149,442,858 Rls. 16,386 $
93 1384 قزاقستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ) 10,300 130,913,643 Rls. 14,414 $
94 1384 قزاقستان 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 21 121,447,300 Rls. 13,390 $
95 1384 قزاقستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفي ريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 13,470 120,047,901 Rls. 13,299 $
96 1384 قزاقستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,570 118,489,140 Rls. 12,978 $
97 1384 قزاقستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 8,000 117,073,208 Rls. 12,813 $
98 1384 قزاقستان 84581100 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلزباكنترل شماره ا ي: 12,500 116,614,495 Rls. 12,960 $
99 1384 قزاقستان 73069000 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده, ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 8,230 115,849,553 Rls. 12,715 $
100 1384 قزاقستان 73044100 37-لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدورسردكشيده شده ا زفولادزنگ نزن 9,570 107,125,720 Rls. 11,996 $
101 1384 قزاقستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25%كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 49,990 106,597,039 Rls. 11,793 $
102 1384 قزاقستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگر مذكور نباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 8,900 106,521,545 Rls. 11,667 $
103 1384 قزاقستان 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي و برا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 6,000 100,308,083 Rls. 11,018 $
104 1384 قزاقستان 84591000 ماشين ابزارهاي داراي سرسره اي براي سوراخ كردن - تراش دادن جدار ... يا برداشتن فلز 9,000 97,082,546 Rls. 10,736 $
105 1384 قزاقستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 2,500 69,330,330 Rls. 7,725 $
106 1384 قزاقستان 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبرا ي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي ا زماده 5,000 65,164,266 Rls. 7,187 $
107 1384 قزاقستان 72149100 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده... بامقطعX مربع مستطيل (غيرا زمربع ). 17,100 61,552,107 Rls. 6,835 $
108 1384 قزاقستان 72143000 ميله هاا زفولادغير ممزوج,گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده... كه درجاي ديگرذكرنشده. 14,730 57,766,189 Rls. 6,398 $
109 1384 قزاقستان 84672100 مته ا ز هر نوع 3,500 57,055,974 Rls. 6,267 $
110 1384 قزاقستان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 10,410 48,039,994 Rls. 5,335 $
111 1384 قزاقستان 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر 621 47,489,566 Rls. 5,227 $
112 1384 قزاقستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,400 46,977,122 Rls. 5,258 $
113 1384 قزاقستان 73071100 لوله وا تصالات لوله كشي ا زريخته گري, ا زچدن غيرچكش خوا ر. 12,350 45,734,474 Rls. 5,031 $
114 1384 قزاقستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 1,960 45,505,652 Rls. 4,994 $
115 1384 قزاقستان 73072900 لوله وا تصالات لوله كشي ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 4,110 41,336,576 Rls. 4,547 $
116 1384 قزاقستان 84271022 سايرا را به هاي خودرومستعمل باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 1,500 40,829,737 Rls. 4,469 $
117 1384 قزاقستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,410 40,047,380 Rls. 4,405 $
118 1384 قزاقستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,440 39,947,767 Rls. 4,375 $
119 1384 قزاقستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 12,000 39,916,061 Rls. 4,417 $
120 1384 قزاقستان 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 3,700 37,536,826 Rls. 4,116 $
121 1384 قزاقستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 2,500 36,101,912 Rls. 3,966 $
122 1384 قزاقستان 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 7,790 34,881,451 Rls. 3,837 $
123 1384 قزاقستان 73141300 نوا رهاي بيسروتورباف برا ي ماشين آلات ا زآهن ياا زفولاد,(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,520 28,784,182 Rls. 3,200 $
124 1384 قزاقستان 72083690 به ضخامت بيشتراز 16 ميليمتر 6,000 25,637,770 Rls. 2,806 $
125 1384 قزاقستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,770 25,311,992 Rls. 2,771 $
126 1384 قزاقستان 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ به قطربيش ا ز5/1 mm 1,500 23,681,574 Rls. 2,627 $
127 1384 قزاقستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 590 22,967,459 Rls. 2,567 $
128 1384 قزاقستان 76052900 مفتول ا زآلومينيوم ممزوج, باحدا كثربعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 1,500 20,843,260 Rls. 2,320 $
129 1384 قزاقستان 68042100 سنگ آسياب, غيره, ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 1,500 20,838,960 Rls. 2,318 $
130 1384 قزاقستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يا فولادي, كه درجاي ديگر گفته نشده. 10,980 19,788,837 Rls. 2,199 $
131 1384 قزاقستان 84261200 جرثقيل هاي شاسيدا رمتحرك باچرخهاي لاستيك دا روجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 965 19,556,857 Rls. 2,140 $
132 1384 قزاقستان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 2,000 18,168,731 Rls. 2,021 $
133 1384 قزاقستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل دا ده ياسردتمام شده ). 4,580 17,765,862 Rls. 1,988 $
134 1384 قزاقستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن خام (Iron cast). 6,330 14,893,082 Rls. 1,630 $
135 1384 قزاقستان 76051900 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج باحدا كثربعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 750 13,994,519 Rls. 1,556 $
136 1384 قزاقستان 68119000 ا شياءا زسيمان- پنبه نسوز,ا زسيمان- ا لياف سلولز,غيره كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 200 11,559,175 Rls. 1,288 $
137 1384 قزاقستان 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرا نيت ياا زسايركربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,000 11,007,816 Rls. 1,236 $
138 1384 قزاقستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 510 9,528,942 Rls. 1,051 $
139 1384 قزاقستان 82072090 سايرحديده هاي برا ي كشيدن ياا كسترودكردن فلزا ت بجزحديده كشش مفتول به صورت خام 1,000 9,247,340 Rls. 1,030 $
140 1384 قزاقستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 200 5,597,226 Rls. 618 $
141 1384 قزاقستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي ,پره اي وپره پيستوني وحلزوني 500 5,404,846 Rls. 601 $
142 1384 قزاقستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,500 5,398,800 Rls. 600 $
143 1384 قزاقستان 82074000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 300 4,675,695 Rls. 525 $
144 1384 قزاقستان 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ 150 4,231,755 Rls. 464 $
145 1384 قزاقستان 84818015 شيرفلكه كفشويي valve gate ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 200 3,704,704 Rls. 412 $
146 1384 قزاقستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم وا شيائيكه به منظورآهن رباي دا ئم شدن درنظرگرفته شده ا ند,(غيرا زنوع فلز ) 100 2,802,630 Rls. 309 $
147 1384 قزاقستان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 300 2,778,528 Rls. 309 $
148 1384 قزاقستان 85366100 سرپيچ لامپ 30 1,968,114 Rls. 216 $
149 1384 قزاقستان 73151100 زنجيرغلتكي ا زآهن ياا زفولاد. 200 1,558,565 Rls. 175 $
مجموع کل
2,305,966,174,310 ريال
مجموع کل
255,220,172 دلار
[1]